รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัส รายการ หน่วย ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2545
                           15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2546
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2547
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2548
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2549
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2550
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2551
15,210.00  15,210.00  15,210.00  15,210.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  19,586.67 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2552
21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2553
21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2554
21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2555
21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  21,775.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  25,639.58 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2556
28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  38,653.33 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2557
43,780.00  43,780.00  43,780.00  43,780.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  33,526.67 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2558
28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2559
28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2560
28,400.00  28,400.00  28,400.00  28,400.00  21,700.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  23,073.70 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2561
22,190.00  22,190.00  22,190.00  22,190.00  29,856.67  29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,892.50  27,740.47 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2562
29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,892.50  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,275.63 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2563
29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  29,070.00  25,497.14  29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  28,795.89 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2564
29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  29,236.67  24,485.83  24,489.29  23,996.43  23,996.43  23,996.43  26,976.38 
6214001111010101  ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียม อุดมศึกษาภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเก็บ ในระดับปร
ปี
2565
23,996.43  23,996.43  23,996.43  23,996.43  26,846.43  23,042.50  24,723.75  24,723.75              24,402.46