อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - ปีปัจจุบัน
2553 = 100
เทียบเดือนที่ผ่านมา


เดือน/ปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีรวม
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ซีเมนต์
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ม.ค.

  0.9
  0.5
  0.4
  2.3
  2.7
 -0.2
 -0.9
 -0.5
  4.7
-2.0
 -0.4
  2.0
  0.0
  0.5
  0.1
-1.2
 -0.6
  1.0
  0.7
  0.0
  0.4
  3.3
  1.1
  2.6
  0.5
  0.0
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
11.1
  0.2
  0.3
  0.0
  3.3
  0.0
  0.0
-1.1
  0.4
  0.0
  5.3
  0.0
  0.2
  4.4
 -0.1
 -0.3
  9.9
  0.0
-1.6
 -0.4
  0.0
  0.6
-1.3
-7.5
  2.2
-1.2
  0.0
  0.0
-1.6
 -0.6
 -0.9
  0.0
  0.0
  0.1
 -0.4
  0.7
-1.6
  1.8
  3.1
10.0
  0.0
-2.7
-1.5
11.8
-5.8
  0.9
  6.1
  0.0
  1.1
 -0.3
-2.8
  0.3
  4.1
  2.2
-2.3
  1.8
15.0

ก.พ.

 -0.2
  0.7
-2.3
  2.0
  3.0
  0.2
  0.6
  1.4
  3.1
  0.7
  0.1
  0.2
  0.4
  0.3
  0.1
 -0.9
  0.3
 -0.1
  0.0
  0.2
 -0.2
  0.4
  1.0
  2.2
  0.8
  3.5
  0.0
  0.0
  1.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.1
  0.0
  0.7
  0.0
  0.0
  0.2
  3.9
  0.0
  1.7
 -0.6
  0.0
-21.9
  1.3
  0.0
  0.8
  1.3
  0.0
  0.2
 -0.3
 -0.4
 -0.2
 -0.6
  0.8
  0.0
  0.0
 -0.4
 -0.1
 -0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  2.3
  2.0
  5.1
  8.8
 -0.2
 -0.3
  4.7
  7.5
  2.3
  0.1
  1.9
 -0.1
  0.5
  0.2
-3.1
  2.7
 -0.4
 -0.3
 -0.5
-1.5
  0.1

มี.ค.

  0.0
  0.0
  3.3
  1.7
  1.8
  0.4
  2.7
  1.3
  1.8
-1.7
  0.4
  0.9
  0.6
  0.0
  0.4
 -0.3
  0.6
  0.1
 -0.1
  0.3
 -0.6
  0.5
  0.3
-1.1
  0.0
  0.0
  5.5
  1.0
  3.0
  0.3
  0.0
-1.2
  0.0
  0.0
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  3.3
  0.0
  0.4
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
28.3
 -0.3
  0.0
  1.0
  0.0
 -0.6
  0.0
-1.3
-1.8
  0.3
-1.0
  0.4
 -0.1
  0.0
 -0.4
 -0.1
  0.0
  0.0
 -0.7
  0.0
  0.0
  0.3
  1.2
  4.9
  3.4
  0.3
  5.9
  2.8
  3.7
-3.9
  1.3
  2.1
 -0.1
 -0.1
  0.8
-1.9
  3.6
 -0.3
 -0.3
  0.9
-1.5
  0.8

เม.ย.

  0.7
  0.2
  3.9
 -0.3
  0.3
  0.7
  1.8
  0.1
  2.9
-1.0
  2.7
  0.6
  0.8
 -0.1
 -0.1
  0.1
  1.6
 -0.2
 -0.2
  0.2
-1.0
  1.9
  0.0
 -0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  9.0
  0.0
  0.0
  0.6
  0.0
 -0.9
  0.0
  0.0
  0.0
  0.3
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
27.8
  0.0
  0.1
  0.5
  1.0
  0.0
  2.5
-1.9
-2.0
  1.2
 -0.2
  3.2
  0.0
  0.0
  0.4
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.5
  1.2
  1.2
  1.4
 -0.9
  0.7
  0.3
  4.4
  0.2
  4.1
-1.3
  9.2
  0.7
  1.8
-2.1
  0.5
  0.1
  7.4
-1.1
-1.2
  0.9
-3.4
  6.2

พ.ค.

  0.1
  0.6
  0.9
 -0.4
 -0.7
 -0.3
  1.4
  0.1
  7.2
 -0.1
  0.1
  0.4
  0.0
 -0.2
 -0.2
 -0.2
  0.9
-1.0
  0.1
 -0.3
 -0.1
  2.0
  0.0
 -0.2
  0.0
  1.3
  1.0
  0.9
  0.0
  1.3
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  5.8
-1.0
  0.0
  0.6
  2.3
  0.0
  1.3
 -0.6
  0.0
  1.0
  0.0
  4.2
-1.2
-1.1
  0.2
  0.0
  0.6
  0.0
 -0.5
  0.0
  0.4
  1.0
  0.1
-2.2
-3.3
-2.1
  1.9
  0.2
16.0
 -0.1
 -0.1
 -0.2
 -0.1
-2.6
 -0.2
  0.0
  5.0
-3.8
  0.5
-1.1
 -0.6
  7.4

มิ.ย.

  0.2
  0.5
 -0.9
 -0.3
-1.1
-2.9
  1.2
  0.6
  2.8
  0.3
-1.8
 -0.1
  0.1
 -0.4
  0.1
 -0.2
-1.3
  0.1
  0.7
 -0.4
  0.6
 
  0.0
 -0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  1.3
  0.2
  0.5
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 
-1.7
  0.0
-7.3
  0.0
 -0.7
 -0.2
  0.0
  0.8
  0.2
-2.7
 -0.9
-1.1
  0.0
 -0.4
  0.0
 -0.3
  0.0
  0.8
  0.0
  0.1
  0.0
 
  1.1
  1.9
  0.8
 -0.9
-3.4
-7.1
  0.4
  1.2
  4.6
  1.8
-4.9
 -0.6
-1.1
 -0.8
  0.0
 -0.8
-5.0
  0.7
  2.9
-1.9
  2.1
 

ก.ค.

 -0.4
 -0.2
  0.7
  0.2
  0.9
  0.8
  0.0
 -0.4
  1.0
  1.9
 -0.1
  0.6
 -0.3
  0.3
  0.2
 -0.7
-1.9
  0.4
  0.6
 -0.6
  0.6
 
  0.0
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.5
  0.0
  0.0
 -0.3
  3.7
  0.0
  0.0
  0.0
  0.9
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 
-3.5
  0.0
-2.4
  0.0
-1.6
  1.2
  3.0
  0.0
  2.3
  2.8
  0.0
  0.0
  1.1
  0.4
  0.0
  0.8
 -0.4
  1.5
  0.3
 -0.3
  1.8
 
 -0.2
  0.7
  2.7
  0.3
  3.3
 -0.3
-1.0
-1.1
  0.6
  4.2
 -0.7
  1.4
-1.7
  0.5
 -0.1
-2.0
-8.3
  2.1
  2.8
-2.3
  0.8
 

ส.ค.

 -0.1
 -0.1
  0.8
  0.6
  1.8
 -0.4
 -0.8
 -0.8
-2.5
  2.0
  1.0
  0.1
  0.2
  0.1
 -0.2
 -0.5
  0.3
  1.7
  0.4
  0.1
 -0.3
 
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.1
  4.9
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
 
  0.0
  0.0
  1.6
  0.0
-3.4
-1.3
 -0.7
 -0.8
  0.0
  8.9
  2.9
  0.2
  0.0
  0.7
 -0.5
-1.3
  0.0
  0.3
  0.0
  0.0
-1.0
 
  0.0
 -0.8
  1.3
  1.7
  6.6
-1.3
-2.8
-1.8
-5.7
  2.6
  1.7
  0.3
 -0.6
 -0.2
 -0.9
-1.5
  1.2
  7.4
  0.8
  0.4
-1.3
 

ก.ย.

-1.5
  0.2
 -0.3
  0.1
  0.5
  1.0
 -0.2
  0.4
-6.7
  0.7
  0.5
 -0.1
 -0.4
  0.4
 -0.2
 -0.8
  0.5
  1.5
 -0.3
 -0.7
  0.2
 
  0.0
  0.7
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.6
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 
-9.2
  0.0
 -0.8
  0.0
-3.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.6
  0.0
  1.8
 -0.3
  0.0
  0.0
 -0.3
 -0.3
  0.0
  1.6
  0.0
  0.0
  0.0
 
  0.5
 -0.9
 -0.6
 -0.1
  2.7
  1.9
 -0.1
  1.2
-15.7
  1.4
  0.6
 -0.4
-2.1
  0.9
-1.0
-3.0
  2.1
  5.0
-1.1
-3.3
  1.8
 

ต.ค.

  0.8
 -0.1
  0.0
  0.1
  0.5
  0.2
  0.6
  1.9
-7.4
 -0.3
 -0.5
  0.9
 -0.5
  0.4
 -0.4
 -0.8
 -0.5
 -0.5
 -0.7
-1.1
  0.3
 
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  3.1
  0.0
 -0.5
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.1
 
  4.7
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.1
-2.5
  3.7
  1.0
  0.0
-1.0
  0.0
  0.0
-1.1
-1.2
 -0.4
  0.0
  0.0
 
  0.4
 -0.5
  0.2
  0.3
  0.5
 -0.1
  0.8
  5.7
-19.5
 -0.4
-2.7
  0.2
-2.0
  0.4
 -0.9
-2.5
-1.6
-2.1
-2.8
-5.1
  1.8
 

พ.ย.

  3.1
-1.5
 -0.2
  0.4
 -0.6
 -0.8
  0.8
  1.5
-4.5
-1.3
  0.7
  0.8
 -0.2
  0.1
 -0.6
 -0.8
  0.4
 -0.2
 -0.1
  0.0
  0.2
 
  0.1
  0.0
 -0.2
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
 
16.5
-6.3
  0.0
  0.0
-1.0
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.4
-1.9
  2.8
  1.0
  0.0
  0.0
  0.0
 -0.9
 -0.5
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
 
  1.0
-1.6
 -0.8
  0.8
-1.5
-1.8
  2.2
  4.1
-9.1
-3.3
  0.4
 -0.5
 -0.9
  0.3
-2.3
-2.2
  2.0
-1.4
 -0.1
  0.1
  0.9
 

ธ.ค.

  0.2
-3.2
  0.2
  1.5
-1.1
 -0.2
 -0.4
  1.1
-1.5
 -0.2
  0.8
  0.2
  0.6
  0.2
 -0.6
 -0.7
  0.6
  0.1
 -0.7
  0.3
  0.7
 
  0.0
  0.0
  0.1
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.5
  0.0
  0.0
  0.5
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  1.2
  0.0
  0.0
 
  0.6
-20.3
  1.1
  0.0
-1.2
  0.0
  0.0
  2.7
-1.6
 -0.2
  0.0
-1.4
  0.0
  0.0
  0.0
-1.8
-3.3
  1.1
  0.0
  0.0
-1.9
 
  0.3
 -0.3
  0.2
  5.5
-2.4
-2.0
 -0.5
  1.6
-1.8
 -0.2
  1.4
 -0.1
  1.9
 -0.2
-1.6
-1.8
  4.2
  0.0
-3.5
  1.4
  4.6