ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กรกฎาคม  2561


 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 108.8 (ปี 2553 = 100 และเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 108.1)
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561
       2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะปู) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวะการก่อสร้าง หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ซิลิโคน) จากการปรับส่วนลดน้อยลง
       2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้นำเข้าปรับราคาสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 16.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ตะปู) ตามราคาวัตถุดิบคือ บิลเล็ต เศษเหล็กสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) ความต้องการเริ่มฟื้นตัวจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมาก (อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ
       2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม -กรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.5 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.8 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากช่วงเดียวของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.8 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จำนวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 11.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องแกรนิต) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม)
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กรกฎาคม   ี 2561
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ก.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.60
เฉลี่ย
ก.ค.61/
มิ.ย.61
ก.ค.61/
ก.ค.60
ม.ค.- ก.ค.61/
ม.ค.- ก.ค.60
  ดัชนีรวม
100.00    
108.8
108.1
103.9
107.7
  0.6
  4.7
  3.5
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.28    
116.7
116.7
116.3
116.7
  0.0
  0.3
  1.5
  ซิเมนต์
12.45    
105.6
105.3
103.1
105.0
  0.3
  2.4
  3.8
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.77    
131.9
131.9
128.9
131.8
  0.0
  2.3
  2.8
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
23.86    
105.6
102.7
  90.8
101.4
  2.8
16.3
11.1
  กระเบื้อง
6.54    
101.2
101.6
  99.8
101.1
 -0.4
  1.4
  0.2
  วัสดุฉาบผิว
3.49    
108.1
108.0
108.4
108.1
  0.1
 -0.3
 -0.3
  สุขภัณฑ์
2.05    
107.1
107.2
107.8
107.2
 -0.1
 -0.6
 -0.6
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.36    
  92.6
  92.8
  92.8
  92.9
 -0.2
 -0.2
-1.4
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.19    
114.1
114.4
111.5
114.1
 -0.3
  2.3
  1.2


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825