รายงานราคาสินค้าขายปลีก (เฉลี่ยตามลักษณะจำเพาะ) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัส รายการ หน่วย ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2545
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2546
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2547
20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2548
20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83  20.83 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2549
20.83  20.83  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.22 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2550
22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50  22.50 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2551
22.50  22.50  22.50  23.33  23.33  25.00  26.00  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  25.34 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2552
26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.64 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2553
26.64  26.64  26.64  26.64  26.64  26.50  26.00  26.44  26.44  29.59  29.59  30.26  27.71 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2554
30.26  30.53  30.25  30.50  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.75  30.63 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2555
30.75  31.25  31.75  31.75  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  32.00  31.79 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2556
32.17  32.17  32.17  32.17  32.17  32.17  32.61  32.61  32.61  32.83  32.83  33.96  32.55 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2557
33.96  34.38  34.55  34.86  35.13  35.13  35.13  35.13  35.13  35.13  35.13  35.13  34.95 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2558
35.13  35.63  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  35.69 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2559
35.75  35.75  35.75  35.75  35.75  36.25  36.25  36.25  36.25  36.25  36.25  36.25  36.04 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2560
36.25  36.25  36.25  36.25  36.25  36.25  36.38  36.38  36.38  36.38  36.38  36.63  36.33 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2561
36.63  36.63  36.63  36.63  36.88  36.88  36.88  36.88  37.00  37.00  37.00  37.00  36.83 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2562
37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  36.63  36.63  36.63  36.63  36.63  36.63  36.81 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2563
36.63  36.63  36.63  36.63  36.63  36.63  36.88  36.75  36.75  36.75  36.75  36.75  36.70 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2564
37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.00  37.13  37.01 
1220002211010101  อาหารกลางวัน ข้าวราดแกงกับข้าว 2 อย่าง ใส่จาน\ขนาด 8 นิ้ว (จำหน่ายตามร้านอาหารทั่วไป)
จาน
2565
37.13  40.38  40.75  40.75  40.75  40.88  41.75  41.75  41.88  41.88        40.79