ดัชนีผู้บริโภค
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค ชุดทั่วไป
ปี 2545 - ปัจจุบัน (2562 = 100 )
     
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปและพื้นฐาน
 
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปหมวดอาหารฯ และไม่รวมอาหารฯ
ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3
 
ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 ตารางที่ 6

Download to Excel

หมวด/เดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบจากเดือนเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

มกราคม

.80
2.20
1.20
2.70
5.90
3.00
4.30
-.40
4.10
3.03
3.38
3.39
1.93
-.41
-.53
1.55
.68
.27
1.05
-.34
3.23
1.00
.40
-.10
.70
2.50
1.60
1.20
1.60
.60
1.32
2.75
1.59
1.04
1.64
.59
.75
.58
.69
.47
.21
.52

กุมภาพันธ์

.30
1.90
2.20
2.50
5.60
2.30
5.40
-.10
3.70
2.87
3.35
3.23
1.96
-.52
-.50
1.44
.42
.73
.74
-1.17
5.28
.90
.30
.20
.60
2.70
1.40
1.50
1.80
.30
1.45
2.72
1.57
1.22
1.45
.68
.59
.63
.60
.58
.04
1.80

มีนาคม

.60
1.70
2.30
3.20
5.70
2.00
5.30
-.20
3.40
3.14
3.45
2.69
2.11
-.57
-.46
.76
.79
1.24
-.54
-.08
5.73
1.00
.20
.20
.80
2.60
1.30
1.70
1.50
.40
1.62
2.77
1.23
1.31
1.31
.75
.62
.63
.58
.54
.09
2.00

เมษายน

.40
1.60
2.50
3.60
6.00
1.80
6.20
-.90
3.00
4.04
2.47
2.42
2.45
-1.04
.07
.38
1.07
1.23
-2.99
3.41
4.65
.50
.20
.20
.80
2.90
1.20
2.10
1.00
.50
2.07
2.13
1.18
1.66
1.02
.78
.50
.64
.61
.41
.30
2.00

พฤษภาคม

.10
1.90
2.40
3.70
6.20
1.90
7.60
-3.30
3.50
4.19
2.53
2.27
2.62
-1.27
.46
-.04
1.49
1.15
-3.44
2.44
7.10
.40
.10
.50
1.20
2.70
.70
2.80
-.30
1.20
2.48
1.95
.94
1.75
.94
.78
.46
.80
.54
.01
.49
2.28

มิถุนายน

.20
1.70
3.00
3.80
5.90
1.90
8.90
-4.00
3.30
4.06
2.56
2.25
2.35
-1.07
.38
-.05
1.38
.87
-1.57
1.25
 
.20
.20
.50
1.30
2.70
.70
3.60
-1.00
1.10
2.55
1.92
.88
1.71
.94
.80
.45
.83
.48
-.05
.52
 

กรกฎาคม

.10
1.80
3.10
5.30
4.40
1.70
9.20
-4.40
3.40
4.08
2.73
2.00
2.16
-1.05
.10
.17
1.46
.98
-.98
.45
 
.20
.10
.70
1.90
2.00
.80
3.70
-1.20
1.20
2.59
1.87
.85
1.81
.94
.76
.48
.79
.41
.39
.14
 

สิงหาคม

.30
2.20
3.10
5.60
3.80
1.10
6.40
-1.00
3.30
4.29
2.69
1.59
2.09
-1.19
.29
.32
1.62
.52
-.50
-.02
 
.30
.00
.50
2.30
1.90
.70
2.70
-.20
1.20
2.85
1.76
.75
1.83
.89
.79
.46
.75
.49
.30
.07
 

กันยายน

.40
1.70
3.60
6.00
2.70
2.10
6.00
-1.00
3.00
4.03
3.38
1.42
1.75
-1.07
.38
.86
1.33
.32
-.70
1.68
 
.30
.00
.60
2.30
1.90
.80
2.60
-.10
1.10
2.92
1.89
.61
1.73
.96
.75
.53
.80
.44
.25
.19
 

ตุลาคม

1.40
1.20
3.50
6.20
2.80
2.50
3.90
.40
2.80
4.19
3.32
1.46
1.48
-.77
.34
.86
1.23
.11
-.50
2.38
 
.20
.00
.60
2.40
1.80
1.00
2.40
-.10
1.10
2.89
1.83
.71
1.67
.95
.74
.58
.75
.44
.19
.21
 

พฤศจิกายน

1.20
1.80
3.00
5.90
3.50
3.00
2.20
1.90
2.80
4.19
2.74
1.92
1.26
-.97
.60
.99
.94
.21
-.41
2.71
 
.20
.10
.60
2.40
1.70
1.10
2.00
.10
1.10
2.90
1.85
.85
1.60
.88
.72
.61
.69
.47
.18
.29
 

ธันวาคม

1.60
1.80
2.90
5.80
3.50
3.20
.40
3.50
3.00
3.53
3.63
1.67
.60
-.85
1.13
.78
.36
.87
-.27
2.17
 
.30
.00
.60
2.60
1.50
1.20
1.80
.30
1.40
2.66
1.78
.91
1.69
.68
.74
.62
.68
.49
.19
.29