ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กุมภาพันธ์  2561


 
      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
       1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 107.5 (ปี 2553 = 100 และเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 107.5)
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
       2.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 (MoM) ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้า ดังนี้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.8 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ คือ เรซิน หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) ความต้องการใช้ไม้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง) ผู้ประกอบการปรับราคาตามต้นทุนที่ขยับตัวสูงขึ้นมานาน แต่ได้ตรึงราคาขายไว้ เนื่องจากการแข่งขันสูง ปัจจุบันไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นต่อไปได้ ขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกและในประเทศอ่อนตัวเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.2 (ปูนซีเมนต์ผสม) ภาวะการค้าซบเซา เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นเดียวกัน
       2.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.9 จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 8.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ) ราคาเหล็กในตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) ตามราคานำเข้าที่สูงต่อเนื่อง หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.9 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.8 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการปรับปรุงระบบการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 2.0 (สายเคเบิล THW สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี) มีปริมาณสินค้ามาตรฐานต่ำเข้ามาตีตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 (โถส้วมชักโครก สายฉีดชำระ ราวแขนผ้าติดผนัง) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.5 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) เนื่องจากเป็นสินค้าคงทนความต้องการใช้จึงไม่ขยายตัว ประกอบกับมีสินค้าจากจีนมาแข่งขัน ส่งผลให้สินค้าคงคลังสูง
       2.3 เทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสูงขึ้นจากดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.9 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (คานคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีต) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดำ) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (อลูมิเนียมแผ่น อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม ดิน-ทรายถมที่ ดินลูกรัง ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย) ขณะที่ดัชนีราคาหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 2.3 (สายไฟฟ้า VCT ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีซีที สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ท่อพีวีซี ท่อระบายน้ำเสีย PVC) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 (โถส้วมชักโครก สายฉีดชำระ ราวแขวนผ้าติดผนัง) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.5 (กระเบื้องเคลือบปูพื้น ซิลิโคน)
      
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กุมภาพันธ์   ี 2561
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ก.พ.61
ม.ค.61
ก.พ.60
เฉลี่ย
ก.พ.61/
ม.ค.61
ก.พ.61/
ก.พ.60
ม.ค.- ก.พ.61/
ม.ค.- ก.พ.60
  ดัชนีรวม
100.00    
107.5
107.5
104.5
107.5
  0.0
  2.9
  2.8
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.36    
116.7
116.5
112.1
116.6
  0.2
  4.1
  4.0
  ซิเมนต์
12.49    
104.7
104.9
100.8
104.8
 -0.2
  3.9
  3.9
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.94    
131.7
131.5
126.9
131.6
  0.2
  3.8
  3.3
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
23.04    
100.8
101.1
  93.1
101.0
 -0.3
  8.3
  8.3
  กระเบื้อง
6.58    
100.6
100.6
101.1
100.6
  0.0
 -0.5
 -0.5
  วัสดุฉาบผิว
3.53    
108.1
108.1
108.4
108.1
  0.0
 -0.3
 -0.2
  สุขภัณฑ์
2.07    
107.2
107.2
107.8
107.2
  0.0
 -0.6
 -0.6
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.59    
  93.2
  92.5
  95.1
  92.9
  0.8
-2.0
-2.3
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.40    
114.2
114.2
113.7
114.2
  0.0
  0.4
  0.8


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825