Download ......

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ...

เดือน กันยายน  2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี   2562 

       ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 102.90 เมื่อเทียบกับ

       ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
       1. เดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.10
       2. เดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.32
       3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับ สูงขึ้น 0.81
       ช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)
      
       ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.52 สินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 5.11 ตามการสูงขึ้นของ ข้าวสาร เนื้อสุกร ผักและผลไม้ เป็นสำคัญ ขณะที่สินค้ากลุ่มพลังงานยังคงเป็นปัจจัยลบ โดยลดลงร้อยละ -6.39 ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่ร้อยละ 0.44 เงินเฟ้อเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.81 (AoA) และเงินเฟ้อไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.61
      
       ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2562 จากระหว่างร้อยละ 0.7 -1.3 (YoY) (ค่ากลาง 1.0) เป็นร้อยละ 0.7 -1.0 (ค่ากลางอยู่ที่ 0.85)
      
       1. ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.10 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
      
       หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.12 ตามการสูงขึ้นของ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ที่ร้อยละ 2.41 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังออกสู่ตลาดน้อย เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.54 อาทิ น้ำมันพืช ซีอิ้ว น้ำปลา ราคาเคลื่อนไหวตามการส่งเสริมการตลาด อาหารบริโภคนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.26 อาทิ อาหารแบบตะวันตก (เฟรนด์ฟราย) อาหารตามสั่ง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.23 อาทิ น้ำอัดลม เครื่องดื่มรสชอกโกแลต และกาแฟผงสำเร็จรูป ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.16 โดยเฉพาะไข่ไก่ มีการปลดระวางแม่ไก่ปริมาณไข่จึงออกสู่ตลาดน้อยลง นอกจากนี้ นมถั่วเหลือง นมผง ราคาสูงขึ้น ขณะที่ผักและผลไม้ ลดลง ร้อยละ -0.94 โดยผักสด ลดลงร้อยละ -0.66 อาทิ พริกสด ต้นหอม มะละกอดิบ ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -1.62 อาทิ ลองกอง องุ่น ฝรั่ง ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันหลายชนิดและมีปริมาณมาก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ลดลงร้อยละ -0.36 อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด กุ้งขาว โดยเฉพาะเนื้อสุกรใกล้เทศกาลกินเจ ความต้องการบริโภคลดลง อาหารบริโภคในบ้าน ลดลงร้อยละ -0.01 (อาหารโทรสั่ง (พิซซ่า) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
      
       หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสูงขึ้นของหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.31 (โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน แป้งผัดหน้า) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.09 ตามการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน และสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม) หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.07 ตามการสูงขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 0.22 (น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ (NGV)) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.21 (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) ค่าโดยสารสาธารณะ ลดลงร้อยละ -0.06 (ค่าโดยสารเครื่องบิน) หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา ลดลง -0.01 ตามการลดลงของเครื่องรับโทรทัศน์เป็นสำคัญ ขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
      
       2. เทียบเดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.32 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
      
       หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.47 โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 9.15 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวมีน้อย ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 7.04 โดยผัก สูงขึ้นร้อยละ 8.35 ( มะนาว พริกสด หอมหัวแดง) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาฐานปีที่ผ่านมาต่ำ ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 5.74 (ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า เงาะ) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 2.79 (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.63 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.53 (น้ำอัดลม กาแฟ (ร้อน/เย็น) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.66 และ 0.51 ตามลำดับ (ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารเช้า) ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.10 จากการลดลงของ น้ำมันพืช ซอสหอยนางรม มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)
      
       หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.90 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -2.86 โดยน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ -9.91 (น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าชยานพาหนะ (LPG)) การสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.03 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.30 (รองเท้า เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.13 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.33 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงชึ้นร้อยละ 0.23 (ของใช้ส่วนบุคคล และค่ายา) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.75 (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและทำบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (สุรา)
      
       3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.81 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.48 สูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.13 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า และข้าวสารเหนียว เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 3.93 โดยเฉพาะเนื้อสุกร อาหารทะเล (หอยลาย หอยแครง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.26 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) ผักและผลไม้ ร้อยละ 5.76 (มะนาว พริกสด ต้นหอม) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.14 (น้ำพริกแกง ซอสมะเขือเทศ เกลือป่น) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.68 (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต น้ำหวาน กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) ส่วนอาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.75 และ 1.40 ตามลำดับ (แฮมเบอร์เกอร์ กับข้าวสำเร็จรูป อาหารเช้า)
      
       หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.14 ตามการลดลงของน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ -3.91 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.04 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่ง การสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.96 ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 3.64 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.46 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.51 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.15 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.10 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
      
       4. ไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.61 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.86 โดยเฉพาะผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 9.14 (มะนาว พริกสด ฝรั่ง แก้วมังกร) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 6.75 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 4.04 (เนื้อสุกร หอยลาย หอยแครง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.76 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด) รวมทั้งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาลดลงร้อยละ -0.64
      
       หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.66 โดยเฉพาะดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงถึงร้อยละ -7.86 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -2.14 นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.14 โดยเฉพาะรองเท้า เสื้อผ้าของบุรุษและสตรี หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.23 (ของใช้ส่วนบุคคล (น้ำยาบ้วนปาก แป้งทาผิวกาย) ตามการจัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่ม ยอดจำหน่ายเป็นสำคัญ ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.07 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.30 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.76
      
       คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2562 อยู่ระหว่าง 0.7 - 1.0 (YoY) (ค่ากลาง 0.85)
      
       อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.7 - 3.2 % (สศช.)
       ราคาน้ำมันดิบดูไบ 60 - 70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
       อัตราแลกเปลี่ยน 30.5 - 31.5 บาท/เหรียญสหรัฐฯ
      
      
      

    

  ดัชนีราคาผู้บริโภค.. ชุดทั่วไปประเทศ...
 เดือน กันยายน  ปี 2562  
(2558=100)
 

Code
หมวด
สัดส่วนน้ำหนัก
ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
GROUP AND SUBGROUP
 ก.ย.62
ส.ค.62
ก.ย.61
ก.ย.62/
ส.ค.62
ก.ย.62/
ก.ย.61
ม.ค.-ก.ย.62/
ม.ค.61-ก.ย.61
0000
 รวมทุกรายการ
100.00   
102.90
102.80
102.57
  .10
  .32
  .81
ALL COMMODITIES
1000
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  36.13   
105.02
104.89
102.49
  .12
  2.47
  2.48
FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
1110
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  3.02   
110.75
108.14
101.47
  2.41
  9.15
  5.13
RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
1120
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
  6.56   
104.69
105.07
101.85
 -0.36
  2.79
  3.93
MEATS, POULTRY AND FISH
1121
      เนื้อสัตว์
  2.58   
102.71
103.88
97.78
-1.13
  5.04
  8.05
MEATS
1122
      เป็ด ไก่
  1.24   
101.07
101.14
100.15
 -0.07
  .92
  1.24
DUCK, CHICKEN AND FROG
1123
      ปลาและสัตว์น้ำ
  2.73   
108.27
108.04
106.51
  .21
  1.65
  1.59
FISH AND AQUATIC ANIMALS
1130
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  1.56   
102.46
102.30
100.82
  .16
  1.63
  1.26
EGGS AND DAIRY PRODUCTS
1140
      ผักและผลไม้
  4.55   
105.91
106.91
98.94
 -0.94
  7.04
  5.76
VEGETABLES AND FRUITS
1150
      เครื่องประกอบอาหาร
  1.71   
103.29
102.74
103.39
  .54
 -0.1
  1.14
SEASONINGS AND CONDIMENTS
1160
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  1.72   
103.57
103.33
103.02
  .23
  .53
  .68
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
1200
   อาหารสำเร็จรูป
  17.02   
104.55
104.42
103.94
  .12
  .59
  1.07
PREPARED FOOD
1210
      อาหารบริโภค-ในบ้าน
  8.60   
104.21
104.22
103.53
 -0.01
  .66
  .75
PREPARED FOOD AT HOME
1220
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน
  8.42   
104.83
104.56
104.30
  .26
  .51
  1.40
FOOD AWAY FROM HOME
2000
 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
  2.88   
100.56
100.77
100.86
 -0.21
 -0.3
  .10
APPAREL AND FOOTWARE
3000
 หมวดเคหสถาน
  23.25   
100.69
100.60
100.36
  .09
  .33
  .46
HOUSING AND FURNISHING
3100
   ค่าที่พักอาศัย
  15.72   
101.86
101.83
101.65
  .03
  .21
  .32
SHELTER
3110
      ค่าเช่า
  14.29   
101.89
101.86
101.66
  .03
  .23
  .32
HOUSE RENT
3200
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง
  5.30   
97.64
97.64
96.81
  .00
  .86
  1.10
ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
3300
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน
  .19   
98.38
98.36
98.43
  .02
 -0.05
 -0.33
TEXTILE - HOUSE FURNISHING
3600
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด
  1.41   
100.06
98.85
99.88
  1.22
  .18
  .06
CLEANIMG SUPPLIES
4000
 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  6.22   
101.94
101.62
101.71
  .31
  .23
  .15
MEDICAL AND PERSONAL CARE
4100
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา
  1.15   
103.30
103.24
102.67
  .06
  .61
  .77
MEDICAL CARE
4200
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
  4.26   
101.73
101.28
101.56
  .44
  .17
  .00
PERSONAL CARE EXPENDITURES
5000
 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  24.02   
101.59
101.52
104.58
  .07
-2.86
 -0.96
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
5100
   ค่าโดยสารสาธารณะ
  2.06   
106.81
106.87
100.64
 -0.06
  6.13
  3.64
PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
5200
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
  16.07   
101.60
101.48
106.86
  .12
-4.92
-1.87
VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
5400
   การสื่อสาร
  4.31   
99.84
99.84
99.87
  .00
 -0.03
 -0.04
COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
6000
 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา
  6.13   
102.61
102.62
101.85
 -0.01
  .75
  .51
RECREATION AND EDUCATION
7000
 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  1.38   
120.34
120.34
120.33
  .00
  .01
  .00
TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
8000
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
  63.87   
101.71
101.63
102.63
  .08
 -0.9
 -0.14
NON-FOOD AND BEVERAGES
9000
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  27.44   
103.38
103.27
103.37
  .11
  .01
  1.54
RAW FOOD AND ENERGY
9100
   อาหารสด
  15.69   
105.90
105.83
100.75
  .07
  5.11
  4.43
RAW FOOD
9200
   พลังงาน
  11.75   
99.54
99.40
106.34
  .14
-6.39
-2.18
ENERGY
9300
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
  72.56   
102.70
102.61
102.25
  .09
  .44
  .54
EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
หมายเหตุ..... : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน    

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825