ตารางสรุปดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - 2564

2553 = 100


   ปี 2543    ปี 2544    ปี 2545    ปี 2546    ปี 2547    ปี 2548    ปี 2549    ปี 2550    ปี 2551    ปี 2552    ปี 2553    ปี 2554    ปี 2555    ปี 2556    ปี 2557    ปี 2558    ปี 2559    ปี 2560    ปี 2561    ปี 2562    ปี 2563    ปี 2564

ปี 2564
ดัชนีรวม
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ซีเมนต์
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
  เดือน 
ดัชนี
ดัชนี
%
 ดัชนี
%
 ดัชนี
%
มกราคม
109.3
  3.3
130.2
  0.2
102.4
 -0.4
104.9
15.0
กุมภาพันธ์
109.7
  0.4
132.4
  1.7
102.4
  0.0
105.0
  0.1
มีนาคม
110.2
  0.5
132.4
  0.0
102.4
  0.0
105.8
  0.8
เมษายน
112.3
  1.9
132.4
  0.0
102.9
  0.5
112.4
  6.2
พฤษภาคม
114.6
  2.0
132.4
  0.0
102.9
  0.0
120.7
  7.4
กราฟ

หมายเหตุ : % = อัตราเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า