Download ......

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้บริโภค ชุดรายได้น้อยของประเทศ

เดือน มิถุนายน  2558 และระยะ 6 เดือนแรกของปี   2558 

      กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศ เดือนมิถุนายน 2558 โดยสรุป
จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 425 รายการครอบคลุม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศ ได้ผลดังนี้
       1.ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศเดือนมิถุนายน 2558
       ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2558 เท่ากับ 107.62 ( เดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 107.51 )
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนพฤษภาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.10
       2.2 เดือนมิถุนายน 2557 ลดลงร้อยละ - 0.98
       2.3 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน ) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
       ลดลงร้อยละ 0.65
       3. ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศเดือนมิถุนายน 2558 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.10 (เดือนพฤษภาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.17) สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.11 และดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.10
       3.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (เดือนพฤษภาคม 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.21 ) จากการสูงขึ้นของสินค้าที่สำคัญๆ ดังนี้
      
       รายการสินค้า ร้อยละ (มิ.ย.58 / พ.ค.58 )
       เนื้อสุกร 0.72
       กระดูกซี่โครงหมู 0.28
       ปลาดุก 0.19
       ปลากะพง 0.45
       หอยลาย 2.49
       ไข่ไก่ 0.14
       นมสด 0.16
       ผักกาดขาว 13.81
       ผักชี 24.26
       น้ำปลา 0.24
       ซีอิ๊ว 1.73
       อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) 0.37
      
       หมวดเนื้อสัตว์สด ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.50 (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู เนื้อโค เครื่องในวัว ) หมวดปลาและสัตว์น้ำ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.09 (ปลาดุก ปลานิล ปลากะพง ปลาหมึกกล้วย หอยแครง หอยลาย ปลาทูนึ่ง ) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.10 ประกอบด้วยหมวดไข่ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.15 ( ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม ) และหมวดนมและผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.07 (นมสด นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม นมถั่วเหลือง ) หมวดผักสด ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.42 ผลจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งทำให้ผักบางชนิดเสียหาย เช่น กะหล่ำปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักชี หัวผักกาดขาว ถั่วงอก ผักกาดหอม และข้าวโพดฝักอ่อน หมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.11 ( น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เครื่องปรุงรส) หมวดอาหารสำเร็จรูป ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.16 ได้แก่ หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.11 (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว) และ หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.24 ( อาหารกลางวัน(ข้าวราดแกง) )
      
       สำหรับรายการสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มีราคาปรับลดลง ดังนี้
      
       รายการสินค้า ร้อยละ (มิ.ย.58 / พ.ค.58 )
       ข้าวสารเจ้า -0.11
       ไก่สด -0.38
       ส้มเขียวหวาน -2.13
       เงาะ -20.13
       มังคุด -10.26
       กาแฟผงสำเร็จรูป -0.35
       น้ำอัดลม -0.44
      
       หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.05 ( ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว วุ้นเส้น เต้าหู้ ) หมวดเป็ด ไก่ สด ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.38 ( ไก่สด ) หมวดผลไม้สด ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.99 เนื่องจากเป็นฤดูกาลของผลไม้บางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน เงาะ องุ่น มังคุด และ แก้วมังกร) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.13 ( กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม กาแฟ-สำเร็จรูปพร้อมดื่ม ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม )
      
       3.2 ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคา สูงขึ้นร้อยละ 0.10 (เดือนพฤษภาคม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 ) โดยราคาสินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ดังนี้
      
       รายการสินค้า ร้อยละ (มิ.ย.58 / พ.ค.58 )
       เครื่องแบบนักเรียนประถมชาย 0.85
       เครื่องแบบอุดมศึกษาชาย 0.21
       ค่าเช่าบ้าน 0.06
       ค่าถอนฟัน 0.53
       ค่ารถรับส่งนักเรียน 0.31
       น้ำมันเบนซิน 95 1.97
       แก๊สโซฮอล์ 91 1.74
       แก๊สโซฮอล์ 95 1.70
       แก๊สโซฮอล์ E20 1.83
       ค่าเล่าเรียน - ค่าธรรมเนียมประถมศึกษา(รัฐบาล) 0.25
       ค่าเล่าเรียน - ค่าธรรมเนียมประถมศึกษา(เอกชน) 1.45
       ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษา(รัฐบาล) 0.15
       ค่าลงทะเบียน - ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษา(เอกชน) 0.12
       บุหรี่ 0.05
       เบียร์ 0.10
      
       หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.04 (เครื่องแบบนักเรียนประถมชาย - หญิง เครื่องแบบอุดมศึกษาชาย เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล ถุงน่อง ) หมวดเคหสถาน ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.02 (ค่าเช่าบ้าน) หมวดค่ารักษาพยาบาล ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.05 (ค่าถอนฟัน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าห้องพักคนไข้-โรงพยาบาลเอกชน ค่ายาจากการรักษา รพ.รัฐ (คนไข้ใน) หมวดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.00 (น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 ) หมวดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.49 (ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมประถมศึกษา(รัฐบาล/เอกชน) ค่าเล่าเรียน- ค่าธรรมเนียมมัธยมศึกษา(รัฐบาล/เอกชน) ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมมัธยมศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวะ(รัฐบาล/เอกชน) ค่าลงทะเบียน-ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษา(รัฐบาล/เอกชน) ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.03 (บุหรี่ เบียร์) รวมทั้ง ค่ายา (ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาคุมกำเนิด ยาหอม และค่าโดยสารรถเมล์เล็ก1/รถสองแถว ค่ารถรับส่งนักเรียน
      
       สำหรับสินค้าและบริการดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ปรับราคาลดลง ดังนี้
       รายการสินค้า ร้อยละ (มิ.ย.58/พ.ค.58 )
       เตาแก๊ส -0.30
       ตู้เย็น -0.06
       น้ำยาปรับผ้านุ่ม -2.16
       น้ำยาล้างห้องน้ำ -0.64
       สบู่ถูตัว -1.45
       แชมพูสระผม -0.20
       กระดาษชำระ -0.81
       แผ่นดิสก์ -0.26
      
       หมวดบริภัณฑ์อื่น ๆ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.09 ( เตาแก๊ส ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ) หมวดสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.33 ( น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างห้องน้ำ ) หมวดค่าของใช้ส่วนบุคคล ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.21 (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ใบมีดโกน กระดาษชำระ ครีมนวดผม ผ้าอนามัย น้ำยาระงับกลิ่นกาย ) หมวดค่าอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่น ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.11 (แผ่นดิสก์ อาหารสัตว์เลี้ยง) รวมทั้งการลดลงของค่ายา ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้ออักเสบจากการติดเชื้อ) ยาลดกรดในกระเพาะ และยาวิตามิน/อาหารเสริม เป็นต้น
       4. พิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ลดลงร้อยละ 0.98 ( เดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ 1.21 ) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 1.97 โดยหมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.21 ดัชนีราคาหมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 7.01 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.53 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.93 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.76 และ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.25
       สำหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.30 โดยดัชนีราคาหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.00 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.48 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.76 และหมวดอาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.13 ( อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.70 อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.94 ) ขณะที่ดัชนีราคาหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 1.12 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ลดลงร้อยละ 1.34 และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 4.57
      
       5. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 6 เดือนของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.65 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.85 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 7.52 ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.75 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 1.21 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.72 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.34
       สำหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.93 ตามการสูงขึ้นของหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ร้อยละ 0.34 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.56 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.61 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.09 หมวดอาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.28 ( อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.98 อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.85 ) ขณะที่หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 1.19 และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 3.76 เป็นต้น
      
      

  

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825     

    

  ดัชนีราคาผู้บริโภค.. ชุดรายได้น้อย
 เดือน มิถุนายน  ปี 2558  
(2558=100)
 

Code
หมวด
สัดส่วนน้ำหนัก
ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
GROUP AND SUBGROUP
 มิ.ย.58
พ.ค.58
มิ.ย.57
มิ.ย.58/
พ.ค.58
มิ.ย.58/
มิ.ย.57
ม.ค.-มิ.ย.58/
ม.ค.57-มิ.ย.57
0000
 รวมทุกรายการ
100.00   
100.20
100.10
101.20
  .10
 -0.98
 -0.65
ALL COMMODITIES
1000
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  44.87   
99.94
99.83
99.64
  .11
  .30
  .93
FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
1110
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  4.41   
99.79
99.84
100.92
 -0.05
-1.12
-1.19
RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
1120
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
  8.19   
99.65
99.45
101.00
  .20
-1.34
  .34
MEATS, POULTRY AND FISH
1121
      เนื้อสัตว์
  3.37   
100.13
99.73
104.70
  .40
-4.37
-1.40
MEATS
1122
      เป็ด ไก่
  1.55   
99.94
100.06
100.37
 -0.11
 -0.42
 -0.31
DUCK, CHICKEN AND FROG
1123
      ปลาและสัตว์น้ำ
  3.27   
99.03
98.94
97.16
  .09
  1.92
  2.62
FISH AND AQUATIC ANIMALS
1130
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  1.89   
99.21
99.11
103.96
  .10
-4.57
-3.76
EGGS AND DAIRY PRODUCTS
1140
      ผักและผลไม้
  5.54   
101.27
101.25
98.32
  .02
  3.00
  .56
VEGETABLES AND FRUITS
1150
      เครื่องประกอบอาหาร
  2.23   
100.20
100.09
98.74
  .11
  1.48
  2.61
SEASONINGS AND CONDIMENTS
1160
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  2.22   
99.84
99.97
99.09
 -0.13
  .76
  1.09
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
1200
   อาหารสำเร็จรูป
  20.39   
99.78
99.63
98.67
  .16
  1.13
  2.28
PREPARED FOOD
1210
      อาหารบริโภค-ในบ้าน
  11.08   
99.64
99.53
98.95
  .11
  .70
  1.98
PREPARED FOOD AT HOME
1220
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน
  9.32   
100.04
99.81
98.14
  .24
  1.94
  2.85
FOOD AWAY FROM HOME
2000
 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
  2.23   
99.94
99.90
99.42
  .04
  .53
  .75
APPAREL AND FOOTWARE
3000
 หมวดเคหสถาน
  24.90   
99.91
99.89
100.11
  .02
 -0.21
  .32
HOUSING AND FURNISHING
3100
   ค่าที่พักอาศัย
  17.12   
100.02
99.96
99.24
  .06
  .79
  .74
SHELTER
3110
      ค่าเช่า
  16.75   
100.03
99.96
99.29
  .07
  .75
  .69
HOUSE RENT
3200
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง
  5.69   
99.63
99.63
102.96
  .00
-3.24
-1.02
ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
3300
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน
  .15   
99.88
99.86
99.43
  .03
  .45
  .68
TEXTILE - HOUSE FURNISHING
3600
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด
  1.63   
99.71
100.04
99.14
 -0.33
  .58
  .95
CLEANIMG SUPPLIES
4000
 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  5.45   
99.83
99.91
98.91
 -0.09
  .93
  1.21
MEDICAL AND PERSONAL CARE
4100
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา
  .92   
99.76
99.72
98.43
  .04
  1.36
  1.69
MEDICAL CARE
4200
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
  4.12   
99.81
99.96
98.87
 -0.15
  .95
  1.27
PERSONAL CARE EXPENDITURES
5000
 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  15.92   
101.66
101.37
109.32
  .29
-7.01
-7.52
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
5100
   ค่าโดยสารสาธารณะ
  2.05   
100.21
100.15
98.98
  .06
  1.25
  1.05
PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
5200
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
  8.90   
103.18
102.62
118.35
  .54
-12.82
-13.70
VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
5400
   การสื่อสาร
  3.82   
100.00
100.00
100.03
  .00
 -0.03
 -0.02
COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
6000
 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา
  4.70   
99.95
99.82
99.20
  .13
  .76
  .72
RECREATION AND EDUCATION
7000
 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  1.92   
100.37
100.34
98.16
  .03
  2.25
  2.34
TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
8000
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
  55.13   
100.41
100.31
102.43
  .10
-1.97
-1.85
NON-FOOD AND BEVERAGES
9000
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  29.84   
100.82
100.61
106.00
  .21
-4.88
-4.65
RAW FOOD AND ENERGY
9100
   อาหารสด
  20.03   
100.04
99.96
100.60
  .09
 -0.55
 -0.37
RAW FOOD
9200
   พลังงาน
  9.81   
102.72
102.20
119.31
  .51
-13.90
-13.51
ENERGY
9300
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
  70.16   
99.93
99.89
99.13
  .05
  .81
  1.19
EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY