รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป..ของ ประเทศไทย ปี 2555 ปีฐาน 2554
Report for Consumer Price Index of THAILAND YEAR 2012 BASE YEAR 2011

ปี

       
Download to Excel

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

   
ลำดับ รายการ
หากต้องการข้อมูลย้อนหลัง คลิ๊กที่ชื่อรายการ
DESCRIPTION ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
NO. JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. AVG.
1
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   MEDICAL AND PERSONAL CARE
  94.95
  95.01
  95.10
  95.26
  95.29
  95.47
  95.53
  95.70
  95.66
  95.81
  95.88
  96.03
  95.47
2
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา   MEDICAL CARE
  92.74
  92.78
  92.85
  92.91
  92.94
  93.34
  93.37
  93.78
  93.79
  93.84
  93.86
  93.96
  93.35
3
      ค่ายาและเวชภัณฑ์   DRUGS AND MEDICAL CARE COMMODITIES
  89.64
  89.77
  89.92
  89.96
  90.16
  90.27
  90.38
  90.43
  90.50
  90.83
  90.97
  91.10
  90.33
4
      ค่ายา   DRUGS
  89.81
  89.95
  90.11
  90.13
  90.31
  90.42
  90.53
  90.57
  90.65
  90.98
  91.11
  91.24
  90.48
5
      เวชภัณฑ์   MEDICAL CARE COMMODITIES
  83.80
  83.80
  83.81
  83.88
  85.88
  85.88
  85.90
  86.24
  86.24
  86.77
  86.90
  87.05
  85.51
6
      ค่ารักษาพยาบาล   MEDICAL CARE SERVICES
  94.69
  94.72
  94.76
  94.83
  94.83
  95.29
  95.31
  95.79
  95.79
  95.79
  95.80
  95.88
  95.29
7
      คนไข้นอก   OUT-PATIENT
  94.70
  94.74
  94.79
  94.89
  94.89
  95.52
  95.54
  96.19
  96.19
  96.19
  96.21
  96.30
  95.51
8
      ค่าตรวจโรครักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้นอก   EXAMINATION FEES
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  95.60
  95.60
  96.29
  96.29
  96.29
  96.29
  96.42
  95.62
9
      ค่าทำฟัน   DENTAL FEE
  90.95
  92.13
  93.36
  95.75
  95.75
  95.75
  96.38
  96.74
  96.74
  96.74
  96.74
  96.74
  95.31
10
      ค่าตรวจสายตา   EYE EXAM. FEE
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
  99.71
11
      ค่าบริการด้านรังสี   X-RAY FEE
  94.58
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.94
  94.91
12
      ค่าบริการอื่น ๆ   OTLIER SERVICES CHARGE
  95.07
  95.07
  95.07
  95.42
  95.42
  95.42
  95.42
  95.42
  95.46
  95.46
  95.63
  95.63
  95.37
13
      ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   Doctor Diagnosis
  89.38
  89.38
  89.38
  89.44
  89.44
  89.44
  89.44
  89.44
  89.44
  89.44
  89.46
  89.46
  89.43
14
      คนไข้ใน   IN-PATIENT
  93.97
  93.97
  93.98
  93.98
  93.98
  94.01
  94.01
  94.03
  94.03
  94.03
  94.03
  94.03
  94.00
15
      ค่าห้องพักคนไข้   HOSPITAL EXPENDITURES
  90.95
  90.95
  90.95
  90.95
  90.95
  91.09
  91.09
  91.15
  91.15
  91.15
  91.15
  91.15
  91.06
16
      ค่าตรวจรักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้ใน   DOCTOR FEE / HOSPITAL SERVICE MEDICINE
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
  94.92
17
      ค่าบริการอื่น ๆ   Other Service Charge
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
  95.17
18
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล   PERSONAL CARE EXPENDITURES
  94.87
  94.96
  95.08
  95.31
  95.34
  95.46
  95.54
  95.62
  95.55
  95.78
  95.88
  96.10
  95.46
19
      ค่าของใช้ส่วนบุคคล   PERSONAL CARE ITEMS
  96.78
  96.85
  96.93
  97.18
  97.22
  97.31
  97.35
  97.38
  97.31
  97.54
  97.68
  97.80
  97.28
20
      ค่าบริการส่วนบุคคล   PERSONAL CARE SERVICES
  87.12
  87.29
  87.53
  87.66
  87.68
  87.88
  88.22
  88.41
  88.42
  88.53
  88.53
  89.19
  88.04
21
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม   Personal Beautyl Services
  86.83
  87.00
  87.28
  87.52
  87.52
  87.66
  88.09
  88.30
  88.30
  88.44
  88.44
  88.93
  87.86
22
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความผ่านคลาย   Personal Recreational Services
  93.84
  93.84
  93.84
  95.27
  95.27
  95.22
  95.22
  95.22
  95.53
  95.53
  95.53
  95.53
  94.99
23
   ค่าบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต   HEALTH AND LIFE INSUREANCES
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92
  98.92