รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป..ของ ประเทศไทย ปี 2555 ปีฐาน 2554
Report for Consumer Price Index of THAILAND YEAR 2012 BASE YEAR 2011

ปี

       
Download to Excel

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

   
ลำดับ รายการ
หากต้องการข้อมูลย้อนหลัง คลิ๊กที่ชื่อรายการ
DESCRIPTION ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
NO. JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. AVG.
1
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   MEDICAL AND PERSONAL CARE
  96.69
  96.75
  96.84
  97.00
  97.03
  97.22
  97.28
  97.45
  97.41
  97.56
  97.63
  97.79
  97.22
2
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา   MEDICAL CARE
  95.66
  95.70
  95.77
  95.84
  95.87
  96.28
  96.31
  96.73
  96.74
  96.80
  96.82
  96.92
  96.29
3
      ค่ายาและเวชภัณฑ์   DRUGS AND MEDICAL CARE COMMODITIES
  94.74
  94.88
  95.04
  95.08
  95.29
  95.41
  95.52
  95.58
  95.65
  96.00
  96.15
  96.28
  95.47
4
      ค่ายา   DRUGS
  94.95
  95.10
  95.26
  95.29
  95.48
  95.59
  95.71
  95.75
  95.83
  96.18
  96.32
  96.46
  95.66
5
      เวชภัณฑ์   MEDICAL CARE COMMODITIES
  86.77
  86.77
  86.79
  86.86
  88.93
  88.93
  88.95
  89.30
  89.30
  89.85
  89.98
  90.14
  88.55
6
      ค่ารักษาพยาบาล   MEDICAL CARE SERVICES
  95.98
  96.01
  96.05
  96.12
  96.12
  96.59
  96.61
  97.09
  97.09
  97.09
  97.10
  97.18
  96.59
7
      คนไข้นอก   OUT-PATIENT
  95.90
  95.94
  95.99
  96.10
  96.10
  96.73
  96.75
  97.41
  97.41
  97.41
  97.43
  97.52
  96.72
8
      ค่าตรวจโรครักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้นอก   EXAMINATION FEES
  95.76
  95.76
  95.76
  95.76
  95.76
  96.45
  96.45
  97.15
  97.15
  97.15
  97.15
  97.28
  96.47
9
      ค่าทำฟัน   DENTAL FEE
  92.25
  93.45
  94.69
  97.12
  97.12
  97.12
  97.76
  98.12
  98.12
  98.12
  98.12
  98.12
  96.68
10
      ค่าตรวจสายตา   EYE EXAM. FEE
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
  99.76
11
      ค่าบริการด้านรังสี   X-RAY FEE
  96.58
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.94
  96.91
12
      ค่าบริการอื่น ๆ   OTLIER SERVICES CHARGE
  96.88
  96.88
  96.88
  97.23
  97.23
  97.23
  97.23
  97.23
  97.27
  97.27
  97.45
  97.45
  97.19
13
      ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   Doctor Diagnosis
  97.38
  97.38
  97.38
  97.44
  97.44
  97.44
  97.44
  97.44
  97.44
  97.44
  97.47
  97.47
  97.43
14
      คนไข้ใน   IN-PATIENT
  95.61
  95.61
  95.62
  95.62
  95.62
  95.66
  95.66
  95.68
  95.68
  95.68
  95.68
  95.68
  95.65
15
      ค่าห้องพักคนไข้   HOSPITAL EXPENDITURES
  93.74
  93.74
  93.74
  93.74
  93.74
  93.89
  93.89
  93.95
  93.95
  93.95
  93.95
  93.95
  93.85
16
      ค่าตรวจรักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้ใน   DOCTOR FEE / HOSPITAL SERVICE MEDICINE
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
  95.85
17
      ค่าบริการอื่น ๆ   Other Service Charge
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
  97.55
18
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล   PERSONAL CARE EXPENDITURES
  96.40
  96.49
  96.61
  96.84
  96.88
  97.00
  97.08
  97.16
  97.09
  97.32
  97.42
  97.65
  97.00
19
      ค่าของใช้ส่วนบุคคล   PERSONAL CARE ITEMS
  97.25
  97.32
  97.40
  97.66
  97.70
  97.79
  97.83
  97.86
  97.79
  98.02
  98.16
  98.28
  97.76
20
      ค่าบริการส่วนบุคคล   PERSONAL CARE SERVICES
  92.85
  93.03
  93.29
  93.43
  93.45
  93.66
  94.03
  94.23
  94.24
  94.35
  94.35
  95.06
  93.83
21
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม   Personal Beautyl Services
  92.71
  92.89
  93.19
  93.44
  93.45
  93.59
  94.05
  94.28
  94.28
  94.43
  94.43
  94.95
  93.81
22
      ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความผ่านคลาย   Personal Recreational Services
  95.77
  95.77
  95.77
  97.23
  97.23
  97.18
  97.18
  97.18
  97.50
  97.50
  97.50
  97.50
  96.94
23
   ค่าบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต   HEALTH AND LIFE INSUREANCES
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99
  99.99