ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน สิงหาคม  2561


 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 109.2 (ปี 2553 = 100 และเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 108.8)
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2561
       2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้งความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณการจำหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลดน้อยลง หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)
       2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะปู) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมากขณะที่ปริมาณมีน้อย (อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี่ยม หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.8 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการเริ่มฟื้นตัวจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.2 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้นำเข้าปรับราคาสูงขึ้น
       2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู) จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากช่วงเดียวของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.7 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จำนวนมาก หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (กระเบื้องเคลือบ บุผนัง กระเบื้องแกรนิต)
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน สิงหาคม   ี 2561
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ส.ค.61
ก.ค.61
ส.ค.60
เฉลี่ย
ส.ค.61/
ก.ค.61
ส.ค.61/
ส.ค.60
ม.ค.- ส.ค.61/
ม.ค.- ส.ค.60
  ดัชนีรวม
100.00    
109.2
108.8
105.7
107.9
  0.4
  3.3
  3.5
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.26    
116.7
116.7
116.5
116.7
  0.0
  0.2
  1.3
  ซิเมนต์
12.41    
105.6
105.6
103.4
105.1
  0.0
  2.1
  3.5
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.73    
132.0
131.9
129.3
131.8
  0.1
  2.1
  2.7
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
23.95    
106.4
105.6
  97.5
102.0
  0.8
  9.1
10.7
  กระเบื้อง
6.61    
102.6
101.2
  99.8
101.3
  1.4
  2.8
  0.5
  วัสดุฉาบผิว
3.49    
108.3
108.1
108.4
108.1
  0.2
 -0.1
 -0.3
  สุขภัณฑ์
2.04    
107.0
107.1
107.6
107.2
 -0.1
 -0.6
 -0.6
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.32    
  92.6
  92.6
  93.3
  92.8
  0.0
 -0.8
-1.4
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.20    
114.6
114.1
111.4
114.1
  0.4
  2.9
  1.4


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825