ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (2554 = 100)

เปรียบเทียบ
ดัชนี  (ปีฐาน 2554 = 100)
เดือนก่อนหน้า (M/M)
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)