ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารราคา
เพื่อประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR(K)เข้าสู่ระบบข้อมูลดัชนีราคาที่ใช้คำนวณค่า K