Download ......

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ...

เดือน ธันวาคม  2559 และปี   2559


 

      อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 0.19 และอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0 โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายผลจากการเร่งตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อันกระทบต่อราคาสินค้าและบริการที่ใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบหลัก อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวจัดว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อน และอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

       ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีอัตราการขยายตัวเท่ากับ 0.13 (MoM) ผลจากน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ขณะที่ราคาอาหารสดส่วนใหญ่ราคาลดลง โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าดังนี้
      
       น้ำมันเชื้อเพลิง ราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.84 (MoM) เนื่องจากผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศจำนวน 3 ครั้งในเดือนธันวาคม 2559
       เครื่องประกอบอาหาร ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.42 (MoM) อาทิ ซีอิ๊ว มะขามเปียก น้ำปลา และกะทิสำเร็จรูป
       เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.95 (MoM) จากราคากาแฟ (ร้อน/เย็น)
       ผักสด โดยเฉพาะ ต้นหอม ผักคะน้า และผักชี ราคาปรับลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อผลผลิต
       ผลไม้สด อาทิ ส้มเขียวหวาน ราคาปรับลดลงเนื่องจากผลผลิตมากในช่วงฤดูกาลต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
       เนื้อสุกร และไข่ไก่ ราคาลดลงจากอุปทานส่วนเกิน ขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ
      
       อัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือน เร่งตัวขึ้นร้อยละ 1.13 (YoY) อันเนื่องมาจากการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศตามแรงกดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยจะเห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงกลับมาเป็นปัจจัยเร่งอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 4 หลังจากฉุดรั้งการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อมาตั้งแต่ปี 2558 ในส่วนของราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ พริกสด กะหล่ำปลี ไข่ไก่ ขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตน้อยลง ขณะที่ ค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มยังคงส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราเงินเฟ้อในปี 2559
      
       กระทรวงพาณิชย์ ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 - 2.0 โดยมีสมมติฐานหลักคือ
       1) GDP ขยายตัวร้อยละ 3.0 - 3.5 โดยการผลิต รายได้เกษตรกรการส่งออกสินค้าและบริการสูงขึ้นที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม
       2) ราคาน้ำมันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 45 - 55 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานน้ำมันในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปค
       3) อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในช่วง 35.5-37.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย
       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559
      
       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้สอยครอบคลุม
       หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 450 รายการ
      
       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ คือ
       1.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 106.93 (เดือนพฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 106.79)
       2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ
       ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
       2.1 เดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้น 0.13
       2.2 เดือนธันวาคม 2558 (YoY) สูงขึ้น 1.13
       2.3 เฉลี่ย 12 เดือน (AoA) (มกราคม - ธันวาคม 2558) สูงขึ้น 0.19
      
       โดยมีรายละเอียดดังนี้
       2.1 เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจำแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1
       อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) ร้อยละ 0.13 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 1.21 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันเบนซิน95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์91 95 และก๊าซธรรมชาติ (NGV) สูงขึ้น ร้อยละ 4.84)หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.03 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ราคาปรับสูงขึ้น ร้อยละ 0.01 ขณะที่ ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาลดลงร้อยละ -0.40 (ต้นหอม ส้มเขียวหวาน เนื้อสุกร ข้าวสารเจ้า และไข่ไก่) และหมวดเคหสถานราคาลดลง ร้อยละ -0.01 (ค่าเช่าบ้าน ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน)
      
       2.2 เทียบเดือนธันวาคม2558 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจำแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2
       อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2558 (YoY) ร้อยละ 1.13 ได้รับผลกระทบจากหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 12.98 อาทิ บุหรี่ (สูงขึ้นร้อยละ 28.01) ) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 3.01 (น้ำมันเชื้อเพลิง) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.36 (พริกสด กะหล่ำปลี ไข่ไก่ ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.58 (ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ ยาสีฟัน แชมพู ) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.52 (ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมประถมศึกษาภาคเอกชน ค่าลงทะเบียน-ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษาเอกชน) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.17 ในขณะที่ ราคาสินค้าและบริการในหมวดเคหสถานลดลงร้อยละ -1.18 (ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม)
      
       2.3 เทียบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 กับ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 (AoA) สูงขึ้น ร้อยละ 0.19 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจำแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3
       อัตราเงินเฟ้อในระยะ 12 เดือน (เดือนม.ค.-ธ.ค.59/เดือนม.ค.-ธ.ค.58) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (AoA) ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้นมากที่สุดร้อยละ 12.04 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.61 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.80 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.79 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าราคาปรับสูงขึ้น ร้อยละ 0.40 ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) และหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร (น้ำมันเชื้อเพลิง) ราคาปรับลดลงเล็กน้อย ร้อยละ -0.99 และร้อยละ -1.78 ตามลำดับ
      
       3. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี ในปี 2560 โดยมีสมมติฐานหลักคือ
      
       1. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%) 3.25 (3.0 - 3.5) เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 การขยายตัวเศรษฐกิจมี ปัจจัยสนับสนุน อาทิ การใช้จ่ายครัวเรือน การผลิตและรายได้เกษตรกรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุนโครงการภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการสูงขึ้นและมีทิศทางเป็นบวกสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม
       2. ราคาน้ำมันดิบดูไบ (USD/Barrel) 50.0 (45.0 - 55.0) ราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยคาดว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ อุปสงค์และอุปทานน้ำมันในตลาดโลกมีความสมดุลมากขึ้นจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปค ทำให้ความผันผวนของราคาลดลง
       3. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ USD) 36.5 (35.5 - 37.5) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า จากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในหลายประเทศ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.81 บาทต่อดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 52.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
      
       4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
       ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง
       อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวสอดคล้องกับการการผลิตและรายได้เกษตรกร ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
       รายได้จากการส่งออกมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของภาคการส่งออก และต้นทุนการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ
       มาตรการภาครัฐสนับสนุนกำลังซื้อของภาคครัวเรือนในช่วงเทศกาล
      
      
      

    

  ดัชนีราคาผู้บริโภค.. ชุดทั่วไปประเทศ...
 เดือน ธันวาคม  ปี 2559  
(2558=100)
 

Code
หมวด
สัดส่วนน้ำหนัก
ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
GROUP AND SUBGROUP
 ธ.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.58
ธ.ค.59/
พ.ย.59
ธ.ค.59/
ธ.ค.58
ม.ค.-ธ.ค.59/
ม.ค.58-ธ.ค.58
0000
 รวมทุกรายการ
100.00   
100.59
100.46
99.47
  .13
  1.13
  .19
ALL COMMODITIES
1000
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  36.13   
101.50
101.90
100.14
 -0.4
  1.36
  1.61
FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
1110
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  3.02   
98.68
99.23
100.05
 -0.55
-1.36
 -0.44
RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
1120
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
  6.56   
101.64
101.75
100.39
 -0.1
  1.25
  1.71
MEATS, POULTRY AND FISH
1121
      เนื้อสัตว์
  2.58   
99.65
100.48
99.77
 -0.83
 -0.12
  1.17
MEATS
1122
      เป็ด ไก่
  1.24   
100.44
100.48
99.66
 -0.04
  .78
 -0.2
DUCK, CHICKEN AND FROG
1123
      ปลาและสัตว์น้ำ
  2.73   
104.12
103.52
101.29
  .58
  2.79
  2.99
FISH AND AQUATIC ANIMALS
1130
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  1.56   
101.02
101.99
100.24
 -0.95
  .77
  1.82
EGGS AND DAIRY PRODUCTS
1140
      ผักและผลไม้
  4.55   
104.18
106.75
99.08
-2.40
  5.15
  6.16
VEGETABLES AND FRUITS
1150
      เครื่องประกอบอาหาร
  1.71   
101.54
101.11
99.71
  .42
  1.84
  .60
SEASONINGS AND CONDIMENTS
1160
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  1.72   
100.96
100.80
99.92
  .15
  1.03
  .40
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
1200
   อาหารสำเร็จรูป
  17.02   
101.42
101.41
100.42
  .01
  .99
  .96
PREPARED FOOD
1210
      อาหารบริโภค-ในบ้าน
  8.60   
101.45
101.43
100.46
  .02
  .98
  .96
PREPARED FOOD AT HOME
1220
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน
  8.42   
101.34
101.35
100.34
 -0.01
  .99
  .94
FOOD AWAY FROM HOME
2000
 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
  2.88   
100.50
100.49
100.33
  .01
  .17
  .40
APPAREL AND FOOTWARE
3000
 หมวดเคหสถาน
  23.25   
98.70
98.71
99.88
 -0.01
-1.18
 -0.99
HOUSING AND FURNISHING
3100
   ค่าที่พักอาศัย
  15.72   
100.72
100.72
100.29
  .00
  .43
  .52
SHELTER
3110
      ค่าเช่า
  14.29   
100.73
100.74
100.27
 -0.01
  .45
  .53
HOUSE RENT
3200
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง
  5.30   
92.52
92.50
98.75
  .02
-6.31
-5.65
ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
3300
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน
  .19   
100.08
100.07
100.15
  .01
 -0.08
  .04
TEXTILE - HOUSE FURNISHING
3600
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด
  1.41   
99.28
99.60
99.46
 -0.32
 -0.18
 -0.54
CLEANIMG SUPPLIES
4000
 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  6.22   
101.01
100.98
100.42
  .03
  .58
  .80
MEDICAL AND PERSONAL CARE
4100
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา
  1.15   
101.01
101.01
100.71
  .00
  .30
  .92
MEDICAL CARE
4200
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
  4.26   
100.99
100.96
100.41
  .04
  .58
  .68
PERSONAL CARE EXPENDITURES
5000
 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  24.02   
100.24
99.04
97.31
  1.21
  3.01
-1.78
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
5100
   ค่าโดยสารสาธารณะ
  2.06   
99.81
99.81
99.99
  .00
 -0.18
 -0.18
PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
5200
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
  16.07   
100.45
98.43
95.43
  2.05
  5.26
-2.99
VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
5400
   การสื่อสาร
  4.31   
99.95
99.95
99.99
  .00
 -0.04
 -0.03
COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
6000
 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา
  6.13   
101.03
101.00
100.51
  .03
  .52
  .79
RECREATION AND EDUCATION
7000
 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  1.38   
113.56
113.52
100.51
  .03
12.98
12.04
TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
8000
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
  63.87   
100.09
99.66
99.10
  .43
  1.00
 -0.6
NON-FOOD AND BEVERAGES
9000
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  27.44   
99.52
99.08
97.39
  .45
  2.19
-1.31
RAW FOOD AND ENERGY
9100
   อาหารสด
  15.69   
101.65
102.60
99.96
 -0.93
  1.69
  2.47
RAW FOOD
9200
   พลังงาน
  11.75   
96.23
93.58
93.42
  2.83
  3.01
-7.21
ENERGY
9300
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
  72.56   
100.98
100.97
100.24
  .01
  .74
  .74
EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
หมายเหตุ..... : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน    

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825