ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน พฤษภาคม  2561


 
      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
       1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 107.3 (ปี 2553 = 100 และเดือนเมษายน 2561 เท่ากับ 107.2)
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2561
       2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2561 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 (MoM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.5 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะปู) จากการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ คือ บิลเลตและเศษเหล็ก หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) จากต้นทุนสูงขึ้นตามราคาถ่านหิน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ทรายถมที่ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย) ในส่วนของยางมะตอย เป็นผลมาจากการปรับราคาของน้ำมันดิบ
       2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 3.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้นำเข้าปรับราคาสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายประกอบกับต้นทุนสูงขึ้นตามราคาถ่านหิน หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 13.0 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็ก ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ตะปู โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ แร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องแกรนิต) ความต้องการเริ่มฟื้นตัวจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมาก ขณะที่ปริมาณสินค้ามีน้อยประกอบกับมีการเข้มงวดน้ำหนักบรรทุก ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับราคาสูงขึ้น (อลูมิเนียม) ตามต้นทุนวัตถุดิบ อีกทั้ง ความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้
       2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 3.0 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.9 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้นประกอบกับ หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จำนวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู โครงคร่าวเหล็กซุบสังกะสี) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม)
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน พฤษภาคม   ี 2561
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.60
เฉลี่ย
พ.ค.61/
เม.ย.61
พ.ค.61/
พ.ค.60
ม.ค.- พ.ค.61/
ม.ค.- พ.ค.60
  ดัชนีรวม
100.00    
107.3
107.2
103.4
107.4
  0.1
  3.8
  3.0
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.37    
116.7
116.7
116.3
116.7
  0.0
  0.3
  1.9
  ซิเมนต์
12.59    
105.3
104.7
100.8
104.9
  0.6
  4.5
  4.1
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.99    
131.8
131.8
129.6
131.7
  0.0
  1.7
  3.1
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
22.86    
  99.8
  99.3
  88.3
100.3
  0.5
13.0
  9.1
  กระเบื้อง
6.66    
101.6
101.6
101.1
101.0
  0.0
  0.5
 -0.1
  วัสดุฉาบผิว
3.54    
108.1
108.1
108.4
108.1
  0.0
 -0.3
 -0.3
  สุขภัณฑ์
2.07    
107.0
107.3
107.8
107.2
 -0.3
 -0.7
 -0.6
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.52    
  92.5
  93.2
  93.4
  92.9
 -0.8
-1.0
-2.0
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.39    
113.9
113.8
112.2
114.0
  0.1
  1.5
  0.8


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825