รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัส รายการ หน่วย ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2545
                  1.00  1.00     45,950.00  45,950.00  45,950.00  34,462.75 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2546
45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2547
45,950.00  45,950.00  45,950.00  45,950.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  46,870.00 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2548
47,330.00  47,330.00  47,330.00  47,330.00  54,200.00  50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,214.19 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2549
50,933.33  50,933.33  50,933.33  50,933.33  47,366.67  47,366.67  47,366.67  47,366.67  52,850.00  52,850.00  47,366.67  47,366.67  49,270.59 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2550
47,366.67  47,366.67  47,366.67  47,366.67  51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  50,211.11 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2551
51,633.33  51,633.33  51,633.33  51,633.33  60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  56,928.57 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2552
60,900.00  60,900.00  60,900.00  60,900.00  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  57,850.00 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2553
56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  56,833.33  49,900.00  49,133.33  49,133.33  49,133.33  49,133.33  49,133.33  49,133.33  52,405.56 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2554
49,133.33  49,133.33  49,133.33  49,133.33  49,133.33  54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  52,806.98 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2555
54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  54,775.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  57,079.17 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2556
58,725.00  58,725.00  58,725.00  58,725.00  57,587.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  57,008.25 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2557
55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2558
55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  55,944.50  52,469.50  52,469.50  52,469.50  52,469.50  52,469.50  54,496.58 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2559
52,469.50  52,469.50  52,469.50  52,469.50  52,469.50  54,852.00  54,852.00  54,852.00  52,214.50  52,214.50  52,214.50  52,214.50  52,980.13 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2560
52,214.50  52,214.50  52,214.50  52,214.50  52,214.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,016.58 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2561
53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  53,589.50  55,227.00  55,227.00  55,227.00  55,227.00  55,227.00  55,227.00  55,227.00  54,544.71 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2562
55,227.00  55,227.00  55,227.00  55,227.00  54,321.60  54,321.60  54,321.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,805.29 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2563
54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2564
54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  54,825.60  53,845.60  53,845.60  53,845.60  53,845.60  53,845.60  54,417.27 
6214002111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปริ
ปี
2565
53,845.60  53,845.60  53,845.60  53,845.60  53,845.60  52,265.60  52,265.60  52,265.60              53,253.10