สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความพอใจ การให้บริการข่าวสารผ่านทาง WebSite ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

พอใจ             ไม่พอใจ

ข้อเสนอแนะ