ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน สิงหาคม  2555


 

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน สิงหาคม   ี 2555
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ส.ค.55
ก.ค.55
ส.ค.54
เฉลี่ย
ส.ค.55/
ก.ค.55
ส.ค.55/
ส.ค.54
ม.ค.- ส.ค.55/
ม.ค.- ส.ค.54
  ดัชนีรวม
100.00    
110.7
110.4
106.7
110.1
  0.2
  3.7
  4.4
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
5.50    
108.4
103.3
103.1
103.9
  4.9
  5.1
  0.9
  ซิเมนต์
12.75    
108.9
108.9
110.6
108.4
  0.0
-1.6
-1.6
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
14.96    
123.8
123.8
103.0
119.6
  0.0
20.2
17.0
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
25.12    
110.1
110.7
113.1
112.2
 -0.6
-2.6
  1.0
  กระเบื้อง
6.47    
100.9
100.9
100.5
100.8
  0.0
  0.4
  2.7
  วัสดุฉาบผิว
3.44    
105.0
104.9
105.3
104.8
  0.1
 -0.3
  3.5
  สุขภัณฑ์
2.06    
104.7
104.7
103.9
105.2
  0.0
  0.8
  1.3
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.85    
104.3
104.0
103.1
103.9
  0.3
  1.1
  1.1
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
16.86    
116.0
115.9
105.5
114.9
  0.1
10.0
10.1


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825