ตารางสรุปดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2543 - 2563
(2553=100)


ปี 2543     ปี 2544     ปี 2545     ปี 2546     ปี 2547     ปี 2548     ปี 2549     ปี 2550     ปี 2551     ปี 2552     ปี 2553     ปี 2554     ปี 2555     ปี 2556     ปี 2557     ปี 2558     ปี 2559     ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562     ปี 2563    

ปี 2552
ดัชนีรวม
ผลผลิตเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เดือน 
ดัชนี
ดัชนี
%
 ดัชนี
%
 ดัชนี
%
มกราคม
86.8
0.7
72.6
2.0
91.0
1.5
90.5
0.4
กุมภาพันธ์
87.5
0.8
75.3
3.7
91.6
0.5
90.7
0.2
มีนาคม
88.2
0.8
79.6
5.7
91.0
-0.6
90.5
-0.2
เมษายน
92.2
4.5
94.5
18.7
94.0
3.3
91.5
1.0
พฤษภาคม
92.2
0.0
89.1
-5.8
96.6
2.7
93.0
1.6
มิถุนายน
91.0
-1.2
78.8
-11.5
100.0
3.6
94.1
1.3
กรกฎาคม
89.7
-1.4
74.0
-6.1
98.9
-1.2
94.0
-0.2
สิงหาคม
90.3
0.5
70.3
-5.0
101.6
2.8
95.5
1.6
กันยายน
92.3
2.3
79.4
13.1
100.0
-1.6
95.7
0.2
ตุลาคม
95.6
3.4
93.3
17.4
100.2
0.2
96.0
0.3
พฤศจิกายน
96.6
1.1
93.5
0.1
100.4
0.2
97.3
1.4
ธันวาคม
94.7
-1.9
82.5
-11.8
100.4
0.1
98.0
0.7