Download

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศ

เดือน ธันวาคม  2562 และปี   2562


 
       ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 6.3 และ 8.7 ตามลำดับ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ นอกจากนี้ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 0.1 และ 0.6 ตามลำดับ จากการสูงขึ้นของราคาทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลาย และความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศมีทิศทางดีขึ้นเพื่อทดแทนสินค้าในตลาดสหรัฐฯ และจีน

       ดัชนีราคานำเข้า เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 6.9 ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางที่ดีขึ้น หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ ทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์อื่น ๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
      
       แนวโน้มราคาส่งออก-นำเข้าของไทย คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะข้างหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการใช้ปรับตัวสูงขึ้น และผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ดีในฐานะที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศของประเทศคู่ค้า และเงินบาทแข็งค่า ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อราคาส่งออก-นำเข้า รวมถึงความสามารถทางการแข่งขันของไทย
      
       อัตราการค้า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2562
      
       อัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 108.0 (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 107.7) ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ทำจากข้าวและแป้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ราคาส่งออกสูงกว่าราคานำเข้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง
      
       ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศไทย ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐและรูปเงินบาท เดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY)
      
       ดัชนีราคาส่งออก ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นเล็กน้อย จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป น้ำมันสำเร็จรูป ทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ส่วนในรูปเงินบาท ลดลงค่อนข้างมาก จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำตาลทราย กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สำหรับดัชนีราคานำเข้า ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นจากสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ ทองคำ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนในรูปเงินบาทลดลงจากสินค้าสำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
      
       ดัชนีราคาส่งออกประจำเดือนธันวาคม ปี 2562
      
       1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 101.1 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.7) โดยดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 102.4 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 107.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.6 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เท่ากับ 80.3
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ
      
       2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ตามการสั่งซื้อสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางดีขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ราคาสูงขึ้นเนื่องจากประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนมีความต้องการนำเข้าสินค้าไก่เพื่อบริโภคแทนเนื้อสุกรที่เกิดโรคอหิวาห์แอฟริกา และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้ำตาลทราย สูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตและสต๊อกน้ำตาลโลกลดลง ซึ่งเป็นผลจากบราซิลมีการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล ทำให้ประเทศคู่ค้านำเข้าน้ำตาลจากไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และเครื่องดื่ม ราคาสูงขึ้นตามความต้องการสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง
      
       2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการของตลาดคู่ค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร และความต้องการใช้น้ำมันมีการขยายตัว หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
      
       2.3 เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ยางพารา และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ปรับราคาสูงขึ้นจากอุปทานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นสำคัญ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ทองคำ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้ำตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผลจากความต้องการสินค้าชะลอตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
      
       ดัชนีราคานำเข้าประจำเดือนธันวาคม ปี 2562
      
       1. ดัชนีราคานำเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 93.6 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5) โดยดัชนีราคานำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 70.1 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.5 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เท่ากับ 97.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 104.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 97.2
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานำเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ
      
       2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เนื่องจากอุปสงค์น้ำมันโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังการเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าขั้นที่หนึ่งได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากเพราะตลาดยังคงกังวลว่าทั้งสองฝ่ายจะทำตามข้อตกลงได้จริงหรือไม่ และหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สำหรับหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคานำเข้าไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ดังนี้ กลุ่มสินค้ารถยนต์นั่ง ปรับสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มสินค้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุก และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ดัชนีราคานำเข้าไม่เปลี่ยนแปลง
      
       2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามการค้าเริ่มคลี่คลาย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เชื้อเพลิงอื่น ๆ ตามการผลิตน้ำมันดิบของผู้ผลิตทั้งในและนอกโอเปคที่มีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกหมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ ทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์อื่น ๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ลวดและสายเคเบิล ด้ายและเส้นใย
      
       2.3 เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ ด้ายและเส้นใย และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ตามความต้องการใช้ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศไทย

เดือน ธันวาคม   ปี 2562

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.61
ม.ค.62-ธ.ค.62
ธ.ค.62/
พ.ย.62
ธ.ค.62/
ธ.ค.61
ม.ค.62-ธ.ค.62/
ม.ค.61-ธ.ค.61
 รวมทุกรายการ
100.00    
101.1
100.7
100.0
101.0
  0.4
  1.1
  0.4
 1. สินค้าเกษตรกรรม
10.32    
102.4
101.5
96.3
101.2
  0.9
  6.3
  3.7
        1.1 สินค้ากสิกรรม
7.97    
95.4
94.2
89.8
94.6
  1.3
  6.2
  2.8
        1.2 สินค้าประมง
1.23    
118.7
119.9
117.6
120.3
-1.0
  0.9
  1.3
        1.3 ปศุสัตว์
1.12    
134.1
133.6
122.7
128.8
  0.4
  9.3
  9.6
 2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
7.91    
107.3
107.1
106.7
106.8
  0.2
  0.6
 -0.2
        2.1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
2.28    
123.8
123.7
122.5
123.0
  0.1
  1.1
 -0.5
        2.2 น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
1.76    
85.7
84.7
89.7
86.4
  1.2
-4.5
-6.5
        2.3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
.67    
120.7
121.0
116.8
118.6
 -0.2
  3.3
  2.2
        2.4 ผักกระป๋องและแปรรูป
.15    
111.6
111.4
107.9
109.8
  0.2
  3.4
  1.2
 3. สินค้าอุตสาหกรรม
75.09    
102.6
102.4
102.5
102.7
  0.2
  0.1
  0.1
        3.1 สิ่งทอ
3.15    
106.2
106.4
106.3
106.5
 -0.2
 -0.1
  0.3
        3.2 อัญมณีและเครื่องประดับ
5.75    
96.2
96.0
91.6
93.6
  0.2
  5.0
  1.6
        3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า
9.93    
107.1
107.1
106.1
106.6
  0.0
  0.9
  0.3
        3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์
13.94    
102.9
102.9
104.2
103.6
  0.0
-1.2
  0.1
        3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
3.07    
104.4
104.3
104.1
104.5
  0.1
  0.3
  0.7
        3.10 เม็ดพลาสติก
3.72    
95.8
95.7
100.4
98.3
  0.1
-4.6
-4.8
        3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.45    
108.1
106.1
107.5
107.1
  1.9
  0.6
  0.4
        3.12 เคมีภัณฑ์
3.71    
106.2
105.6
104.8
105.6
  0.6
  1.3
  0.8
        3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง
3.66    
97.5
97.3
98.3
98.9
  0.2
 -0.8
  0.2
        3.21 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
12.49    
103.0
102.8
103.7
104.0
  0.2
 -0.7
 -0.3
 4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
6.68    
80.3
77.8
73.9
79.1
  3.2
  8.7
-3.7
        4.3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
.00    
71.3
69.1
63.3
67.3
  3.2
12.6
-4.4
        4.11 น้ำมันดิบ
.72    
44.5
42.5
40.8
43.9
  4.7
  9.1
-9.7
        4.12 น้ำมันสำเร็จรูป
5.62    
81.2
78.6
74.9
80.1
  3.3
  8.4
-3.7

 

ดัชนีราคานำเข้าของประเทศไทย

เดือน ธันวาคม   ปี 2562

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.61
ม.ค.62-ธ.ค.62
ธ.ค.62/
พ.ย.62
ธ.ค.62/
ธ.ค.61
ม.ค.62-ธ.ค.62/
ม.ค.61-ธ.ค.61
 รวมทุกรายการ
100.00    
93.6
93.5
91.3
93.2
  0.1
  2.5
  0.2
 1. สินค้าเชื้อเพลิง
19.36    
70.1
69.0
65.6
69.8
  1.6
  6.9
-5.0
        1.1 น้ำมันดิบ
14.50    
69.7
68.5
63.9
69.5
  1.8
  9.1
-6.0
        1.2 น้ำมันสำเร็จรูป
1.39    
91.9
88.9
81.6
88.7
  3.4
12.6
-6.0
        1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม
2.32    
59.0
59.9
64.3
61.8
-1.5
-8.2
-2.7
 2. สินค้าทุน
28.37    
104.5
104.8
102.4
103.8
 -0.3
  2.1
  1.5
        2.2 ผลิตภัณฑ์โลหะ
1.81    
102.9
103.1
99.9
102.0
 -0.2
  3.0
  3.3
        2.4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
10.59    
105.3
105.8
103.9
105.0
 -0.5
  1.3
  1.2
        2.5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
6.88    
103.6
103.5
100.3
102.4
  0.1
  3.3
  1.8
        2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.98    
102.6
103.1
102.1
102.2
 -0.5
  0.5
  0.4
        2.7 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก
1.90    
107.6
108.3
103.7
105.7
 -0.6
  3.8
  2.3
 3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
37.22    
97.7
97.8
96.3
97.5
 -0.1
  1.5
  0.8
        3.1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จ
1.13    
123.3
123.5
123.3
125.6
 -0.2
  0.0
  1.6
        3.2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.75    
98.7
98.8
100.8
100.3
 -0.1
-2.1
 -0.4
        3.9 เคมีภัณฑ์
5.98    
89.8
89.9
91.5
90.2
 -0.1
-1.9
-2.6
        3.10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
1.47    
100.6
101.3
99.1
100.5
 -0.7
  1.5
  0.8
        3.11 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
5.26    
97.4
97.2
86.4
93.8
  0.2
12.7
  7.6
        3.13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
6.14    
89.1
89.2
91.0
89.1
 -0.1
-2.1
-1.8
        3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
3.29    
98.5
98.4
99.8
99.6
  0.1
-1.3
-1.0
        3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
1.37    
72.9
75.1
80.1
77.1
-2.9
-9.0
-1.8
        3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
5.14    
109.0
109.0
106.2
108.5
  0.0
  2.6
  2.0
 4. สินค้าอุปโภคบริโภค
8.64    
104.2
103.9
102.2
102.9
  0.3
  2.0
  0.6
        4.2 นมและผลิตภัณฑ์นม
.24    
104.1
104.5
103.1
104.7
 -0.4
  1.0
  1.3
        4.13 เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ
.47    
108.0
107.9
107.5
107.7
  0.1
  0.5
  0.2
        4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
1.17    
99.1
98.8
99.5
97.9
  0.3
 -0.4
-1.0
        4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
.58    
102.9
102.7
101.6
102.3
  0.2
  1.3
  1.1
        4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2.79    
103.4
103.1
101.9
102.4
  0.3
  1.5
  0.4
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
6.40    
97.2
97.2
94.6
95.9
  0.0
  2.7
 -0.2
        5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
.38    
106.9
106.9
104.8
106.2
  0.0
  2.0
  3.3
        5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์
5.10    
94.7
94.7
92.0
93.3
  0.0
  2.9
 -0.4