ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน มีนาคม  2561 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี   2561 
      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
       1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 107.4 (ปี 2553 = 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 107.5)
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2561
       2.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุสำคัญจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ) เนื่องจากภาวะการค้าเหล็กชะลอตัวเล็กน้อย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (ยางมะตอย) ต้นทุนลดลงตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเฉลี่ย ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่วนชีทไพล์คอนกรีต ปรับตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้
      
       2.2 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.7 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.8 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้นำเข้าปรับราคาสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคามาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.9 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น-คานคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็ก ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก ตะปู) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ แร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมาก ขณะที่ปริมาณสินค้ามีน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับราคาสูงขึ้น (วงกบอลูมิเนียม อลูมิเนียมเส้น) ตามต้นทุนวัตถุดิบ อีกทั้ง ความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้
       2.3 เทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 2.9 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จำนวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
      
       2.3 เทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 2.9 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ จำนวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน มีนาคม   ี 2561
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
มี.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.60
เฉลี่ย
มี.ค.61/
ก.พ.61
มี.ค.61/
มี.ค.60
ม.ค.- มี.ค.61/
ม.ค.- มี.ค.60
  ดัชนีรวม
100.00    
107.4
107.5
104.6
107.5
 -0.1
  2.7
  2.8
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.36    
116.7
116.7
115.8
116.6
  0.0
  0.8
  2.9
  ซิเมนต์
12.51    
104.7
104.7
100.7
104.8
  0.0
  4.0
  4.0
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.97    
131.8
131.7
126.8
131.7
  0.1
  3.9
  3.5
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
22.99    
100.5
100.8
  92.8
100.8
 -0.3
  8.3
  8.3
  กระเบื้อง
6.58    
100.6
100.6
101.1
100.6
  0.0
 -0.5
 -0.5
  วัสดุฉาบผิว
3.54    
108.1
108.1
108.4
108.1
  0.0
 -0.3
 -0.2
  สุขภัณฑ์
2.07    
107.2
107.2
107.8
107.2
  0.0
 -0.6
 -0.6
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.60    
  93.2
  93.2
  95.1
  93.0
  0.0
-2.0
-2.2
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.37    
113.8
114.2
113.6
114.1
 -0.4
  0.2
  0.6


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825