แบบที่ทำการ อบต.และราคา
ผู้ถาม : คนไม่รู้หวัน คนไม่รู
วันที่ :25/7/2550 19:14:34
e-mail :zrug_rugz@hotmail.com
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ขอรบกวนขอข้อมูล หรือ ตัวแบบที่ทำการ อบต. พร้อมราคา หรือแหล่งที่สามารถหาได้ จักขอบคุณยิ่ง

 คำตอบที่ (1) แบบที่ทำการ อบต.และราคา
ผู้ตอบ: กลุ่มดส. พิกุล
วันที่ :19/9/2550 16:27:39
e-mail : pikulj@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.8
ติดต่อขอได้ที่
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
2. ที่ทำการ อบต. แต่ละแห่ง
3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น