รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2559

รหัส รายการ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
1111001111010101  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100% \ตักขาย 15 กก.
กิโลกรัม
576.87  576.87  576.87  574.53  574.77  574.77  575.10  575.10  575.10  577.35  569.65  568.84  574.64 
1111001121010201  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100%\บรรจุถุง 5 กก.\ตรามาบุญครอง
กิโลกรัม
213.75  212.82  212.13  211.99  213.00  211.33  211.21  211.47  212.28  209.04  211.90  205.93  211.40 
1111001121010302  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100% \บรรจุถุง 5 กก.\ตราเกษตร
กิโลกรัม
212.89  212.89  216.13  214.31  216.13  205.91  213.56  211.72  212.56  208.94  205.56  207.50  211.54 
1111001121010901  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ (100%) \บรรจุถุง 5 กก.\ตราฉัตรทอง
กิโลกรัม
266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00  266.00 
1111001121012401  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ (100%) \บรรจุถุง 5 กก.\ตราโลตัส
กิโลกรัม
199.00  199.00                                199.00 
1111001121013301  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิชั้น 100% \บรรจุถุง 5 กก.\ตราเบญจรงค์
กิโลกรัม
192.67  193.00  196.00  187.75  185.00  178.33  181.67  176.33  182.75  177.33  170.25  174.17  182.94 
1111001121014401  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100% \บรรจุถุง 5 กก.\ตราหงษ์ทอง
กิโลกรัม
222.17  219.11  219.04  218.81  216.51  214.81  215.63  216.08  212.82  214.53  210.08  209.54  215.68 
1111001121014901  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100% \บรรจุถุง 5 กก.\ ตราธรรมคัลเจอร์
กิโลกรัม
233.50  233.50  233.13  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.09 
1111001311010201  ข้าวสารเจ้า ข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุง 5 กก./ ตราหงษ์ทอง
กิโลกรัม
      217.00  217.00  217.00  217.00  217.00  217.00  217.00  217.00        217.00 
1111002111010101  ข้าวสารเหนียว เมล็ดยาว 10% \น้ำหนัก 15 กก.
15 กก.
457.25  460.25  460.25  460.25  457.25  457.88  458.25  460.50  461.25  461.25  459.13  459.40  459.41 
1111002121020301  ข้าวสารเหนียว เขี้ยวงู \น้ำหนัก 5 กก. \ตราแสนดี
ถุง
172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  172.00  167.00  167.00  171.17 
1111002131010101  ข้าวสารเหนียว เขี้ยวงู \บรรจุถุงน้ำหนัก 5 กก.\ตราข้าวแสนดี
ถุง
169.00  169.00  169.00  169.00  169.00  169.00  169.00  169.00  169.00  173.50  173.50  173.50  170.13 
1111002141010101  ข้าวสารเหนียว เมล็ดยาว 100% \น้ำหนัก 15 กก.(ลักษณะเขี้ยวงู)
ถุง
598.85  598.85  598.85  595.00  595.00  596.83  597.31  597.31  597.69  598.85  582.88  581.54  594.91 
1112101111010101  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 500 กรัม\ ตราดาว
กรัม
34.25  34.25  34.25  16.75  34.25  34.25  34.25  34.25  34.25  34.25  34.25  34.25  32.79 
1112101111010201  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 500 กรัม\ ตราเหรียญทอง
กรัม
28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00 
1112101111010301  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 500 กรัม\ ตราช้างสามเศียร
กรัม
17.68  17.68  17.68  17.68  17.68  17.68  17.68  17.97  17.97  17.97  17.83  17.97  17.79 
1112101111010401  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 500 กรัม\ ตราปลาไทย 5 ดาว
กรัม
35.67  35.11  36.10  35.50  36.20  34.60  35.80  35.80  36.20  34.00  36.09  36.00  35.60 
1112101111010601  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 500 กรัม\ ตรามือ
กรัม
49.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  60.92 
1112101111020101  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง \น้ำหนัก 400 กรัม\ ตรานิวเกรด
กรัม
27.03  27.03  27.47  27.42  27.42  27.42  27.42  27.42  27.42  27.42  27.08  27.08  27.30 
1112101111020201  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง \น้ำหนัก 400 กรัม\ ตราใบหยก
กรัม
34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50 
1112101111030601  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 1 กก.\ ตราดาว
กิโลกรัม
28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00 
1112101111030801  แป้งข้าวเจ้า บรรจุถุง\ น้ำหนัก 1 กก.\ ตราช้างสามเศียร
กิโลกรัม
32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50 
1112103111010101  แป้งสาลี\ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราว่าว
ถุง
37.83  37.83  37.83  37.83  37.83  37.83  37.83  37.98  37.98  37.98  37.87  37.98  37.88 
1112103111010301  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราเชอรี่
กก.
47.50  47.50  49.17  48.17  49.17  49.17  49.17  49.17  49.17  48.17  49.17  49.17  48.72 
1112103111010401  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราว่าว
กก.
38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67  38.67 
1112103111010501  แป้งสาลี\ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราหงส์
กก.
43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75  43.75 
1112103111010701  แป้งสาลี\ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก. \ตรานกพิราบ
กก.
39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00  39.00 
1112103111010801  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก. \ตราพัดโบก
กก.
51.50  51.50  51.50  51.50  48.00  51.50  51.50  51.50  51.50  51.50  51.50  51.50  51.21 
1112103111011601  แป้งสาลี \ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตรากบ
กก.
60.92  62.08  62.50  62.50  62.50  62.50  62.50  62.50  62.50  61.25  61.25  61.25  62.02 
1112103111011701  แป้งสาลี \ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ตรายานอวกาศ
กก.
65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  63.75  62.50  64.50 
1112103111012501  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราบัวแดง(ชนิดพิเศษ)
กก.
52.50  52.50  52.50  52.50  52.50  52.50  52.50  52.50  52.50  53.50  53.50  53.50  52.75 
1112103111012801  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตรากิเลนเหลือง
กก.
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1112103111012901  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราริบบิ้น
กก.
66.50  66.50  66.50  66.50  66.50  66.50  66.50  66.50  66.50  64.00  64.00  64.00  65.88 
1112103111013101  แป้งสาลี \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตราดาว
กก.
24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00 
1112201111010101  เส้นก๋วยเตี๋ยว สดเส้นใหญ่ 1 กก.
กก.
23.52  23.49  23.45  23.45  23.58  23.58  23.58  23.58  23.58  23.58  23.58  23.64  23.55 
1112201211010101  เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นเล็ก 1 กก.
กก.
29.22  29.18  29.17  29.17  29.17  29.17  29.17  29.17  29.19  29.28  29.28  29.29  29.20 
1112202111010101  วุ้นเส้น ทำจากถั่วเขียว\ บรรจุถุงพลาสติก 1,000 กรัม \ ตราต้นสน
กรัม
106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  106.50  105.20  106.37 
1112202111020101  วุ้นเส้น ทำจากถั่วเขียว\ บรรจุถุงพลาสติก 500 กรัม \ ตราต้นสน
กรัม
61.73  61.73  61.73  61.88  61.81  61.81  61.81  61.81  61.81  61.81  61.81  61.77  61.79 
1112202111020201  วุ้นเส้น ทำจากถั่วเขียว\ บรรจุถุงพลาสติก 500 กรัม\ ตรามังกรคู่
กรัม
64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.25  64.25  64.25  64.25  64.08 
1112202111020701  วุ้นเส้น ทำจากถั่วเขียว\ บรรจุถุงพลาสติก 500 กรัม \ ตราต้นถั่ว
กรัม
60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00 
1112203111010101  เต้าหู้ ชนิดแผ่น \ แข็ง สีขาวหรือสีเหลือง
แผ่น
9.91  9.95  10.16  10.16  10.16  10.16  10.16  10.16  10.16  10.16  10.16  10.14  10.12 
1112203211010101  เต้าหู้ ชนิดหลอด\ สีขาว \บรรจุถุงพลาสติก 220 กรัม \ตราเกษตร
หลอด
9.10  9.10  9.30  9.30  9.30  9.26  9.26  9.26  9.21  9.21  9.26  9.30  9.24 
1112203211010201  เต้าหู้ ชนิดหลอด\สีขาว \บรรจุถุงพลาสติก 220 กรัม \ตรานางพยาบาล
หลอด
8.97  8.91  8.91  8.93  8.96  8.91  8.97  8.97  8.97  8.97  8.97  9.01  8.95 
1112203211020501  เต้าหู้ ชนิดหลอดสีขาว \บรรจุถุงพลาสติก 120 กรัม \ตราเกษตร
หลอด
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1112203221050101  เต้าหู้ \(ไข่)ชนิดหลอดสีเหลือง \ บรรจุถุงพลาสติก 105 กรัม \ตราเกษตร
หลอด
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1112204111010101  ขนมจีน ทำจากแป้งสดสีขาว
กก.
24.21  24.21  24.21  24.21  24.21  24.21  24.21  24.21  24.00  24.09  24.05  24.05  24.15 
1112205111010101  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น\ บรรจุถุงพลาสติก 480 กรัม \ ตราฟาร์มเฮ้าส์
กรัม
32.65  32.42  31.81  32.54  32.19  32.56  31.96  32.78  32.78  32.78  32.78  32.56  32.49 
1112205111010601  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 480 กรัม \ ตรา TESCO (เทสโก้)
กรัม
                                 28.00  28.00 
1112205111011501  ขนมปังปอนด์ชนิดแผ่น\บรรจุถุงพลาสติด 480 กรัม \ตราบิ๊กซี
กรัม
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1112205111020101  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 400 กรัม \ ตราการ์ดิเนียร์
กรัม
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1112205111100201  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 460 กรัม \ ตราเอพลัส
กรัม
33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00 
1112205111100301  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 460 กรัม \ ตราทวิสต์
กรัม
32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00 
1112205111120501  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 380 กรัม \ ตราเอพลัส
กรัม
33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00 
1112205111250101  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก 325 กรัม \ ตราเทสโก้ ( TESCO )
กรัม
27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  28.00  28.00  28.00  28.00     27.36 
1112205111800301  ขนมปังปอนด์ ชนิดแผ่น \บรรจุถุงพลาสติก ...... กรัม \ ตราคาร์ฟูร์
กรัม
21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00 
1112207111010101  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง\ น้ำหนัก 150 กรัม\ ตรา Kellogg's รส CORN FLAKES
กรัม
64.33  58.00  59.67  59.67  54.50  62.00  62.00  57.00  57.00  57.00  59.50  62.00  59.27 
1112207111010102  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \น้ำหนัก 170 กรัม \ตรา Kellogg's รส CHOCOS PAWS
กรัม
80.00  80.00  80.00  80.00  69.00  80.00  80.00  80.00  69.00  80.00  80.00  69.00  77.25 
1112207111020101  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง\ น้ำหนัก 200 กรัม \ตรา Kellogg's รส COCOA FROSTIES
กรัม
78.42  78.42  76.75  78.42  77.25  76.58  77.25  76.42  78.92  78.60  77.20  77.60  77.64 
1112207111030101  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 175 กรัม \ตรา Kellogg's รส COCOA FROSTIES
กรัม
76.83  76.83  76.83  76.83  76.83  76.83  76.83  76.83  76.67  76.67  76.67  76.67  76.78 
1112207111030103  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 175 กรัม \ตรา Kellogg's รส CORNFLAKES FROSTIES
กรัม
               79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00 
1112207111050101  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 170 กรัม \ ตรา Kellogg's รส COCOA FROSTIES
กรัม
79.00  79.00  69.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  69.00  69.00  79.00  79.00  76.50 
1112207111050201  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 170 กรัม \ ตรา Nestle KoKo Krunch
กรัม
74.00  74.00  72.27  71.82  68.50  74.55  74.91  74.18  75.09  74.18  74.73  72.82  73.46 
1112207111050401  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 170 กรัม \ ตราเนสเล่ย์ รส Ko Ko Krunch Duo Chcolate ฯ
กรัม
76.33  76.33  76.33  76.33  70.00  72.50  71.75  71.75  75.00  73.50  74.00  72.50  73.64 
1112207111070201  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 150 กรัม \ ตรา Nestle รส CORN FLAKES
กรัม
57.00  57.00  57.00  51.00  54.00  54.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  49.00  52.30 
1112207111170301  อาหารธัญพืช บรรจุกล่อง \ น้ำหนัก 330 กรัม \ ตราเนสเล่ย์ รส COCO KRUNCH
กรัม
127.00  127.00  127.00  127.00  99.00  99.00  109.00  124.00  109.00  109.00  115.00  127.00  116.58 
1112209111020101  เส้นหมี่ \อบแห้ง \ บรรจุถุง 180 กรัม \ ตราไวไว
กรัม
13.25  13.25  13.22  13.23  13.25  13.25  13.25  13.25  13.25  13.25  13.25  13.45  13.26 
1112209111040101  เส้นหมี่ \อบแห้ง \ บรรจุถุง 500 กรัม \ ตราไวไว (เจ)
กรัม
29.71  29.71  29.71  29.43  29.43  29.43  29.43  29.43  29.43  29.43  29.43  29.43  29.50 
1112209111040201  เส้นหมี่ \อบแห้ง \ บรรจุถุง 500 กรัม \ ตราสิงห์ดาว
กรัม
23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50 
1112209111040301  เส้นหมี่ \อบแห้ง \ บรรจุถุง 500 กรัม \ ตราเหรียญทอง
กรัม
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1112210111010301  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 85 กรัม \ ตรามโนราห์ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
24.00  24.00  24.00  24.00                          24.00 
1112210111020101  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 75 กรัม\ ตราคาลบี้ ข้าวเกรียบกุ้ง รสต้มยำ
ห่อ
18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75  18.75 
1112210111050201  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 32 กรัม\ ตราคาลบี้ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
10.25  10.25  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.04 
1112210111050501  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 32 กรัม\ ตราปาปริก้า มันฝรั่งอบกรอบ
ห่อ
9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50 
1112210111050601  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 32 กรัม\ ตรามโนราห์ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
            10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1112210111060201  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 30 กรัม\ ตราฮานามิ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
9.67  11.67  9.60  9.40  9.40  9.40  9.40  9.40  9.30  9.40  9.60  9.60  9.69 
1112210111120201  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 35 กรัม \ตราคาลบี้ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
9.75  9.75  9.50  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.73 
1112210111120301  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 35 กรัม ตรามโนราห์ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1112210111180201  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 22 กรัม \ตราปาร์ตี้ มันทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล
ห่อ
5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
1112210111200101  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 62 กรัม\ ตราฮานามิ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
20.67  20.67  20.67  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.79 
1112210111290202  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 68 กรัม\ ตราคาลบี้ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
18.93  21.75  19.36  18.93  19.00  19.00  18.93  18.93  19.00  19.00  18.79  18.71  19.22 
1112210111310301  ขนมขบเคี้ยว \ บรรจุห่อ 60 กรัม\ ตราฮานามิ ข้าวเกรียบกุ้ง
ห่อ
21.25  21.36  21.31  21.31  21.25  20.94  21.13  20.94  20.94  20.94  20.63  20.94  21.07 
1112210111330101  ขนมขบเคี้ยว \บรรจุห่อ 56 กรัม\ ตราคอนเน่ ข้าวโพดอบกรอบ
ห่อ
19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75  19.75 
1112210211010101  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา S&P รสวนิลา
ปอนด์
395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00  395.00 
1112210211010102  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา S&P รสกาแฟ
ปอนด์
372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50  372.50 
1112210211010104  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา S&P รสบัทเทอร์วนิลา
ปอนด์
393.75  393.75  393.00  393.00  393.00  393.75  393.75  393.75  393.75  393.75  393.75  393.75  393.56 
1112210211010105  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา S&P รสเลเยอร์ใบเตย
ปอนด์
370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00  370.00 
1112210211010201  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา ไรย์ รสวนิลา
ปอนด์
300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00 
1112210211010302  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา บิ๊กซี รสวนิลา
ปอนด์
242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00  242.00 
1112210211010701  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ตรา Victory รสวนิลา
ปอนด์
200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00 
1112210211011601  ขนมเค้ก \ น้ำหนัก 1 ปอนด์ \ ทำเองไม่มีตรา รสวนิลา
ปอนด์
160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00 
1121101111010101  เนื้อสุกร สันนอก
กิโลกรัม
140.18  141.07  141.32  146.12  154.23  155.32  153.20  150.90  147.72  143.03  141.51  139.18  146.15 
1121101211010101  เนื้อสุกร สันใน
กิโลกรัม
148.60  149.01  147.91  152.57  159.15  163.71  160.06  154.94  153.42  147.54  145.90  143.63  152.16 
1121101411010101  เนื้อสุกร สามชั้นตัดแนวยาว
กิโลกรัม
140.76  140.90  141.06  145.58  152.39  153.58  151.54  148.42  146.83  142.27  141.18  138.55  145.23 
1121101511010101  เนื้อสุกร ชำแหละ เนื้อส่วนสะโพก
กิโลกรัม
138.34  138.49  138.53  143.69  149.95  151.49  148.94  146.99  145.12  140.90  138.57  136.28  143.11 
1121103111010101  กระดูกซี่โครงหมู ซี่โครง มีเนื้อแดงติด
กก.
128.72  129.36  129.55  132.52  137.22  138.77  137.61  134.90  133.59  131.36  130.87  129.57  132.84 
1121103311010101  กระดูกซี่โครงหมู ซี่โครง อ่อนตัดเป็นชิ้น ๆ
กก.
   181.00  181.00  181.00  185.33  202.00  202.00  193.67  202.00  202.00  186.67  187.67  191.30 
1121104111010101  เนื้อโค ส่วนสะโพก
กก.
236.08  235.83  243.17  242.83  243.00  243.17  243.17  243.17  242.75  242.42  242.33  243.13  241.76 
1121104112010101  เนื้อโค ส่วนสะโพก โคขุน
กก.
442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50  442.50 
1121105111010101  เครื่องในหมู ตับหมู
กก.
138.76  139.19  139.45  141.04  141.52  143.36  142.67  143.10  142.24  141.96  141.25  137.76  141.03 
1121106111010101  เครื่องในวัว เครื่องในวัวรวม
กิโลกรัม
142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  142.00  144.12  144.12  142.39 
1121203111010101  หมูหยอง คุณภาพปานกลาง \ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.
กิโลกรัม
397.73  397.73  397.73  397.73  405.22  405.22  405.22  407.93  407.91  408.26  408.26  408.26  404.02 
1121203112120101  หมูหยอง คุณภาพดี \ บรรจุถุงพลาสติก 60 กรัม\ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
74.00  74.00  74.00  75.00  74.50  74.50  74.50  74.50  74.50  74.50  75.50  76.50  74.67 
1121203121090101  หมูหยอง คุณภาพดี \ บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม\ ตรา จิง จิง เฮียง
กรัม
222.00  222.00  222.00  222.00  222.00  222.00  222.00  222.00  221.50  221.50  221.50  221.50  221.83 
1121203121100101  หมูหยอง คุณภาพดี \ บรรจุถุงพลาสติก 280 กรัม\ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50  287.50 
1121204111010101  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน (คอกเทล) คุณภาพดี \บรรจถุง 1 กก.\ ตราหมูตัวเดียว
กิโลกรัม
271.11  272.78  274.03  273.47  272.78  272.36  272.36  271.81  270.14  272.22  268.89  268.75  271.72 
1121204111010201  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน คุณภาพดี \บรรจถุง 1 กก.\ ตราหมูสองตัว
กิโลกรัม
235.00  235.00  235.00  240.00  240.00  240.00  240.00  240.00  240.00  240.00  240.00  240.00  238.75 
1121204111010301  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน (คอกเทล) คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก.\ ตราซีพี
กิโลกรัม
285.00  285.00  282.81  283.44  282.81  285.00  285.00  275.56  285.00  285.00  279.38  285.00  283.25 
1121204111010401  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก.\ ตราบีลัคกี้
กิโลกรัม
150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00 
1121204111010601  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน คุณภาพดี \บรรจถุง 1 กก.\ ตรา BKP
กิโลกรัม
210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00 
1121204111018001  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก. \ตรา……….
กิโลกรัม
230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00  230.00 
1121204121010801  ไส้กรอกหมู ไม่รมควัน คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก.\ตรา GF
กิโลกรัม
76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00  76.00 
1121204221010101  ไส้กรอกไก่ ไม่รมควัน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุง 1 กก.\ตราแหลมทอง
กิโลกรัม
110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00 
1121204311010101  ไส้กรอกไก่ แบบรมควัน คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก.\ตราแหลมทอง
กิโลกรัม
110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00 
1121205111010101  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.
กิโลกรัม
150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  153.64  154.09  154.55  154.55  154.55  154.55  154.55  152.54 
1121205111012001  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพปานกลาง\ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ตรา เจ๊ไน้ท์
กก.
130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00 
1121205111012101  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพปานกลาง\ บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ตรา เจ๊เล็ก
กก.
160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00 
1121205111030101  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพดี\ บรรจุถุงพลาสติก 260 กรัม ตราบ้านไผ่
กรัม
89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00 
1121205111080101  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุงพลาสติก 450 กรัม\ ตรา พี&พี
กรัม
157.00  157.00  157.00  157.00  157.00  157.00  157.00  157.00  157.00  157.00        157.00 
1121205111080201  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุงพลาสติก 450 กรัม\ ตรา เจ้าสัว
กรัม
                              170.00  170.00  170.00 
1121205121040101  กุนเชียง หมูปนมัน คุณภาพดี \บรรจุถุงพลาสติก 360 กรัม \ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67  145.67 
1121206111010101  เนื้อ/หมูเค็ม เนื้อวัวใส่เกลือตากแห้ง คุณภาพปานกลาง
กก.
324.62  324.62  325.00  334.62  336.35  335.58  336.15  335.96  338.08  337.50  324.67  321.03  330.85 
1121206111020101  เนื้อ/หมูเค็ม เนื้อวัวใส่เกลือตากแห้ง คุณภาพดี
กก.
350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00 
1121206112010101  เนื้อ/หมูเค็ม เนื้อวัวใส่เกลือตากไม่แห้ง คุณภาพปานกลาง
กก.
193.33  193.33  193.33  193.33  193.33  193.33  193.33  193.33  193.33  233.33  233.33  233.33  203.33 
1121206311010100  เนื้อ/หมูเค็ม เนื้อหมูใส่เกลือตากไม่แห้ง (แดดเดียว) คุณภาพปานกลาง
กก.
273.33  292.50  295.00  293.75  293.75  293.75  293.75  294.75  293.75  294.75  294.75  294.75  292.79 
1121207111010301  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตราหมูดี
กิโลกรัม
120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00 
1121207111010401  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตรากวงเม้ง
กิโลกรัม
120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00 
1121207111011401  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตราโกเด้ง
กิโลกรัม
70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00 
1121207111011501  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตราหนองบัว
กิโลกรัม
110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00 
1121207111011601  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ ตรา ก. แสนไทย
กิโลกรัม
213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33  213.33 
1121207111013201  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \ บรรจุถุง 1 กก. \ตรา PMP
กิโลกรัม
80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00 
1121207111018001  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \ บรรจุถุง 1 กก.\ตรา.............
กิโลกรัม
85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00 
1121207111020401  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \ บรรจุถุง 500 กรัม\ตราเมืองทอง (ยายทองชวนชิม)
กรัม
55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00 
1121207111021501  ลูกชิ้นหมู ชนิดกลม \ บรรจุถุง 650 กรัม \ตราโกเด้ง
กรัม
110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00 
1121207211014001  ลูกชิ้นไก่ ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตรา แมน แมน ฟู๊ต
กิโลกรัม
67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50  67.50 
1121207211018001  ลูกชิ้นไก่ ชนิดกลม \บรรจุถุง 1 กก.\ตรา...........
กิโลกรัม
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1121208111010101  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว\ คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 200 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
83.67  84.44  83.67  84.06  83.00  82.13  82.13  82.13  82.13  82.13  82.13  83.56  82.98 
1121208111010401  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \ คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 200 กรัม \ ตรา นิตยา
กรัม
33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50 
1121208111010601  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 200 กรัม \ ตรา เจ๊เอ็ง
กรัม
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1121208111020101  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 120 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
58.50  58.50  58.50  61.00  61.00  61.00  58.50  53.00  61.00  61.00  55.00  61.00  59.00 
1121208111030101  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \ คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 160 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1121208111030201  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \ คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 160 กรัม \ ตรา ห้วยแก้ว
กรัม
72.00  72.00  72.00  72.00                          72.00 
1121208111030401  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 160 กรัม \ ตรา อรุณรัตน์
กรัม
            67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00 
1121208111040201  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 150 กรัม \ ตราห้วยแก้ว
กรัม
69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00 
1121208111060101  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 100 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  71.00  71.00  46.00 
1121208111080201  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 180 กรัม \ ตราบ้านไผ่
กรัม
89.00  83.44  72.32  77.88  66.75  66.75  66.75  66.75  89.00  89.00  89.00  89.00  78.80 
1121208111080800  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก....... กรัม \ ตรา .........
กรัม
89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00 
1121208111130101  แหนม \ทำจากเนื้อหมู\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 170 กรัม \ ตรา บ้านไผ่
กรัม
89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00  89.00 
1121209111010101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 320 กรัม \ ตรา ส. ขอนแก่น
กรัม
100.50  100.50  100.50  100.50  100.50  99.38  99.38  99.38  99.25  99.25  99.25  100.40  99.91 
1121209111020101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 305 กรัม \ ตราเจ้าสัว
กรัม
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1121209111030101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 300 กรัม \ ตรา บ้านไผ่
กรัม
99.00  99.00  99.00  95.50  95.50  95.50  95.50  95.50  95.50  95.50  95.50  95.50  96.38 
1121209111030301  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \ คุณภาพดี \บรรจุห่อ \น้ำหนัก 300 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  73.67  70.00  70.00  73.24 
1121209111040301  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 280 กรัม \ ตรา หมูดี
กรัม
73.00  73.00  73.00  67.25  73.00  73.00  67.25  73.00  65.33  65.33  73.00  65.33  70.13 
1121209111040401  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 280 กรัม \ ตราบ้านไผ่
กรัม
99.00  99.00  99.00  65.00  99.00  99.00  95.00  95.00  95.00  95.00  95.00  95.00  94.17 
1121209111050101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 275 กรัม \ ตรา ส.ขอนแก่น
กรัม
87.17  87.17  87.17  86.67  86.67  84.67  84.67  84.67  81.33  81.33  89.67  89.67  85.90 
1121209111060201  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 260 กรัม \ ตรา ป้าย่น
กรัม
82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00  82.00 
1121209111080101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 210 กรัม \ ตราส.ขอนแก่น
กรัม
      71.50  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  74.65 
1121209111110101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ\ น้ำหนัก 450 กรัม \ ตราซีพี
กรัม
98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00  98.00 
1121209111130101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 290กรัม \ ตรา ปึงหงี่เชียง
กรัม
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1121209111160101  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ \ น้ำหนัก 270 กรัม \ ตราเจ้าสัว
กรัม
                              92.00  92.00  92.00 
1121209118080808  หมูยอ\ทำจากเนื้อหมู ปรุงสุก\ เป็นแท่งยาว \คุณภาพดี \บรรจุห่อ........ \ น้ำหนัก ......กรัม \ ตรา....
กรัม
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1122102111010101  ไก่สด ทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน
กก.
75.28  76.06  75.96  75.78  76.07  75.90  75.78  77.82  78.01  76.73  76.52  76.54  76.37 
1122102111010201  ไก่สด ทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน พันธุ์ไก่ไทย
กก.
189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00  189.00 
1122102211010101  ไก่สด ผ่าซีกครึ่งตัว ไม่รวมคอ ตีน
กก.
76.60  76.80  77.03  77.15  77.36  77.07  77.27  78.52  78.59  77.93  77.54  76.63  77.37 
1122102411010101   ไก่สด ตัดแต่งปีกเต็ม
กก.
88.20  88.34  88.18  88.65  90.59  90.94  90.80  91.15  91.84  91.37  90.20  89.84  90.01 
1122102521010101  ไก่สด น่องติดสะโพก
กก.
74.63  74.07  74.45  74.64  75.38  74.64  75.97  77.51  80.42  79.99  79.98  79.38  76.75 
1122201111010101  เป็ดพะโล้ ทั้งตัว\น้ำหนัก 1.5 - 1.8 กก.
ตัว
292.00  292.50  292.50  292.50  292.50  298.00  298.50  298.50  299.25  301.00  301.50  302.38  296.76 
1122201111010201  เป็ดพะโล้ ทั้งตัว\น้ำหนัก 2 - 2.5 กก.
ตัว
345.00  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  352.50  351.88 
1122202111010101  ไก่ย่าง ทั้งตัว 700 - 800 กรัม
ตัว
139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33  139.33 
1122202111010103  ไก่ย่าง ทั้งตัว 700 - 800 กรัม บิ๊กซี สูตรอบซอส
ตัว
                              125.00  125.00  125.00 
1122202111010201  ไก่ย่าง ทั้งตัว 700 - 800 กรัม \ตรา 5 ดาว \สูตรต้นตำหรับ
ตัว
129.82  129.89  129.94  127.63  113.67  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  128.41 
1122202111010202  ไก่ย่าง ทั้งตัว 700 - 800 กรัม \สูตรกระเทียม
ตัว
126.50  126.50  126.50  126.50  126.50  126.50  126.50  126.50  132.00  130.50  135.00  135.00  128.14 
1123101111010101  ปลาช่อน มีชีวิต \ขนาดใหญ่ 2 ตัว/กก.
กิโลกรัม
154.71  155.52  155.84  157.52  157.52  157.19  155.94  156.15  155.82  155.82  158.40  158.00  156.54 
1123101111020101  ปลาช่อน มีชีวิต\ ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กิโลกรัม
146.96  146.96  146.34  147.05  147.32  146.70  144.55  145.18  146.70  146.47  148.66  148.57  146.79 
1123102111010101  ปลาดุก บิ๊กอุยหรือรัสเซีย มีชีวิต \ขนาดใหญ่ 2 ตัว/กก.
กก.
65.23  66.77  66.10  66.18  66.23  66.31  65.93  65.60  65.60  66.52  66.64  66.64  66.15 
1123102111020101  ปลาดุก บิ๊กอุยหรือรัสเซีย มีชีวิต \ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กก.
61.72  62.20  62.59  62.84  61.98  62.59  62.46  62.24  62.41  63.58  63.92  63.79  62.69 
1123102211020101  ปลาดุก บิ๊กอุยหรือรัสเซีย ตัดแต่ง \ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กก.
64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  64.67  67.00  64.86 
1123103111010101  ปลานิล มีชีวิต \ขนาดใหญ่ 1- 2 ตัว/กก.
กก.
71.97  71.84  71.93  72.31  72.35  72.27  72.31  72.60  72.81  73.31  73.02  73.06  72.48 
1123103111020101  ปลานิล มีชีวิต\ ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กก.
58.80  60.05  59.79  58.58  58.45  58.48  58.54  58.71  59.74  59.70  59.92  60.48  59.27 
1123104111010101  ปลาทับทิม น้ำหนัก 300 - 350 กรัม
ก.ก.
111.82  113.41  113.52  115.53  115.45  115.68  116.14  116.14  117.05  117.05  116.48  116.45  115.39 
1123104111020101  ปลาทับทิม น้ำหนัก 400 - 500 กรัม
ก.ก.
108.33  109.58  110.83  111.67  111.67  111.67  111.67  108.33  108.33  109.17  111.88  108.75  110.16 
1123104111030101  ปลาทับทิม น้ำหนัก 800 - 1000 กรัม
ก.ก.
120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00 
1123105111010100  ปลาตะเพียน สด น้ำหนักตัวละ 400-500 กรัม/กก.
กก.
74.74  75.13  75.13  76.29  75.76  76.16  75.76  76.11  75.71  75.45  75.45  75.80  75.62 
1123105111020100  ปลาตะเพียน สด น้ำหนักตัวละ 700-1000 กรัม/กก.
กก.
50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00 
1123201111010101  ปลาจะละเม็ดดำ สด \ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กก.
200.56  200.97  204.41  195.59  192.50  192.35  192.50  192.50  193.24  188.19  190.56  188.33  194.29 
1123201111020101  ปลาจะละเม็ดดำ สด\ ขนาดกลาง 1 - 2 ตัว/กก.
กก.
190.00  195.00  196.25  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  198.44 
1123201121010101  ปลาจะละเม็ดขาว สด\ ขนาดกลาง 3 - 4 ตัว/กก.
กก.
385.71  385.71  384.29  382.86  383.57  385.71  383.57  385.00  384.64  386.79  388.21  390.71  385.57 
1123202111010101  ปลากะพงแดง สด \น้ำหนัก 400-500 กรัม
กก.
191.16  193.43  193.89  192.98  191.73  192.41  192.07  190.59  190.48  191.27  190.82  190.93  191.81 
1123202121010101  ปลากะพงแดง สด ตัดขายเป็นชิ้น จากกลางลำตัว
กก.
341.35  343.71  351.44  351.44  351.44  343.26  343.41  347.24  344.15  343.71  344.44  346.06  345.89 
1123202211010101  ปลากะพงขาว สด \น้ำหนัก 400-500 กรัม
กก.
168.29  160.79  163.50  155.78  155.22  156.33  156.33  156.33  156.33  156.33  156.33  156.33  157.86 
1123204111010101  ปลาทู สด \ขนาดเล็ก (นน. 90-100 กรัม)
กิโลกรัม
86.85  89.66  87.97  88.02  89.78  89.27  89.78  90.60  90.69  90.78  91.08  91.25  89.64 
1123204111020101  ปลาทู สด \ขนาดใหญ่ (นน. 300-400 กรัม)
กิโลกรัม
87.50  90.00  90.00  90.00  90.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  83.96 
1123207111010100  ปลาโอ สด น้ำหนักตัวละ 400 - 500 กรัม/กก.
กก.
79.20  80.83  81.20  80.95  81.39  81.39  81.58  82.70  82.08  82.58  82.95  82.45  81.61 
1123208111010100  ปลาสีกุนสด น้ำหนักตัวละ 100 - 250 กรัม/กก.
กก.
82.95  84.61  84.41  84.08  84.61  84.67  84.47  84.80  84.87  85.99  86.05  86.06  84.80 
1123208111010800  ปลาสีกุนสด น้ำหนักตัวละ ............... กรัม/กก.
กก.
60.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00     78.18 
1123301111010101  กุ้งนาง สด ขนาดคละ \น้ำหนักตัวละ 100 กรัม
กก.
265.22  265.43  269.78  266.20  271.52  270.87  269.67  270.87  271.41  271.41  271.20  273.64  269.77 
1123302111010101  กุ้งขาว สด \ขนาดคละ
กก.
252.66  256.68  258.51  259.32  258.25  261.56  262.93  263.51  262.78  261.81  261.15  263.90  260.25 
1123303111010101  กุ้งกุลาดำ สด \ขนาดกลาง 50ตัว/กก.
กก.
233.94  234.41  235.66  233.63  233.63  234.25  234.25  234.25  236.13  236.13  236.13  236.13  234.88 
1123304111010101  ปลาหมึกกล้วย สด \ขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ 5 - 8 ซม. ลอกหนัง
กก.
165.02  165.53  164.93  165.47  166.07  165.64  166.81  169.22  171.55  173.14  174.67  176.69  168.73 
1123304111020101  ปลาหมึกกล้วย สด \ขนาดกลางลำตัวยาวประมาณ 8 - 10 ซม.ไม่ลอกหนัง
กก.
184.81  186.46  185.01  188.30  189.20  190.05  190.70  193.60  192.85  194.95  195.64  197.80  190.78 
1123304111030101  ปลาหมึกกล้วย สด \ขนาดกลางลำตัวยาวประมาณ 8 - 10 ซม. ลอกหนัง
กก.
160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  160.00  167.50  175.00  175.00  163.13 
1123304111040101  ปลาหมึกกล้วย สด \ขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ 11 - 15 ซม. ไม่ลอกหนัง
กก.
190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  220.00  220.00  220.00  240.00  201.67 
1123305111010101  หอยแครง มีชีวิต \ขนาดคละ
กก.
123.80  125.50  124.16  126.30  124.79  125.41  128.38  123.58  123.27  121.93  121.84  123.18  124.34 
1123306111010101  หอยลาย มีชีวิต\ขนาดคละ
กก.
77.86  81.46  85.57  88.60  89.96  87.51  82.34  79.32  79.32  81.61  86.20  84.42  83.68 
1123306111010201  หอยลาย มีชีวิต\ขนาดใหญ่
กก.
90.00  85.00  110.00  120.00  120.00  115.00  90.00  80.00  100.00  100.00  110.00  90.00  100.83 
1123307111010101  หอยแมลงภู่ มีชีวิต\ขนาดคละ
กก.
64.62  67.07  66.25  67.93  67.02  64.66  62.90  61.78  63.22  65.53  65.96  66.97  65.33 
1123308111010101  ปูทะเล มีชีวิต ไม่มีไข่\ ขนาดกลาง(ประมาณ 3-4 ตัว/กก.)
กก.
296.09  297.39  297.61  296.63  296.35  298.91  299.35  300.65  295.65  297.61  300.00  302.17  298.20 
1123309111010101  ปูม้า สด ขนาดกลาง (ประมาณ 5-6 ตัว/กก.)
กก.
282.63  286.70  283.83  294.48  306.52  302.81  300.59  302.26  301.06  299.30  299.48  299.30  296.58 
1123401111010101  ปลาทูนึ่ง บรรจุเข่ง \ ขนาดกลางน้ำหนักตัวละ 80-100 กรัม เข่งละ 2 ตัว
เข่ง
27.43  27.43  28.06  27.60  28.63  30.38  28.97  29.30  29.30  29.30  29.32  29.48  28.77 
1123401111020101  ปลาทูนึ่ง บรรจุเข่ง \ ขนาดเล็กน้ำหนักตัวละ 40-50 กรัม เข่งละ 3 ตัว
เข่ง
16.78  16.78  17.06  16.96  17.11  17.14  17.14  17.41  17.50  17.50  17.50  17.32  17.19 
1123401111020102  ปลาทูนึ่ง บรรจุเข่ง \ ขนาดเล็กน้ำหนักตัวละ 40-50 กรัม เข่งละ 2 ตัว
เข่ง
16.50  16.50  17.50  17.50  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  15.00  13.74 
1123402111010101  ปลาสลิดแห้ง ขนาดกลาง \น้ำหนักตัวละ 80-120 กรัม
กก.
187.42  188.77  190.50  190.69  193.58  195.00  194.83  193.96  194.25  195.21  196.94  197.13  193.19 
1123403111010101  ปลาช่อนแห้ง ปลาช่อนน้ำเค็มใส่เกลือตากแห้ง \ ขนาดคละ
กก.
214.50  215.75  217.00  218.00  218.00  218.00  218.00  218.00  218.00  218.00  218.50  224.50  218.02 
1123403111010201  ปลาช่อนแห้ง ปลาช่อนน้ำจืดใส่เกลือตากแห้ง \ ขนาดคละ
กก.
250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00  250.00 
1123404111010101  ปลาทูเค็ม ลำตัวยาว 5 - 6 นิ้ว
กก.
106.80  106.80  106.80  106.80  106.80  106.80  106.80  107.10  107.30  107.50  108.20  108.40  107.18 
1123406111010101  ปลาอินทรีย์เค็ม \ น้ำหนักตัวละ 1- 2 กก.
กก.
286.21  286.21  288.29  288.29  295.38  296.21  296.21  297.88  297.88  300.79  303.71  314.96  296.00 
1123501111010101  กุ้งแห้ง ไม่มีหัว ไม่มีเปลือกติด คุณภาพปานกลาง
กก.
527.73  527.73  530.87  532.50  530.87  530.87  530.87  531.85  531.85  538.26  571.88  604.90  541.29 
1123501111020101  กุ้งแห้ง ไม่มีหัว ไม่มีเปลือกติด คุณภาพดี
กก.
500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  600.00  700.00  525.00 
1123501211010101  กุ้งแห้ง มีเปลือกติดเล็กน้อย
กก.
460.00  460.00                                460.00 
1123503111010101  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่
กก.
66.85  66.94  66.65  66.85  66.85  66.89  66.89  67.20  67.20  67.15  67.15  63.75  66.68 
1123503111010404  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่ \บรรจุถุง 200 กรัม\ ตราแต้จิ๋ว
ถุง
65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00 
1123503111010501  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่ \บรรจุ 1 กก.\ ตราปลาทะเล
กก.
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1123503111011301  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่ \บรรจุ 1 กก.\ ตรา PPP
ถุง
50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  52.50 
1123503111011401  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่ \บรรจุ 1 กก.\ ตรามหาชัย
ถุง
57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00 
1123503111020101  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกใหญ่ \บรรจุ 1 กก.
กก.
58.95  59.07  58.95  59.01  59.19  59.19  59.15  59.15  59.15  59.05  59.05  59.05  59.08 
1123503111020302  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกเล็ก\ บรรจุถุง 90 กรัม ตราแต้จิ๋ว
ถุง
34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00 
1123503111020501  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกเล็ก \บรรจุ 1 กก.\ ตราปลาทะเล
กก.
57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00  57.00 
1123503111021601  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกเล็ก \บรรจุ 1 กก.\ ตราไม่มีตรา
กก.
120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  121.67 
1123503111028080  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกเล็ก \บรรจุ 1 กก.\ ตรา.............
ถุง
60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00 
1123503111040101  ลูกชิ้นปลา ชนิดกลมเนื้อปลาเบญจพรรณ ลูกเล็ก \บรรจุ 500 กรัม \ตราปลาตาหวาน
ถุง
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1123504111010101  ปลาร้า ทำจากปลาเบญจพรรณ คุณภาพปานกลาง
กก.
43.00  43.00  43.60  43.60  43.60  44.40  44.40  44.80  45.60  45.60  45.60  46.70  44.49 
1123504111010102  ปลาร้า เนื้อบด ทำจากปลาเบญจพรรณ บรรจุขวด ขนาด 350 กรัม ตราสุนันทา
350 กรัม
100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
1123504111010201  ปลาร้า ทำจากปลาเบญจพรรณ (ปลากระดี่) คุณภาพปานกลาง
กก.
55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00 
1131001111020101  ไข่ไก่ ขนาดกลาง (เบอร์2)
ฟอง
3.37  3.42  3.52  3.49  3.55  3.68  3.78  3.84  3.85  3.79  3.68  3.52  3.62 
1131001111020205  ไข่ไก่ ขนาดกลาง (เบอร์2) \บรรจุแพ็ค 10 ฟอง\ ตราซีพี
แพ็ค
5.97  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.30  6.27 
1131002111010101  ไข่เป็ด\ นน.60-65 กรัม.
ฟอง
5.01  5.06  5.03  5.07  5.46  5.16  5.15  5.22  5.26  5.29  5.29  5.26  5.19 
1131002111020301  ไข่เป็ด\ นน.60-65 กรัม.\บรรจุแพ็ค 6 ฟอง \ตรา KCF
ฟอง
8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16  8.16 
1131002111020302  ไข่เป็ด\ นน.60-65 กรัม.\บรรจุแพ็ค 10 ฟอง \ตรา KCF
ฟอง
7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40  7.40 
1131003111010101  ไข่เค็ม เบอร์ 0-1
ฟอง
6.42  6.42  6.43  6.42  6.45  6.47  6.46  6.51  6.55  6.52  6.52  6.53  6.48 
1131003111020201  ไข่เค็ม เบอร์ 0-1 \บรรจุแพ็ค 6 ฟอง\ ตราฟาร์มแม่สะอาด
ฟอง
9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
1131003111040202  ไข่เค็ม เบอร์ 0-1\ บรรจุแพ็ค 6 ฟอง\ ตราไชยา
ฟอง
11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10  11.10 
1131003111050201  ไข่เค็ม เบอร์ 0-1\ บรรจุแพ็ค 4 ฟอง\ ตราKCF
ฟอง
12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25  12.25 
1132001111010101  นมสด UHT รสจืด \บรรจุกล่อง 250 ซีซี (แพ็ค 6 )\ตราไทยเดนมาร์ค
6 กล่อง/ห่อ
67.95  67.85  67.50  68.06  66.69  68.06  68.06  68.31  68.06  68.06  67.63  67.84  67.84 
1132001111010201  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 250 ซีซี (แพ็ค 6 )\ตราโฟร์โมสต์
6กล่อง/ห่อ
         66.00  66.00  66.00  66.00  66.00  66.00  66.00  65.00  66.00  65.89 
1132001111020401  นมสด UHT รสจืด \บรรจุกล่อง 200 ซีซี (แพ็ค 6 )\ตราไทยเดนมาร์ค
6กล่อง/ห่อ
54.40  54.40  54.40  54.95  54.85  55.15  55.95  55.95  55.55  55.55  55.95  55.55  55.22 
1132001111020601  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 200 ซีซี (แพ็ค 6 ) \ตราจิตรลดา
6 กล่อง/ห่อ
53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00 
1132001111040101  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 225 ซีซี (แพ็ค 6 ) \ตราโฟร์โมสต์
6 กล่อง/ห่อ
65.29  65.14  65.58  64.13  65.56  64.41  64.56  64.91  65.01  63.84  64.42  64.01  64.73 
1132001113020501  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 200 ซีซี (แพ็ค 4)\ตราโชคชัย
4 กล่อง/ห่อ
44.00  44.00  40.67  40.67  40.67  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.00  41.09 
1132001113030301  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4)\ตราโฟโมสต์
4 กล่อง/ห่อ
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  38.50  40.00  40.00  38.50  40.00  40.00  38.00  39.58 
1132001113040101  นมสด UHT รสจืด\ บรรจุกล่อง 225 ซีซี (แพ็ค 4)\ตราหนองโพ
4 กล่อง/ห่อ
44.35  45.47  44.09  44.47  44.35  44.03  43.03  43.04  44.24  43.59  43.41  43.41  43.96 
1132002111040101  นมข้นหวาน\ บรรจุกระป๋อง 390 กรัม\ ตราเรือใบ
กระป๋อง
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  22.50  25.00  25.00  24.79 
1132002111050101  นมข้นหวาน (ครีมเทียมข้นหวาน)\ บรรจุกระป๋อง 388 กรัม\ ตราคาร์เนชั่น
กระป๋อง
21.40  21.57  21.42  21.44  21.53  21.19  21.58  21.56  21.56  21.60  21.57  21.60  21.50 
1132002111050102  นมข้นหวาน (ครีมเทียมข้นหวาน)\ บรรจุกระป๋อง 388 กรัม\ ตราคาร์เนชั่น สูตรพร่องไขมัน
กระป๋อง
21.67  21.50  21.67  21.67  21.67  21.17  21.67  21.67  21.67  21.67  21.67  21.67  21.61 
1132002111060201  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 380 กรัม \ ตราเรือใบ
กระป๋อง
24.00  23.80  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  23.10  24.00  24.00  24.00  24.00  23.91 
1132002111060202  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 380 กรัม \ ตราเรือใบ ( นมข้นแปลงไขมันหวาน )
กระป๋อง
24.40  24.40  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.25  24.28 
1132002111060501  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 380 กรัม\ ตรา Tea Pot
กระป๋อง
21.00  19.00  19.00  18.00  19.00  19.00  19.00  19.00  18.00  18.00  19.00  19.00  18.92 
1132002111080101  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 388 กรัม\ ตราคาร์เนชั่น
กระป๋อง
21.50  21.50  21.50  22.50  21.00  21.50  21.50  21.50  21.50  21.50  21.50  21.50  21.55 
1132002111090101  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 385 กรัม\ ตรามะลิ
กระป๋อง
23.43  23.43  23.21  23.43  23.43  23.38  23.19  23.13  22.94  23.31  23.31  23.44  23.30 
1132002111090102  นมข้นหวาน \ บรรจุกระป๋อง 385 กรัม\ ตรามะลิ สูตรผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กระป๋อง
23.36  23.36  22.96  23.13  23.17  23.30  23.17  23.23  23.20  23.28  23.39  23.36  23.24 
1132002211010101  นมข้นหวาน (ครีมเทียมข้นหวาน) \ บรรจุกระป๋อง 380 กรัม \ ตราพาเลซ สูตรพร่องไขมัน
กระป๋อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1132003112060201  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ดูโปร
กล่องกระดาษ
229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00  229.00 
1132003112060202  นมผง ดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ดูโกร สูตรคอมพลีตแคร์
กล่องกระดาษ
                              296.00  296.00  296.00 
1132003112060403  นมผง ดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราเอส-26 โปรมิล สูตรมี 5 นิวคลีไทด์เเละลูที
กล่องกระดาษ
301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00  301.00 
1132003112060405  นมผง ดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราเอส-26 โปรมิลโกลด์2 สูตรผสมลูทีน alpha l
กล่องกระดาษ
446.75  448.00  448.00  448.00  447.00  419.60  423.20  423.20  423.20  424.00  424.00  424.00  433.02 
1132003112060407  นมผง ดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราเอส-26 โปรมิล360 สมาร์ทแคร์ (มีโอเมก้า3
กล่องกระดาษ
270.00  270.00  270.00  270.00  270.00  263.82  270.36  263.82  263.82  263.82  263.82  263.82  266.69 
1132003112060901  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ โพเท็กซ์ทัส บิพิดัสบร แอล
กล่องกระดาษ
254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00 
1132003112060902  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็ก ดูโปรซุปเปอร์มิกซ์
กล่องกระดาษ
221.33  221.33  217.50  217.50  217.50  217.50  217.50  217.50  217.50  206.00  206.00  206.00  215.73 
1132003112060903  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ โพเท็กซ์ทัส บิพิดัส บี แอล
กล่องกระดาษ
   254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00 
1132003112060904  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ โพเท็กซ์ชัน แอลโพรเท็กซ์ทั
กล่องกระดาษ
      254.00  254.00  247.67  239.75  239.75  249.25  249.25  249.25  249.25  249.25  247.49 
1132003112070603  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 650 กรัม \ ตราหมี แอดวานซ์โพรเท็กซ์ชัน แอลโพรเท็กซ์ทั
กล่องกระดาษ
264.50  264.50  264.50  264.50  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  258.94 
1132003112120201  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 550 กรัม \ตราเอนฟา2 สมาร์ทพลัส
กล่องกระดาษ
266.40  260.60  261.20  263.20  260.00  254.40  254.40  254.40  254.40  254.40  254.40  254.40  257.68 
1132003112120301  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 550 กรัม \ตราเอนฟาแลค A360 มายพลัส2
กล่องกระดาษ
471.00  471.00  471.00  478.60  478.60  474.75  474.75  474.75  474.75  474.75  474.75  474.75  474.42 
1132003112120302  นมผง ปรุงแต่งสูตรต่อเนื่อง \ บรรจุกล่องกระดาษ 550 กรัม \ตราเอนฟาแลค A+ 360 ํ DHA พลัส 2
กล่องกระดาษ
               494.00  494.00  444.00  444.00  444.00  444.00  444.00  458.29 
1132003212050204  นมผง รสจืด \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ HI-Q (Prebio Prote Q) 3+
กล่องกระดาษ
292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00  292.00 
1132003212050211  นมผง รสจืด \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ Hi-Q1 Plus สูตร Prebio ProteQ (กล่องสีฟ้า)
กล่องกระดาษ
285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  285.00  273.00  273.00  283.00 
1132003212080201  นมผง รสจืด \ บรรจุกล่องกระดาษ 1,100 กรัม \ ตราอะแล็คต้า NF 1 plus สูตรแคลซิแบงค์
กล่องกระดาษ
372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00  372.00 
1132003212090201  นมผง รสจืด \ บรรจุกล่องกระดาษ 550 กรัม \ ตราอะแล็คต้า NF 1 plus สูตรแคลซิแบงก์
กล่องกระดาษ
165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00  165.00 
1132003212090501  นมผง ชนิดจืด\ บรรจุกล่องกระดาษ 550 กรัม\ ตรา เอนฟาโกร สูตรช่วงวัยที่ 2
กล่องกระดาษ
273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00  273.00 
1132003213020101  นมผง ชนิดจืด\ บรรจุถุง 550 กรัม\ ตรา ดูเม็กซ์ ดูมิลค์ วันพลัส
ถุง
129.00  129.00  129.00  129.00  129.00  129.00  122.50  122.50  122.50  122.50  129.00  129.00  126.83 
1132003312020103  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 700 กรัม \ ตราหมีโปรเท็กชั่น 1- พลัส พรีไบโอวัน
กล่องกระดาษ
223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00  223.00 
1132003312080201  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ วันพลัส
กล่องกระดาษ
182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00  182.00 
1132003312080202  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง \ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราดูเม็กซ์ ดูโกร วันพลัส สูตรคอมพลีตแคร์
กล่องกระดาษ
185.75  185.75  185.75  185.75  185.50  185.50  185.50  185.50  185.50  185.50  196.00  196.00  186.55 
1132003312080205  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง \บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม\ ตราดูเม็กซ์ ดูโกร 3 พลัส สูตรซูเปอร์มิกซ์
กล่องกระดาษ
194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00  194.00 
1132003312080302  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ 3 พลัส พรีไบโอวัน
กล่องกระดาษ
239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50  239.50 
1132003312080304  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ 1 พลัส สูตร Xpert
กล่องกระดาษ
226.50  221.50  221.50  221.50  217.00  222.67  222.33  222.33  222.33  222.33  222.33  222.33  222.13 
1132003312080305  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ 3 พลัส สูตร Xpert
กล่องกระดาษ
236.33  236.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  228.33  229.67 
1132003312080401  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 600 กรัม \ ตราหมี 1 พลัส สูตรผสมน้ำมันปลาและใยอาหาร
กล่องกระดาษ
228.00  241.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  228.00  229.86 
1132003312130101  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 1800 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ 1 พลัส พรีไบโอวัน
กล่องกระดาษ
675.00  594.00                                634.50 
1132003312130102  นมผง ปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง\ บรรจุกล่องกระดาษ 1800 กรัม \ ตราหมี แอ๊ดวานซ์ 1 พลัส Xpert
กล่องกระดาษ
668.00  594.00                                631.00 
1132004111010101  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4) \ ตราโยโมสต์
4 กล่อง/ห่อ
32.00  31.85  32.14  31.95  31.57  31.78  32.00  31.57  32.13  31.87  32.13  32.02  31.92 
1132004111010103  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4) \ ตราโยโมสต์ สูตร น้ำตาลน้อย
4 กล่อง/ห่อ
36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00 
1132004111010201  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4)\ ตราดัชมิลค์
4 กล่อง/ห่อ
34.50  35.00  34.67  35.00  34.67  36.00  36.00  36.00  36.00  35.50  35.50  35.50  35.46 
1132004111010202  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4)\ ตราดัชมิลค์ 4 in 1 สูตรมีแคลเซียมสูง
4 กล่อง/ห่อ
35.95  36.06  36.14  36.18  35.97  36.31  36.19  36.06  36.27  36.05  35.60  36.01  36.07 
1132004111010203  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4)\ ตราดัชมิลค์ สูตร ไมโคร แอคทิพ
4 กล่อง/ห่อ
35.00  35.00  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.25 
1132004111010401  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4)\ตราไอวี่
4 กล่อง/ห่อ
35.63  35.13  35.13  35.13  35.38  36.17  36.00  36.33  36.33  36.33  36.33  36.33  35.78 
1132004111010701  นมเปรี้ยว รสต่าง ๆ \ บรรจุกล่อง 180 ซีซี (แพ็ค 4) \ตราไลท์
4 กล่อง/ห่อ
38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00 
1132004321010101  โยเกิร์ต รสธรรมชาติ \บรรจุถ้วยพลาสติก 140 กรัม \ ตรา ดัชชี่
ถ้วย
14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00           14.00 
1132004331010101  โยเกิร์ต รสวุ้นมะพร้าว \บรรจุถ้วยพลาสติก 140 กรัม \ ตรา ดัชชี่
ถ้วย
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00              13.00 
1132004331030102  โยเกิร์ต รสวุ้นมะพร้าว \บรรจุถ้วยพลาสติก 135 กรัม \ ตราดัชชี่
ถ้วย
                        14.00  14.00  14.00  14.00  14.00 
1132005111010103  ครีมเทียม \ บรรจุกล่องกระดาษ 450 กรัม \ คอฟฟี่ ครีมเมอร์(ครีมเทียม) ตราคอฟฟี่เมต ไม่มีโคเลสเตอรอล
กล่องกระดาษ
64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.50  64.50  64.50  64.50  64.50  64.50  64.50  64.37 
1132005111030301  ครีมเทียม \บรรจุกล่องกระดาษ 500 กรัม\ ตราโคคอฟ
กล่องกระดาษ
54.33  54.33  55.33  58.33  62.33  62.33  62.33  54.33  62.33  58.33  54.33  62.33  58.42 
1132005111040101  ครีมเทียม \ บรรจุกล่องกระดาษ 450 กรัม\ ตราคอฟฟี่เมต โกลด์
กล่องกระดาษ
63.18  63.28  62.97  63.43  64.42  63.62  64.38  64.38  63.83  63.50  64.67  64.17  63.76 
1132005111040103  ครีมเทียม \ บรรจุกล่องกระดาษ 450 กรัม\ ตราคอฟฟี่เมต original
ถุง
65.00  64.67  62.83  62.83  63.50  62.00  64.64  63.86  62.64  62.64  64.43  64.43  63.56 
1132005111040401  ครีมเทียม \บรรจุกล่องกระดาษ 450 กรัม\ ตราคอฟฟี่เมต
กล่องกระดาษ
62.00  64.83  62.00  62.00  63.38  62.00  64.63  59.75  64.63  64.63  64.63  64.70  63.32 
1132005111080201  ครีมเทียม \บรรจุกล่องกระดาษ 900 กรัม \ตรา คอฟฟี่เมต
กล่องกระดาษ
119.30  101.30  122.00  122.00  122.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  120.38 
1132005112030101  ครีมเทียม \บรรจุถุง 400 กรัม\ ตราบัดดีดีน
ถุง
45.38  45.38  47.38  45.38  45.38  45.38  47.38  40.88  47.38  45.38  45.38  45.38  45.50 
1132005112030301  ครีมเทียม \บรรจุถุง 400 กรัม\ ตรา มายด์ แดนด์ ครีมมี่
ถุง
59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00 
1132005112030401  ครีมเทียม \บรรจุถุง 400 กรัม\ ตราโคคอฟ
ถุง
44.33  47.00  46.33  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  46.72 
1132005112050201  ครีมเทียม \บรรจุถุง 500 กรัม\ ตราเขาช่อง
ถุง
54.00  54.75  53.43  53.86  54.00  52.29  53.71  52.29  54.00  54.00  54.00  53.14  53.64 
1132005112050301  ครีมเทียม \บรรจุถุง 500 กรัม\ ตราครีมาท็อป
ถุง
      47.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.50  54.50  53.71 
1132005112050401  ครีมเทียม \บรรจุถุง 500 กรัม\ ตราเยียร์เมท
ถุง
53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00  53.00 
1132006112010201  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง\ ขนาด 250 ซีซี \ตราแลคตาซอย
6 กล่อง/แพ็ค
50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00 
1132006112010301  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง\ ขนาด 250 ซีซี \ตราไวตามิลค์
6 กล่อง/แพ็ค
46.67  46.33  47.33  48.67  48.67  48.00  47.33  47.33  48.33  48.33  48.67  47.33  47.75 
1132006112010302  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง \ขนาด 250 ซีซี\ ตราไวตามิลค์ low sugar
6 กล่อง/แพ็ค
49.25  49.25  49.67  49.67  48.00  49.33  49.33  49.33  49.00  48.50  49.33  49.33  49.17 
1132006112010304  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง\ ขนาด 250 ซีซี \ตราไวตามิลค์ พลัส
6 กล่อง/แพ็ค
49.42  48.64  48.42  47.89  48.42  47.75  47.75  47.81  47.81  47.86  48.36  48.07  48.18 
1132006112010305  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง\ ขนาด 250 ซีซี \ตราไวตามิลค์ สูตรออริจินัล
6 กล่อง/แพ็ค
48.64  48.07  48.56  48.56  48.00  48.22  48.44  48.44  48.11  47.56  48.44  48.82  48.33 
1132006112020201  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง \ขนาด 200 ซีซี\ ตราแลตตาซอย
6 กล่อง/แพ็ค
44.25  44.25  43.25  43.75  44.25  44.00  44.25  43.63  42.75  43.25  44.25  44.25  43.84 
1132006112030101  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 6 กล่อง \ขนาด 300 ซีซี \ตราแลตตาซอย
6 กล่อง/แพ็ค
49.67  50.21  49.69  49.30  49.05  49.27  48.71  49.07  49.08  48.80  49.43  49.47  49.29 
1132006114020102  นมถั่วเหลือง บรรจุแพ็ค 3 กล่อง \ขนาด 230 ซีซี \ ตราดีน่า สูตรงาดำ
3 กล่อง/แพ็ค
36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00 
1141101111010101  กะหล่ำปลี สด งาม คละ
กก.
24.51  25.31  24.01  26.11  32.97  37.55  33.95  28.88  26.87  33.72  35.21  33.99  30.26 
1141102111010101  แตงกวา สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
27.95  38.18  33.78  34.75  40.72  34.61  35.29  33.03  30.31  29.83  36.21  31.99  33.89 
1141103211010101  ผักกาดขาว ลุ้ย พันธุ์ลูกผสม สด งาม คละ
กก.
35.31  39.72  35.65  39.16  43.49  42.32  40.25  41.41  41.91  41.89  41.50  38.75  40.11 
1141104111010101  ผักคะน้า ต้นใหญ่ สด งาม คละ
กก.
33.70  34.96  28.61  33.36  48.64  46.14  37.14  48.09  38.79  39.21  37.38  32.33  38.20 
1141104121010101  ผักคะน้า ต้นใหญ่ สด งาม คละ/ปลอดสาร/ในห้าง
กก.
140.00  140.00  140.00  140.00  140.00  122.50  122.50  145.00  135.00  135.00  135.00  135.00  135.83 
1141105111010101  เห็ด ฟาง สด งาม \ขนาดคละ
กก.
116.97  120.45  117.95  125.83  142.05  128.41  124.32  123.56  121.97  121.74  119.47  126.06  124.07 
1141105111010201  เห็ด ฟาง สด งาม \ ขนาดคละ \ ในห้าง
กก
194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50  194.50 
1141105211010101  เห็ด นางฟ้า สด งาม\ ขนาดคละ
กก.
67.81  70.13  72.05  79.73  103.48  87.28  83.21  76.65  78.08  76.16  76.52  76.59  78.97 
1141106111010101  ผักบุ้ง จีน สด งาม ไม่ตัดราก
กก.
27.57  43.97  29.66  32.99  37.06  29.09  30.30  32.01  29.08  35.49  33.59  32.16  32.75 
1141106121010101  ผักบุ้ง จีน สด งาม /ปลอดสาร/ ไม่ตัดราก
กก.
132.50  132.50  132.50  132.50  132.50  100.00  100.00  59.50  69.50  69.50  84.50  84.50  102.50 
1141107111010101  ผักชี สด งาม ไม่ตัดราก
กก.
102.43  91.46  81.46  130.03  193.55  159.65  138.33  172.29  151.11  154.20  139.36  125.21  136.59 
1141107111010201  ผักชี สด งาม ไม่ตัดราก (ในห้าง)
กก
166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66  166.66 
1141107121010101  ผักชี สด งาม ไม่ตัดราก / ปลอดสาร / ในห้าง
กก.
380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00  380.00 
1141108111010101  มะเขือ เจ้าพระยา สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
26.31  31.01  27.29  36.80  43.15  30.79  34.46  29.79  32.18  31.29  36.04  31.78  32.57 
1141108121010101  มะเขือ เจ้าพระยา สด งาม \ ปลอดสาร \ ขนาดคละ \ในห้าง
กก.
94.00  94.00  94.00  94.00  94.00  94.00  91.50  91.50  91.50  84.00  77.33  91.50  90.94 
1141109111010101  มะเขือเทศ สีดา สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
34.47  32.68  33.64  34.43  40.44  77.50  54.55  43.24  38.28  38.86  62.06  43.46  44.45 
1141109121010101  มะเขือเทศ สีดา สด งาม \ ปลอดสาร \ ขนาดคละ \ในห้าง
กก.
116.00  116.00  116.00  109.33  109.33  118.00  118.00  118.00  118.00  103.42  109.67  131.87  115.30 
1141109311010101  มะเขือเทศ พันธุ์ท้อ สด งาม \ ขนาดใหญ่
กก.
37.50  32.50  27.50  24.38  31.88  42.50  40.63  35.00  35.00  33.75  37.50  32.50  34.17 
1141110111010101  ถั่วฝักยาว สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
43.32  59.72  52.82  76.68  105.36  61.75  46.86  44.68  47.29  48.57  52.02  52.57  57.63 
1141110121010101  ถั่วฝักยาว สด งาม \ ขนาดคละ \ ปลอดสาร \ ในห้าง
กก.
176.50  163.35  176.65  176.65  176.65  210.00  210.00  205.00  205.00  142.50  155.00  175.00  181.03 
1141111111010101  บวบ เหลี่ยม สด งาม
กก.
27.16  33.20  31.86  33.33  38.94  36.26  31.70  29.62  28.52  28.71  29.51  30.24  31.59 
1141111121010101  บวบ เหลี่ยม สด งาม \ ในห้าง
กก.
38.00  34.67  40.83  45.00  54.67  63.00  52.33  54.33  49.00  51.50  52.67  54.00  49.17 
1141112111010101  มะละกอดิบ สด งาม
กก.
18.20  17.97  16.59  17.68  18.70  20.73  22.36  26.09  21.34  19.03  19.22  18.06  19.65 
1141112121010101  มะละกอดิบ สด งาม \ ในห้าง
กก.
31.67  26.33  25.92  27.00  27.50  25.00  29.67  36.33  36.33  36.33  33.33  32.33  30.65 
1141113111010101  ฟักเขียว สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
19.36  18.68  19.41  22.98  24.83  28.30  27.61  24.16  22.29  20.98  20.23  19.74  22.37 
1141114111010101  ฟักทอง \ขนาดคละ
กก.
30.49  31.83  32.41  34.06  34.30  41.04  43.93  34.37  30.43  28.47  29.95  33.71  33.74 
1141115111010101  มะนาว พันธุ์มะนาวแป้น \ ขนาดกลาง
ผล
3.84  4.07  4.89  6.65  6.90  5.91  4.10  3.43  4.01  3.95  3.39  2.90  4.50 
1141116121010101  พริกขี้หนูสด ไร่ เม็ดเขียวและแดงคละกัน
กก.
73.25  77.25  74.83  97.75  155.92  159.25  88.00  68.83  71.58  73.33  83.67  104.50  94.01 
1141116121010102  พริกขี้หนูสด ไร่ เม็ดเขียว
กก.
73.65  74.33  68.85  83.37  130.77  119.62  87.02  70.96  65.77  70.48  77.12  87.40  84.11 
1141116121010103  พริกขี้หนูสด ไร่ เม็ดแดง
กก.
73.38  74.63  73.75  89.25  120.63  135.25  82.75  77.13  76.88  81.00  92.38  119.00  91.33 
1141116122010101  พริกขี้หนูสด ไร่ เม็ดเขียวและแดงคละกัน \ ปลอดสาร \ ในห้าง
กก.
331.25  331.25  331.25  331.25  331.25  312.25  312.25  406.00  406.00  293.50  406.00  406.00  349.85 
1141116211010101  พริกชี้ฟ้าสด เม็ดเขียวและแดงคละกัน
กก.
68.30  63.75  67.50  85.11  130.23  168.64  109.32  73.07  72.61  75.68  84.43  97.95  91.38 
1141116211010102  พริกชี้ฟ้าสด เม็ดเขียว
กก.
79.93  78.36  73.75  87.89  121.32  138.42  103.55  79.49  74.82  74.02  74.61  80.92  88.92 
1141116211010103  พริกชี้ฟ้าสด เม็ดแดง
กก.
77.75  73.50  69.00  108.00  134.50  201.00  136.00  87.50  86.50  90.75  97.50  114.50  106.38 
1141116212010101  พริกชี้ฟ้าสด เม็ดเขียวและแดงคละกัน \ ปลอดสาร \ ในห้าง
กก.
190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  190.00  160.00  160.00  160.00  160.00  180.00 
1141117111010101  ขึ้นฉ่าย สด งาม ไม่ตัดราก
กก.
78.74  81.81  65.06  80.63  108.81  139.27  142.52  154.27  96.27  115.16  112.79  78.04  104.45 
1141117121010101  ขึ้นฉ่าย สด งาม ไม่ตัดราก \ ปลอดสาร \ ในห้าง
กก.
356.25  356.25  356.25  356.25  331.25  312.25  306.00  281.00  281.00  281.00  356.00  356.00  327.46 
1141118111010101  ต้นหอม สด งาม
กก.
74.66  69.31  58.56  76.81  139.38  113.24  77.95  107.81  79.99  102.24  149.02  77.29  93.85 
1141118121010101  ต้นหอม สด งาม \ ปลอดสาร \ ในห้าง
กก.
273.73  273.73  270.73  273.73  254.17  241.50  237.33  237.33  237.33  287.33  304.00  330.67  268.47 
1141119111010101  ถั่วลันเตา ฝัก สด เขียว
กก.
113.17  129.09  118.27  128.54  121.77  116.38  117.34  118.85  120.73  126.98  128.70  126.98  122.19 
1141119111010102  ถั่วลันเตา ฝัก สด เขียว \ นอก
กก.
122.50  168.50  143.00  163.57  148.93  122.14  138.57  129.64  136.79  140.71  148.21  138.44  141.49 
1141119121010101  ถั่วลันเตา ฝัก สด เขียว\ ในห้าง
กก.
252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33  252.33 
1141121111010101  หัวผักกาดขาว \ขนาดคละ
กก.
25.56  27.52  25.39  27.58  34.47  39.31  31.64  26.58  25.80  29.02  34.45  31.36  29.90 
1141122111010101  ถั่วงอก ไม่เด็ดราก สด งาม
กก.
21.53  21.65  21.88  22.00  22.00  22.00  22.09  22.12  22.23  22.26  22.26  22.06  22.01 
1141122111020101  ถั่วงอก ไม่เด็ดราก สด งาม ปลอดสาร น้ำหนัก 200 กรัม ตรา VPF
กก.
29.00  29.00  29.00  29.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  33.00 
1141123111010101  ขิง แก่ สด งาม \ขนาดคละ
กก.
69.71  65.95  63.73  63.17  59.82  64.33  63.84  62.85  59.35  59.39  60.04  62.00  62.85 
1141123211010101  ขิง อ่อน สด งาม \ ขนาดคละ
กก.
69.20  72.75  89.90  103.45  103.50  93.10  78.15  64.25  58.75  57.80  51.15  57.06  74.92 
1141124111010101  ตำลึง สด งาม
กำ
15.17  15.70  17.61  17.40  18.36  18.64  18.47  18.46  18.46  18.58  18.95  18.46  17.86 
1141124111010102  ตำลึง สด งาม ชนิดเด็ดก้านแล้ว
กก.
50.59  50.74  49.85  50.51  51.10  50.51  50.56  50.96  49.71  50.82  50.96  51.40  50.64 
1141125111010101  ดอกกุ้ยฉ่าย สด งาม
กก.
105.52  119.66  113.71  113.41  114.78  103.49  91.81  91.90  89.21  89.63  101.75  107.25  103.43 
1141125121010101  ดอกกุ้ยฉ่าย สด งาม \ ในห้าง
กก.
58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  60.00  60.00  58.33 
1141126111010101  กะหล่ำดอก สด/ งาม / ขนาดคละ
กก.
43.45  49.18  45.69  51.25  58.97  53.89  53.29  55.83  57.00  58.56  58.71  51.58  53.15 
1141126112010101  กะหล่ำดอก สด/ งาม / ขนาดคละ / ในห้าง
กก.
69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  79.00  69.83 
1141127111010101  ผักกาดหอม สด / งาม /ขนาดคละ
กก.
57.50  45.34  33.24  62.59  116.29  107.50  60.04  58.23  62.28  66.25  58.58  43.62  64.29 
1141127112010101  ผักกาดหอม สด / งาม ปลอดสาร /ขนาดคละ /ในห้าง
กก.
153.00  153.00  146.30  146.30  146.30  146.30  167.15  142.17  142.17  142.17  167.15  167.15  151.60 
1141128111010101  ใบกะเพรา สด / งาม / ขนาดคละ
กก.
40.33  55.46  42.13  44.13  45.21  40.29  42.25  39.07  37.21  46.04  52.18  41.65  43.85 
1141128112010101  ใบกะเพรา สด / งาม / ขนาดคละ / ในห้าง
กก.
340.00  340.00  340.00  340.00  340.00  300.00  270.00  270.00  300.00  277.50  270.00  340.00  310.63 
1141129111010101  มะระจีน สด / งาม / ขนาดคละ
กก.
30.17  36.38  39.79  53.92  67.17  52.63  39.08  38.20  38.92  39.33  36.68  39.07  42.58 
1141129112010101  มะระจีน สด / งาม / ขนาดคละ / ในห้าง
กก.
52.00  50.25  56.19  59.75  72.00  72.00  72.00  67.00  65.00  70.50  75.00  67.00  64.89 
1141130111010101  ข้าวโพดฝักอ่อน สด / งาม / ขนาดคละ
กก.
48.09  47.75  45.90  48.04  50.58  48.99  48.88  48.25  51.04  50.66  50.31  53.37  49.34 
1141130112010101  ข้าวโพดฝักอ่อน สด / งาม / ขนาดคละ/ในห้าง
กก.
193.00  166.60  166.60  166.60  166.60  166.60  133.33  126.63  126.66  156.66  166.66  166.66  158.55 
1141131111010101  หน่อไม้ฝรั่ง สด / งาม / ขนาดคละ
กก.
137.02  149.42  134.42  136.54  160.00  140.67  131.49  141.35  134.52  132.60  142.78  170.28  142.68 
1141131112010101  หน่อไม้ฝรั่ง สด / งาม / ขนาดคละ / ในห้าง
กก.
225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00 
1141201111010101  หัวหอมแดง ตัดหมวด (หัวเดียว) ผลิตในประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
77.62  77.39  72.85  72.91  76.77  79.97  79.68  82.62  83.28  89.35  97.69  104.97  82.92 
1141201111030101  หัวหอมแดง ตัดหมวด (หัวเดียว) ผลิตในประเทศ \ขนาดกลาง นน. 300 กรัม ตราตะวัน
กก
175.00  175.00  175.00  175.00  175.00  185.00  185.00  185.00  185.00  185.00  152.50  150.00  175.21 
1141201211010101  หัวหอมแดง ไม่ตัดหมวด (มีจุก) ผลิตในประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
73.73  68.90  64.26  64.26  69.13  71.83  72.55  74.07  74.66  80.45  91.97  104.93  76.06 
1141201211030101  หัวหอมแดง ไม่ตัดหมวด (มีจุก) ในประเทศ \ขนาดกลาง นน. 300 กรัม ตราเครื่องเทศชาววัง
กก
150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  183.30  183.30  183.30  183.30  183.30  183.30  183.30  169.43 
1141203111010101  หัวกระเทียม แห้ง แกะกลีบ ผลิตในประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
110.74  111.21  109.10  109.77  112.66  113.13  120.95  114.52  115.23  125.27  133.28  142.38  118.19 
1141203111010301  หัวกระเทียมแห้ง แกะกลีบ ผลิตในประเทศ\ ขนาดเล็ก
กก.
115.00  120.00  135.00  134.38  135.00  135.00  135.00  135.00  135.00  135.00  135.00  155.00  135.17 
1141203111020201  หัวกระเทียมแห้ง แกะกลีบ นำเข้าจากต่างประเทศ ขนาดกลาง
กก.
90.00  95.00  95.00  101.25  122.50  122.50  122.50  122.50  122.50  122.50  145.00  142.50  116.98 
1141203111020401  หัวกระเทียมแห้ง แกะกลีบ (กลีบเล็ก) ผลิตในประเทศ ตราตะวันพืชผล
กก.
233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  233.00  225.50  225.50  225.50  225.50  225.13  229.84 
1141203211010101  หัวกระเทียม แห้ง ตัดหมวด ผลิตในประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
112.86  113.57  113.57  113.04  115.00  115.71  114.11  115.71  116.43  125.36  130.89  136.79  118.59 
1141203211010201  หัวกระเทียม แห้ง ไม่ตัดหมวด ผลิตในประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
                  110.00  110.00  110.00  117.50  140.00  162.50  125.00 
1141203211010301  หัวกระเทียม แห้ง ตัดหมวด ผลิตต่างประเทศ \ ขนาดใหญ่
กก.
80.52  83.16  85.92  93.35  92.92  94.38  95.42  95.63  98.33  102.29  103.85  115.00  95.25 
1141203211010501  หัวกระเทียม แห้ง ตัดหมวด ในประเทศ \ ขนาดกลาง \ ตราตะวัน
กก.
163.86  163.86  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.50  163.56 
1141203211010601  หัวกระเทียม แห้ง ตัดหมวด ผลิตต่างประเทศ \ ขนาดกลาง
กก.
85.00  80.00  80.00  92.50  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  114.79 
1141204111010101  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน \คุณภาพดี
กก.
128.33  128.23  126.46  126.46  131.15  130.81  130.83  128.13  127.19  127.14  128.54  131.30  128.72 
1141204111020101  พริกขี้หนูแห้ง ชนิดเด็ดก้าน \คุณภาพดี
กก.
180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  180.00  190.00  190.00  181.67 
1141204121010101  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน \คุณภาพดี \ไม่เด็ดก้าน
กก.
100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
1141204121020201  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน \คุณภาพปานกลาง
กก.
107.14  107.14  107.14  107.14  112.62  112.86  113.33  111.43  111.43  111.43  112.14  119.40  111.10 
1141204121020202  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน \คุณภาพปานกลาง \ไม่เด็ดก้าน
กก.
110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  110.00  140.00  140.00  140.00  117.50 
1141204122010101  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน ชนิดเด็ดก้าน\ คุณภาพดี \ ตราเครื่องเทศชาววัง
กก.
390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00  390.00 
1141204122010301  พริกชี้ฟ้าแห้ง สีแดงมัน ชนิดเด็ดก้าน\ คุณภาพดี
กก.
120.00  120.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  128.33 
1141205111010101  ถั่วลิสง กะเทาะเปลือก คุณภาพดี
กก.
68.04  68.04  68.11  68.04  67.93  68.13  68.15  68.15  68.15  68.15  68.15  69.44  68.21 
1141205111020101  ถั่วลิสง กะเทาะเปลือก คุณภาพดี \ 500 กรัม \ ตราไร่ทิพย์
500 กรัม
43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33  43.33 
1141205111020201  ถั่วลิสง กะเทาะเปลือก คุณภาพดี \ 500 กรัม \ ตรารวงทอง
500 กรัม
44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00 
1141207111010101  หน่อไม้ต้ม หน่อไม้รวก \ บรรจุปี๊บ
กก.
48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  48.62  51.47  48.86 
1141207211010101  หน่อไม้ต้ม หน่อไม้ไผ่ตง หั่นเป็นก้อน
กก.
49.48  49.48  49.48  49.48  49.48  49.48  49.61  49.66  49.66  49.66  49.66  52.41  49.80 
1141208111010101  ผักกาดดอง ต้นผักกาด ดอง รสเปรี้ยว
กก.
35.76  35.76  35.76  35.91  35.76  35.68  35.61  35.61  35.61  35.61  35.70  35.70  35.70 
1141208111020101  ผักกาดดอง ต้นผักกาด ดอง รสเปรี้ยว บรรจุถุง 500 กรัม ตราสองผึ้ง
กก.
43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00 
1141208111030101  ผักกาดดอง ต้นผักกาด ดอง รสเปรี้ยว บรรจุถุง 600 กรัม ตราแม่บ้าน
กก.
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1141209111010101  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาธรรมดา \ น้ำหนัก 145 กรัม\ ตรานกพิราบ
กระป๋อง
               17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  18.00  17.14 
1141209211030101  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง \น้ำหนัก 145 กรัม \ตรา นกพิราบ
กระป๋อง
18.00  18.00  18.00  18.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  14.00  16.00  16.00  16.50 
1141209211030201  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง \น้ำหนัก 145 กรัม \ตรา UFC
กระป๋อง
14.08  14.31  14.15  13.62  14.07  13.86  14.15  14.15  14.33  14.08  14.25  14.25  14.10 
1141209211030301  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง \น้ำหนัก 145 กรัม \ตรานกคู่บิน
กระป๋อง
17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
1141209211030401  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง \น้ำหนัก 145 กรัม \ตราโรซ่า
กระป๋อง
                        15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1141209211040201  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง (สามรส) กระป๋องทรงกลม ฝาดึง\ น้ำหนัก 140 กรัม \ตรานกพิราบ
กระป๋อง
16.20  16.20  16.20  16.20  16.20  16.20  15.80  15.80  16.20  15.40  15.80  16.20  16.03 
1141209211040401  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง \น้ำหนัก 140 กรัม \ตรานกพิราบ
กระป๋อง
16.38  16.54  16.35  16.35  16.35  16.35  16.32  16.21  16.36  16.21  16.21  16.36  16.33 
1141209211040501  ผักกระป๋อง/ถุง ผักกาดดอง กระป๋องทรงกลม ฝาดึง\ น้ำหนัก 140 กรัม\ ตราUFC
กระป๋อง
14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00 
1142101111010101  กล้วยน้ำว้า\ หวีละ 10 - 12 ผล ผลละ 6 - 8 ชม.
หวี
29.20  29.35  29.50  30.95  31.45  32.10  37.20  50.07  45.23  42.88  37.69  34.95  35.94 
1142101211010101  กล้วยน้ำว้า \หวีละ 13 - 15 ผล ผลละ 8 - 10 ชม.
หวี
38.67  38.72  38.52  39.82  40.36  41.05  47.22  63.54  56.05  53.97  46.88  44.10  45.79 
1142102211010101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์สวนทั่วไป ขนาดเล็ก\ น้ำหนักผลละ 50 - 60 กรัม
กก.
55.00  59.69  65.00  65.31  71.25  62.50  67.50  73.13  68.13  64.38  62.19  52.50  63.88 
1142102211020101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์สวนทั่วไป ขนาดกลาง \น้ำหนักผลละ100-120 กรัม
กก.
120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  127.50  120.00  120.00  120.00  120.00  120.63 
1142102311010101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์โชกุน ขนาดเล็ก \ น้ำหนักผลละ 50 - 60 กรัม
กก.
80.00  90.00  91.88  118.33  91.75  88.75  89.50  97.00  89.50  87.25  80.50  79.50  89.95 
1142102311020101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์โชกุน ขนาดกลาง \ น้ำหนักผลละ 100 - 120 กรัม
กก.
92.00  93.67  100.95  101.77  103.14  97.80  102.00  111.32  104.50  99.50  96.00  94.18  100.30 
1142102411010101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์สายน้ำผึ้ง ขนาดเล็ก \น้ำหนักผลละ 50 - 60 กรัม
กก.
73.75  80.38  83.88  92.63  91.93  86.62  86.10  95.15  88.01  84.49  80.59  80.24  85.13 
1142102411020101  ส้มเขียวหวาน พันธุ์สายน้ำผึ้ง ขนาดกลาง\ น้ำหนักผลละ 100 - 120 กรัม
กก.
87.22  86.47  88.67  106.02  104.35  97.17  98.99  108.31  100.50  99.15  92.64  88.15  96.18 
1142103111010101  มะละกอสุก \พันธุ์แขกดำ \ ขนาดกลาง
กก.
37.57  37.93  37.57  37.04  37.04  35.61  35.00  40.36  44.29  47.86  45.75  44.11  40.01 
1142103311010101  มะละกอสุก \พันธุ์ฮอลแลนด์\ขนาดกลาง
กก.
42.48  41.74  40.47  40.22  39.48  38.40  44.59  52.94  52.83  55.47  40.92  37.00  43.88 
1142104111010101  สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย \ นน.ผลละ 1.5 - 2 กก.
กก.
37.57  35.43  32.50  34.17  34.17  34.17  34.17  34.17  34.17  34.17  35.83  34.58  34.64 
1142104111010102  สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย \ นน.ผลละ 1.5 - 2 กก.(หน่วยเป็นลูก)
ลูก
34.40  34.40  36.47  35.92  35.13  34.81  34.97  35.91  36.06  35.64  37.52  36.67  35.67 
1142104111010201  สับปะรด พันธุ์ศรีราชา \ นน. 1.5 - 2 กก.
กก.
40.00  40.00  40.00  40.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  36.67 
1142104111010202  สับปะรด พันธุ์ศรีราชา \ นน. 1.5 - 2 กก.(หน่วยเป็นลูก)
ลูก
27.33  28.33  30.00  30.67  27.33  28.58  29.42  27.33  27.33  30.33  27.83  29.00  28.63 
1142104111010401  สับปะรด พันธุ์ภูเก็ต\ นน. 1.5 - 2 กก. (ราคาต่อลูก)
ลูก
30.00  30.00  35.00  35.00  35.75  35.00  35.00  35.00  35.00  30.00  30.00  30.00  32.98 
1142104121010101  สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย ส่งโรงงาน ขนาดคละ
กก.
20.00  20.00  21.06  20.75  20.75  20.75  20.75  21.06  20.75  20.75  20.75  20.75  20.68 
1142105111010101  เงาะ พันธุ์โรงเรียน คละ
กก.
35.09  35.09  35.72  59.08  58.06  48.34  62.75  64.16  52.16  45.09  47.09  47.09  49.14 
1142106111010101  มะม่วง ดิบ พันธุ์เขียวเสวย
กก.
67.96  67.95  66.61  63.10  62.53  61.87  61.48  61.96  70.87  68.60  66.69  67.26  65.58 
1142106311010101  มะม่วง ดิบ พันธุ์น้ำดอกไม้
กก.
50.00  38.75  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  42.50  42.50  43.75  40.00  41.46 
1142107111010101  แตงโม พันธุ์รวม ผลกลมใหญ่ \น้ำหนัก 4 - 5 กก.
กก.
28.17  28.17  29.80  29.80  31.00  31.00  31.00  31.00  31.75  32.63  31.75  29.00  30.25 
1142107111010102  แตงโม พันธุ์รวม ผลกลมใหญ่ \น้ำหนัก 4 - 5 กก.(หน่วยเป็นลูก)
ลูก
65.00  64.38  65.00  71.88  69.69  68.75  65.00  66.25  66.25  66.25  61.00  59.38  65.40 
1142107111020101  แตงโม พันธุ์รวม ผลกลมใหญ่ \ น้ำหนัก 2 - 2.5 กก.
กก.
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1142107111030101  แตงโม พันธุ์รวม ผลกลมใหญ่ \ น้ำหนัก 3 - 4 กก.
กก.
32.00  37.36  28.80  28.80  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  30.81 
1142107111030102  แตงโม พันธุ์รวม ผลกลมใหญ่ \ น้ำหนัก 3 - 4 กก. (หน่วยเป็นลูก)
ลูก
80.00  69.17  59.06  67.50  67.50  67.50  67.50  68.75  66.25  67.50  67.50  67.50  67.42 
1142107211010101  แตงโม พันธุ์จินตหรา ผลรี \น้ำหนัก 2.5 - 3 กก.
กก.
28.50  28.50  28.50  28.50  32.33  29.92  28.50  28.50  28.50  28.50  35.00  34.00  30.03 
1142107211010102  แตงโม พันธุ์จินตหรา ผลรี \น้ำหนัก 2.5 - 3 กก. (หน่วยเป็นลูก)
ลูก
            37.50  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.18 
1142107311010102  แตงโม พันธุ์ตอปิโด ผลรี \ น้ำหนัก 3 - 4 กก. (หน่วยเป็นลูก)
ลูก
80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00 
1142107411010101  แตงโม พันธุ์กินรี ผลรี \ น้ำหนัก 2.5 - 3 กก.
กก.
25.00  25.00  25.00  25.00  26.67  26.67  26.67  28.33  30.00  30.00  30.00  28.33  27.22 
1142107411020102  แตงโม พันธุ์กินรี ผลรี \ น้ำหนัก 3 - 4 กก.(หน่วยเป็นลูก)
ลูก
83.33  83.33  83.33  83.33  84.17  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  82.50  84.17 
1142108111010101  ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง\ขนาดคละ
กก.
95.67  97.10  97.10  103.64  123.29  128.88  133.14  134.61  124.50  122.45  123.02  123.93  117.50 
1142110111010101  องุ่น พันธุ์สีเขียวอมเหลือง มีเมล็ด \ ขนาดคละ
กก.
87.50  90.00  102.50  107.50  113.75  115.00  113.75  112.50  112.50  112.50  112.50  112.50  107.71 
1142110211010102  องุ่น พันธุ์สีแดง มีเมล็ด \ขนาดคละ
กก.
140.61  145.89  151.17  155.33  149.78  146.72  131.44  125.61  110.47  111.44  112.28  112.56  132.78 
1142110311010101  องุ่น พันธุ์สีเขียว มีเมล็ด\ ขนาดคละ
กก.
92.50  92.50  92.50  100.00  100.00  100.00  100.00  95.00  95.00  95.00  95.00  95.00  96.04 
1142110811010101  องุ่น พันธุ์............... มีเมล็ด\ ขนาดคละ
กก.
101.50  106.73  110.75  112.20  114.77  113.91  102.32  100.95  94.45  94.45  95.14  106.95  104.51 
1142111111010101  แอ๊ปเปิ้ล พันธุ์ฟูจิ \ ขนาดกลาง
ลูก
18.04  18.00  18.21  18.49  18.38  18.53  18.49  18.65  18.85  18.70  18.77  18.84  18.50 
1142112111010101  ฝรั่ง พันธุ์สาลี่\ ขนาดกลาง
กก.
37.75  38.40  36.90  37.85  38.10  37.98  38.98  38.70  38.28  37.73  37.08  36.25  37.83 
1142112211010101  ฝรั่ง พันธุ์แป้นสีทอง \ ขนาดกลาง
กก.
40.25  44.75  38.33  36.67  37.50  35.83  45.00  48.33  46.67  40.00  36.67  34.17  40.56 
1142112511010101  ฝรั่ง พันธุ์กิมจู\ขนาดกลาง
กก..
47.73  49.86  49.24  47.78  48.00  48.14  52.44  56.96  56.61  50.38  44.60  45.43  49.78 
1142113111010101  ชมพู่ พันธุ์ทับทิมจันทร์ \ ขนาดกลาง
กก.
64.78  58.21  59.46  57.46  59.78  64.51  66.85  70.36  70.89  70.98  70.18  72.54  65.50 
1142114111010101  ส้มโอ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง \ ขนาด 1 - 1.5 กก. (ต่อลูก)
ลูก
81.25  80.94  81.25  78.75  78.75  78.75  78.75  81.25  83.13  82.19  84.38  87.50  81.41 
1142114211010101  ส้มโอ พันธุ์ทองดี \ ขนาด 1 - 1.5 กก. (ต่อลูก)
ลูก
52.93  54.77  55.77  55.52  55.60  55.77  56.93  57.10  56.43  56.93  56.10  55.60  55.79 
1142114511010101  ส้มโอ พันธุ์ทั่วไป\ ขนาด 1 - 1.5 กก. (ต่อลูก)
ลูก
83.33  91.67  93.33  93.33  90.00  90.00  90.00  88.17  99.67  99.67  99.67  99.67  93.21 
1142114811010101  ส้มโอ พันธุ์.............. \ ขนาด 1 - 1.5 กก. (ต่อลูก)
ลูก
52.25  50.00  50.00  53.33  53.33  55.00  55.00  55.42  53.33  53.33  53.33  53.33  53.14 
1142115111010101  ลำไย \ พันธุ์สีชมพู \ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  90.00  85.50  85.00  85.00  83.00  90.00  88.21 
1142115311010101  ลำไย \ พันธุ์อีดอ\ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
82.50  90.00  87.50  92.50  95.00  95.00  95.00  76.25  75.00  83.75  82.50  76.25  85.94 
1142115411010101  ลำไย \ พันธุ์กระโหลก\ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
70.00  70.00  65.00  65.00  61.25  60.00  60.00  66.88  58.13  60.00  60.00  60.00  63.02 
1142115811010101  ลำไย \ พันธุ์ทั่วไป\ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
63.57  65.09  70.20  71.17  69.86  70.40  71.71  65.52  66.34  68.40  67.86  70.86  68.41 
1142116111010101  มังคุด \ขนาดคละ 1 กก.
กก.
41.12  41.12  41.12  47.86  58.09  50.40  59.53  58.57  51.89  52.27  52.73  52.65  50.61 
1142117111010101  ลองกอง \ พันธุ์ตันหยงมัส \ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
65.36  65.36  65.36  73.55  68.43  61.05  69.08  70.98  64.85  53.26  52.36  56.49  63.13 
1142117211010101  ลองกอง \ พันธุ์พื้นเมือง\ ขนาดกลาง 1 กก.
กก.
49.67  49.67  49.67  49.67  50.00  50.00  68.75  85.83  82.08  60.00  63.00  73.00  61.98 
1142117811010101  ลองกอง \ พันธุ์................. \ ขนาดกลาง 1 กก.
กก.
52.64  52.64  52.64  52.64  72.50  44.38  43.75  41.88  33.75  27.50  27.50  45.00  49.73 
1142118111010101  ลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ขนาดคละ 1 กก.
กก.
51.40  51.40  55.40  55.40  55.40  51.15  56.40  56.40  56.40  56.40  56.40  56.40  54.88 
1142118211010101  ลิ้นจี่ พันธุ์จักรพรรดิ์ ขนาดคละ 1 กก.
กก.
71.44  71.44  71.44  71.44  69.25  81.44  87.38  87.38  87.38  87.38  87.38  87.38  80.06 
1142118311010101  ลิ้นจี่ พันธุ์ทั่วไป ขนาดคละ 1 กก.
กก.
60.00  60.00  60.00  60.00  57.50  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  56.88 
1142119111010101  กล้วยหอม หวีละ 12-14 ผล/ ขนาดผลละ 14-16 ซม.(ขนาดกลาง)
หวี
80.80  84.43  82.84  82.68  83.53  80.72  85.93  109.52  96.86  96.47  95.64  92.25  89.48 
1142119111020101  กล้วยหอม หวีละ 14-16 ผล/ ขนาดผลละ 16-18 ซม.(ขนาดใหญ่)
หวี
101.46  105.00  105.00  100.28  102.22  100.66  103.82  127.76  110.66  109.13  108.00  107.75  106.91 
1142119112020101  กล้วยหอม หวีละ 14-16 ผล/ราคาต่อ กก. ขนาดผลละ 16-18 ซม.(ขนาดใหญ่)
กก.
100.00  107.50  107.50  101.25  110.00  105.00  137.50  160.00  142.50  135.00  107.50  105.00  118.23 
1142120111010101  แก้วมังกร พันธุ์เวียดนาม (เนื้อสีขาว) ขนาดคละ 1 กก.
กก.
62.55  62.86  63.63  66.21  66.22  66.00  64.53  60.84  60.20  61.58  59.70  60.86  62.93 
1142120811018080  แก้วมังกร พันธุ์.......ไทย...... (เนื้อสีขาว) ขนาดคละ 1 กก.
กก.
55.00  57.50  63.75  58.75  63.75  60.00  61.25  55.63  50.00  55.00  55.63  56.25  57.71 
1142121111010101  มะพร้าวอ่อน สด / งาม / ต่อผล
ผล
25.82  25.74  26.26  29.09  32.45  32.58  31.72  30.87  30.34  29.54  29.42  29.64  29.49 
1142121211010101  มะพร้าวอ่อน เผา / งาม / ต่อผล
ผล
24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  25.00  25.50  26.00  26.00  26.00  26.00  24.88 
1142202111010101  เงาะกระป๋อง \บรรจุกระป๋อง ฝาดึง 565 กรัม\ ตรามาลี
กระป๋อง
68.80  66.46  70.24  70.50  69.28  69.93  71.69  71.65  70.60  68.27  69.52  70.88  69.83 
1142202111010201  เงาะกระป๋อง\ บรรจุกระป๋อง ฝาดึง 565 กรัม \ตรา UFC
กระป๋อง
64.13  65.08  65.04  64.60  66.36  68.84  63.33  65.26  66.59  67.52  71.22  74.89  66.96 
1142202111012301  เงาะกระป๋อง \บรรจุกระป๋อง ฝาดึง 565 กรัม \ ตรา TROFCO
กระป๋อง
53.00  53.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.17 
1142202111050101  เงาะกระป๋อง \บรรจุกระป๋อง ฝาดึง 170 กรัม\ ตรามาลี
กระป๋อง
27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00 
1142202112010101  เงาะกระป๋อง \บรรจุกระป๋อง ฝาธรรมดา 565 กรัม\ ตรามาลี
กระป๋อง
64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00  64.00 
1142202211010101  ลำใยกระป๋อง \บรรจุกระป๋อง ฝาดีง\ น้ำหนักสุทธิ 565 กรัม\ ตรามาลี
กระป๋อง
88.00  79.00  88.00  72.00  79.00  79.00  88.00  88.00  88.00  88.00  84.00  88.00  84.08 
1142203111030101  มะม่วง ดอง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 180 กรัม / ตราวรภร
180 กรัม
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1142203111050101  มะม่วง ดอง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 120 กรัม / ตราเสวย
120 กรัม
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1142203111060101  มะม่วง ดอง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 150 กรัม / ตราวรพร
150 กรัม
17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
1142203211030101  ทุเรียนกวน / บรรจุถุง / น้ำหนัก 170 กรัม/ ตราบุญชัย ศิรพจน์
170 กรัม
64.50  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  67.00  75.50  75.50  75.50  68.92 
1142203211040201  ทุเรียนกวน / บรรจุถุง / น้ำหนัก 200 กรัม/ ตราบุญชัย ศิรพจน์
200 กรัม
69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  69.50  82.00  70.54 
1142203211070101  ทุเรียนกวน / บรรจุถุง / น้ำหนัก 400 กรัม/ ตราแม่ลำใย
400 กรัม
70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00  70.00 
1142203221010101  กล้วยกวน / บรรจุถุง / น้ำหนัก 250 กรัม / ตราชุมชน
250 กรัม
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1142203311018080  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 1 กก./ ตรา........
กก.
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1142203311030201  กล้วยตากแห้ง อบน้ำผึ้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 250 กรัม/ ตรา TaiTai
250 กรัม
50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00 
1142203311030301  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 250 กรัม/ ตราหอมทอง
250 กรัม
60.33  61.67  61.67  60.67  60.67  60.67  60.67  60.67  60.67  61.67  61.67  64.00  61.25 
1142203311050201  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 220 กรัม/ ตราลานทอง
220 กรัม
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1142203311070101  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 350 กรัม/ ตราจิราพร
350 กรัม
37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00        37.00 
1142203311080101  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 80 กรัม/ ตรา ป.เพชรรัตน์
80 กรัม
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1142203311090101  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 105 กรัม/ ตราBABANE
105 กรัม
19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00 
1142203311130101  กล้วยตากแห้ง(แบน) / บรรจุกล่อง / น้ำหนัก 300 กรัม/ ตราชุมชน
300 กรัม
42.00  51.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  43.08 
1142203311130201  กล้วยตากแห้ง อบน้ำผึ้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 300 กรัม/ ตราจิราพร
300 กรัม
                              48.00  41.50  43.67 
1142203311140101  กล้วยตากแห้ง อบน้ำผึ้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 320 กรัม/ ตราจิราพร
320 กรัม
43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00  43.00     43.00 
1142203311150101  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก 252 กรัม/ ตราบานาเน่
252กรัม
      69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00           69.00 
1142203311808080  กล้วยตากแห้ง / บรรจุถุง / น้ำหนัก........./ ตรา........
........
65.00  69.00                                67.00 
1142203312010101  กล้วยตากแห้ง / บรรจุกล่อง / น้ำหนัก 240 กรัม/ ตราจิราพร
240 กรัม
                           79.00  79.00  79.00  79.00 
1151101111010101  น้ำตาลทราย ขาวบริสุทธิ์ \บรรจุถุง 1 กก.
กก.
24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.50  24.50  24.50  24.50  24.50  24.21 
1151101111010201  น้ำตาลทราย ขาวบริสุทธิ์\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตรามิตรผล
กก.
23.64  23.60  23.64  23.58  23.68  23.65  23.62  23.63  23.65  23.65  23.63  23.55  23.63 
1151101111010301  น้ำตาลทราย สีขาวบริสุทธิ์\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตราลิน
กก
23.54  23.58  23.58  23.58  23.58  23.58  23.50  23.69  23.69  23.69  23.69  23.69  23.62 
1151101111010401  น้ำตาลทราย สีขาวบริสุทธิ์\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตราวังขนาย
กก
23.17  23.17  23.10  23.15  22.95  22.95  22.95  22.95  23.00  23.09  23.05  23.14  23.05 
1151101211010101  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ \บรรจุถุง 1 กก.
กก.
28.75  28.75  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.63  28.65 
1151101211010201  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตรามิตรผล โกลด์
กก.
33.13  32.80  33.00  33.00  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  34.50  36.00  34.09 
1151101211010501  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ(ธรรมชาติ)\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตราวังขนาย
กก.
28.03  27.89  28.03  28.28  28.16  28.16  28.16  28.16  27.78  28.16  28.16  28.16  28.09 
1151101211010601  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตราลิน
กก.
33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00 
1151101211010701  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตรามิตรผล
กก.
30.13  30.13  30.13  30.13  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.54 
1151101211018001  น้ำตาลทราย สีค่อนข้างคล้ำ\ บรรจุถุง 1 กก.\ ตรา........
กก.
24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00 
1151101311010101  น้ำตาลทราย ทองธรรมชาติ\บรรจุถุง 1 กก.\ตราลิน
กก
32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00 
1151102111010101  น้ำตาลมะพร้าว สีใบลาน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุง 1 กก.
กก.
31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25  31.25 
1151102111030101  น้ำตาลมะพร้าว สีใบลาน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุง 260 กรัม ตราซอสามสาย
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151102111050101  น้ำตาลมะพร้าว สีใบลาน คุณภาพปานกลาง \บรรจุถุง 250 กรัม
ถุง
29.00  29.00  29.00  29.00                          29.00 
1151102121010101  น้ำตาลมะพร้าว สีใบลาน คุณภาพดี \บรรจุถุง 1 กก ตรามิตรผล
กก.
            59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00  59.00 
1151103111040101  แยมผลไม้ รสสับปะรด บรรจุขวด \น้ำหนัก 170 กรัม\ ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  38.00  42.00  42.00  42.00  42.00  40.00  41.50 
1151103111050201  แยมผลไม้ รสสับปะรด บรรจุขวด \น้ำหนัก 280 กรัม\ ตราอิมพีเรียล
ขวด
               58.00  58.00  53.50  49.00  49.00  58.00  58.00  55.30 
1151103111100101  แยมผลไม้ รสสับปะรด บรรจุขวด \น้ำหนัก 320 กรัม\ ตราเอ็มไพร์
ขวด
54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00 
1151103211010101  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 400 กรัม\ ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
75.20  74.87  75.47  75.47  74.20  76.47  74.47  76.47  76.47  76.47  74.73  77.53  75.65 
1151103211020201  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 280 กรัม \ตราอิมพีเรียล
ขวด
                        49.00  58.00  58.00  58.00  56.20 
1151103211020202  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 280 กรัม (เพิ่มปริมาณ 20% เป็น 336 กรัม) \ตราอิมพีเรียล
ขวด
58.00  58.00  58.00  51.67  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  57.14 
1151103211030101  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 170 กรัม \ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
41.00  41.00  41.00  45.50  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  43.38 
1151103211060201  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 340 กรัม \ตราSMUCKER'S
ขวด
114.50  108.00  119.50  113.00  119.50  113.00  119.50  118.00  119.50  113.00  119.50  119.50  116.38 
1151103211070201  แยมผลไม้ รสสตรอเบอรี่ บรรจุขวด\ น้ำหนัก 320 กรัม \ตราอิมพิเรียล
ขวด
58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00  58.00     58.00 
1151103311010101  แยมผลไม้ รสผลไม้รวม บรรจุขวด \น้ำหนัก 400 กรัม\ ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
69.00  69.00  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  74.50  74.50  74.50  74.50  72.83 
1151103411010101  แยมผลไม้ รสมาร์มาเลดส้ม บรรจุขวด \น้ำหนัก 400 กรัม \ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
69.83  69.83  69.83  69.83  68.50  72.83  71.00  72.83  71.83  71.83  73.50  71.00  71.06 
1151103511010101  แยมผลไม้ รสส้ม บรรจุขวด \น้ำหนัก 400 กรัม \ตราเบสท์ฟูดส์
ขวด
71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00  71.00 
1151103611010101  แยมผลไม้ รสส้ม บรรจุขวด \น้ำหนัก 340 กรัม\ ตราเอ็มไพร์
ขวด
53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50  53.50 
1151104111010101  กล้วยบวดชี/ ใส่ถ้วย
ถ้วย
12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60  12.60 
1151104112010101  กล้วยบวดชี ใส่ถุง
ถุง
14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50 
1151104211010101  ข้าวเหนียวถั่วดำ /ใส่ถ้วย
ถ้วย
11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86  11.86 
1151104212010101  ข้าวเหนียวถั่วดำ /ใส่ถุง
ถุง
17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50 
1151104312010101  รวมมิตร/ ใส่ถุง
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151104412010101  ลอดช่อง / ใส่ถุง
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151104512010101  ซาหริ่ม / ใส่ถุง
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151104611010101  ขนมหวาน \ประเภทเย็น \น้ำแข็งไสหวานเย็น \บรรจุถ้วย
ถ้วย
16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67  16.67 
1151104612010101  ขนมหวาน \ประเภทเย็น \เฉาก๋วยทรงเครื่อง \บรรจุถ้วย
ถ้วย
11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75  11.75 
1151104711010101  ขนมหวาน \ประเภทร้อน \กล้วยบวดชี \บรรจุถ้วย
ถ้วย
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151104811010101  ขนมหวาน \เทศกาล \ทองหยิบ \บรรจุถุง
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1151104812010101  ขนมหวาน \เทศกาล \ทองหยอด\บรรจุถุง
ถุง
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1151105111110101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 126 กรัม\ ตราฮอลล์
ถุง
29.50  28.60  29.20  29.50  29.50  29.50  29.50  29.55  29.55  29.55  29.55  29.55  29.42 
1151105111140201  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 30 กรัม\ ตราคลอเร็ท
ถุง
9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50 
1151105111140301  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 30 กรัม \ ตรา ฮอลล์ ฟรุตตี้
ถุง
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1151105111180101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 115.2 กรัม \ ตรา ฮอลล์
ถุง
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1151105111190101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 25.6 กรัม \ ตรา ฮอลล์
ถุง
5.81  5.81  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.76 
1151105111190102  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 25.6 กรัม \ ตรา ฮอลล์ ชูทเตอร์
ถุง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1151105111200101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 112 กรัม \ ตรา ฮาร์ทบีท
ถุง
17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50 
1151105111220101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 25.2 กรัม \ ตรา ฮาร์ทบีท
ถุง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1151105111230101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 134 กรัม \ ตรา ฮอลล์
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1151105111250101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 115 กรัม \ ตรา คลอเร็ต
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1151105111260101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 105 กรัม \ ตรา ฮอลล์ ฟรุตตี้
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1151105111270101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 35 กรัม \ ตรา ฮอลล์ คูล
ถุง
9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75 
1151105111280101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 89.6 กรัม \ ตรา มายมินต์
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1151105111290101  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 33 กรัม \ ตรา ฮอลล์ คูล
ถุง
9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  10.00  9.08 
1151105111290102  ลูกอม รสต่าง ๆ\ บรรจุถุงพลาสติก 33 กรัม \ ตรา ฮอลล์
ถุง
      10.00  10.00                          10.00 
1151107111060101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต \บรรจุถ้วย 55 กรัม\ ตราวอลล์
ถ้วย
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1151107111080101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต\ บรรจุถ้วย 80 กรัม\ ตราวอลล์ รุ่นซีเล็กชั่น
ถ้วย
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1151107111120101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต \บรรจุถ้วย 65กรัม\ ตรา เนสเล่
ถ้วย
13.00  13.00                                13.00 
1151107111140101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต \บรรจุถ้วย 53 กรัม\ ตรา วอลล์
ถ้วย
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1151107111150101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต \บรรจุถ้วย 51 กรัม\ ตรา วอลล์
ถ้วย
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1151107112010201  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต คอนเนสโต้ โรเยล แบล็คฟอร์เรส \ บรรจุกรวย 70 กรัม\ ตราวอลล์
กรวย
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1151107112050101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลต คอนเนสโต้\ บรรจุกรวย 88 กรัม\ ตราวอลล์
กรวย
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1151107122030101  ไอศกรีม รสช็อกโกแลตชิพ\ บรรจุกล่องพลาสติก 410 กรัม\ ตราวอลล์
กล่องพลาสติก
69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00 
1151107311080101  ไอศกรีม รสวนิลา \บรรจุถ้วย 180 กรัม\ ตราวอลล์
ถ้วย
35.25  35.25  35.25  35.25  35.25  35.25  35.25  35.25  35.25  35.00  35.00  35.00  35.19 
1151107311100101  ไอศกรีม รสวนิลา\ บรรจุถ้วย 51 กรัม\ ตราวอลล์
ถ้วย
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1151107311110101  ไอศกรีม รสวนิลา(โอรีโอ)\ บรรจุถ้วย 240 กรัม\ ตราวอลล์\ซีเล็คชั่น
ถ้วย
79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00 
1151108111010201  เยลลี่ รวมรสผลไม้\ บรรจุถุง 30 ถ้วย \ ตราอิมพีเรียล
ถุง
28.25  28.25  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.04 
1151108111010401  เยลลี่ รวมรสผลไม้\ บรรจุถุง 30 ถ้วย \ ตราดีโด้
ถุง
29.80  29.80  29.80  29.40  29.40  29.40  29.40  29.40  29.40  29.40  29.40  29.40  29.50 
1151108111050101  เยลลี่ รวมรสผลไม้\ บรรจุถุง 25 ถ้วย \ ตราปีโป้
ถุง
30.16  30.42  30.63  30.34  30.15  30.15  30.35  30.55  30.55  30.55  30.55  30.55  30.41 
1151108111050201  เยลลี่ รวมรสผลไม้\ บรรจุถุง 25 ถ้วย \ ตราอิมพิเรียล
ถุง
28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85  28.85 
1151108111050301  เยลลี่ รวมรสผลไม้\ บรรจุถุง 25 ถ้วย \ ตราดีโด้
ถุง
29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00 
1152101111010101  น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ตราองุ่น
ขวด
49.67  49.10  49.64  49.33  48.38  49.27  51.31  50.49  52.57  51.43  51.51  50.49  50.27 
1152101111010301  น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร\ ตรากุ๊ก
ขวด
45.41  46.11  46.50  44.98  43.55  45.27  47.05  48.77  48.86  48.95  49.18  48.55  46.95 
1152101111010401  น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ตรามรกต
ขวด
47.04  49.13  46.00  46.63  49.00  51.11  48.44  50.22  51.78  51.67  51.67  51.78  49.66 
1152101211010101  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ตรามรกต
ขวด
40.55  40.96  41.07  40.93  41.68  41.76  42.07  42.50  42.04  42.00  41.82  41.86  41.61 
1152101211010201  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ ตราหยก
ขวด
37.21  39.21  39.96  39.04  41.54  41.63  41.63  42.71  41.63  41.46  41.42  41.08  40.71 
1152101211010301  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ตราโอลีน
ขวด
40.25  40.25  41.00  38.38  41.25  41.22  41.67  41.67  41.67  41.89  41.56  42.22  41.13 
1152101211010501  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ตราแวว
ขวด
42.00  42.00  41.00  41.00  42.00  41.00  41.75  41.75  42.00  41.75  41.75  41.75  41.66 
1152101211011001  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์\ บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร\ ตราเกสร
ขวด
36.00  40.00  40.00  40.00  42.00  42.00  42.00  43.50  43.50  43.50  43.00  43.00  42.06 
1152101211011101  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์\ บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร\ ตราทับทิม
ขวด
33.00  33.00                                33.00 
1152101211011301  น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์\ บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร\ ตราคำ
ขวด
33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  40.00  42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  37.33 
1152104111010101  กะทิสำเร็จรูป \บรรจุกล่อง 250 มล. \ตราอร่อย - ดี
กล่อง
21.94  21.75  22.09  21.79  21.03  20.44  21.79  21.94  21.72  20.86  21.56  22.17  21.59 
1152104111010201  กะทิสำเร็จรูป \บรรจุกล่อง 250 มล. \ตราชาวเกาะ
กล่อง
21.77  21.66  21.35  21.73  21.77  21.06  20.94  21.81  21.46  21.14  21.50  21.90  21.51 
1152104111020101  กะทิสำเร็จรูป \บรรจุกล่อง 500 มล. \ตราชาวเกาะ
กล่อง
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1152104111030101  กะทิสำเร็จรูป \บรรจุกล่อง 1,000 มล. \ตราชาวเกาะ
กล่อง
65.40  65.40  63.80  63.80  63.80  65.00  64.40  64.40  64.40  64.40  64.40  64.40  64.47 
1152104111030201  กะทิสำเร็จรูป \บรรจุกล่อง 1000 มล. \ตราอร่อยดี
กล่อง
60.00  60.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.83 
1152105111010101  มะพร้าว ผลแห้ง ปอกเปลือก ขนาดกลาง \น้ำหนักผลละ 1.25 ก.
ผล
26.00  26.00  26.46  26.33  27.31  26.94  27.00  27.13  27.06  27.06  27.25  27.00  26.79 
1152105211020101  มะพร้าวขูด \ มีผิวดำติด \บรรจุ 1 กก.
กก.
65.74  65.74  66.33  66.36  66.71  65.74  63.51  63.29  64.36  66.43  70.36  72.58  66.43 
1152201111020101  เกลือป่น เสริมไอโอดีน\ บรรจุถุงพลาสติก 500 กรัม\ ตราปรุงทิพย์
ถุง
6.37  6.27  6.33  6.25  6.31  6.31  6.48  6.31  6.35  6.35  6.35  6.27  6.33 
1152201111050101  เกลือป่น เสริมไอโอดีน\ บรรจุถุงพลาสติก 1000 กรัม\ ตราปรุงทิพย์
ถุง
15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.33  15.00  15.31 
1152201111050103  เกลือป่น เสริมไอโอดีน\ บรรจุถุงพลาสติก 1000 กรัม\ ตรา เกลือทิพย์
ถุง
            9.00  9.00  9.00  9.00  8.75  9.75  9.75  9.75  9.33 
1152201112010101  เกลือป่น เสริมไอโอดีน\ บรรจุขวดพลาสติก 330 กรัม\ ตราปรุงทิพย์
ขวด
15.60  15.60  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.25  15.32 
1152202111030101  น้ำปลาแท้\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี \ตราทิพรส
ขวดพลาสติก
28.10  28.10  28.37  28.18  28.25  27.94  27.94  27.73  27.88  28.02  27.94  28.11  28.05 
1152202111030201  น้ำปลาแท้\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี \ตราปลาหมีก
ขวด
25.88  26.17  27.00  26.36  26.32  26.60  26.34  26.30  26.14  26.30  25.98  26.46  26.32 
1152202111030301  น้ำปลาแท้\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี \ตราหอยหลอด
ขวดพลาสติก
26.00  26.00  27.50  27.83  26.83  26.17  26.17  24.67  26.83  25.50  26.83  26.83  26.43 
1152202111030401  น้ำปลาแท้\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี \ตรากะตัก
ขวดพลาสติก
20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17  20.17 
1152202111030701  น้ำปลาแท้\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี \ตราคนแบกกุ้ง
ขวดพลาสติก
28.25  28.25  28.25  28.25  28.25  27.25  27.25  27.25  27.25  27.25  27.25  27.13  27.66 
1152202112010301  น้ำปลาแท้ \บรรจุขวดแก้ว 750 ซีซี\ ตราคนแบกกุ้ง
ขวดแก้ว
29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25  29.25 
1152202112030901  น้ำปลาแท้ \ บรรจุขวดแก้ว 700 ซี.ซี\. ตราปลาหมึก
ขวดแก้ว
29.50  29.50  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.50  29.50  29.50  29.50  29.50  29.29 
1152203111010101  ซีอิ๊วขาว (ซอสถั่วเหลือง) สูตร 1 \บรรจุขวดแก้ว 700 ซีซี \ตราเด็กสมบูรณ์
ขวด
41.23  40.11  40.54  40.64  40.93  41.31  40.74  40.22  40.03  39.93  40.50  41.05  40.60 
1152203111010201  ซีอิ๊วขาว (ซอสถั่วเหลือง) สูตร 1 \บรรจุขวดแก้ว 700 ซีซี\ ตราง่วนเชียง
ขวด
37.00  38.13  39.00  38.53  39.53  40.18  38.18  36.13  39.65  35.59  35.35  39.76  38.08 
1152203111010301  ซีอิ๊วขาว (ซอสถั่วเหลือง) สูตร1 \บรรจุขวดแก้ว 700 ซีซี\ ตราภูเขาทอง
ขวด
                        39.00  39.00  39.00  39.00  39.00 
1152203112020101  ซีอิ๊วขาว (ซอสถั่วเหลือง) สูตร 1\ บรรจุขวดพลาสติก 700 ซีซี. \ ตราเด็กสมบูรณ์
ขวด
45.50  45.50  45.50  45.50  45.50  45.50  45.50  45.25  45.25  45.25  45.25  45.25  45.35 
1152204111040101  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 600 ซีซี\ ตราแม่ครัว
ขวด
40.93  40.31  40.77  40.90  40.81  40.78  40.82  40.62  40.78  40.71  40.93  40.93  40.77 
1152204111040601  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 600 ซีซี \ตราไฮน์
ขวด
38.67  41.67  42.17  42.33  37.67  45.33  38.00  42.33  45.33  41.67  38.33  38.67  41.01 
1152204111050101  ซอสหอยนางรม\ บรรจุขวดแก้ว 660 ซี.ซี.\ ตราภูเขาทอง
ขวด
36.50  37.00  37.00  37.00  36.00  37.50  37.00  37.00  37.00  38.50  38.50  38.50  37.29 
1152204111070101  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 800 ซีซี \ตราเด็กสมบูรณ์
ขวด
40.00  41.75  41.67  41.67  41.63  41.63  41.58  40.13  41.42  41.00  40.25  37.42  40.69 
1152204111070102  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 800 ซีซี \ตราเด็กสมบูรณ์ สูตรเข้มข้น
ขวด
41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63  41.63 
1152204111080101  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 640 ซีซี \ตราง่วนเชียง
ขวด
31.33  31.33  31.33  31.33  31.33  31.33  28.00  28.33  31.33  31.33  31.33  28.00  30.53 
1152204111090101  ซอสหอยนางรม \บรรจุขวดแก้ว 300 ซีซี \ตราแม่ครัว
ขวด
29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13  29.13 
1152205111060201  ซอสพริก \บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม \ตราไฮน์
ขวด
26.61  25.78  26.50  24.75  25.25  25.50  26.64  25.91  24.55  25.09  23.95  24.50  25.39 
1152205111060202  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราไฮน์ สูตรเผ็ดมาก
ขวด
30.05  30.45  29.68  28.75  28.59  27.66  29.59  27.91  27.20  27.66  27.59  26.30  28.43 
1152205111060203  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราไฮน์ สูตรศรีราชา
ขวด
22.83  24.17  22.33  21.33  24.17  24.17  24.17  21.33  20.00  20.00  19.83  20.00  22.03 
1152205111060301  ซอสพริก \บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราโรซ่า
ขวด
20.22  20.40  20.00  20.22  20.00  20.40  19.77  20.63  20.17  20.79  19.83  20.38  20.24 
1152205111060302  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราโรซ่า สูตรเผ็ดมาก
ขวด
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  18.50  20.00  18.50  20.00  19.81 
1152205111060303  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราโรซ่า สูตรใหม่เผ็ดกว่าเดิม
ขวด
19.97  20.22  20.22  20.22  20.22  20.47  19.78  20.22  19.72  20.50  19.03  20.50  20.09 
1152205111060701  ซอสพริก \ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม \ ตรา King Kitchen
ขวด
18.75  17.00  21.38  19.50  17.25  19.00  18.31  19.75  19.75  20.25  17.75  19.50  19.02 
1152205111070101  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 230 กรัม\ ตราภูเขาทอง
ขวด
12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75  12.75 
1152205111070102  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 230 กรัม\ ตราภูเขาทอง สูตรเผ็ดน้อย
ขวด
13.00  13.00  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.58 
1152205111080101  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 680 กรัม \ตราภูเขาทอง
ขวด
23.00  23.00  23.00  23.00  23.00  23.00  23.00                 23.00 
1152205111110101  ซอสพริก\ บรรจุขวดแก้ว 600 กรัม\ ตราไฮน์
ขวด
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1152205111170101  ซอสพริก \ บรรจุขวดแก้ว 570 กรัม \ ตราศรีราชาพาณิช สูตรเผ็ดกลาง
ขวด
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00                 40.00 
1152205111190101  ซอสพริก \ บรรจุขวดแก้ว 650 กรัม \ ตราม้าบิน
ขวด
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.50  25.03 
1152205112110101  ซอสพริก \ บรรจุขวดแก้ว 640 กรัม \ตราม้าบิน
ขวด
                     25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1152206111040101  ซอสมะเขือเทศ\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราไฮนซ์
ขวด
25.27  25.16  24.64  23.53  25.32  25.12  25.06  24.73  23.40  23.84  22.88  23.01  24.32 
1152206111040201  ซอสมะเขือเทศ \ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราโรซ่า
ขวด
20.35  20.35  20.31  20.45  20.40  20.41  20.09  20.30  19.97  20.52  20.05  20.41  20.30 
1152206111040401  ซอสมะเขือเทศ\ บรรจุขวดแก้ว 300 กรัม\ ตราคิงคิทเช่น
ขวด
19.33  17.67  18.83  19.42  17.25  18.96  18.50  19.33  19.33  19.67  18.00  18.33  18.72 
1152206111100101  ซอสมะเขือเทศ \บรรจุขวดแก้ว 220 กรัม \ตราภูเขาทอง
ขวด
13.92  13.92  14.88  14.88  14.88  14.88  13.88  14.88  14.88  14.88  14.88  14.88  14.58 
1152209111010101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\ 575 กรัม กล่องพลาสติก\ ตรา ชั่ง
กล่องพลาสติก
75.00  75.00  75.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  78.75 
1152209111010401  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\575 กรัม กล่องพลาสติก\ ตรา ตราชูตราชั่ง
กล่องพลาสติก
79.75  79.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  94.75  92.25 
1152209111020101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง \500 กรัม กล่องพลาสติก \ตราเรือใบ
กล่องพลาสติก
55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00 
1152209111030201  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\400กรัม\ กล่องพลาสติก \ตราชูตราชั่ง
กล่องพลาสติก
56.50  58.17  58.17  58.67  60.67  60.67  63.17  66.80  66.80  72.20  72.20  72.20  63.39 
1152209111030401  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\400 กรัม กล่องพลาสติก \ตราชั่ง
กล่องพลาสติก
53.67  54.67  54.67  54.58  54.58  54.58  54.58  54.58  57.92  57.92  57.92  57.92  55.63 
1152209111030601  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง \ 400กรัม \ กล่องพลาสติก \ ตรา ตราชู ตราชั่ง
กล่องพลาสติก
77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00  77.00 
1152209111040101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง (ตักขาย) คุณภาพปานกลาง\1 กก.\ ตรา......
กล่องพลาสติก
80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00  80.00 
1152209111080101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\90 กรัม กล่องพลาสติก \ตรากุ้งไทย
กล่องพลาสติก
31.00  31.00  31.00  31.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  19.00 
1152209111080701  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\90 กรัม กล่องพลาสติด\ ตรา ตราชู ตราชั่ง
กล่องพลาสติก
                     17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
1152209111120101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\185 กรัม กล่องพลาสติก \ตรา ตราชู ตราชั่ง
กล่องพลาสติก
29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  29.75  30.00  30.00  32.60  32.60  32.60  32.60  30.65 
1152209111150101  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\370 กรัม กล่องพลาสติก \ตราพันท้ายนรสิงห์
กล่องพลาสติก
53.25  53.25  53.25  53.25  53.25  53.25  53.25  53.69  55.50  55.50  55.50  55.50  54.17 
1152209111190201  กะปิ ผลิตจากกุ้ง คุณภาพปานกลาง\175 กรัม กล่องพลาสติก \ตรา เรือใบ
ห่อพลาสติก
21.50  21.50  21.50  21.50  21.50  21.50  23.25  23.25  27.50  27.50  27.50  27.50  24.56 
1152209113010101  กะปิ ผลิตจากกุ้งเคย คุณภาพปานกลาง\185 กรัม กระปุก\ตราชู ตราชั่ง
กระปุก
29.00  29.00  29.00  29.00  32.33  32.33  32.33  32.33  32.33  35.67  35.67  35.67  32.06 
1152210111010101  มะขามเปียก ชนิดแกะเม็ด
กก.
70.38  71.15  71.35  71.54  71.15  71.15  71.15  71.15  75.12  93.92  99.42  111.73  79.10 
1152211111050101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 60 กรัม (6ก้อน) \ ตราคนอร์
กล่อง
15.63  15.63  15.94  15.54  15.25  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  14.83  15.45 
1152211111050102  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 60 กรัม (6ก้อน) \ ตราคนอร์ สูตรใหม่ สูตร
กล่อง
                                 24.00  24.00 
1152211111050103  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 60 กรัม (6ก้อน) \ ตราคนอร์ สูตรไม่ใส่ผงช
กล่อง
   24.00  24.00  24.00  24.00  23.56  23.56  23.56  23.81  23.81  23.56  23.56  23.70 
1152211111070101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 20 กรัม (2 ก้อน) \ตราคนอร์
2 ก้อน/ห่อ
6.20  6.20  6.20  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.07 
1152211111080101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 120 กรัม \ตราคนอร์
กล่อง
27.00  28.00  28.00  27.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  27.00  28.00  28.00  27.75 
1152211111090101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 80 กรัม (8 ก้อน) \ตราคนอร์
8 ก้อน/ห่อ
18.50  18.50  18.75  19.00  19.00  19.05  19.05  19.12  19.12  19.12  18.72  18.92  18.99 
1152211111111010  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 40กรัม (4 ก้อน) \ตราคนอร์
4ก้อน\ ห่อ
                        10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1152211111120101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อหมู \บรรจุกล่องกระดาษ 80 กรัม (6 ก้อน) \ตราคนอร์
6 ก้อน\ ห่อ
         15.00                          15.00 
1152211211050101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากเนื้อไก่ \บรรจุกล่องกระดาษ 60 กรัม \ตราคนอร์
กล่อง
15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50 
1152211411010101  เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน) สกัดจากกระดูกไก่และเนื้อไก่แท้จากธรรมชาติ \บรรจุกล่องกระดาษ 120 กรัม (12 ก้อ
12 ก้อน/ห่อ
25.00  24.00                                24.50 
1152211511010101  เครื่องปรุงรส (ชนิดผง) สกัดจากเนื้อหมู\บรรจุถุงพลาสติก 80 กรัม \ตรารสดี
ถุงพลาสติก
12.00  12.00  12.00  12.00  12.00                       12.00 
1152211511040101  เครื่องปรุงรส (ชนิดผง) สกัดจากเนื้อหมู\บรรจุถุงพลาสติก 75 กรัม \ตรารสดี
ถุงพลาสติก
               12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
1152212111100101  ผงชูรส\บรรจุซอง 250 กรัม\ ตราอะยิโนะโมโต๊ะ (ถ้วยแดง)
ซอง
26.00  26.00  26.00  26.00  26.00  26.00  26.00  26.00  26.00  25.75  25.75  25.75  25.94 
1152212111100301  ผงชูรส\บรรจุซอง 250 กรัม\ ตราราชาชูรส
ซอง
25.00  25.00  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.33  24.44 
1152212111100501  ผงชูรส\บรรจุซอง 250 กรัม\ ตราไทยชูรสตราชฎา
ซอง
25.00  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.00  25.50  25.50  25.50  25.42 
1152212111150201  ผงชูรส\บรรจุซอง 93 กรัม\ ตราราชาชูรส
ซอง
9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
1152212111180201  ผงชูรส \บรรจุซอง 80 กรัม\ตรา ไทยชูรสตราชฎา
ซอง
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1152212111190101  ผงชูรส \บรรจุซอง 85 กรัม\ ตรา อะยิโนะโมโต๊ะ (ถ้วยแดง)
ซอง
9.97  9.97  9.97  9.97  9.97  9.97  9.97  9.97  9.92  9.97  9.97  9.97  9.96 
1152212111200101  ผงชูรส \บรรจุซอง 39 กรัม\ตรา อะยิโนะโมโต๊ะ (ถ้วยแดง)
ซอง
5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
1152213111010101  น้ำพริกแกง สำเร็จรูป /บรรจุถุง1 กก./ สำหรับแกงเผ็ด สีแดงสด
กก.
76.90  76.90  76.90  76.19  76.67  76.67  76.90  76.90  76.90  76.90  76.90  77.86  76.88 
1152213111020201  น้ำพริกแกง สำเร็จรูป/ บรรจุถุง 1 ขีด /สำหรับแกงเผ็ด สีแดงสด /ตราน้ำใจ
1 ขีด
16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75  16.75 
1160001111010101  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต สูตร 1 \ บรรจุขวดแก้ว 400 กรัม \ ตราโอวัลติน
ขวดแก้ว
86.83  86.83  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.75  86.78 
1160001111010104  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต \บรรจุขวดแก้ว 400 กรัม\ ตราโอวันติน
ขวดแก้ว
90.00  90.00  91.50  86.50  88.67  88.67  88.67  88.67  88.67  88.67  88.67  88.67  88.95 
1160001113010101  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต\ บรรจุถุงพลาสติก 400 กรัม \ตราไมโล
ถุง
                           61.00  61.00  62.00  61.33 
1160001113020102  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต\ บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม \ตรา โอวัลติน
ถุง
53.33  53.33  55.67  55.67  55.67  55.67  53.33  53.33  53.33  55.67  56.33  56.33  54.81 
1160001113030101  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต \บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม\ ตราโอวันติน
ถุง
53.00  53.17  52.64  53.04  52.33  53.13  52.03  51.93  52.14  52.99  52.85  53.68  52.75 
1160001113030104  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต \บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม \ตราโอวัลตินสูตร วิตามินและแร่ธาตุ 15 ชนิด
ถุง
56.00  52.50  52.50  52.50  50.75  50.75  50.75  50.75  50.75  50.75  50.75  50.75  51.63 
1160001113030201  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต \บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม \ตราไมโล
ถุง
61.08  61.08  61.08  61.04  61.27  61.35  61.19  61.19  61.19  61.19  60.94  60.94  61.13 
1160001113030203  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต \บรรจุถุงพลาสติก 300 กรัม \ตราไมโล สูตร Active -go
ถุง
62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  61.57  61.67  61.50  61.50  61.55  61.55  61.55  61.64 
1160001113080101  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต\ บรรจุถุงพลาสติก 600 กรัม \ตราไมโล
ถุง
109.50  110.25  112.00  102.75  100.50  97.25  108.25  112.00  112.00  112.00  107.67  104.00  107.20 
1160001113080103  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต\ บรรจุถุงพลาสติก 600 กรัม \ตราไมโล สูตร Active-go
ถุง
                        99.00  112.00  111.00  111.00  109.63 
1160001114110101  เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต\ บรรจุถุงพลาสติก 1000 กรัม \ตราโอวันติน
ถุง
130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00  130.00 
1160002111010101  กาแฟผง สำเร็จรูป \บรรจุขวดแก้ว 200 กรัม สูตร (RED CUP)\ ตราเนสกาแฟ
ขวดแก้ว
131.58  131.58  129.92  129.92  130.42  129.92  129.92  129.92  129.92  128.50  128.50  129.92  130.00 
1160002111010701  กาแฟผง สำเร็จรูป \บรรจุขวดแก้ว 200 กรัม\ ตราเขาช่อง สูตร (ฝาสีดำ)
ขวดแก้ว
124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00  124.00 
1160002111020201  กาแฟผง สำเร็จรูป บรรจุขวดแก้ว 100 กรัม \ตรา RED CUP
ขวดแก้ว
63.00  63.00  63.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  71.25 
1160002111070101  กาแฟผง สำเร็จรูป \บรรจุขวดแก้ว 190 กรัม ตรามอคโคนา ซีเล็ค
ขวดแก้ว
119.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  128.00  127.25 
1160002112010101  กาแฟผง สำเร็จรูป\ บรรจุถุง 200 กรัม\ ตราเนสกาแฟ (RED CUP)
ถุง
118.05  116.68  116.24  116.57  119.05  116.00  118.59  118.55  118.23  117.86  119.45  116.57  117.65 
1160002112010601  กาแฟผง สำเร็จรูป \บรรจุถุง 200 กรัม\ ตราเขาช่อง
ถุง
108.20  109.40  110.67  110.67  108.67  108.67  108.67  108.67  108.67  108.67  108.67  106.83  108.87 
1160002112020101  กาแฟผง สำเร็จรูป\ บรรจุถุง 100 กรัม\ ตราเนสกาแฟ
ถุง
               63.00  63.00  63.00  63.00  63.00  63.00  63.00  63.00 
1160002112050101  กาแฟผง สำเร็จรูป\ บรรจุถุง 180 กรัม\ ตรามอคโคนา ซีเลค
ถุง
112.75  110.35  115.14  113.48  111.05  110.23  109.75  109.20  107.84  110.48  108.20  110.46  110.73 
1160002112050501  กาแฟผง สำเร็จรูป\ บรรจุถุง 180 กรัม\ ตราเนสกาแฟ ( RED CUP )
ถุง
109.00  109.00  109.00  109.00  109.00  109.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  120.00  114.50 
1160002112090101  กาแฟผง สำเร็จรูป\บรรจุถุง 120 กรัม\ตรามอคโคนาเอสเปรสโซ
ถุง
100.00  100.00  100.50  100.50  100.50  98.00  96.67  98.00  98.00  97.33  97.33  90.67  97.77 
1160002113030101  กาแฟผง สำเร็จรูป\ บรรจุกล่อง 400 กรัม (2 ถุง)\ ตราเนสกาแฟ
กล่อง
200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00  200.00 
1160004111020101  โซดา \บรรจุขวดแก้ว 325 ซี.ซี\. ตราสิงห์
ขวด
7.58  7.60  7.63  7.61  7.63  7.63  7.67  7.83  7.88  7.94  7.94  7.94  7.74 
1160004111020201  โซดา \ บรรจุขวดแก้ว 325 ซี.ซี\ตราช้าง
ขวด
6.81  6.81  7.14  7.14  7.18  7.20  7.20  7.20  7.50  7.57  7.56  7.59  7.26 
1160005111020101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้วกลม 250 ซีซี (พร้อมขวด)\ ตราเป๊ปซี่
ขวดแก้ว
11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00 
1160005111020102  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้วกลม 250 ซีซี (พร้อมขวด)\ ตราเป๊ปซี่ สูตรคูลแฮนด์
ขวดแก้ว
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160005111020201  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้วกลม 250 ซีซี (พร้อมขวด)\ ตราโค๊ก
ขวดแก้ว
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160005111020401  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้วกลม 250 ซีซี (พร้อมขวด)\ ตราเอสโคล่า คูลแฮนด์
ขวดแก้ว
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160005111030101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้ว 325 ซีซี \ ตราเป๊ปซี่
ขวดแก้ว
11.50  10.00                                10.75 
1160005111050101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดแก้ว 330 ซีซี \ ตราเอสโคล่า
ขวดแก้ว
9.83  9.86  9.86  9.86  9.86  9.86  9.86  9.86  9.86  9.86  9.88  9.88  9.86 
1160005112010101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.25 ลิตร \ ตราแป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1160005112010201  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.25 ลิตร \ ตราโค๊ก
ขวดพลาสติก
24.65  24.76  24.65  24.71  24.41  24.41  24.65  24.86  24.71  25.00  24.64  24.86  24.68 
1160005112020101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.5 ลิตร \ ตราโค๊ก
ขวดพลาสติก
26.44  26.44  26.50  25.90  26.50  26.00  26.00  24.31  24.15  25.77  25.77  25.42  25.68 
1160005112020201  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.5 ลิตร \ ตราแป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
34.00  20.00                 24.00  24.00  24.00  25.00  25.00  25.14 
1160005112040101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ ตราแป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
20.75  20.20  20.00  20.00  19.67  19.50  20.50  19.33  20.00  19.67  20.17  20.17  19.97 
1160005112040201  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1 ลิตร \ ตราเอสโคล่า
ขวดพลาสติก
19.60  19.00  20.00  19.09  20.00  18.18  19.55  20.00  19.27  20.00  20.00  20.27  19.58 
1160005112050101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.45 ลิตร \ ตราเป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
24.61  24.80  24.64  25.00  24.91  25.00  25.00  24.88  24.67  24.63  24.54  24.92  24.79 
1160005112070101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 500 ซีซี \ ตราเป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00              16.00 
1160005112100101  น้ำอัดลม \บรรจุขวดพลาสติก 1.26 ลิตร \ ตราแป๊ปซี่
ขวดพลาสติก
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00                 25.00 
1160005113010201  น้ำอัดลม \บรรจุกระป๋อง 325 ซีซี\ ตราโค้ก
กระป๋อง
13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70  13.70 
1160005113010301  น้ำอัดลม \บรรจุกระป๋อง 325 ซีซี\ ตราเอสโคล่า
กระป๋อง
11.30  10.80  11.40  11.40  11.40  11.40  11.40  11.80  11.80  11.80  11.80  11.80  11.51 
1160005113030101  น้ำอัดลม \บรรจุกระป๋อง 245 ซีซี\ ตราเป๊ปซี่ สลิม
กระป๋อง
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.50  10.50  10.50  10.50  10.25 
1160006211010101  น้ำส้ม บรรจุกระป๋อง\ น้ำหนักสุทธิ 240 กรัม\ ตรามาลี
กระป๋อง
15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50 
1160006211010201  น้ำส้ม บรรจุกระป๋อง\ น้ำหนักสุทธิ 240 กรัม\ ตรา UFC
กระป๋อง
15.33  15.33  15.33  15.00  14.00  15.00  15.00  15.00  14.29  14.14  15.00  15.00  14.85 
1160006211010202  น้ำส้ม บรรจุกระป๋อง \น้ำหนักสุทธิ 240 กรัม.\ ตรา UFC สูตรใหม่ Refresh
กระป๋อง
12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50 
1160006211070101  น้ำส้ม บรรจุกระป๋อง\ น้ำหนักสุทธิ 155 ซีซี \ ตรา Brook
กระป๋อง
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00 
1160006212020101  น้ำส้ม (เขียวหวาน) บรรจุกล่อง \น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม\ ตรามาลี
กล่อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1160006212020201  น้ำส้ม (เขียวหวาน) บรรจุกล่อง \น้ำหนักสุทธิ 200 มล.\ ตราทิปโก้
กล่อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1160006212030101  น้ำส้ม บรรจุกล่อง\น้ำหนักสุทธิ 1,000 กรัม \ตรามาลี
กล่อง
70.00  69.00  69.00  67.67  69.00  69.00  64.00  69.00  65.00  69.00  69.00  64.00  67.81 
1160006212030301  น้ำส้ม บรรจุกล่อง\น้ำหนักสุทธิ 1,000 กรัม \ตรา Tip Co
กล่อง
71.50  67.00  70.00  66.50  70.00  63.00  63.00  70.00  66.50  71.00  71.00  71.00  68.38 
1160006212040101  น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% บรรจุกล่อง\ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร \ตรา Tip Co
กล่อง
72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00  72.00 
1160006212060101  น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% บรรจุกล่อง\ปริมาตรสุทธิ 200 มล. \ตรา มาลี
กล่อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1160006212060201  น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% บรรจุกล่อง\ปริมาตรสุทธิ 200 มล. \ตรา ทิปโก้
กล่อง
17.13  17.13  17.38  17.38  17.38  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.41 
1160006213010101  น้ำส้ม บรรจุกล่อง\น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม (แพ็ค 3 )\ตรา Tip Co
กล่อง(แพ็ค 3)
52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  45.00  52.00  52.00  51.42 
1160006213020101  น้ำส้ม 100% บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตรามาลี
กล่อง(แพ็ค 3)
48.00  48.00  48.00  48.00  48.00  42.00  48.00  48.00  48.00  48.00  48.00  48.00  47.50 
1160006221010101  น้ำส้ม (เขียวหวาน) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตรามาลี
กล่อง(แพ็ค 3)
47.40  48.00  47.40  45.80  47.40  48.20  48.20  48.20  48.80  48.80  48.20  49.40  47.98 
1160006221010201  น้ำส้ม (เขียวหวาน) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตราทิปโก้
กล่อง(แพ็ค 3)
48.20  50.00  50.00  49.88  49.00  49.75  49.75  50.50  50.25  49.00  50.25  50.50  49.74 
1160006231010101  น้ำส้ม (สายน้ำผึ้ง) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตราทิปโก้
กล่อง(แพ็ค 3)
52.00  52.00  52.00  52.00  51.33  51.67  51.67  51.67  51.67  51.67  51.33  51.33  51.66 
1160006231010201  น้ำส้ม (สายน้ำผึ้ง) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตรามาลี
กล่อง(แพ็ค 3)
47.33  47.33  47.33  47.33  48.25  48.25  48.25  48.25  48.25  48.25  47.75  47.50  47.89 
1160006241010101  น้ำส้ม (โชกุน) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. (แพ็ค 3 )\ตราทิปโก้
กล่อง(แพ็ค 3)
         50.00  50.00  47.00  45.00  50.00  45.00  45.00  45.00  50.00  47.44 
1160006251010101  น้ำส้ม (แมนดาริน ) บรรจุกล่อง\ขนาด 200 มล. \ตรามาลี
กล่อง
16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25 
1160006312030201  น้ำแอ๊ปเปิ้ล 100 % บรรจุกล่อง\น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม \ตรา มาลี
กล่อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1160008111030101  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 500 ซีซี \ ตราสิงห์
ขวดพลาสติกใส
6.74  6.73  6.74  6.70  6.70  6.70  6.70  6.70  6.73  6.73  6.73  6.73  6.72 
1160008111030801  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 500 ซีซี \ ตรามิเนเร่
ขวดพลาสติกใส
7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  10.00  10.00  10.00  10.00  8.00 
1160008111031301  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 500 ซีซี \ ตราสยาม
ขวดพลาสติกใส
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1160008111040101  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 600 ซีซี \ ตราน้ำทิพย์
ขวดพลาสติกใส
            7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00 
1160008111040401  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 600 ซีซี \ ตราเนสท์เล่เพียวไลท์
ขวดพลาสติกใส
6.88  6.88  6.88  6.83  6.88  6.88  6.88  6.88  6.88  6.88  6.88  6.88  6.87 
1160008111040501  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 600 ซีซี \ ตราคริสตัล
ขวดพลาสติกใส
7.50  7.50  7.50  7.33  7.20  7.20  7.20  7.20  7.20  7.30  7.30  7.30  7.30 
1160008111040901  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 600 ซีซี \ ตรามิเนร่า
ขวดพลาสติกใส
8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  8.17  7.88  7.88  8.11 
1160008111041001  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 600 ซีซี \ ตราช้าง
ขวดพลาสติกใส
6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50 
1160008111070101  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 750 ซีซี \ ตราสิงห์
ขวดพลาสติกใส
9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
1160008111080101  น้ำดื่มบริสุทธิ์ \ บรรจุขวดพลาสติกใส 550 ซีซี \ ตราน้ำทิพย์
ขวดพลาสติกใส
6.80  6.70  6.75  6.80  6.80  6.80  6.80  6.80  6.80  6.80  6.80  6.80  6.79 
1160009111010101  น้ำแข็ง หลอด\ บรรจุถุงพลาสติก \ตราคลีนไอซ์
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111010301  น้ำแข็ง หลอด\ บรรจุถุงพลาสติก\ ตราสยาม
ถุงพลาสติก
7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50 
1160009111011201  น้ำแข็ง หลอด \ บรรจุถุงพลาสติก\ ตราศิริมิตร
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111011301  น้ำแข็งหลอด\บรรจุถุงพลาสติก \ตราชื่นจิต
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111015501  น้ำแข็ง หลอด \ บรรจุถุงพลาสติก ตรา เกรียงศักดิ์ เทพารักษ์
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111016001  น้ำแข็ง หลอด\ บรรจุถุงพลาสติก กก.ตรา.........
ถุงพลาสติก
7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50 
1160009111016801  น้ำแข็ง หลอด \ บรรจุถุงพลาสติก กก. ตราสยามพาณิชย์
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111018001  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก.\ ตรา.........
ถุงพลาสติก
                        10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160009111018101  น้ำแข็ง หลอด\ บรรจุถุงพลาสติก\ ทั่วไป
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111021301  น้ำแข็งหลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1 กก. \ตราร๊อคไอซ์
ถุงพลาสติก
         15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1160009111040501  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1.4 กก.\ ตรา ปลาโลมา
8.00  8.00                                8.00 
1160009111040601  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1.4 กก.\ ตรา วารีไอซ์
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111040701  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1.4 กก.\ ตรา มิตปทุม
ถุงพลาสติก
8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111040801  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1.4 กก.\ ตรา โลตัส
ถุงพลาสติก
   8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 
1160009111050101  น้ำแข็ง หลอด \บรรจุถุงพลาสติก 1.2 กก.\ ตรา โคคุโบะ
ถุงพลาสติก
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1160010111010101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟดำเย็น \บรรจุแก้ว 200 ซีซี (ร้านกาแฟทั่วไป)
แก้ว
14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  14.50  15.21  16.29  16.29  16.64  15.04 
1160010111030101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟดำเย็น \บรรจุแก้ว 22 ออนส์ (ร้านกาแฟทั่วไป)
แก้ว
12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
1160010211010101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟเย็น\ บรรจุแก้ว 200 ซีซี (ร้านกาแฟทั่วไป)
แก้ว
16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  16.25  17.50  18.75  18.75  19.29  17.00 
1160010211030101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟเย็น\ บรรจุแก้ว 22 ออนส์ (ร้านกาแฟทั่วไป)
แก้ว
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  20.00  15.77 
1160010311010101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟสด\ เย็น\บรรจุแก้ว 16 ออนส์ สูตรเอสเปรสโซ
แก้ว
46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67  46.67 
1160010311010102  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟสด\เย็น\ บรรจุแก้ว 16 ออนส์ สูตรคาปูชิโน่
แก้ว
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1160010311010201  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟสด\เย็น\บรรจุแก้ว 16 ออนส์ สูตรมอคค่า
แก้ว
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1160010311020101  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟสด\ เย็น\บรรจุแก้ว 22 ออนส์ สูตรเอสเปรสโซ
แก้ว
40.63  40.63  40.63  40.63  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.21 
1160010311020102  กาแฟ / ชา ( ร้อน / เย็น ) กาแฟสด\ เย็น\บรรจุแก้ว 22 ออนส์ สูตรคาปูชิโน่
แก้ว
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1160011111010101  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง\ บรรจุขวด 100 ซีซี\ ตราลิโพวิตันดี
ขวด
12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
1160011111010201  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง\ บรรจุขวด 100 ซีซี \ตรากระทิงแดง
ขวด
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160011111010301  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง\ บรรจุขวด 100 ซีซี\ ตราเอ็ม-150
ขวด
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160011111020101  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง\ บรรจุขวด 150 ซี.ซี\. ตรากระทิงแดง
ขวด
9.97  9.97  9.97  9.97  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98  9.98 
1160011111020401  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง \บรรจุขวด 150 ซี.ซี.\ ตรา M-150
ขวด
9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.96  9.97  9.96 
1160011111020501  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง \บรรจุขวด 150 ซี.ซี. \ตราคาราวบาวแดง
ขวด
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1160011111020601  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง \บรรจุขวด 150 ซี.ซี. \ตราลิโพ พลัส
ขวด
14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75  14.75 
1160012111010101  กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุกระป๋อง ขนาด 180 ชีชี \ตราเบอร์ดี้
กระป๋อง
12.86  12.86  12.86  12.79  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.85 
1160012111010102  กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม \บรรจุกระป๋อง ขนาด 180 ซีซี \ตราเบอร์ดี้โรบัสต้า
กระป๋อง
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00 
1160012111010201  กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุกระป๋อง ขนาด 180 ชีชี \ตราเนสกาแฟ
กระป๋อง
12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86  12.86 
1160012111010202  กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\บรรจุกระป๋อง ขนาด 180 ซีซี \ตราเนสกาแฟเอสเปรสโซ่โรสต์
กระป๋อง
13.00  12.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  12.94 
1160013111010201  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 500 มล. \ตราโออิชิกรีนที
ขวด
17.70  17.90  18.00  18.00  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90  17.90 
1160013111010202  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 500 มล. \ตราโออิชิกรีนที สูตรต้นตำหรับ
ขวด
18.17  18.17  18.17  18.17  18.17  18.15  18.15  18.15  18.15  18.15  18.15  18.15  18.16 
1160013111010204  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 500 มล. \ตราโออิชิกรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว
ขวด
         18.00                          18.00 
1160013111010301  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 500 มล. \ตรายูนีฟกรีนที
ขวด
16.00  16.00  16.00                             16.00 
1160013111010303  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 500 มล. \ตรายูนิฟกรีนที สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
ขวด
19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00 
1160013111030201  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม บรรจุขวดพลาสติก ขนาด 350 มล. \ตรายูนีฟกรีนทีต้นตำรับ
ขวด
12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
1160013111050101  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 420 มล. \ตราอิชิตัน
ขวด
15.56  15.06  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.61  15.57 
1160013111050102  ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม\ บรรจุขวดพลาสติก 420 มล. \ตราอิชิตัน รสน้าผึ้งผสมมะนาว
ขวด
            18.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.25 
1160014111010101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มรังนกแท้ \บรรจุแพ็ค 6 ขวด \ 42 ซีซี \ตรา แบรนด์ \ สูตร Rock Sugar
แพ็ค 6 ขวด
536.13  536.25  540.50  539.44  535.94  537.31  536.88  541.13  539.44  538.44  541.56  541.13  538.68 
1160014111020101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มรังนกแท้ \บรรจุแพ็ค 6 ขวด \ 45 ซีซี \ตรา สก๊อต
แพ็ค 6 ขวด
518.71  517.07  522.29  504.29  517.86  520.29  504.00  510.50  512.57  511.29  513.86  513.43  513.85 
1160014111030101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มรังนกแท้ \บรรจุแพ็ค 6 ขวด \ 75 ซีซี \ตรา สก๊อต
แพ็ค 6 ขวด
822.00  822.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  803.67 
1160014211010101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซุปไก่สกัด \บรรจุแพ็ค 6 ขวด \ 42 ซีซี \ตรา แบรนด์ \สูตร ต้นตำรับ
แพ็ค 6 ขวด
225.00  225.00  225.00  225.00                          225.00 
1160014211020101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซุปไก่สกัด \บรรจุแพ็ค 6 ขวด \ 45 ซีซี \ตรา สก๊อต \สูตร 100 %
แพ็ค 6 ขวด
200.00  191.11  192.17  188.06  190.44  189.94  189.00  188.39  188.94  188.94  188.72  188.17  190.32 
1160014212020101  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซุปไก่สกัด \บรรจุแพ็ค 12 ขวด \ 42 ซีซี \ตรา แบรนด์ \สูตร ต้นตำรับ
แพ็ค 12 ขวด
408.71  408.71  410.57  409.29  408.60  408.73  409.80  410.20  410.47  410.20  410.20  410.20  409.65 
1210001111010101  กับข้าวสำเร็จรูป แกงเขียวหวาน\ บรรจุถุงพลาสติก
ถุง
31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37  31.37 
1210001111010201  กับข้าวสำเร็จรูป แกงส้ม\ บรรจุถุงพลาสติก
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.75  30.75  31.00  31.00  31.00  31.00  31.00  30.54 
1210001111010301  กับข้าวสำเร็จรูป แกงจืด\ บรรจุถุงพลาสติก
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1210001111010401  กับข้าวสำเร็จรูป ผัดผัก\ บรรจุถุงพลาสติก
ถุง
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.75  30.75  31.00  31.00  31.00  31.00  31.00  30.54 
1210001211010101  กับข้าวสำเร็จรูป ไข่พะโล้ \ไข่ 2 ฟอง หมูสามชั้น เต้าหู้\ บรรจุถุงพลาสติก
ถุง
31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97  31.97 
1210002111010101  ข้าวผัด ใส่หมู ใส่ไข่ จาน\ขนาดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
36.13  36.13  36.13  36.13  36.13  36.25  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.50  36.32 
1210002112010101  ข้าวผัด ใส่หมู ใส่ไข่ ใส่กล่อง\ขนาดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
กล่อง
37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14  37.14 
1210002211010101  ข้าวผัด ใส่หมู ไม่ใส่ไข่ จาน\ขนาดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1210003111010101  ก๋วยเตี๋ยวหมู \ชนิดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
ชาม
33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86  33.86 
1210003311010101  ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น \ ชนิดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
ชาม
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1210003411010101  ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก \ ชนิดธรรมดา (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
ชาม
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1210005111020101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ\ บรรจุซอง 60 กรัม \ตรามาม่า
ซอง
5.92  5.92  5.92  5.92  5.92  5.92  5.92  5.93  5.97  5.97  5.97  5.97  5.94 
1210005111020301  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 60 กรัม \ ตราไวไว
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00              6.00 
1210005111030101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรซอง 90 กรัม \ตรามาม่า
ซอง
7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88  7.88 
1210005111040101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 67 กรัม\ ตรายำยำ
ซอง
5.94  5.94  5.94  5.94  5.94  5.94  5.94  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  5.96 
1210005111050101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 55 กรัม \ ตรามาม่า
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00                 6.00 
1210005112010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 60 กรัม(แพ็ค 10 ซอง) \ ตรามาม่า
แพ็ค 10 ซอง
52.64  53.31  52.69  53.58  53.03  52.69  53.58  53.25  52.86  52.86  53.19  53.08  53.06 
1210005112010301  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 60 กรัม(แพ็ค 10 ซอง) \ ตราไวไว
แพ็ค 10 ซอง
                        52.00  52.00  52.00  52.00  52.00 
1210005113010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุซอง 67กรัม (แพ็ค 10 ซอง) \ตรายำยำจัมโบ้
แพ็ค 10 ซอง
49.38  50.13  50.13  48.75  50.83  49.33  50.83  50.83  50.83  49.25  49.88  47.88  49.76 
1210005121010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ \บรรจุถ้วย 60 กรัม \ตรามาม่า
ถ้วย
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00 
1210005211010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ\ บรรจุซอง 60 กรัม \ตราไวไว
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1210005211020101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ\ บรรจุซอง 55 กรัม\ ตราไวไว
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00              6.00 
1210005212010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ\บรรจุซอง 60 กรัม(แพ็ค 10 ซอง)\ ตราไวไวควิก
แพ็ค 10 ซอง
52.50  52.50  52.33  52.33  52.33  52.33  52.33  52.67  52.67  52.67  52.67  52.67  52.50 
1210005221010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ\บรรจุถ้วย 60 กรัม \ ตรามาม่า
ถ้วย
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00 
1210005221010201  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำ\บรรจุถ้วย 60 กรัม \ ตรายำยำ
ถ้วย
13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  13.83 
1210005311010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\ บรรจุซอง 55 กรัม \ ตรา มา ม่า
ซอง
5.93  5.93  5.93  5.93  5.93  5.93  5.93  5.95  5.98  5.98  5.98  5.98  5.95 
1210005311010201  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\ บรรจุซอง 55 กรัม\ ตรา ยำ ยำ
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1210005311050101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\ บรรซอง 67 กรัม \ตรายำยำจัมโบ้
ซอง
                        6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1210005312010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\บรรจุซอง 55 กรัม (แพ็ค 10 ซอง) \ตรามาม่า
แพ็ค 10 ซอง
52.75  52.50  53.30  52.70  52.05  52.75  52.45  52.95  53.23  52.50  52.14  52.68  52.67 
1210005312010301  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\บรรจุซอง 55 กรัม (แพ็ค 10 ซอง)\ ตราไวไวควิก
แพ็ค 10 ซอง
52.25  52.25  52.25  52.25  52.25  52.25  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.00  52.13 
1210005312080101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง\ บรรซอง 67 กรัม (แพ็ค 10) \ตรายำยำจัมโบ้
แพ็ค 10 ซอง
53.00  51.50  51.50  48.00  47.00  48.00  48.00  51.50  51.50  51.50  48.00  47.00  49.45 
1210005811010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับทรงเครื่อง \บรรซอง 60 กรัม \ตราไวไว
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
1210005911010101  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับต้มยำ \บรรซอง 60 กรัม \ตราไวไว
ซอง
6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00              6.00 
1210006111020201  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงแบน ฝาธรรมดา \น้ำหนัก 190 กรัม \ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
   20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1210006211020201  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงแบน ฝาดึง\ น้ำหนัก 190 กรัม\ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
   20.50  20.50  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.09 
1210006221020201  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงแบน ฝาดึง \น้ำหนัก 190 กรัม \ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  19.50  20.00  20.00  20.00  19.96 
1210006221030201  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องแบนฝาดึง \น้ำหนัก 220 กรัม \ ตรา โรซ่า
กระป๋อง
31.00  20.00                                25.50 
1210006221040101  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องแบนฝาดึง \น้ำหนัก 185 กรัม \ ตราไฮคิว
กระป๋อง
20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75  20.75 
1210006221040301  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องแบนฝาดึง \น้ำหนัก 185 กรัม \ ตราโรซ่า
กระป๋อง
21.64  21.64  21.65  21.65  21.54  21.54  21.54  21.38  21.54  21.54  21.46  20.79  21.50 
1210006221050101  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องแบนฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราไฮคิว
กระป๋อง
16.17  16.17  16.17  16.50  16.50  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  16.76 
1210006221050201  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องแบนฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราโรซ่า
กระป๋อง
16.67  16.67  16.67  17.67  17.67  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.25  17.25  17.30 
1210006311010201  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาธรรมดา \น้ำหนัก 155 กรัม\ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00 
1210006311010401  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาธรรมดา \น้ำหนัก 155 กรัม\ ตราโรซ่า
กระป๋อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
1210006411020101  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
17.25  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.50  17.48 
1210006411020201  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \ น้ำหนัก 155 กรัม \ตราไฮคิว
กระป๋อง
15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00 
1210006411020301  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม\ ตราโรซ่า
กระป๋อง
16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00 
1210006421010101  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราไฮคิว
กระป๋อง
16.00  16.00  16.00  15.75  15.75  15.75  15.75  15.50  15.50  15.50  15.50  15.50  15.74 
1210006421010201  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราโรซ่า
กระป๋อง
17.17  17.12  17.08  16.88  16.88  16.88  16.88  16.92  16.92  16.88  16.92  16.92  16.95 
1210006421010301  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาดึง \น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
17.70  17.80  17.50  17.45  17.27  17.45  17.45  17.55  17.59  17.59  17.64  17.68  17.55 
1210006422020201  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาธรรมดา\น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราโรซ่า
กระป๋อง
17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
1210006422020301  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาธรรมดา\น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  17.00  17.92 
1210006422020401  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาธรรมดา\น้ำหนัก 155 กรัม \ ตรานกพิราบ
กระป๋อง
17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
1210006423010101  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝางัด\น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
15.25  15.25  15.38  15.38  14.75  15.75  15.88  16.00  16.00  15.75  16.38  16.13  15.66 
1210006424010101  ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ในซอสมะเขือเทศ กระป๋องทรงกลมสูง ฝาใช้ช้อนงัด\น้ำหนัก 155 กรัม \ ตราสามแม่ครัว
กระป๋อง
15.50  15.50  15.50  16.00  14.00  15.50  15.50  16.00  16.00  16.00  16.00  16.00  15.63 
1210007111010202  อาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ ใส่ผัก ไส้ไก่ ตรา KFC สูตรซิงเกอร์เบอร์เกอร์
ชิ้น
62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00  62.00 
1210007211010101  อาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ ใส่ผัก ไส้หมู
ชิ้น
29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00 
1210007211010201  อาหารว่าง \แฮมเบอร์เกอร์ \ ไส้หมู ขนาด 93 กรัม \ ตรา 7 ELEVEN รสซอสบาร์บีคิว
ชิ้น
25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00 
1210008111170101  อาหารว่าง มันฝรั่งทอดกรอบ \บรรจุถุง \ขนาด 75 กรัม\ ตราเลย์ รสดั้งเดิม
ถุง
29.16  29.16  28.70  28.70  28.43  28.43  28.43  28.45  28.45  28.45  28.45  28.82  28.64 
1210008111170103  อาหารว่าง มันฝรั่งทอดกรอบ \บรรจุถุง \ขนาด 75 กรัม \ตราเลย์ รสเอ็กตร้า บาร์บีคิว
ถุง
29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  28.00  28.00  28.83 
1210008111320101  อาหารว่าง มันฝรั่งทอดกรอบ \บรรจุถุง \ขนาด 77 กรัม \ตราเลย์ รสดั้งเดิม
ถุง
28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00 
1210008111350201  อาหารว่าง มันฝรั่งทอดกรอบ \บรรจุถุง \ขนาด 52 กรัม \ตราเลย์ รสดั้งเดิม
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1210008111360101  อาหารว่าง มันฝรั่งทอดกรอบ \บรรจุถุง \ขนาด 105 กรัม \ตราเลย์ รสดั้งเดิม
ถุง
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1210008211010101  อาหารว่าง ลูกชิ้น \หมู \ปิ้ง \เสียบไม้ 4 ลูก
ไม้
7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00 
1210008211010102  อาหารว่าง ลูกชิ้น \หมู \ปิ้ง \เสียบไม้ 4 ลูก ลูกเล็ก
ไม้
7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50 
1210008211020101  อาหารว่าง ลูกชิ้น \หมู \ปิ้ง \เสียบไม้ 5 ลูก
ไม้
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1210008211020102  อาหารว่าง ลูกชิ้น \หมู \ปิ้ง \เสียบไม้ 5 ลูก ลูกใหญ่
ไม้
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1210008211040101  อาหารว่าง ลูกชิ้น \หมู \ปิ้ง \เสียบไม้ 6 ลูก
ไม้
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 
1210008221010101  อาหารว่าง ลูกชิ้น \ปลา \ปิ้ง \เสียบไม้ 4 ลูก
ไม้
5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50 
1210008311010101  อาหารว่าง ซาลาเปา \ไส้หมูสับ \ ขนาดใหญ่
ลูก
17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33  17.33 
1210008311020101  อาหารว่าง ซาลาเปา \ไส้หมูสับ \ ขนาดเล็ก
ลูก
8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75 
1210008311030101  อาหารว่าง ซาลาเปา \ไส้หมูสับ \ ขนาดกลาง
ลูก
14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38  14.38 
1210008321030101   อาหารว่าง ซาลาเปา \ไส้หวาน \ ขนาดเล็ก
ลูก
5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
1210008351010103  อาหารว่าง ซาลาเปา \ไส้ถั่วดำ \ ขนาดใหญ่
ลูก
12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
1210008412010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุไม้ \ ขนาด 4 ลูก
ไม้
20.89  20.89  20.89  20.89  20.89  20.89  20.89  20.89  20.89  20.90  20.90  20.90  20.89 
1210008413010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถ้วย \ ขนาด 4 ลูก
ถ้วย
27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00  27.00 
1210008414010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถ้วย \ ขนาด 8 ลูก
ถ้วย
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1210008415010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถุง \ ขนาด 6 ลูก
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1210008416010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถ้วย \ ขนาด 3 ลูก
ถ้วย
21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00           21.00 
1210008417010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถ้วย \ ขนาด 5 ลูก
ถ้วย
28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67  28.67 
1210008418010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้หมู \ บรรจุถุง \ ขนาด 7 ลูก
ถุง
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1210008421010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้กุ้ง \ บรรจุถุง \ ขนาด 10 ลูก
ถุง
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1210008422010101  อาหารว่าง ขนมจีบ \ไส้กุ้ง \ บรรจุไม้ \ ขนาด 4 ลูก
ไม้
21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00 
1210008511010101  อาหารว่าง ยำวุ้นเส้น \หมู \บรรจุถุง
ถุง
42.50  42.50  42.50  42.50  42.50  42.50  42.59  42.59  42.59  42.59  42.50  42.50  42.53 
1210008521010101  อาหารว่าง ยำวุ้นเส้น \ทะเล \บรรจุถุง
ถุง
40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00  40.00 
1210009111010101  ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ข้าวมันไก่ (ธรรมดา) บรรจุกล่อง
กล่อง
34.57  34.57  34.57  34.78  34.78  35.00  35.43  35.43  35.43  35.43  35.43  35.43  35.07 
1210009211010101  ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ข้าวราดผัดกะเพรา \ หมู \ บรรจุกล่อง
กล่อง
35.18  35.18  35.18  35.36  35.36  35.54  35.89  35.89  35.89  35.89  35.89  35.89  35.60 
1210010111010101  อาหารโทรสั่ง (delivery ) พิซซ่า \ฮาวายเอี้ยน\ แป้งหนานุ่ม\ขนาดกลาง รวมค่าจัดส่ง
ถาด
359.00  359.00  199.50  359.00  359.00  359.00  359.00  359.00  359.00  359.00  369.00  369.00  347.38 
1210010111010201  อาหารโทรสั่ง (delivery 1150) พิซซ่า \ฮาวายเอี้ยน\ แป้งหนานุ่ม\ขนาดกลาง รวมค่าจัดส่ง
ถาด
189.50  206.11  309.96  239.00  239.00  239.00  239.00  239.00  239.00  239.00  239.00  239.00  238.05 
1210010211010101  อาหารโทรสั่ง (delivery) ไก่ทอด 2 ชิ้น เฟร้นซ์ฟรายส์กล่องใหญ่ เป๊ปซี่ 1.45 ลิตร รวมค่าจัดส่ง
ชุด
198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00  198.00 
1210011111010101  ข้าวกะเพรา \ไก่ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 295 กรัม \ตรา S&P
กล่องพลาสติก
79.00  73.00  79.00  66.50  77.00  64.00  79.00  76.50  79.00  79.00  79.00  79.00  75.83 
1210011111020101  ข้าวกะเพรา \ไก่ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 220 กรัม \ตรา Ezy Choice
กล่องพลาสติก
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1210011111020201  ข้าวกะเพรา \ไก่ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 220 กรัม \ตรา เดลี่ไลท์
กล่องพลาสติก
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1210011111030201  ข้าวกะเพรา \ไก่ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 270 กรัม \ตรา 7 Fresh
กล่องพลาสติก
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1210011121010201  ข้าวกะเพรา \หมู \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 220 กรัม \ตรา 7 Fresh
กล่องพลาสติก
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1210011121010301  ข้าวกะเพรา \หมู \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 220 กรัม \ตรา Ezy Choice
กล่องพลาสติก
37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00 
1210011121020101  ข้าวกะเพรา \หมู \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 280 กรัม \ตรา Ezy Choice
กล่องพลาสติก
36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00 
1210011211010101  ข้าวหน้าไก่ซอสเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก ปริมาณ 320 กรัม \ตรา S&P
กล่องพลาสติก
79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00 
1210011211010201  ข้าวหน้าไก่ซอสเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก ปริมาณ 320 กรัม \ตรา CP
กล่องพลาสติก
75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00 
1210011211030101  ข้าวหน้าไก่ซอสเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 280 กรัม \ตรา 7-fresh
กล่องพลาสติก
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1210011311010101  ไก่ย่างเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 90 กรัม \ตรา CP
กล่องพลาสติก
34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00 
1210011311020101  ไก่ย่างเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 200 กรัม \ตรา CP
กล่องพลาสติก
75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00 
1210011311030101  ไก่ย่างเทอริยากิ \ บรรจุกล่องพลาสติก\ ปริมาณ 110 กรัม \ตรา CP
กล่องพลาสติก
32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00 
1220001111010101  อาหารเช้า โจ๊กหมูหรือไก่ ใส่ไข่
ชาม
30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58  30.58 
1220001111010102  อาหารเช้า โจ๊กหมูหรือไก่ ใส่ไข่ (ทรงเครื่อง)
ชาม
30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  30.00 
1220001411010101  อาหารเช้า ต้มเลือดหมู
ชาม
34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35  34.35 
1220001511010101  อาหารเช้า ข้าวเปล่า
ชาม
5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60  5.60 
1220001611010101  อาหารเช้า ข้าวต้มปลา
ชาม
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1220002111010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 1 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
31.67  31.67  31.67  32.78  32.78  32.78  32.78  32.78  32.78  32.78  32.78  32.78  32.50 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
35.41  35.41  35.41  35.61  35.61  36.02  36.02  36.02  36.02  36.02  36.02  36.02  35.80 
1220003111010101  อาหารเย็น อาหารตามสั่งข้าวเปล่า (โถ) สำหรับบริโภค 4 คน
โถ
37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80  37.80 
1220003112010101  อาหารเย็น อาหารตามสั่งข้าวเปล่า (จาน) สำหรับบริโภค 1 คน
จาน
7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75 
1220003211010101  อาหารเย็น อาหารตามสั่งต้มยำกุ้ง สำหรับบริโภค 4 คน
ชาม
82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14  82.14 
1220003311010101  อาหารเย็น อาหารตามสั่งไข่เจียวหมูสับ สำหรับบริโภค 4 คน
จาน
48.75  48.75  48.75  49.58  49.58  49.58  49.58  49.58  49.58  49.58  49.58  49.58  49.38 
1220003411010101  อาหารเย็น อาหารตามสั่งผัดผักรวมมิตร สำหรับบริโภค 4 คน
จาน
52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88  52.88 
1220003711010101  อาหารเย็น เป็ดย่างเล็ก ชุดผักสุขภาพเล็ก หมูนุ่ม เกี๊ยวกุ้ง ลูกชิ้น บะหมี่หยก
ชุด
569.00  569.00  569.00  569.00  569.00  569.00  569.00  569.00  569.00  585.00  585.00  585.00  573.00 
1220003811010101  อาหารเย็น สุกี้บุฟเฟ่ฟุคกี้
ท่าน
359.00  359.00  337.49  325.67  325.67  325.67  339.00  365.67  365.67  372.33  372.33  365.67  351.10 
1220004111010101  ไก่ทอด 2 ชิ้น\ ตรา K
ชิ้น
74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00 
1220004111010102  ไก่ทอด 2 ชิ้น\ตรา K ไก่สูตรกรอบฮอทแอนด์สไปซี่
ชิ้น
74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00 
1220004111010501  ไก่ ทอด 2 ชิ้น\ตรา เชสเตอร์กริล
74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00  74.00 
1220004111010601  ไก่ ทอด 2 ชิ้น\ตรา แมคโดนัลด์
ชิ้น
75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00  75.00 
1220004211020101  น้ำอัดลม \ขนาด 16 ออนส์ จำนวน 1 แก้ว \ตราแป๊ปซี่
แก้ว
35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00 
1220004211030280  น้ำอัดลม\ ขนาด 22 ออนส์. จำนวน 1 แก้ว\ ตราโค๊ก
แก้ว
44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00  44.00 
1220004311010201  แฟรนด์ฟราย\ ขนาดกลาง 80 กรัม จำนวน 1 ซอง\ ตรา M
ซอง
33.00  33.00  33.00  61.80  55.70  65.00  55.70  34.00  34.00  68.00  68.00  58.12  49.94 
1220004311020201  แฟรนด์ฟราย\ ขนาดใหญ่ 60 กรัม จำนวน 1 ซอง\ ตรา K
ซอง
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
1220004311070101  -แฟรนด์ฟราย\ ขนาดกลาง 90 กรัม จำนวน1 ซอง ตรา เชสเตอร์กริล
กล่อง
45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00 
2112002111010801  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเรเสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี (ไหล่กว้าง 18-19 นิ้ว) เบอร์ 46-48 นิ้ว
ชุด
540.00  540.00  540.00                             540.00 
2112002111030101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี (ไหล่กว้าง 18 - 19 นิ้ว) เบอร์ 42 ก
ชุด
350.00  350.00  350.00                             350.00 
2112002112010101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเรเสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพปานกลาง (ไหล่กว้าง 18 - 19 นิ้ว) เบอร์ 46
ชุด
538.00  538.00  538.00                             538.00 
2112002211010101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี เบอร์ 40 \ ตรา สมอ
ตัว
214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00  214.00 
2112002211010701  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี เบอร์ 40 \ ตรา น้อมจิตต์
ตัว
225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00  225.00 
2112002311010601  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย กางเกงขาสั้น \คุณภาพดี เอว 28 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว\ ตรา ทรงศิริ
ตัว
210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00 
2112002411010101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี เบอร์ 46 \ ตราสมอ
ตัว
254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00  254.00 
2112002411010201  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี เบอร์ 46 \ ตราเหรียญหยก
ตัว
210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00 
2112002511010101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย กางเกงขาสั้น \คุณภาพดี เอว 30 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว \ ตรา สมอ
ตัว
306.25  306.25  306.25  305.83  305.00  305.83  305.83  305.83  305.83  305.83  305.83  305.83  305.83 
2112002511010201  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย กางเกงขาสั้น \คุณภาพดี เอว30 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว \ ตราเหรียญหยก
ตัว
210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00  210.00 
2112002511011701  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย กางเกงขาสั้น \คุณภาพดี เอว 30 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว \ ตราน้อมจิตต์
ตัว
295.00  295.00  295.00  295.00  295.00  296.67  296.67  296.67  296.67  296.67  296.67  296.67  295.97 
2112002811010101  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้าโทเร เสื้อเชิ้ตแขนสั้น คุณภาพดี เบอร์ 42 \ ตราทรงศิริ
ตัว
181.50  181.50  181.50  181.50  181.50  181.50  181.50