Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน มิถุนายน  2558 และระยะ 6 เดือนแรกของปี   2558 
      กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 2558 โดยสรุปดังนี้

       จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 596 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยคำนวณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ สรุปผลดังนี้
      
       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 2558
       ในปี 2553 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 สำหรับเดือนมิถุนายน 2558 ดัชนีราคาเท่ากับ 104.0และเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีราคาเท่ากับ 104.0
      
       2.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนพฤษภาคม 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (0.0)
       2.2 เดือนมิถุนายน 2557 ลดลงร้อยละ 3.7 (-3.7)
       2.3 เฉลี่ยช่วงเดือน (มกราคม -มิถุนายน 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม -มิถุนายน 2557) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.8 (-4.8)
      
       3. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 2558เทียบกับเดือนพฤษภาคม2558ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรมและหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองลดลงร้อยละ 0.3 และ 1.0ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1
      
       สินค้าผู้ผลิตหมวดที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นและลดลง
       ตารางที่ 1หมวดผลผลิตเกษตรกรรม
      
      
       อัตราการเปลี่ยนแปลง
       รายการสินค้า มิ.ย.58 / พ.ค.58
       ข้าวเปลือกเจ้านาปี -1.0
       มะนาว -49.9
       กะหล่ำปลี -0.1
       ผักบุ้ง -5.6
       ต้นหอม -14.2
       ข้าวโพดฝักอ่อน -1.8
       หน่อไม้ฝรั่ง -5.8
       มะระจีน -1.3
       ดอกกล้วยไม้ -2.0
       กล้วยหอม -0.7
       กล้วยน้ำว้า -0.9
       มะม่วง -1.7
       มังคุด -34.4
       ทุเรียน -0.9
       เงาะ -17.0
       ลิ้นจี่ -2.2
       ขิง -12.1
       ปลาลัง -1.5
       ปลาทรายแดง -2.8
       ปลาโอ -2.9
       กุ้งแวนนาไม -7.5
       ปลาหมึกกล้วย -5.2
       หอยนางรม -3.3
       ผลปาล์มสด +23.0
       น้ำยางข้น +15.2
       ยางแผ่นดิบ +13.7
       เศษยาง +18.0
       สุกรมีชีวิต +2.7
       ไก่มีชีวิต +1.5
      
       3.1หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 (เดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5) สินค้าเกษตรสำคัญที่มีราคาลดลง คือ ผลผลิตการเกษตร ข้าวเปลือกเจ้านาปีผู้ประกอบการมีความต้องการข้าวลดลง จึงชะลอการสั่งซื้อ พืชผัก ได้แก่ มะนาว กะหล่ำปลี ผักบุ้ง ต้นหอม ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง มะระจีน รวมทั้ง ไม้ดอก ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ ผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะม่วง มังคุด ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ เครื่องเทศ ได้แก่ ขิง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาลัง ปลาทรายแดง ปลาโอ กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกกล้วยและหอยนางรมสำหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ผลปาล์มสด ปรับราคาสูงขึ้นตามที่รัฐกำหนดราคาแนะนำให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแผ่นดิบและเศษยาง ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากต้นยางกระทบแล้งนาน ผู้ประกอบการบางรายขาดแคลนวัตถุดิบจึงเร่งซื้อ ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูง นอกจากนี้สุกรมีชีวิตและไก่มีชีวิต มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น
       ตารางที่ 2หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
      
       อัตราการเปลี่ยนแปลง
       รายการสินค้า มิ.ย.58 / พ.ค.58
       น้ำมันปิโตรเลียมดิบ -0.6
       ก๊าซธรรมชาติ -1.3
       แร่ตะกั่ว -6.0
       แร่สังกะสี -6.2
       แร่ดีบุก -1.4
       แร่เหล็ก -7.7
      
       3.2หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.0(เดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.5) สาเหตุสำคัญจากการลดลงของราคาน้ำมันปิโตรเลียมดิบก๊าซธรรมชาติ แร่ตะกั่วแร่สังกะสี แร่ดีบุกและแร่เหล็กซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
      
       ตารางที่ 3หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      
       อัตราการเปลี่ยนแปลง
       รายการสินค้า มิ.ย.58 / พ.ค.58
       ยางแผ่นรมควัน +3.4
       ยางแท่ง +5.1
       เนื้อสุกร +2.8
       ไก่สด +0.5
      
       อัตราการเปลี่ยนแปลง
       รายการสินค้า มิ.ย.58 / พ.ค.58
       ด้ายใยสังเคราะห์ +0.2
       ผ้าทอ +0.3
       เม็ดพลาสติก +2.2
       มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ +0.2
       น้ำมันดีเซล -1.8
       น้ำมันเครื่องบิน -1.8
       น้ำมันเตา -4.4
       น้ำมันก๊าด -2.7
       ทองคำ -0.7
      
       3.3 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.2)สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่มีราคาสูงขึ้น คือ หมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและยางแท่งหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่เนื้อสุกรและไก่สด ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาสุกรมีชีวิตและไก่มีชีวิต สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ด้ายใยสังเคราะห์ ผ้าทอ เม็ดพลาสติก มอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับสินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา น้ำมันก๊าดและทองคำ ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
      
       4. พิจารณาดัชนีราคาเดือนมิถุนายน2558เทียบกับเดือนมิถุนายน 2557ลดลงร้อยละ 3.7สาเหตุจากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของ สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 3.7 ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ3.6หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.5ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 3.9แร่โลหะและแร่อื่นๆร้อยละ 0.8หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ4.6ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 1.0 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.3 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.7ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.1ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 23.9 เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 2.1 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 4.3โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.4เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 2.9สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 0.9ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.4 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.2และยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1
      
       5. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 6 เดือนของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ4.8 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.4 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 1.3 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 3.3 ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 6.2หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.4 ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ4.2หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.3 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 0.9 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.6 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.8ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.2ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 28.6เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 3.3 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 7.2 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 2.8 เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 2.6 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆร้อยละ 1.6
      
      

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
มิถุนายน   2558
2553 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
มิ.ย.58
พ.ค.58
มิ.ย.57
มค.-มิ.ย.58
มิ.ย.58/
พ.ค.58
มิ.ย.58/
มิ.ย.57
ม.ค.- มิ.ย.58/
ม.ค.- มิ.ย.57
 ดัชนีรวม
100.00
104.0
104.0
108.0
103.2
  0.0
-3.7
-4.8
 ผลผลิตเกษตรกรรม
10.91
104.0
104.3
104.3
103.7
 -0.3
 -0.3
-2.4
   ผลผลิตการเกษตร
8.37
100.8
100.9
  99.5
100.0
 -0.1
  1.3
-1.3
   สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
1.63
122.7
120.9
127.4
119.7
  1.5
-3.7
-3.3
   ผลิตภัณฑ์จากป่า
 0.04
118.8
118.8
118.8
118.8
  0.0
  0.0
  0.0
   ปลาและสัตว์น้ำ
 0.88
124.6
129.6
129.3
133.6
-3.9
-3.6
-6.2
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
2.94
120.1
121.3
114.9
112.0
-1.0
  4.5
-2.4
   ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2.50
119.5
120.8
115.0
110.1
-1.1
  3.9
-4.2
   แร่โลหะและแร่อื่น ๆ
 0.45
111.7
112.2
110.8
111.7
 -0.4
  0.8
  1.1
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86.14
104.1
104.0
109.1
103.4
  0.1
-4.6
-5.3
   ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
14.26
109.9
109.7
111.0
109.7
  0.2
-1.0
 -0.9
   สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.73
107.5
107.4
107.8
107.4
  0.1
 -0.3
 -0.6
   หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
 0.56
104.0
104.0
104.7
103.9
  0.0
 -0.7
 -0.8
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.68
104.4
104.4
104.5
104.4
  0.0
 -0.1
 -0.2
   เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์
1.58
102.5
102.5
102.1
102.4
  0.0
  0.4
  0.2
   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
8.41
107.4
108.2
141.2
101.0
 -0.7
-23.9
-28.6
   เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
4.76
104.2
103.5
106.4
102.4
  0.7
-2.1
-3.3
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.31
  83.3
  82.4
  87.0
  82.0
  1.1
-4.3
-7.2
   ผลิตภัณฑ์อโลหะ
2.47
102.6
102.6
102.4
102.8
  0.0
  0.2
  0.1
   โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
3.36
  98.9
  98.9
102.4
  99.2
  0.0
-3.4
-2.8
   เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
4.42
105.1
105.0
105.1
105.0
  0.1
  0.0
  1.3
   เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
23.31
  96.8
  96.7
  99.7
  97.5
  0.1
-2.9
-2.6
   ยานพาหนะและอุปกรณ์
7.82
105.2
105.2
105.1
105.2
  0.0
  0.1
  0.1
   สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.46
108.9
109.1
109.9
108.5
 -0.2
 -0.9
-1.6

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2558
ดัชนีรวม
2553 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ม.ค.

 -0.4
  0.9
  0.4
  1.6
  0.7
  2.0
  1.4
  0.6
  0.2
  0.4
-1.4
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4

ก.พ.

  0.9
  0.5
  1.3
  2.4
  0.8
  1.1
  2.5
  0.7
  0.2
  0.1
  0.6
  9.0
  9.0
  2.9
11.2
-4.0
11.8
  7.4
  1.8
  0.1
  1.1
-4.9
  8.8
  9.3
  2.5
10.6
-3.3
11.6
  6.8
  2.7
  0.4
  1.1
-5.2

มี.ค.

  2.6
  1.1
  1.0
  0.9
  0.8
  1.6
  0.1
  0.1
 -0.3
  0.1
  0.0
11.1
  7.5
  2.7
11.1
-4.0
12.6
  5.9
  1.8
 -0.3
  1.4
-5.0
  9.6
  8.7
  2.6
10.8
-3.5
12.0
  6.4
  2.4
  0.1
  1.2
-5.1

เม.ย.

  1.8
  2.9
  2.0
  3.4
  4.5
  0.7
  1.4
  0.4
  0.0
  0.4
 -0.1
11.0
  8.7
  1.8
12.7
-3.0
  8.5
  6.6
  0.8
 -0.6
  1.9
-5.4
  9.9
  8.7
  2.4
11.3
-3.4
11.0
  6.4
  2.0
 -0.1
  1.4
-5.2

พ.ค.

 -0.7
  2.0
  1.9
  4.5
  0.0
 -0.4
 -0.7
 -0.4
  1.1
  0.4
  1.2
  8.4
11.6
  1.8
15.6
-7.2
  8.0
  6.2
  1.2
  0.8
  1.2
-4.8
  9.5
  9.3
  2.3
12.2
-4.2
10.4
  6.4
  1.8
  0.1
  1.4
-5.1

มิ.ย.

  0.6
 -0.1
 -0.1
  2.4
-1.2
  1.9
  0.3
-1.3
-1.1
-1.1
  0.0
  8.9
10.7
  1.8
18.6
-10.5
11.5
  4.5
 -0.4
  0.9
  1.3
-3.7
  9.5
  9.6
  2.1
13.3
-5.3
10.6
  6.1
  1.5
  0.2
  1.4
-4.8

ก.ค.

  1.0
 -0.4
-1.0
  1.3
-1.4
-1.8
-1.2
  0.0
 -0.6
 -0.8
 -0.9
  9.6
  9.2
  1.2
21.2
-12.9
11.1
  5.2
  0.7
  0.3
  1.2
-3.8
  9.5
  9.5
  2.0
14.5
-6.5
10.7
  5.9
  1.4
  0.2
  1.4
-4.7

ส.ค.

  0.8
-1.6
-2.5
-2.2
  0.5
  0.2
  0.9
  0.3
  0.1
 -0.9
 -0.8
  8.9
  6.6
  0.3
21.6
-10.4
10.7
  6.0
  0.1
  0.1
  0.1
-3.8
  9.4
  9.2
  1.8
15.4
-7.0
10.7
  6.0
  1.2
  0.2
  1.2
-4.6

ก.ย.

  1.9
-1.8
  1.0
-1.1
  2.3
  0.8
  0.5
  0.5
  1.0
 -0.2
 -0.1
  9.6
  2.8
  3.1
19.0
-7.2
  9.0
  5.6
  0.1
  0.6
-1.1
-3.6
  9.5
  8.4
  1.9
15.8
-7.1
10.5
  5.9
  1.1
  0.3
  0.9
-4.5

ต.ค.

  0.8
  1.3
  2.6
-6.5
  3.4
  0.8
 -0.5
  0.5
 -0.3
 -0.5
  0.0
  8.8
  3.4
  4.4
  8.5
  2.6
  6.3
  4.2
  1.1
 -0.1
-1.3
-3.1
  9.3
  7.9
  2.2
14.9
-6.1
10.1
  5.8
  1.1
  0.2
  0.7
-4.4

พ.ย.

-1.5
 -0.9
  2.4
-3.8
  1.1
  0.7
  0.0
 -0.5
 -0.1
 -0.5
 -0.4
  7.8
  4.0
  7.9
  1.9
  7.8
  5.9
  3.5
  0.6
  0.3
-1.7
-3.0
  9.3
  7.5
  2.7
13.7
-4.9
  9.6
  5.6
  1.0
  0.2
  0.5
-4.2

ธ.ค.

  0.2
-1.1
 -0.3
-3.8
-1.9
-1.1
 -0.3
  0.1
  0.8
-1.1
 -0.8
  8.0
  2.7
  8.7
-1.7
10.0
  6.7
  4.5
  0.9
  1.0
-3.6
-2.7
  9.2
  7.0
  3.3
12.4
-3.8
  9.4
  5.5
  1.0
  0.3
  0.1
-4.1

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
มิถุนายน   2558
2553 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
มิ.ย.58
พ.ค.58
มิ.ย.57
มค.-มิ.ย.58
มิ.ย.58/
พ.ค.58
มิ.ย.58/
มิ.ย.57
ม.ค.- มิ.ย.58/
ม.ค.- มิ.ย.57
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
104.9
105.3
108.1
104.9
 -0.4
-3.0
-3.3
   สินค้าอุปโภคบริโภค
65.65
106.5
107.1
109.1
106.1
 -0.6
-2.4
-3.1
      สินค้าบริโภค
20.62
109.5
111.1
110.5
110.2
-1.4
 -0.9
-1.5
      สินค้าอุปโภค
45.03
105.5
105.5
109.1
104.5
  0.0
-3.3
-4.1
   สินค้าทุน
34.35
100.5
100.4
103.5
101.2
  0.1
-2.9
-2.1
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
102.4
102.2
110.1
100.9
  0.2
-7.0
-8.5
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
78.12
102.4
102.2
111.9
100.4
  0.2
-8.5
-10.6
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
10.98
111.0
110.6
111.2
110.9
  0.4
 -0.2
  0.6
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
67.14
101.0
100.8
112.1
  98.7
  0.2
-9.9
-12.4
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
21.88
101.2
101.3
103.3
101.4
 -0.1
-2.0
-1.7
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
102.2
100.5
100.7
  98.4
  1.7
  1.5
-3.1
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
49.96
113.4
112.0
112.0
113.7
  1.3
  1.3
  0.4
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
50.04
  87.4
  85.5
  88.2
  79.9
  2.2
 -0.9
-9.7

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825