ราคาวัสดุก่อสร้าง
ผู้ถาม : ธวาทิตย์
วันที่ :6/9/2550 14:08:09
e-mail :tawatit.ph@rd.go.th
IP_ADDRESS:10.4.0.1
อยากทราบอัตราการขึ้นราคาวัสดุก่อสร้าง จำพวกสายไฟฟ้า เหล็กเส้น ปูน เป็นร้อยละ ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน จะได้จากที่ไหนครับ

 คำตอบที่ (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง
ผู้ตอบ: กลุ่มดส. พิกุล
วันที่ :7/9/2550 10:13:40
e-mail : pikulj@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.8
1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า มีการจัดทำราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ที่ www.price.moc.go.th/struct/index.asp หัวข้อ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง/ภูมิภาค โดยมีราคาตั้งแต่ ปี 2541 - 2545 และ ปี 2546 ถึงปัจจุบัน
2. ท่านสามารถคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ต้องการได้ ตามรายการและลักษณะจำเพาะของสินค้าที่มีอยู่ โดยสินค้าเหล็กเส้น อยู่ในหมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ ปูนซีเมนต์ อยู่ในหมวดวัสดุผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าอยู่ในหมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า

 คำตอบที่ (2) ราคาวัสดุก่อสร้าง
ผู้ตอบ: กลุ่มดส. พิกุล
วันที่ :24/9/2550 10:14:43
e-mail : pikulj@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.8
1. ในกรณีที่ต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเป็นหมวดสินค้า ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรือลักษณะจำเพาะใดลักษณะหนึ่ง ท่านสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นเครื่องชี้วัดได้ ดัชนีชุดนี้ ใช้ปีฐาน 2543 (2543 = 100 ) แบ่งออกเป็น 9 หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดเครื่องสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
2. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (2543 = 100 ) มีการเผยแพร่เป็นรายเดือนทุกเดือน ทาง www.price.moc.go.th/csi/index.asp ทุกวันทำการที่ 1 ของเดือนถัดไป


 คำตอบที่ (3) ราคาวัสดุก่อสร้าง
ผู้ตอบ: ชมพู่
วันที่ :10/10/2550 11:27:01
e-mail : contact@chaidumrong.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ติดต่อสอบถาม บ. CDR
02-8143590-2