รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป..ของ ประเทศไทย ปี 2563 ปีฐาน 2562
Report for Consumer Price Index of THAILAND YEAR 2020 BASE YEAR 2019

ปี

       
Download to Excel

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

   
ลำดับ รายการ
หากต้องการข้อมูลย้อนหลัง คลิ๊กที่ชื่อรายการ
DESCRIPTION ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
NO. JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. AVG.
1
รวมทุกรายการ   ALL COMMODITIES
100.13
100.05
  99.19
  97.17
  97.18
  98.70
  99.36
  99.65
  99.54
  99.59
  99.55
  99.70
  99.15
2
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
100.43
100.80
100.55
100.62
100.64
100.84
101.35
102.12
102.04
102.09
101.86
101.40
101.23
3
   อาหารปรุงที่บ้าน   FOOD AT HOME
100.55
101.06
100.66
100.88
100.83
101.20
101.95
103.35
103.17
103.28
102.83
101.93
101.81
4
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
104.45
104.09
104.31
103.90
103.19
103.58
103.63
103.25
103.21
102.59
101.00
100.42
103.14
5
      ข้าว   RICE
105.80
105.36
105.61
105.11
104.59
105.08
104.71
104.18
104.15
103.50
101.22
100.39
104.14
6
      แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
100.46
100.37
100.48
100.36
  99.06
  99.18
100.45
100.50
100.44
  99.88
100.35
100.51
100.17
7
      แป้ง   FLOUR
  99.03
100.22
100.42
100.74
101.25
101.08
101.01
100.81
100.66
100.04
  99.74
100.14
100.43
8
      ผลิตภัณฑ์จากแป้ง   FLOUR PRODUCTS
100.47
100.36
100.48
100.35
  99.03
  99.16
100.44
100.49
100.43
  99.87
100.35
100.52
100.16
9
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ   MEATS, POULTRY AND FISH
102.10
102.40
101.71
101.24
100.83
100.79
102.61
103.73
103.62
102.91
103.04
102.61
102.30
10
      เนื้อสัตว์   MEATS
104.31
104.98
103.51
102.71
102.63
103.00
106.99
109.17
109.15
109.20
107.78
106.27
105.81
11
      เนื้อสัตว์สด   MEATS
105.07
105.84
104.07
103.15
103.06
103.58
108.30
110.91
110.87
110.92
109.23
107.43
106.87
12
      เนื้อสัตว์แปรรูป   PROCESSED MEATS
100.24
100.39
100.51
100.36
100.36
  99.94
100.06
  99.99
100.05
  99.99
100.11
100.12
100.18
13
      เป็ด ไก่   DUCK, CHICKEN AND FROG
101.01
100.86
100.57
100.27
  99.58
  98.45
  99.55
100.71
  99.91
  96.00
  99.82
  99.87
  99.72
14
      เป็ด ไก่ สด   DUCK, CHICKEN AND FROG
101.00
100.69
100.07
  99.45
  98.97
  99.86
101.04
101.25
101.63
100.73
100.22
  99.76
100.39
15
      เป็ด ไก่ สำเร็จรูปและแปรรูป   PREPARED DUCK, CHICKEN AND FROG
101.02
101.06
101.14
101.22
100.31
  96.82
  97.83
100.08
  97.91
  90.49
  99.35
100.01
  98.94
16
      ปลาและสัตว์น้ำ   FISH AND AQUATIC ANIMALS
100.59
100.77
100.61
100.33
  99.76
  99.80
100.02
100.16
100.26
100.22
100.19
100.52
100.27
17
      ปลาน้ำจืดสด   FRESH WATER FISH
100.97
101.13
101.14
100.98
100.47
100.11
100.26
100.30
100.37
100.39
100.60
100.79
100.63
18
      ปลาน้ำทะเลสด   MARINE FISH
100.88
101.42
100.15
  99.56
  98.79
  99.20
  98.80
  98.94
  99.79
100.40
  99.32
  99.84
  99.76
19
      สัตว์น้ำ   AQUATIC ANIMAL
100.18
100.27
  99.98
  99.36
  98.38
  98.81
  99.53
  99.90
  99.71
  99.31
  99.53
100.20
  99.60
20
      ปลาแปรรูป   PROCESSED FISH
100.24
100.33
100.60
100.74
100.64
100.69
100.71
100.71
100.89
100.82
100.48
100.54
100.62
21
      สัตว์น้ำแปรรูป   PROCESSED AQUATIC
100.57
101.04
101.21
101.36
101.45
101.50
101.52
101.79
101.83
101.92
102.26
102.29
101.56
22
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม   EGGS AND DAIRY PRODUCTS
100.41
  99.98
100.07
103.23
100.23
  98.45
  99.95
101.42
101.34
100.54
101.67
101.16
100.70
23
      ไข่   EGGS
101.51
100.13
100.78
109.77
101.03
  95.74
  99.93
104.20
104.30
102.15
105.18
103.81
102.38
24
      นมและผลิตภัณฑ์นม   MILK AND DAIRY PRODUCTS
  99.81
  99.90
  99.69
  99.68
  99.80
  99.94
  99.97
  99.92
  99.74
  99.67
  99.76
  99.72
  99.80
25
      ผักและผลไม้   VEGETABLES AND FRUITS
  95.18
  96.72
  95.60
  96.33
  98.34
100.32
100.23
104.38
103.92
106.09
104.56
101.81
100.29
26
      ผักสดแปรรูปและอื่นๆ   FRESH VEG., PROCESSED AND OTHERS
  90.79
  94.85
  92.71
  95.77
102.93
106.88
103.58
110.07
107.36
111.04
109.29
104.97
102.52
27
      ผักสด   FRESH VEGETABLES
  87.99
  93.10
  90.70
  94.46
102.89
107.37
103.19
110.66
107.29
111.31
108.25
101.80
101.58
28
      ผักแปรรูปและอื่นๆ   PROCESSED VEGETABLE AND OTHER
106.97
104.93
104.30
103.38
103.13
104.01
105.75
106.65
107.77
109.46
115.28
123.24
107.91
29
      ผลไม้สดแปรรูปและอื่นๆ   FRESH FRUITS., PROCESSED AND OTHERS
  99.30
  98.47
  98.32
  96.85
  94.02
  94.15
  97.09
  99.03
100.67
101.43
100.12
  98.85
  98.19
30
      ผลไม้สด   FRESH FRUITS
  99.27
  98.45
  98.29
  96.79
  93.91
  94.05
  97.03
  99.01
100.67
101.45
100.11
  98.83
  98.16
31
      ผลไม้แปรรูปและอื่น ๆ   PROCESSED FRUIT
100.47
  99.23
  99.73
  99.59
100.27
  99.79
  99.92
  99.55
  99.84
100.01
100.02
100.03
  99.87
32
      เครื่องประกอบอาหาร   SEASONINGS AND CONDIMENTS
101.07
102.39
102.93
103.25
103.04
102.82
103.17
102.91
102.61
102.51
102.83
103.54
102.76
33
      ผลิตภัณฑ์น้ำตาล   SUGAR AND SWEET
100.29
100.86
100.87
100.84
100.81
100.85
101.62
101.64
101.62
101.64
101.65
101.65
101.20
34
      น้ำตาลและขนมหวาน   SUGAR AND SWEET
100.29
100.86
100.87
100.84
100.81
100.85
101.62
101.64
101.62
101.64
101.65
101.65
101.20
35
      เครื่องปรุงอาหาร   FAT, OIL AND SEASONALINGS
101.85
103.94
105.03
105.71
105.30
104.81
104.73
104.20
103.63
103.39
104.03
105.46
104.34
36
      น้ำมันและไขมัน   OIL AND FAT
104.43
109.48
111.13
113.03
111.38
110.14
109.12
107.38
106.44
105.18
107.94
110.99
108.89
37
      เครื่องปรุงรส   SEASONING
100.52
101.09
101.86
101.93
102.16
102.06
102.46
102.56
102.16
102.45
102.00
102.61
101.99
38
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
101.43
101.67
101.76
101.76
101.59
101.58
101.52
101.55
101.53
101.62
101.68
101.45
101.60
39
   อาหารสำเร็จรูป   PREPARED FOOD
100.30
100.49
100.41
100.33
100.41
100.44
100.67
100.73
100.77
100.75
100.77
100.80
100.57
40
      อาหารบริโภค-ในบ้าน   PREPARED FOOD AT HOME
100.38
100.51
100.43
100.36
100.50
100.57
100.63
100.71
100.73
100.69
100.69
100.76
100.58
41
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน   FOOD AWAY FROM HOME
100.21
100.46
100.39
100.30
100.32
100.31
100.71
100.74
100.79
100.80
100.83
100.83
100.56
42
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า   APPAREL AND FOOTWARE
100.06
100.09
100.14
100.17
100.17
  99.98
100.01
  99.98
  99.98
100.02
  99.94
  99.89
100.04
43
   ผ้าและเสื้อผ้า   CLOTH AND CLOTHINEG
100.08
100.10
100.16
100.19
100.19
100.00
100.02
100.00
  99.98
100.04
  99.94
  99.89
100.05
44
      บุรุษ   MEN
100.30
100.16
100.18
100.18
100.18
100.26
  99.94
  99.83
  99.71
  99.85
  99.77
  99.89
100.02
45
      เครื่องแบบชาย   MEN'S UNIFORMS
100.25
100.25
100.25
100.25
100.25
100.51
100.66
100.66
100.66
100.66
100.66
100.66
100.48
46
      เสื้อบุรุษ   MEN'S SHIRTS
100.40
100.20
100.19
100.19
100.19
100.21
  99.52
  99.49
  99.31
  99.50
  99.39
  99.65
  99.85
47
      กางเกงบุรุษ   MEN' S TROUSERS
100.10
100.02
100.08
100.10
100.10
100.22
100.29
  99.99
  99.92
100.03
  99.96
  99.94
100.06
48
      เสื้อผ้าบุรุษอื่นๆ   OTHERS
100.43
100.43
100.43
100.43
100.43
100.30
100.30
100.31
100.30
100.30
100.28
100.28
100.35
49
      เครื่องประดับบุรุษ   MEN'S APPAREL
100.46
100.14
100.46
100.46
100.46
100.46
100.46
100.66
100.66
100.47
100.47
100.47
100.47
50
      สตรี   WOMEN
  99.95
100.04
100.14
100.20
100.21
  99.83
100.11
  99.99
100.07
100.07
  99.95
  99.69
100.02
51
      ผ้าสตรี   WOMEN 'S CLOTHINGS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
52
      เครื่องแบบหญิง   WOMEN'S UNIFORMS
100.08
100.08
100.08
100.08
100.08
100.21
100.23
100.23
100.23
100.23
100.23
100.23
100.17
53
      เสื้อสตรี   WOMEN ' S BLOUSES
  99.93
  99.98
100.10
100.18
100.18
  99.95
100.19
100.00
100.13
100.13
  99.92
  99.52
100.02
54
      กางเกงสตรีและกระโปรงสตรี   WOMEN' S SLACKS
  99.91
100.14
100.24
100.29
100.31
  99.41
  99.90
  99.87
  99.89
  99.89
  99.92
  99.92
  99.97
55
      เสื้อผ้าสตรีอื่นๆ   OTHERS
100.14
100.14
100.03
100.03
100.03
100.02
  99.97
  99.97
  99.97
  99.97
  99.97
100.00
100.02
56
      เด็ก   CHILDREN
  99.82
100.10
100.14
100.13
100.13
  99.78
  99.72
100.43
100.33
100.45
100.24
100.38
100.14
57
      เครื่องแบบเด็ก   SCHOOL CHILDREN'S UNIFORM
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.89
101.03
101.03
101.03
101.03
101.03
101.03
100.71
58
      เสื้อเด็ก   CHILDREN'S CLOTHES
  99.67
100.10
100.20
100.20
100.20
  99.39
  99.39
100.28
100.14
100.24
100.05
100.10
100.00
59
      กางเกงเด็ก   CHILDREN'S SHORTS
  99.23
  99.86
100.00
100.00
100.00
  98.84
  98.37
100.32
100.05
100.38
  99.71
100.24
  99.75
60
      เสื้อผ้าเด็กอื่นๆ   OTHERS
100.12
100.12
100.01
  99.99
  99.99
100.02
100.05
100.05
100.05
100.14
100.14
100.14
100.07
61
      ค่าจ้างตัดเย็บและอุปกรณ์   SEWING SERVICE AND ACCESSORIES
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.32
100.32
100.20
62
      ค่าจ้าง   SEWING SERVICES
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.18
100.32
100.32
100.20
63
   ผลิตภัณฑ์รองเท้า   FOOTWEAR
100.02
100.06
100.08
100.10
100.10
  99.87
  99.97
  99.91
100.00
  99.91
  99.92
  99.94
  99.99
64
      รองเท้าบุรุษ   MEN' S SHOES
100.30
100.30
100.33
100.38
100.38
100.01
100.17
100.05
100.19
100.05
100.05
100.05
100.19
65
      รองเท้าหุ้มส้นบุรุษ   MEN'S LEATHER SHOES
101.36
101.36
101.36
101.36
101.36
100.53
100.53
  99.99
100.53
100.28
  99.99
  99.99
100.72
66
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบบุรุษ   MEN'S SPORT SHOES
100.05
100.05
100.05
100.05
100.05
100.05
100.05
100.09
100.09
100.09
100.09
100.09
100.07
67
      รองเท้าแตะบุรุษ   MEN' S SLIPPERS
  99.70
  99.70
  99.82
100.02
100.02
  99.39
100.04
100.04
100.04
  99.71
100.04
100.04
  99.88
68
      รองเท้าสตรี   WOMEN' S SHOES
  99.59
  99.73
  99.73
  99.73
  99.73
  99.59
  99.59
  99.59
  99.60
  99.56
  99.56
  99.61
  99.63
69
      รองเท้าหุ้มส้นสตรี   WOMEN'S LEATHER SHOES
  98.80
  99.21
  99.21
  99.21
  99.21
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.94
70
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบสตรี   WOMEN'S SPORT SHOES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.06
100.13
100.13
100.13
100.04
71
      รองเท้าแตะสตรี   WOMEN'S SLIPPERS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  99.88
  99.88
100.00
  99.98
72
      รองเท้าเด็ก   CHILDREN' S SHOES
100.01
100.01
100.01
100.01
100.01
  99.98
100.09
100.10
100.19
100.19
100.21
100.21
100.09
73
      รองเท้าหุ้มส้นเด็ก   CHILDREN' S CANVAS SHOES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.13
100.13
100.13
100.13
100.14
100.14
100.07
74
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบเด็ก   CHILDREN'S SPORT SHOES
100.04
100.04
100.04
100.04
100.04
  99.91
100.07
100.09
100.44
100.44
100.49
100.49
100.18
75
      รองเท้าแตะเด็ก   CHILDREN'S SLIPPERS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
76
      ค่าซ่อมแซมและดูแลรักษา   SHOE REPAIR AND MAINTENANCE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.08
100.08
100.08
100.08
100.08
100.08
100.04
77
      ค่าซ่อมแซม   REPAIR CHARGE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.08
100.08
100.08
100.08
100.08
100.08
100.04
78
หมวดเคหสถาน   HOUSING AND FURNISHING
100.10
100.17
100.07
  95.44
  94.36
  98.28
  99.88
  99.86
  99.88
  99.86
  99.89
  99.92
  98.98
79
   ค่าที่พักอาศัย   SHELTER
100.15
100.23
100.23
100.16
100.15
100.16
100.17
100.19
100.20
100.20
100.20
100.21
100.19
80
      ค่าเช่า   HOUSE RENT
100.16
100.25
100.25
100.17
100.16
100.17
100.17
100.19
100.20
100.20
100.20
100.21
100.19
81
      การประกันอัคคีภัย   FIRE INSUREANCE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82
      วัสดุก่อสร้าง   CONSTRUCTION MATERIALS
100.01
100.01
100.01
100.01
100.01
100.01
100.01
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.98
100.00
83
      เครื่องสุขภัณฑ์   SHOWER EQUIPMENT
  99.86
  99.86
  99.86
  99.86
  99.86
  99.86
  99.86
  99.92
  99.92
  99.92
  99.92
  99.92
  99.89
84
      ค่าแรง   LABOUR COST
100.14
100.14
100.14
100.14
100.41
100.41
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.47
85
      อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน   HOUSE-REPARATION-EQUIPMENT
  99.82
  99.73
  99.89
  99.89
  99.89
  99.89
  99.89
100.04
100.04
100.05
100.05
100.05
  99.94
86
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง   ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
100.01
100.00
  99.83
  78.89
  74.18
  91.78
  99.05
  99.05
  98.97
  99.05
  99.06
  99.06
  94.91
87
      ไฟฟ้า   ELECTRICITY
100.00
100.00
100.00
  72.22
  72.22
  96.85
100.01
100.01
  99.70
  99.70
  99.70
  99.70
  95.01
88
      เชื้อเพลิงในบ้าน   FUEL
100.04
100.06
  97.94
  91.05
  90.99
  90.99
  90.99
  90.99
  90.99
  90.99
  90.99
  90.99
  93.08
89
      น้ำประปา   WATER SUPPLY
100.00
100.00
100.00
  97.28
  73.21
  73.21
  98.87
  98.87
  99.60
100.00
100.00
100.00
  95.09
90
      แสงสว่าง   LIGHT
  99.81
  99.58
  99.41
  99.76
100.10
100.17
100.37
100.37
100.37
100.84
100.87
100.87
100.21
91
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน   TEXTILE - HOUSE FURNISHING
  99.79
100.25
  99.25
  99.21
  99.36
  99.88
  99.80
  99.67
  99.26
  99.12
  99.44
  99.39
  99.54
92
   เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดในบ้าน   MISCELLANEOUS APPLIANCES
100.30
100.32
100.37
100.41
100.37
100.31
100.31
100.56
100.71
101.21
101.31
101.38
100.63
93
   เครื่องแต่งบ้านและบริภัณฑ์อื่นๆ   HOUSEHOLD FURNISHINGO AND EQUIPMENTS
  99.52
  99.40
  99.31
  99.35
  99.41
  99.24
  99.32
  99.40
  99.29
  99.16
  99.08
  99.04
  99.29
94
      เครื่องแต่งบ้าน   FURNITURES
100.13
100.13
100.13
100.13
100.29
100.35
100.35
100.35
100.39
100.45
100.61
100.70
100.33
95
      บริภัณฑ์อื่น ๆ   EQUIPMENTS
  99.32
  99.16
  99.04
  99.08
  99.12
  98.87
  98.97
  99.09
  98.93
  98.72
  98.57
  98.49
  98.95
96
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด   CLEANIMG SUPPLIES
100.07
100.23
  99.43
100.25
  99.64
  99.99
  99.74
  99.10
  99.71
  99.11
  99.60
  99.96
  99.74
97
   คนรับใช้ / คนงาน   SERVANT
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.07
100.33
100.33
100.33
100.33
100.33
100.14
98
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   MEDICAL AND PERSONAL CARE
100.28
100.31
100.32
100.16
100.34
100.18
100.19
100.10
100.35
100.30
100.17
100.44
100.26
99
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา   MEDICAL CARE
100.21
100.23
100.27
100.28
100.30
100.33
100.43
100.46
100.52
100.61
100.69
100.71
100.42
100
      ค่ายาและเวชภัณฑ์   DRUGS AND MEDICAL CARE COMMODITIES
100.47
100.53
100.62
100.63
100.69
100.76
100.97
101.06
101.15
101.32
101.50
101.53
100.94
101
      ค่ายา   DRUGS
100.48
100.54
100.62
100.63
100.67
100.71
100.91
100.98
101.08
101.24
101.43
101.45
100.90
102
      เวชภัณฑ์   MEDICAL CARE COMMODITIES
100.06
100.06
100.56
100.56
102.37
104.23
105.45
105.58
106.12
106.63
106.86
106.85
103.78
103
      ค่ารักษาพยาบาล   MEDICAL CARE SERVICES
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.07
100.08
100.10
100.11
100.04
104
      คนไข้นอก   OUT-PATIENT
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
100.04
100.06
100.08
100.09
100.04
105
      ค่าตรวจโรครักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้นอก   EXAMINATION FEES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.01
100.01
100.01
100.00
106
      ค่าทำฟัน   DENTAL FEE
100.12
100.12
100.12
100.12
100.12
100.12
100.12
100.12
100.12
100.19
100.27
100.27
100.15
107
      ค่าตรวจสายตา   EYE EXAM. FEE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
108
      ค่าบริการด้านรังสี   X-RAY FEE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.46
100.46
100.46
100.69
100.17
109
      ค่าบริการอื่น ๆ   OTLIER SERVICES CHARGE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
110
      ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   Doctor Diagnosis
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
111
      คนไข้ใน   IN-PATIENT
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.14
100.14
100.14
100.18
100.05
112
      ค่าห้องพักคนไข้   HOSPITAL EXPENDITURES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.40
100.40
100.40
100.44
100.14
113
      ค่าตรวจรักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้ใน   DOCTOR FEE / HOSPITAL SERVICE MEDICINE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
114
      ค่าบริการอื่น ๆ   Other Service Charge
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.18
100.02
115
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล   PERSONAL CARE EXPENDITURES
100.35
100.39
100.40
100.15
100.41
100.16
100.16
100.02
100.37
100.28
100.06
100.45
100.27
116
      ค่าของใช้ส่วนบุคคล   PERSONAL CARE ITEMS
100.36
100.39
100.40
100.09
100.42
100.09
100.09
  99.92
100.32
100.11
  99.82
100.31
100.19
117
      ค่าบริการส่วนบุคคล   PERSONAL CARE SERVICES
100.38
100.43
100.43
100.43
100.43
100.50
100.50
100.50
100.65
100.99
101.13
101.09
100.62
118
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม   Personal Beautyl Services
100.37
100.42
100.42
100.42
100.42
100.48
100.48
100.48
100.63
100.99
101.12
101.11
100.61
119
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความผ่านคลาย   Personal Recreational Services
100.64
100.64
100.64
100.64
100.64
100.99
100.99
100.99
100.99
100.99
100.99
100.49
100.80
120
   ค่าบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต   HEALTH AND LIFE INSUREANCES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
121
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร   TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
  99.63
  98.71
  95.59
  91.51
  92.48
  94.88
  95.29
  95.36
  94.93
  95.10
  95.32
  96.54
  95.45
122
   ค่าโดยสารสาธารณะ   PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
101.66
101.60
101.54
101.80
101.82
102.03
101.98
101.92
101.95
101.90
101.94
101.88
101.84
123
      ค่าโดยสารในท้องถิ่น   LOCAL TRANSPORTATION SERVICES
101.64
101.64
101.64
101.64
101.64
101.80
101.80
101.82
101.82
101.82
101.82
101.82
101.74
124
      ค่าโดยสารนอกท้องถิ่น   TRAVEL OUT OF AREA TRANS. SERVICES
102.29
100.81
  99.30
105.82
106.03
107.57
106.14
104.39
105.00
103.86
104.64
103.24
104.09
125
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง   VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
  99.23
  97.88
  93.25
  87.12
  88.55
  92.10
  92.74
  92.84
  92.21
  92.47
  92.78
  94.62
  92.98
126
      ค่าซื้อยานพาหนะ   VEHICLES PURCHASHING AND EQUIPMENTS
  99.99
  99.99
  99.99
  99.97
  99.96
  99.96
  99.97
  99.96
  99.97
  99.97
  99.96
  99.96
  99.97
127
      ยานพาหนะ   VEHICLES
  99.98
  99.98
  99.98
  99.96
  99.95
  99.95
  99.96
  99.95
  99.95
  99.95
  99.94
  99.94
  99.96
128
      อุปกรณ์ยานพาหนะ   VEHICLES EQUIPMENTS
100.13
100.13
100.13
100.13
100.13
100.13
100.13
100.13
100.25
100.28
100.28
100.22
100.17
129
      น้ำมันเชื้อเพลิง   MOTOR FUEL
  98.33
  95.43
  85.67
  72.77
  75.80
  83.29
  84.70
  84.83
  83.58
  84.09
  84.77
  88.66
  85.16
130
      ค่าบริการบำรุงรักษายานยนต์   MAINTENANCE SERVICE EXPENDITURE
100.57
101.01
101.01
101.01
101.01
101.01
100.24
101.02
100.20
100.54
100.39
100.16
100.68
131
   ค่าภาษีและประกันภัยรถยนต์   REGISTRATION FEES AND AUTO INSURANCE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
132
      ค่าภาษี   REGISTRATION FEES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
133
      ค่าประกันภัยรถ   AUTO INSURANCE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
134
      ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถ   CAR EXPENSE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
135
   การสื่อสาร   COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
  99.98
  99.97
  99.97
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
  99.96
136
      ค่าบริการการสื่อสาร   COMMUNICATION SERVICES
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
137
      เครื่องรับอุปกรณ์สื่อสาร   COMMUNICATION EQUIPMENT
  99.36
  99.26
  99.26
  99.06
  98.98
  98.98
  98.98
  98.98
  98.98
  98.98
  98.98
  98.98
  99.07
138
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา   RECREATION AND EDUCATION
100.33
100.09
100.04
  99.94
100.04
100.02
100.01
100.06
100.06
100.03
100.04
100.03
100.06
139
   การบันเทิงและการอ่าน   RECREATION AND READING
100.53
100.06
  99.96
  99.95
  99.96
  99.89
  99.85
  99.87
  99.86
  99.89
  99.90
  99.88
  99.97
140
      ค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิก   FEES AND MEMBERSHIPS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  99.83
  98.80
  99.72
  99.02
  99.57
  99.57
  99.95
  99.71
141
      ค่าอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่น   SPORTS EQUIPMENTS AND TOYS
100.06
  99.86
100.28
100.12
100.15
  99.88
  99.93
  99.90
  99.86
  99.92
100.12
  99.80
  99.99
142
      ของเล่น   TOYS
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
  99.95
143
      ค่าการบันเทิง   ENTERTAINMENT
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
  99.60
  99.60
  99.60
  99.60
  99.60
  99.60
  99.60
  99.77
144
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   PET EXPENSES
100.14
  99.69
100.67
100.29
100.36
100.13
100.24
100.15
100.07
100.21
100.68
  99.94
100.21
145
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสวนประดับบ้าน   GARDEN DESIGN EXPENSE
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
146
      ค่าอุปกรณ์การบันเทิง   RECREATION EQUIPMENT EXPENSES
  99.72
  99.72
  99.45
  99.45
  99.60
  99.60
  99.55
  99.20
  99.57
  99.57
  99.42
  99.46
  99.53
147
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน   READING EXPENSES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
148
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอกาสพิเศษและท่องเที่ยว  
100.69
100.11
  99.95
  99.95
  99.95
  99.91
  99.88
  99.89
  99.89
  99.90
  99.90
  99.90
  99.99
149
   การศึกษา   EDUCATION
100.11
100.11
100.11
100.11
100.11
100.15
100.34
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.21
150
      ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   TUITIONS AND FEES
100.13
100.13
100.13
100.13
100.13
100.17
100.40
100.35
100.35
100.35
100.35
100.35
100.25
151
      การศึกษาระดับประถมศึกษา   ELEMENTARY SCHOOL
100.35
100.35
100.35
100.35
100.35
100.52
101.31
101.37
101.37
101.37
101.37
101.37
100.87
152
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ   SECONDARY SCHOOL
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.23
100.16
100.63
100.63
100.63
100.63
100.63
100.42
153
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านเทคนิคและอาชีวะ   DIPLOMA SCHOOL
100.17
100.17
100.17
100.17
100.17
100.22
100.45
  99.13
  99.13
  99.13
  99.13
  99.13
  99.76
154
      การศึกษาระดับอุดมศึกษา   UNIVERSITY
  99.93
  99.93
  99.93
  99.93
  99.93
  99.93
  99.93
  99.80
  99.80
  99.80
  99.80
  99.80
  99.88
155
      ค่าเรียนพิเศษ   SPECIALL LESSONS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
156
      หนังสือและอุปกรณ์การศึกษา   EDNCATION BOOKS AND SUPPLIES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
157
      หนังสือ   BOOKS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
158
      หนังสือแบบเรียนเอกชน   EDUCATIONS BOOKS, PRIVATE SCHOOL
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
159
      อุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา   EDUCATION SUPPLIES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
160
      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษา  
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
161
   การศาสนา   RELIGION
100.15
100.15
100.15
  99.62
100.15
100.15
  99.82
100.15
100.15
  99.96
  99.96
  99.98
100.03
162
      ค่าอาหาร ของถวายพระ ไหว้เจ้าและอื่น ๆ  
100.15
100.15
100.15
  99.62
100.15
100.15
  99.82
100.15
100.15
  99.96
  99.96
  99.98
100.03
163
      เครื่องถวายพระ  
100.15
100.15
100.15
  99.62
100.15
100.15
  99.82
100.15
100.15
  99.96
  99.96
  99.98
100.03
164
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์   TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
  99.98
100.00
100.02
100.02
100.02
100.02
100.03
100.04
100.02
100.02
100.02
100.02
100.02
165
   ผลิตภัณฑ์ยาสูบ   TOBACCO PRODUCTS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
166
   เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์   ALCOHLIC BEVERAGES
  99.97
100.01
100.04
100.04
100.04
100.04
100.08
100.08
100.06
100.06
100.06
100.05
100.04
167
      ผลิตภัณฑ์เบียร์   BEERS
  99.93
  99.94
  99.94
  99.94
  99.94
  99.94
  99.99
100.00
  99.97
  99.97
  99.97
  99.97
  99.96
168
      ผลิตภัณฑ์ไวน์   WINE
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.77
100.08
100.15
100.15
100.32
100.32
  99.83
100.05
169
      ผลิตภัณฑ์สุรา   LIQUOR PRODUCTS
100.08
100.17
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
100.25
170
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม   NON-FOOD AND BEVERAGES
  99.96
  99.63
  98.42
  95.19
  95.19
  97.47
  98.21
  98.22
  98.09
  98.15
  98.22
  98.71
  97.96
171
   ไม่รวมอาหาร เครื่องดื่ม และพลังงาน   EXCLUDE FOOD AND ENERGY
100.19
100.20
100.18
100.10
  99.66
  99.65
100.12
100.11
100.16
100.15
100.14
100.18
100.07
172
   อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมอาหารสด)   FOOD EXCLUDE RAW FOOD
100.45
100.74
100.73
100.69
100.72
100.73
100.95
100.98
100.98
100.97
101.01
101.08
100.84
173
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน   RAW FOOD AND ENERGY
  99.78
  99.24
  96.20
  89.03
  89.86
  95.42
  96.73
  97.77
  97.28
  97.49
  97.35
  97.75
  96.16
174
   อาหารสด   RAW FOOD
100.39
100.85
100.30
100.53
100.52
100.97
101.86
103.59
103.40
103.53
102.94
101.81
101.72
175
   พลังงาน   ENERGY
  98.91
  97.01
  90.51
  73.12
  75.12
  87.72
  89.63
  89.72
  88.80
  89.13
  89.58
  92.14
  88.45
176
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน   EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
100.26
100.35
100.33
100.26
  99.96
  99.95
100.36
100.36
100.40
100.38
100.39
100.44
100.29
177
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมค่าเช่าบ้าน)   EXCLUDE RAW FOOD, ENERGY AND HOUSE RENT
100.29
100.39
100.36
100.29
  99.91
  99.90
100.41
100.41
100.45
100.43
100.44
100.50
100.32
178
      น้ำมัน 91 , 95 , ดีเซล   DIESEL, 91 AND 95
102.24
  97.45
  88.39
  75.58
  75.31
  84.21
  86.47
  86.15
  83.42
  84.64
  87.33
  92.45
  86.97
179
      CPI ไม่รวมน้ำมัน 91 , 95 , ดีเซล   CPI EXCLUDE FUEL
100.08
100.13
  99.51
  97.81
  97.82
  99.12
  99.74
100.04
100.00
100.02
  99.90
  99.91
  99.51