Download ......

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ...

เดือน กุมภาพันธ์  2555


 

      ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ปรับตัวชะลอลง
       เงินเฟ้อทั่วไปของประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 113.63 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.35 เป็นการปรับตัวลดลง (โดยอัตราเงินเฟ้อของ เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 3.38) และ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2555 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.37 และเทียบเฉลี่ย 2 เดือนแรกของปี 2555 กับช่วงเดียวกันของปี 2554 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.36 เป็นไปตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังเกิดภาวะวิกฤตอุทกภัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และการดูแลราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพประชาชนของ กระทรวงพาณิชย์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 3.30 - 3.80 โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้า จากผลกระทบด้านภาวะเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชน
       การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเฉลี่ยสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่ง จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศที่ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก และการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันตามนโยบายรัฐบาล มีผลทำให้ดัชนีราคาหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.15 และ 0.53 ตามลำดับ ขณะที่อาหารสดบางชนิดมีราคาลดลง เช่น เนื้อสุกร ไก่สด ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำทะเล และผักสด สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆที่มีราคาสูงขึ้นตามภาวะและปริมาณการผลิต เช่น ข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ ผักสด นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูป ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำประปา วัสดุก่อสร้าง สิ่งที่ใช้ทำความสะอาด และค่าของใช้ส่วนบุคคล เป็นต้น
       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555
       จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 417 รายการครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สรุปได้ดังนี้
       1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555
       ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 113.63 ( เดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 113.21 )
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.37
       2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.35
       2.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์) 2555 กับระยะเดียวกันของปี 2554
       สูงขึ้นร้อยละ 3.36
       3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เทียบกับเดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.37 ( เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.39 ) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม ร้อยละ 0.15 และหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 0.53 สาเหตุสำคัญจากการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ตามราคาน้ำมันตลาดโลก และการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต และการขนส่ง โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าประเภท ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักสด เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารสำเร็จรูป ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าน้ำประปา สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดในบ้าน ค่าของใช้ส่วนบุคคล ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
       3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ 0.15 ตามการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้า ผักสด (ผักคะน้า ผักชี ผักกาดขาว แตงกวา มะนาว ต้นหอม หัวผักกาดขาว) ผลไม้บางชนิด (ส้มเขียวหวาน กล้วยน้ำว้า แอ๊ปเปิ้ล ทุเรียน) เนื่องจากภูมิอากาศที่แปรปรวน ร้อนจัดแห้งแล้งทำให้ผลผลิตเสียหายมีปริมาณออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผักแปรรูป เช่น หัวหอมแดง กระเทียมแห้งมีราคาลดลงเพราะเป็นช่วงฤดูกาลผลิต สำหรับสินค้าอื่นที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภาวะต้นทุนและปริมาณการผลิต เช่น ไข่ไก่ นมสด นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม นมถั่วเหลือง เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสมะเขือเทศ พริกแกง) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำดื่มบริสุทธิ์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟ - ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) และอาหารสำเร็จรูป
       3.2 ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.53 (เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.79) โดยสินค้าสำคัญที่มีความเคลื่อนไหวคือ ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ร้อยละ 4.46 และมีสินค้าและบริการอื่นที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.01 วัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 0.06 ค่าน้ำประปา ร้อยละ 0.65 สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ร้อยละ 0.29 ( ผงซักฟอก ก้อนดับกลิ่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า(น้ำยาซักแห้ง) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 0.15 ( ยาแก้ไข้หวัด ยาฆ่าเชื้อรา ยาคุมกำเนิด ) ค่าของใช้ส่วนบุคคลสูงขึ้น ร้อยละ 0.07 (สบู่ถูตัว น้ำมันใส่ผม แชมพูสระผม ลิปสติก แปรงสีฟัน กระดาษชำระ ผ้าอนามัย น้ำยาระงับกลิ่นกาย แป้งทาผิวกาย) และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้น ร้อยละ 0.01 เป็นต้น
       4. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.35 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 7.18 โดยดัชนีราคาหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้น ร้อยละ 2.78 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ 7.19 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.69 ผักและผลไม้ ร้อยละ 6.43 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 11.27 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.64 และอาหารสำเร็จรูป ร้อยละ 9.19 ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ 1.01 จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ ขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 0.27 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.17 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 1.10 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.74 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาสูงขึ้น ร้อยละ 0.11
       5. พิจารณาดัชนีเฉลี่ย 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ ) 2555 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.36 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 7.44 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.87 จากการสูงขึ้นของหมวด ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 2.56 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ร้อยละ 8.84 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.50 ผักและผลไม้ ร้อยละ 6.32 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 11.76 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.40 อาหารสำเร็จรูป ร้อยละ 9.21 น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 0.20 ค่าน้ำประปา ร้อยละ 4.18 ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ 12.10 และค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 0.48
       6. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 300 รายการ)
       คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจำนวน 117 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
       ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 107.38 เมื่อเทียบกับ
       6.1 เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.11
       6.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.72
       6.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์) 2555 กับระยะเดียวกัน ของปี 2554
       สูงขึ้นร้อยละ 2.73
       ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.26) โดยมีผลกระทบมาจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นและลดลง สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ค่าน้ำประปา สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ หมวดบริภัณฑ์อื่นๆ เช่น เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตารีด และเตาไมโครเวฟ เป็นต้น
       เมื่อเทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และยังอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย
      

    

  ดัชนีราคาผู้บริโภค.. ชุดทั่วไปประเทศ...
 เดือน กุมภาพันธ์  ปี 2555  
(2562=100)
 

Code
หมวด
สัดส่วนน้ำหนัก
ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
GROUP AND SUBGROUP
 ก.พ.55
ม.ค.55
ก.พ.54
ก.พ.55/
ม.ค.55
ก.พ.55/
ก.พ.54
ม.ค.-ก.พ.55/
ม.ค.54-ก.พ.54
0000
 รวมทุกรายการ
100.00   
92.92
92.58
89.92
  .37
  3.35
  3.36
ALL COMMODITIES
1000
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  40.35   
86.03
85.91
80.27
  .15
  7.18
  7.44
FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
1110
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  4.09   
91.55
91.31
89.08
  .26
  2.78
  2.56
RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
1120
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
  8.93   
83.68
84.92
78.07
-1.46
  7.19
  8.84
MEATS, POULTRY AND FISH
1121
      เนื้อสัตว์
  3.54   
85.33
87.31
77.48
-2.26
10.14
12.58
MEATS
1122
      เป็ด ไก่
  1.57   
92.03
94.82
87.47
-2.94
  5.21
  7.84
DUCK, CHICKEN AND FROG
1123
      ปลาและสัตว์น้ำ
  3.83   
78.95
78.87
75.09
  .11
  5.14
  5.57
FISH AND AQUATIC ANIMALS
1130
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  2.05   
94.46
93.43
92.00
  1.10
  2.69
  2.50
EGGS AND DAIRY PRODUCTS
1140
      ผักและผลไม้
  5.47   
76.90
76.03
72.25
  1.14
  6.43
  6.32
VEGETABLES AND FRUITS
1150
      เครื่องประกอบอาหาร
  2.17   
91.31
91.27
82.07
  .05
11.27
11.76
SEASONINGS AND CONDIMENTS
1160
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  2.21   
92.72
92.45
90.33
  .30
  2.64
  2.40
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
1200
   อาหารสำเร็จรูป
  15.42   
87.19
86.90
79.85
  .33
  9.19
  9.21
PREPARED FOOD
1210
      อาหารบริโภค-ในบ้าน
  8.70   
87.87
87.47
78.15
  .46
12.44
12.38
PREPARED FOOD AT HOME
1220
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน
  6.72   
86.27
86.12
81.97
  .17
  5.24
  5.32
FOOD AWAY FROM HOME
2000
 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
  2.23   
96.45
96.40
95.74
  .05
  .74
  .75
APPAREL AND FOOTWARE
3000
 หมวดเคหสถาน
  23.17   
94.21
94.16
92.21
  .06
  2.17
  2.18
HOUSING AND FURNISHING
3100
   ค่าที่พักอาศัย
  15.49   
95.34
95.33
94.81
  .01
  .56
  .56
SHELTER
3110
      ค่าเช่า
  14.62   
95.33
95.32
94.86
  .01
  .48
  .48
HOUSE RENT
3200
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง
  5.49   
88.15
87.99
81.34
  .19
  8.37
  8.53
ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
3300
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน
  .15   
98.61
98.52
97.41
  .10
  1.24
  1.20
TEXTILE - HOUSE FURNISHING
3600
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด
  1.64   
98.41
98.13
95.40
  .29
  3.15
  3.05
CLEANIMG SUPPLIES
4000
 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  5.68   
95.01
94.95
93.97
  .06
  1.10
  1.09
MEDICAL AND PERSONAL CARE
4100
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา
  1.22   
92.78
92.74
92.16
  .05
  .68
  .66
MEDICAL CARE
4200
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
  4.21   
94.96
94.87
93.48
  .08
  1.59
  1.58
PERSONAL CARE EXPENDITURES
5000
 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  22.67   
102.84
101.61
102.58
  1.21
  .27
 -0.09
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
5100
   ค่าโดยสารสาธารณะ
  1.37   
91.43
91.43
92.45
  .01
-1.10
-1.10
PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
5200
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
  15.18   
106.50
104.18
105.54
  2.23
  .91
  .25
VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
5400
   การสื่อสาร
  4.35   
100.31
100.34
100.49
 -0.03
 -0.18
 -0.16
COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
6000
 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา
  4.51   
95.42
95.44
95.31
 -0.02
  .11
  .18
RECREATION AND EDUCATION
7000
 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  1.39   
71.47
71.47
71.27
  .00
  .28
  .30
TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
8000
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
  59.65   
97.03
96.52
96.06
  .53
  1.01
  .87
NON-FOOD AND BEVERAGES
9000
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  32.94   
92.27
91.32
87.91
  1.04
  4.96
  4.96
RAW FOOD AND ENERGY
9100
   อาหารสด
  20.55   
83.79
83.81
79.44
 -0.02
  5.49
  5.98
RAW FOOD
9200
   พลังงาน
  12.39   
106.15
102.95
102.10
  3.10
  3.97
  3.05
ENERGY
9300
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
  67.06   
93.30
93.20
90.83
  .11
  2.72
  2.73
EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
หมายเหตุ..... : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน    

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825