Download

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศ

เดือน พฤศจิกายน  2566
( 2555 = 100 )


 

*******************************************************

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ย.66
ต.ค.66
พ.ย.65
ม.ค.66-พ.ย.66
พ.ย.66/
ต.ค.66
พ.ย.66/
พ.ย.65
ม.ค.66-พ.ย.66/
ม.ค.65-พ.ย.65
 รวมทุกรายการ
100.00    
109.4
109.6
108.0
109.0
 -0.2
  1.3
  1.2
 1. สินค้าเกษตรกรรม
10.32    
120.3
119.7
110.5
117.2
  0.5
  8.9
  4.9
        1.1 สินค้ากสิกรรม
7.97    
114.7
114.0
103.4
111.0
  0.6
10.9
  5.7
        1.2 สินค้าประมง
1.23    
125.7
125.8
125.0
125.2
 -0.1
  0.6
  1.8
        1.3 ปศุสัตว์
1.12    
147.4
147.1
143.7
147.4
  0.2
  2.6
  2.6
 2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
7.91    
126.3
126.2
123.3
125.2
  0.1
  2.4
  3.3
        2.1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
2.28    
152.5
152.7
148.6
151.8
 -0.1
  2.6
  6.1
        2.2 น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
1.76    
124.0
122.9
114.9
118.4
  0.9
  7.9
  4.0
        2.3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
.67    
130.5
130.1
127.3
129.0
  0.3
  2.5
  2.1
        2.4 ผักกระป๋องและแปรรูป
.15    
127.7
127.7
122.8
127.8
  0.0
  4.0
  5.5
 3. สินค้าอุตสาหกรรม
75.09    
107.9
107.7
106.9
107.7
  0.2
  0.9
  1.0
        3.1 สิ่งทอ
3.15    
109.7
109.9
109.6
109.7
 -0.2
  0.1
  0.5
        3.2 อัญมณีและเครื่องประดับ
5.75    
105.5
104.6
101.9
104.9
  0.9
  3.5
  3.1
        3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า
9.93    
108.9
108.8
107.9
108.9
  0.1
  0.9
  1.5
        3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์
13.94    
110.8
110.8
111.4
111.5
  0.0
 -0.5
  1.0
        3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
3.07    
110.2
110.5
111.1
111.3
 -0.3
 -0.8
-1.0
        3.10 เม็ดพลาสติก
3.72    
103.4
103.7
103.1
102.7
 -0.3
  0.3
-1.3
        3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.45    
109.6
109.4
110.1
109.3
  0.2
 -0.5
 -0.6
        3.12 เคมีภัณฑ์
3.71    
112.2
112.3
112.2
112.3
 -0.1
  0.0
-1.1
        3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง
3.66    
109.4
109.4
109.4
109.3
  0.0
  0.0
  1.5
        3.21 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
12.49    
107.7
107.4
105.5
106.8
  0.3
  2.1
  2.0
 4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
6.68    
108.3
116.5
117.1
110.4
-7.0
-7.5
-6.9
        4.3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
.00    
77.1
79.7
83.6
73.7
-3.3
-7.8
-16.4
        4.11 น้ำมันดิบ
.72    
37.5
41.1
40.5
37.6
-8.8
-7.4
-18.1
        4.12 น้ำมันสำเร็จรูป
5.62    
113.5
123.0
124.1
116.3
-7.7
-8.5
-7.5

 

ดัชนีราคานำเข้าของประเทศไทย

เดือน พฤศจิกายน   ปี 2566

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ย.66
ต.ค.66
พ.ย.65
ม.ค.66-พ.ย.66
พ.ย.66/
ต.ค.66
พ.ย.66/
พ.ย.65
ม.ค.66-พ.ย.66/
ม.ค.65-พ.ย.65
 รวมทุกรายการ
100.00    
110.9
112.0
111.6
111.1
-1.0
 -0.6
 -0.8
 1. สินค้าเชื้อเพลิง
19.36    
115.5
123.1
127.6
116.1
-6.2
-9.5
-11.0
        1.1 น้ำมันดิบ
14.50    
106.6
114.2
115.1
106.9
-6.7
-7.4
-13.2
        1.2 น้ำมันสำเร็จรูป
1.39    
147.9
160.8
160.0
150.4
-8.0
-7.6
-13.7
        1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม
2.32    
102.6
109.1
129.3
104.2
-6.0
-20.6
-12.1
 2. สินค้าทุน
28.37    
110.6
110.4
111.2
111.5
  0.2
 -0.5
  0.4
        2.2 ผลิตภัณฑ์โลหะ
1.81    
119.9
119.2
120.4
122.5
  0.6
 -0.4
  0.7
        2.4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
10.59    
104.1
104.4
104.9
105.4
 -0.3
 -0.8
 -0.3
        2.5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
6.88    
110.8
110.7
110.9
111.5
  0.1
 -0.1
  1.4
        2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.98    
110.7
109.9
116.3
112.5
  0.7
-4.8
-2.3
        2.7 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก
1.90    
131.6
131.3
125.8
130.6
  0.2
  4.6
  4.1
 3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
37.22    
113.8
113.1
110.7
113.2
  0.6
  2.8
  2.4
        3.1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จ
1.13    
147.6
147.9
143.8
148.3
 -0.2
  2.6
  4.2
        3.2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.75    
119.2
119.1
117.6
118.8
  0.1
  1.4
  3.9
        3.9 เคมีภัณฑ์
5.98    
103.8
103.8
102.7
103.8
  0.0
  1.1
  1.7
        3.10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
1.47    
104.5
104.5
104.1
105.3
  0.0
  0.4
  1.2
        3.11 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
5.26    
123.6
120.0
110.5
121.0
  3.0
11.9
  6.8
        3.13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
6.14    
100.7
100.9
100.1
101.7
 -0.2
  0.6
  1.0
        3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
3.29    
122.6
122.0
120.3
122.5
  0.5
  1.9
  2.6
        3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
1.37    
79.2
81.6
94.3
79.7
-2.9
-16.0
-21.9
        3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
5.14    
121.0
119.4
115.3
119.5
  1.3
  4.9
  4.3
 4. สินค้าอุปโภคบริโภค
8.64    
117.0
116.8
115.2
117.1
  0.2
  1.6
  2.2
        4.2 นมและผลิตภัณฑ์นม
.24    
122.9
122.0
131.6
124.3
  0.7
-6.6
-6.0
        4.13 เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ
.47    
120.5
120.2
115.7
120.5
  0.2
  4.1
  5.7
        4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
1.17    
103.8
104.4
101.3
104.5
 -0.6
  2.5
  2.0
        4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
.58    
116.0
116.3
112.9
116.0
 -0.3
  2.7
  2.9
        4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2.79    
116.9
116.9
121.2
118.5
  0.0
-3.5
 -0.9
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
6.40    
91.5
91.5
89.3
92.9
  0.0
  2.5
  1.3
        5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
.38    
116.0
116.4
110.6
116.1
 -0.3
  4.9
  5.4
        5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์
5.10    
86.9
86.8
85.0
88.0
  0.1
  2.2
  0.3