ดัชนีผู้บริโภคประเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศ ชุดทั่วไป
ปี 2545 - ปัจจุบัน (2558 = 100 )
     
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปและพื้นฐาน
 
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปหมวดอาหารฯ และหมวดไม่รวมอาหารฯ
ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3
 
ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 ตารางที่ 6

Download to Excel

หมวด/เดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบจากเดือนเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหมวดไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

มกราคม

.40
2.30
3.40
4.30
4.20
6.30
4.80
11.70
3.20
5.94
7.70
4.30
3.62
2.34
.81
1.53
.09
1.34
1.82
                   

กุมภาพันธ์

.30
1.70
5.40
3.80
3.20
5.20
7.90
9.10
5.10
5.15
7.18
4.06
4.26
1.72
1.26
1.00
-.16
1.89
2.04
                   

มีนาคม

.20
1.90
5.80
4.00
4.70
3.80
7.80
9.30
4.40
5.87
7.07
3.66
4.46
1.25
.97
.68
.19
2.38
1.58
                   

เมษายน

-.30
2.80
6.20
3.60
5.60
3.30
9.80
7.00
3.70
8.59
4.51
4.15
4.61
.60
1.57
-.26
.68
2.20
1.04
                   

พฤษภาคม

-.60
4.90
4.60
3.60
5.70
3.90
11.80
4.20
4.60
8.38
5.18
3.59
4.39
.11
2.97
-1.38
.74
2.83
-.01
                   

มิถุนายน

.30
4.80
4.30
3.70
4.60
5.30
11.40
3.80
6.10
7.76
4.72
3.52
4.14
.51
2.80
-.70
-.03
3.12
.06
                   

กรกฎาคม

-.40
4.40
4.70
4.30
4.20
5.00
11.80
3.20
6.90
7.17
5.42
2.81
4.18
1.10
1.83
-.55
.02
3.47
.55
                   

สิงหาคม

-.50
4.80
4.50
5.40
3.00
4.30
14.30
1.40
7.50
8.43
4.02
2.65
3.93
1.27
1.88
-.92
.77
2.63
                    

กันยายน

.60
4.30
4.30
6.60
2.80
3.80
15.70
.90
6.60
8.84
3.66
2.49
3.85
1.31
1.47
.06
.35
2.47
                    

ตุลาคม

1.50
4.00
3.60
7.00
5.30
2.60
14.00
1.60
5.50
9.86
3.35
2.87
3.25
1.75
.89
.40
.26
2.22
                    

พฤศจิกายน

.60
4.50
2.90
7.10
5.80
2.60
15.40
.60
5.80
10.21
1.92
3.85
3.38
.88
1.49
.03
1.04
1.51
                    

ธันวาคม

1.40
4.00
4.20
5.50
6.00
2.80
13.90
2.20
5.60
9.09
4.00
3.01
3.16
.83
1.36
.20
.90
1.73