ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กุมภาพันธ์  2560


 
      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
       1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 104.5 (ปี 2553 = 100 และเดือนมกราคม 2560 เท่ากับ 104.6)
       2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
       2.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ผสม) ปริมาณปูนในตลาดมีมากทำให้มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจึงให้ส่วนลดมากขึ้น ประกอบกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.7 (เสาเข็มคอนกรีดอัดแรง) ลดลงตามราคาซีเมนต์ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ราคาเศษเหล็กในประเทศทรงตัว ราคานำเข้าบิลเล็ตอ่อนตัวเล็กน้อย ประกอบกับภาวะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวเนื่องจากคอนโดมิเนียมซัพพลายล้นตลาด หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ำมัน สีทาถนน) เนื่องจากวัตถุดิบที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น ร้อยละ 0.7 (ยางมะตอย) ตามราคาน้ำมัน
      
       2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.1 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 14.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะปู) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน น้ำมันเคลือบแข็งภายใน-ภายนอก) ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สายไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อพีอี) ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ได้แก่ ทองแดง เม็ดพลาสติก หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.1 (ปูนซีเมนต์ผสม) มีปริมาณปูนในตลาดมาก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.0 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล๊อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา) ลดลงตามราคาซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.6 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม ) ผู้ประกอบการจำหน่ายได้น้อยจึงปรับราคาลดลงเพื่อจูงใจลูกค้า
      
       2.3 เทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 15.8 ตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.1 เนื่องจากมีปริมาณปูนในตลาดมาก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.6 ตามราคาซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 2.3 จากการลดลงของราคา อิฐโปร่ง อิฐมอญ ที่ความนิยมใช้ลดลง และยางมะตอย ลดลงตามราคาน้ำมัน
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กุมภาพันธ์   ี 2560
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ก.พ.60
ม.ค.60
ก.พ.59
เฉลี่ย
ก.พ.60/
ม.ค.60
ก.พ.60/
ก.พ.59
ม.ค.- ก.พ.60/
ม.ค.- ก.พ.59
  ดัชนีรวม
100.00    
104.5
104.6
102.4
104.6
 -0.1
  2.1
  2.2
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6.29    
112.1
112.1
111.6
112.1
  0.0
  0.4
  0.4
  ซิเมนต์
12.37    
100.8
100.9
107.3
100.9
 -0.1
-6.1
-6.1
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
15.80    
126.9
127.8
128.2
127.4
 -0.7
-1.0
 -0.6
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
21.89    
  93.1
  93.5
  81.6
  93.3
 -0.4
14.1
15.8
  กระเบื้อง
6.80    
101.1
101.1
101.1
101.1
  0.0
  0.0
  0.0
  วัสดุฉาบผิว
3.65    
108.4
108.2
106.3
108.3
  0.2
  2.0
  1.9
  สุขภัณฑ์
2.14    
107.8
107.8
107.8
107.8
  0.0
  0.0
  0.0
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
13.22    
  95.1
  95.1
  93.2
  95.1
  0.0
  2.0
  2.0
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.84    
113.7
112.9
115.5
113.3
  0.7
-1.6
-2.3


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825