อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - ปีปัจจุบัน
2553 = 100
เทียบระยะเดียวกันปีก่อน


เดือน/ปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีรวม
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ซีเมนต์
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ม.ค.

-1.9
  3.3
-2.3
  8.7
  8.7
  5.1
-2.2
  7.4
12.4
-6.5
  0.4
  6.0
  4.6
  1.9
  1.1
-2.8
-6.2
  2.4
  2.8
 -0.3
-1.7
  3.7
  1.8
  3.9
  2.3
  0.7
  5.0
  6.5
  3.3
  7.1
  2.7
21.4
-1.2
  4.5
  0.5
  8.5
 -0.7
  0.9
 -0.5
  0.4
  3.9
  6.8
  4.3
  0.3
  0.0
  4.9
-25.5
37.3
  0.0
-12.2
  2.3
  7.0
  2.5
  3.8
-7.7
  8.4
  0.4
 -0.7
  8.6
-3.7
-5.4
-6.3
  4.0
  0.4
 -0.1
-2.7
-2.5
  3.1
  5.3
12.0
26.3
15.6
-14.3
  9.6
34.1
-23.7
  3.8
12.3
  4.8
-3.9
-3.6
-8.0
-17.0
17.6
  8.1
-4.7
-8.5
19.1

ม.ค.- ก.พ.

-2.0
  3.8
-3.8
11.1
  9.2
  3.7
-2.1
  7.8
13.4
-7.6
  0.1
  6.0
  4.8
  1.8
  1.0
-3.3
-5.6
  2.2
  2.8
 -0.2
-1.9
  4.0
  2.4
  4.5
  1.6
  2.1
  3.2
  6.5
  4.0
  6.4
  2.7
21.4
-1.2
  4.5
  0.5
  8.6
 -0.8
  1.3
 -0.8
  0.4
  4.0
  8.7
  2.4
  1.2
-2.3
  5.2
-33.6
55.2
 -0.7
-11.8
  2.6
  6.2
  2.6
  3.6
-7.8
  8.5
  0.3
  0.0
  8.1
-3.7
-5.6
-6.1
  3.9
  0.5
 -0.1
-2.7
-2.6
  4.2
  5.1
13.8
28.5
10.7
-14.4
12.3
35.9
-25.6
  2.6
13.3
  3.8
-3.6
-3.8
-9.4
-14.5
15.8
  8.3
-4.9
-8.9
20.0

ม.ค.- มี.ค.

-1.5
  4.0
-3.3
11.4
  9.4
  2.7
-1.3
  7.4
13.9
-9.1
  0.7
  6.2
  4.7
  1.6
  1.0
-3.7
-5.1
  2.0
  2.8
 -0.1
-2.1
  4.4
  3.1
  4.3
  1.7
  2.5
  4.5
  4.9
  4.8
  5.3
  2.6
21.0
 -0.9
  4.5
  0.6
  8.5
 -0.8
  1.4
 -0.9
  1.5
  2.9
  9.6
  1.6
  1.5
 -0.7
  5.3
-30.9
49.1
 -0.7
-11.3
  2.3
  5.8
  2.8
  3.0
-7.9
  9.3
 -0.3
  0.7
  7.8
-3.7
-5.7
-6.1
  4.0
  0.5
 -0.3
-2.5
-2.3
  4.8
  5.3
15.7
28.7
  7.9
-12.7
12.1
36.9
-28.1
  4.1
14.0
  2.6
-3.5
-3.6
-10.8
-12.0
13.7
  8.3
-4.5
-9.9
21.2

ม.ค.- เม.ย.

-1.0
  4.0
-2.1
10.2
  9.6
  2.3
 -0.6
  6.8
14.9
-10.8
  2.0
  5.8
  4.6
  1.3
  1.1
-3.9
-4.5
  1.4
  2.8
  0.2
-2.7
  5.4
  3.8
  4.1
  1.8
  2.7
  5.2
  4.1
  5.3
  4.7
  4.8
18.1
 -0.7
  4.7
  0.5
  8.2
 -0.6
  1.5
-1.0
  2.2
  2.3
  9.9
  1.2
  1.6
  0.1
  5.4
-24.3
36.2
 -0.8
-11.1
  2.2
  5.4
  3.6
  1.6
-8.0
10.6
 -0.9
  1.9
  6.8
-3.7
-5.7
-6.1
  4.0
  0.5
 -0.4
-2.3
-1.6
  5.0
  5.6
16.0
29.3
  6.5
-11.0
10.8
38.9
-30.3
  7.5
11.9
  2.4
-4.3
-2.8
-11.5
-9.2
10.3
  8.2
-3.8
-11.2
24.7

ม.ค.- พ.ค.

 -0.5
  4.1
-1.3
  9.3
  9.7
  2.2
  0.2
  6.2
17.3
-13.0
  2.8
  5.6
  4.6
  1.0
  1.2
-3.9
-3.9
  0.7
  3.0
  0.2
-2.9
  6.4
  4.2
  4.0
  1.9
  3.2
  5.4
  3.6
  5.4
  4.7
  5.9
16.4
 -0.6
  4.8
  0.4
  8.1
 -0.5
  1.5
-1.0
  2.6
  1.9
10.2
  0.9
  1.7
  0.5
  5.4
-19.3
27.5
 -0.7
-10.7
  2.5
  4.6
  4.4
  0.5
-8.0
11.6
-1.4
  3.5
  5.0
-3.6
-5.5
-6.1
  4.1
  0.4
 -0.6
-2.0
 -0.8
  5.3
  5.5
15.6
29.4
  6.0
-9.3
  9.6
44.7
-33.8
  9.7
10.7
  2.3
-5.4
-1.9
-12.0
-6.4
  6.4
  9.1
-3.7
-12.0
29.2

ม.ค.- มิ.ย.

 -0.2
  4.2
-1.0
  8.9
  9.6
  1.8
  1.4
  5.6
19.4
-14.8
  2.9
  5.8
  4.6
  0.7
  1.3
-4.1
-3.6
  0.5
  3.2
  0.0
-2.9
 
  4.1
  4.0
  1.9
  3.4
  5.7
  3.6
  5.3
  4.7
  6.5
15.2
 -0.4
  4.9
  0.3
  7.9
 -0.3
  1.5
-1.0
  2.9
  1.7
10.4
  0.8
 
  0.7
  5.8
-17.1
24.1
 -0.6
-10.4
  2.8
  4.1
  4.7
 -0.8
-7.7
12.1
-1.6
  4.5
  3.9
-3.6
-5.2
-6.1
  4.0
  0.4
 -0.7
 
 -0.1
  5.6
  5.2
15.0
28.9
  5.0
-7.0
  9.1
49.5
-36.3
  9.8
10.8
  2.1
-6.0
-1.1
-12.4
-5.3
  4.9
10.2
-4.4
-11.9
 

ม.ค.- ก.ค.

  0.1
  4.3
 -0.6
  8.3
  9.7
  1.5
  2.1
  5.2
21.0
-16.0
  2.8
  6.0
  4.4
  0.7
  1.3
-4.2
-3.7
  0.6
  3.5
 -0.3
-2.8
 
  4.0
  3.8
  2.1
  3.6
  5.8
  3.6
  5.0
  4.8
  7.0
14.4
  0.2
  4.3
  0.3
  7.9
 -0.1
  1.4
-1.0
  3.0
  1.5
10.5
  0.7
 
  0.5
  6.5
-15.9
22.2
 -0.9
-9.8
  3.2
  3.5
  5.3
-1.6
-7.9
12.6
-1.5
  5.1
  3.1
-3.5
-5.3
-5.7
  3.8
  0.3
 -0.5
 
  0.4
  6.1
  5.3
14.2
29.0
  3.7
-5.3
  8.6
53.3
-37.7
  9.2
11.2
  1.5
-6.2
 -0.6
-12.9
-5.4
  5.5
11.1
-5.6
-11.4
 

ม.ค.- ส.ค.

  0.2
  4.4
 -0.3
  8.1
  9.9
  1.0
  2.7
  4.9
22.0
-16.4
  2.6
  5.9
  4.4
  0.6
  1.3
-4.4
-3.6
  1.0
  3.5
 -0.6
-2.7
 
  3.8
  3.8
  2.1
  3.7
  5.9
  3.6
  4.8
  4.8
  7.4
13.8
  0.6
  3.9
  0.9
  7.1
  0.1
  1.3
-1.0
  3.2
  1.3
10.5
  0.6
 
  0.3
  7.1
-14.8
20.6
-1.5
-9.3
  3.7
  2.9
  6.0
-1.3
-8.6
12.6
-1.6
  5.8
  2.3
-3.5
-5.2
-5.4
  3.5
  0.2
 -0.5
 
  0.7
  6.2
  5.7
13.7
30.0
  1.8
-4.3
  8.4
55.2
-38.0
  8.5
11.2
  1.0
-6.2
 -0.3
-13.3
-5.2
  6.8
10.7
-6.5
-11.3
 

ม.ค.- ก.ย.

  0.2
  4.7
 -0.2
  7.9
10.0
  0.7
  2.8
  4.7
21.8
-15.9
  2.3
  6.0
  4.3
  0.6
  1.3
-4.6
-3.5
  1.4
  3.2
 -0.8
-2.4
 
  3.7
  3.9
  2.0
  3.8
  6.0
  3.5
  4.7
  4.9
  7.7
13.2
  1.0
  3.6
  1.3
  6.6
  0.2
  1.2
-1.0
  3.3
  1.2
10.6
  0.5
 
-1.0
  8.6
-14.1
19.5
-2.2
-8.4
  4.0
  2.5
  6.4
-1.0
-9.0
12.2
-1.5
  6.2
  1.7
-3.5
-5.1
-4.9
  3.2
  0.0
 -0.4
 
  1.1
  6.2
  6.0
13.3
31.1
  0.2
-3.7
  8.4
53.6
-36.9
  8.0
11.2
  0.4
-6.0
 -0.3
-13.9
-4.5
  8.2
  9.9
-7.4
-10.8
 

ม.ค.- ต.ค.

  0.3
  4.7
  0.1
  7.7
10.3
  0.4
  3.1
  4.7
20.5
-15.0
  2.2
  6.1
  4.0
  0.7
  1.1
-4.8
-3.3
  1.6
  3.0
-1.0
-2.2
 
  3.7
  4.0
  1.9
  3.9
  6.2
  3.5
  5.0
  4.6
  7.9
12.8
  1.3
  3.4
  1.7
  6.1
  0.3
  1.1
-1.0
  3.5
  1.0
10.7
  0.5
 
-1.4
  9.3
-13.4
18.5
-2.8
-7.7
  4.3
  2.2
  6.8
-1.0
-8.8
11.8
-1.7
  6.5
  1.3
-3.6
-5.0
-4.7
  3.0
  0.0
 -0.4
 
  1.4
  6.1
  6.3
13.1
32.1
-1.1
-3.1
  8.9
48.7
-34.9
  7.2
11.4
 -0.2
-5.5
 -0.5
-14.4
-3.8
  9.2
  9.1
-8.4
-9.6
 

ม.ค.- พ.ย.

  0.4
  4.5
  0.3
  7.6
10.4
  0.2
  3.5
  4.7
18.8
-14.0
  2.2
  6.3
  3.7
  0.8
  0.9
-4.9
-3.1
  1.7
  2.9
-1.2
-2.0
 
  3.6
  3.9
  1.8
  4.0
  6.2
  3.5
  5.1
  4.4
  8.1
12.5
  1.5
  3.2
  2.0
  5.8
  0.3
  1.1
-1.0
  3.6
  1.0
10.7
  0.5
 
 -0.5
  7.9
-12.5
17.9
-3.5
-7.0
  4.4
  1.9
  7.2
-1.1
-8.2
11.1
-1.7
  6.5
  1.0
-3.6
-5.0
-4.3
  2.8
  0.0
 -0.4
 
  1.7
  5.8
  6.6
13.0
32.5
-2.2
-2.2
  9.6
43.2
-32.9
  7.0
11.6
 -0.8
-5.1
 -0.9
-14.8
-3.0
  9.8
  8.5
-9.2
-8.6
 

ม.ค.- ธ.ค.

  0.8
  3.9
  0.9
  7.6
10.2
  0.0
  3.7
  4.9
17.2
-13.1
  2.3
  6.3
  3.6
  0.9
  0.7
-5.1
-2.7
  1.9
  2.6
-1.2
-1.8
 
  3.5
  3.9
  1.8
  4.1
  6.2
  3.5
  5.4
  4.2
  8.3
12.2
  1.8
  2.9
  2.3
  5.5
  0.3
  1.1
-1.0
  3.6
  1.0
10.7
  0.4
 
  0.3
  4.9
-10.1
17.1
-4.1
-6.5
  4.6
  1.9
  7.1
-1.2
-7.6
10.5
-1.7
  6.8
  0.7
-3.9
-5.0
-3.8
  2.6
  0.0
 -0.6
 
  2.0
  5.4
  7.0
13.5
32.0
-3.0
-1.4
10.3
38.4
-31.2
  7.1
11.5
-1.2
-4.8
-1.2
-15.2
-1.7
  9.8
  7.6
-9.3
-7.6