อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - ปีปัจจุบัน
2553 = 100
เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน


เดือน/ปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีรวม
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ซีเมนต์
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ม.ค.

-1.9
  3.3
-2.3
  8.7
  8.7
  5.1
-2.2
  7.4
12.4
-6.5
  0.4
  6.0
  4.6
  1.9
  1.1
-2.8
-6.2
  2.4
  2.8
 -0.3
-1.7
  3.7
  1.8
  3.9
  2.3
  0.7
  5.0
  6.5
  3.3
  7.1
  2.7
21.4
-1.2
  4.5
  0.5
  8.5
 -0.7
  0.9
 -0.5
  0.4
  3.9
  6.8
  4.3
  0.3
  0.0
  4.9
-25.5
37.3
  0.0
-12.2
  2.3
  7.0
  2.5
  3.8
-7.7
  8.4
  0.4
 -0.7
  8.6
-3.7
-5.4
-6.3
  4.0
  0.4
 -0.1
-2.7
-2.5
  3.1
  5.3
12.0
26.3
15.6
-14.3
  9.6
34.1
-23.7
  3.8
12.3
  4.8
-3.9
-3.6
-8.0
-17.0
17.6
  8.1
-4.7
-8.5
19.1

ก.พ.

-2.2
  4.3
-5.3
13.5
  9.7
  2.2
-1.9
  8.2
14.3
-8.8
 -0.1
  6.0
  4.8
  1.8
  0.9
-3.8
-5.0
  2.1
  2.9
 -0.1
-2.0
  4.3
  2.9
  5.2
  0.9
  3.4
  1.5
  6.5
  4.6
  5.8
  2.7
21.4
-1.2
  4.5
  0.5
  8.6
 -0.9
  1.6
-1.1
  0.4
  4.1
10.7
  0.5
  2.0
-4.5
  5.5
-41.8
78.0
-1.3
-11.4
  2.8
  5.6
  2.7
  3.3
-7.8
  8.6
  0.0
  0.7
  7.7
-3.7
-5.7
-6.1
  3.9
  0.6
 -0.1
-2.7
-2.8
  5.4
  5.0
15.4
30.7
  6.1
-14.4
15.0
37.7
-27.4
  1.5
14.4
  2.7
-3.3
-3.9
-11.0
-12.0
14.1
  8.3
-5.0
-9.4
21.0

มี.ค.

 -0.4
  4.3
-2.2
11.8
  9.8
  0.9
  0.3
  6.8
15.0
-12.0
  2.0
  6.6
  4.5
  1.1
  1.3
-4.5
-4.1
  1.6
  2.7
  0.3
-2.9
  5.4
  4.9
  3.8
  2.0
  3.4
  7.1
  2.0
  6.6
  3.1
  2.4
20.0
 -0.1
  4.5
  0.7
  8.4
 -0.9
  1.6
-1.1
  3.8
  0.8
11.1
  0.1
  2.0
  2.7
  5.5
-25.3
38.3
-1.0
-10.5
  1.7
  5.0
  3.3
  1.9
-8.3
10.9
-1.2
  2.1
  7.1
-3.6
-6.2
-5.7
  4.0
  0.6
 -0.8
-2.0
-1.5
  5.8
  5.9
19.6
28.9
  2.8
-9.6
11.6
38.9
-32.7
  6.9
15.3
  0.6
-3.3
-3.1
-13.4
-6.9
  9.7
  8.3
-3.8
-11.6
23.7

เม.ย.

  0.5
  3.9
  1.4
  7.2
10.4
  1.3
  1.4
  5.0
18.1
-15.3
  5.9
  4.5
  4.8
  0.2
  1.3
-4.3
-2.6
 -0.3
  2.7
  0.7
-4.0
  8.4
  5.6
  3.7
  2.1
  3.4
  7.1
  2.0
  6.6
  3.1
11.6
10.1
 -0.1
  5.2
  0.1
  7.5
  0.0
  1.6
-1.1
  4.1
  0.4
11.2
  0.0
  2.0
  2.4
  5.5
-4.6
  8.2
 -0.9
-10.1
  2.2
  3.9
  5.9
-2.4
-8.4
14.5
-2.6
  5.6
  3.8
-3.6
-5.7
-6.1
  3.9
  0.6
 -0.8
-1.5
  0.4
  5.8
  6.1
16.9
31.0
  2.5
-5.9
  7.1
44.4
-36.2
18.3
  6.3
  1.6
-7.0
 -0.5
-13.8
 -0.2
  1.1
  8.2
-1.7
-15.4
36.1

พ.ค.

  1.6
  4.5
  1.7
  5.8
10.0
  1.7
  3.2
  3.7
26.5
-21.1
  6.0
  4.8
  4.3
  0.0
  1.3
-4.3
-1.5
-2.2
  3.8
  0.3
-3.8
10.7
  5.6
  3.5
  2.2
  4.7
  6.7
  1.9
  5.6
  4.4
10.1
10.1
 -0.1
  5.2
  0.1
  7.3
  0.2
  1.6
-1.1
  4.2
  0.3
11.2
  0.0
  2.0
  2.4
  5.5
  0.9
  1.3
  0.1
-9.5
  3.9
  1.6
  7.2
-4.2
-7.9
15.6
-3.5
10.1
-1.6
-3.5
-4.5
-6.2
  4.5
  0.0
-1.2
-1.1
  2.6
  6.5
  5.1
14.1
29.6
  3.8
-2.1
  5.3
67.2
-45.1
18.4
  6.3
  1.8
-9.3
  2.0
-13.6
  4.8
-7.3
13.0
-3.3
-14.9
47.0

มิ.ย.

  1.8
  4.8
  0.4
  6.4
  9.2
 -0.1
  7.4
  3.1
29.3
-23.0
  3.8
  6.7
  4.5
 -0.5
  1.8
-4.6
-2.6
 -0.7
  4.4
 -0.8
-2.9
 
  4.0
  3.3
  2.4
  4.7
  6.7
  3.3
  4.4
  4.8
  9.8
  9.9
 -0.1
  5.2
  0.1
  7.3
  0.2
  1.6
-1.1
  4.2
  0.3
11.2
  0.0
 
  2.1
  7.4
-6.4
  9.3
 -0.7
-9.0
  4.1
  2.4
  6.6
-6.9
-6.2
15.3
-2.4
  9.6
-1.2
-3.7
-4.3
-5.5
  3.6
  0.1
-1.3
 
  3.6
  7.4
  3.9
12.2
26.3
 -0.1
  5.9
  6.2
72.7
-46.6
10.6
11.0
  1.3
-9.0
  2.8
-14.3
  0.3
-1.8
15.5
-7.8
-11.5
 

ก.ค.

  1.3
  5.1
  1.3
  5.9
  9.9
 -0.2
  6.6
  2.7
31.1
-22.4
  1.8
  7.3
  3.6
  0.2
  1.6
-5.3
-3.9
  1.7
  4.7
-2.0
-1.8
 
  3.1
  3.5
  2.2
  4.7
  6.7
  3.3
  3.9
  5.3
  9.8
  9.5
  4.0
  1.4
  0.1
  7.3
  1.1
  0.7
-1.1
  4.2
  0.3
11.2
  0.0
 
-1.5
11.3
-8.7
12.0
-2.3
-6.4
  6.0
 -0.6
  9.0
-6.5
-8.7
15.3
-1.4
  8.9
-1.6
-3.0
-5.4
-3.6
  2.4
 -0.5
  0.8
 
  3.1
  8.4
  5.9
  9.6
30.1
-3.6
  5.1
  6.1
75.7
-44.7
  5.4
13.3
-1.8
-7.0
  2.2
-15.9
-6.1
  9.4
16.3
-12.4
-8.6
 

ส.ค.

  1.2
  5.1
  2.1
  5.7
11.3
-2.4
  6.1
  2.7
28.9
-18.8
  0.9
  6.3
  3.7
  0.0
  1.3
-5.6
-3.2
  3.2
  3.3
-2.3
-2.2
 
  3.1
  3.6
  2.2
  4.7
  6.7
  3.3
  3.9
  5.3
  9.8
  9.5
  4.0
  1.2
  5.1
  2.3
  1.1
  0.7
-1.1
  4.4
  0.2
11.2
  0.0
 
-1.5
11.3
-7.2
10.2
-5.6
-4.4
  6.5
 -0.7
10.0
  1.8
-13.7
12.3
-1.6
  9.7
-2.8
-3.7
-4.2
-3.4
  2.1
 -0.5
 -0.3
 
  3.4
  7.5
  8.2
10.0
36.4
-10.7
  3.5
  7.2
68.7
-39.8
  4.4
11.8
-2.6
-6.6
  1.5
-16.5
-3.5
16.1
  9.1
-12.7
-10.2
 

ก.ย.

 -0.3
  6.9
  1.6
  6.1
11.8
-2.0
  4.9
  3.2
19.8
-12.4
  0.6
  5.8
  3.4
  0.8
  0.6
-6.1
-1.9
  4.2
  1.5
-2.8
-1.2
 
  3.1
  4.4
  1.4
  4.7
  6.7
  3.3
  3.9
  5.3
10.5
  8.9
  4.0
  1.2
  5.1
  2.3
  1.1
  0.7
-1.1
  4.4
  0.2
11.2
  0.0
 
-10.5
22.5
-8.0
11.1
-8.5
-1.4
  6.5
 -0.7
10.6
  1.2
-12.1
10.0
-1.2
  9.7
-3.1
-3.7
-4.0
-1.8
  0.5
 -0.5
 -0.3
 
  3.8
  6.0
  8.5
10.5
40.3
-11.5
  1.5
  8.5
40.6
-27.6
  3.6
10.6
-4.3
-3.8
 -0.3
-18.2
  1.6
19.2
  2.7
-14.6
-5.5
 

ต.ค.

  0.5
  5.9
  1.7
  6.2
12.2
-2.3
  5.4
  4.5
  8.9
-5.6
  0.4
  7.2
  2.0
  1.7
 -0.2
-6.5
-1.6
  4.2
  1.2
-3.1
  0.2
 
  2.6
  4.5
  1.3
  4.7
  6.7
  3.3
  7.1
  2.1
  9.9
  9.5
  4.0
  1.2
  5.1
  2.5
  0.9
  0.7
-1.1
  4.4
  0.2
11.2
  0.1
 
-6.3
17.0
-8.0
11.1
-8.7
-1.2
  6.5
 -0.7
10.7
-1.5
-6.5
  7.1
-2.2
  8.6
-2.1
-3.7
-5.0
-2.0
  1.3
 -0.1
 -0.3
 
  3.6
  5.1
  9.2
10.7
40.5
-12.0
  2.5
13.7
  7.1
-10.4
  1.2
13.9
-6.4
-1.4
-1.6
-19.5
  2.5
18.7
  2.0
-16.7
  1.4
 

พ.ย.

  3.6
  1.2
  3.0
  6.9
11.1
-2.5
  7.1
  5.3
  2.4
-2.5
  2.4
  7.3
  1.0
  1.9
 -0.8
-6.7
 -0.4
  3.6
  1.3
-3.1
  0.4
 
  2.4
  4.4
  1.1
  4.9
  6.7
  3.3
  7.1
  2.1
  9.9
  9.5
  4.0
  1.2
  5.1
  2.5
  0.9
  0.7
-1.1
  4.4
  0.2
11.2
  0.1
 
  9.1
-5.8
-1.8
11.1
-9.6
 -0.2
  6.5
 -0.7
10.3
-2.9
-2.0
  5.3
-3.2
  8.6
-2.1
-4.6
-4.6
-1.3
  1.4
 -0.2
 -0.3
 
  5.1
  2.3
10.1
12.4
37.4
-12.3
  6.7
15.7
-6.4
-4.7
  5.2
12.9
-6.7
 -0.2
-4.2
-19.5
  6.9
14.7
  3.3
-16.5
  2.2
 

ธ.ค.

  3.8
-2.3
  6.6
  8.3
  8.2
-1.6
  6.9
  6.8
 -0.1
-1.2
  3.5
  6.7
  1.4
  1.5
-1.6
-6.7
  0.9
  3.0
  0.5
-2.1
  0.8
 
  2.4
  4.4
  1.2
  4.8
  6.7
  3.3
  7.1
  2.7
  9.3
  9.5
  4.5
  0.8
  5.1
  2.5
  0.9
  0.7
-1.1
  4.4
  1.4
  9.9
  0.1
 
  9.6
-25.3
24.5
  9.9
-10.7
  1.0
  6.5
  2.0
  5.7
-1.6
-1.9
  3.9
-1.9
  8.6
-2.1
-6.3
-6.0
  3.0
  0.4
 -0.2
-2.2
 
  5.5
  1.7
10.6
18.4
27.1
-11.9
  8.3
18.1
-9.5
-3.1
  6.9
11.2
-4.9
-2.2
-5.6
-19.6
13.4
10.1
 -0.3
-12.3
  5.4