Download

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศ

เดือน กรกฎาคม  2564


 
       ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 3.3 (YoY) โดยเป็นการสูงขึ้นในอัตราชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ภาพรวมดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 44.3 ตามความต้องการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากราคาน้ำตาลทราย ตามปริมาณผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.1 จากราคายางพาราเป็นสำคัญ ตามความต้องการใช้ยางพารา
ที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและผลิตยางล้อรถยนต์ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.9 โดยเฉพาะกับสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เช่น เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยังคงได้รับอานิสงส์
       จากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ทำให้ความต้องการสินค้าขยายตัว
      
       ดัชนีราคานำเข้า เดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 11.1 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 60.1 ได้แก่ น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูป ตามภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 6.0 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ตามต้นทุนในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และปุ๋ยจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ จากต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จากต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิด ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เนื่องจากรถยนต์บางรุ่นราคาลดลง
      
       ดัชนีราคาส่งออก ปี 2564 คาดว่าดัชนีราคาในช่วงที่เหลือจะอยู่ระดับสูงแต่อัตราชะลอลงจากช่วงครึ่งแรกของปี โดยราคาที่สูงขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การทยอยฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก จากการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ดี 2) ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอุปสงค์โลกที่ขยายตัว เมื่อรวมกับฐานราคาน้ำมันในปี 2563 ที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง 3) ต้นทุนผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะว่าค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น 4) ความต้องการสินค้ากลุ่มอาหาร และเวชภัณฑ์
       ทางการแพทย์ที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง และ 5) สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และการสื่อสาร ยังอยู่ในกระแสความต้องการของตลาด
      
       ดัชนีราคานำเข้า ปี 2564 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นแต่มีอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ราคาสูงขึ้นจาก 1) เศรษฐกิจประเทศสำคัญกลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง 2) ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2563 3) ราคาวัตถุดิบที่สำคัญในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เช่น เหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียม เป็นต้น 4) ราคาสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น และ 5) ต้นทุนการขนส่งปรับตัวสูงขึ้น
      
       1. ดัชนีราคาส่งออก
      
       1.1 ดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 103.5 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 4.3 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ตามความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ ที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากราคาน้ำตาลทรายที่ยังได้รับผลกระทบจากการผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ อาหารสัตว์เลี้ยง ราคาสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยเฉพาะรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
       เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ สูงขึ้นตามความต้องการและเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 3.0 เป็นผลจากสินค้าข้าวที่ราคาลดลงต่อเนื่องตามตลาดข้าวโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลกระทบของค่าระวางเรือที่ทรงตัวระดับสูงทำให้ความสามารถการแข่งขันลดลงและการส่งออกได้ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งเดือนล่าสุดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากราคายางพาราลดลง หลังจากประเทศผู้นำเข้าสำคัญอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียมีการปิดโรงงานการผลิตจากผลกระทบของโควิด ทำให้ความต้องการนำเข้ายางพาราลดลงจากเดือนก่อนหน้า
      
       1.2 ดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 44.3 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ จากฐานของปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับต่ำรวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทยอยปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากราคาน้ำตาลทราย ตามปริมาณผลผลิตลดลงในช่วงก่อนหน้า อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป จากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ตามความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เนื่องจากประเทศคู่ค้า มีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบและบริโภคอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.9 จากเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง
       ตามความต้องการใช้และเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้ารุ่นใหม่และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
      
       1.3 ดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (AoA) ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 29.5 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ จากฐานราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.6 ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ตามความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 4.3 ได้แก่ น้ำตาลทราย จากผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลง นอกจากนี้ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง ตามความต้องการบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ สูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ส่วนคอมพิวเตอร์ฯ เหล็ก รถยนต์ เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าขยายตัว
      
       2. ดัชนีราคานำเข้า
      
       2.1 ดัชนีราคานำเข้าเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 101.5 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากความกังวลในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มลดลง หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยสินค้ากลุ่มนี้ได้รับแรงหนุนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ จากต้นทุนในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน
       ที่ยังทรงตัวในระดับสูง และปุ๋ยจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของบางรุ่นราคาปรับตัวลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้พลังงานทดแทน และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ เครื่องประดับอัญมณี โดยเฉพาะราคาทองคำที่ความต้องการถือครองของนักลงทุนและสถานบันการลงทุนลดลง และมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น ด้านสบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ จากความต้องการที่ลดลง
      
       2.2 ดัชนีราคานำเข้าเดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 11.1 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 60.1 ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ตามภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 6.0 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และทองแดงและผลิตภัณฑ์ ตามต้นทุนในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และปุ๋ยจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ จากต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ จากต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิด ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เนื่องจากส่วนประกอบของรถยนต์บางรุ่นราคาลดลง
      
       2.3 ดัชนีราคานำเข้าเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2564 เทียบกับปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 9.4 (AoA) ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 49.9 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 5.6 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปรับตัวสูงขึ้นตามความไม่สมดุลของการผลิตและการบริโภคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปุ๋ยจากต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 3.1 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และนมและผลิตภัณฑ์นม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
       แม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังคงไม่ฟื้นเต็มที่ หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์การทดสอบ เนื่องจากความต้องการสินค้าส่งออกขยายตัวได้ดี และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน
      
       3. อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนกรกฎาคม 2564
       อัตราการค้าของไทย ในเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 102.0 (เดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 102.4) พบว่า อัตราการค้าลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และในภาพรวมอยู่ในทิศทางที่ลดลงต่อเนื่องนับจากเดือนเมษายน 2563 สะท้อนถึงแม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ดี แต่ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างราคาสินค้าส่งออกเทียบกับสินค้านำเข้าเริ่มลดลง เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่การปรับราคาของผู้ส่งออกยังทำได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม อัตราการค้ายังมีค่าสูงกว่า 100 ซึ่งแสดงถึงความได้เปรียบด้านราคาสินค้าส่งออกของไทยยังดีกว่าราคาสินค้านำเข้า โดยกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกสูงกว่าราคานำเข้า (ได้เปรียบในอัตราการค้า) ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบขั้นกลางจากต่างประเทศในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าขั้นกลางที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิต เช่น ผัก ผักกระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผัก และผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่ราคาส่งออกสูงกว่าราคานำเข้า อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากข้าวและแป้ง เป็นต้น ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคานำเข้าสูงกว่าราคาส่งออก (เสียเปรียบในอัตราการค้า) ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ทองคำ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์นม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่ราคานำเข้าสูงกว่าราคาส่งออก อาทิเช่น อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
      

*******************************************************

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศไทย

เดือน กรกฎาคม   ปี 2564

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ก.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.63
ม.ค.64-ก.ค.64
ก.ค.64/
มิ.ย.64
ก.ค.64/
ก.ค.63
ม.ค.64-ก.ค.64/
ม.ค.63-ก.ค.63
 รวมทุกรายการ
100.00    
103.5
103.4
100.2
102.9
  0.1
  3.3
  3.1
 1. สินค้าเกษตรกรรม
10.32    
105.7
109.0
103.5
109.3
-3.0
  2.1
  6.6
        1.1 สินค้ากสิกรรม
7.97    
98.5
102.5
96.2
103.2
-3.9
  2.4
  8.2
        1.2 สินค้าประมง
1.23    
118.3
118.5
115.8
118.3
 -0.2
  2.2
  2.8
        1.3 ปศุสัตว์
1.12    
140.7
141.2
138.4
140.0
 -0.4
  1.7
  2.6
 2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
7.91    
114.0
113.7
108.9
113.0
  0.3
  4.7
  4.3
        2.1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
2.28    
132.1
131.8
126.8
130.1
  0.2
  4.2
  3.5
        2.2 น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
1.76    
106.6
105.3
90.9
104.1
  1.2
17.3
16.1
        2.3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
.67    
123.1
123.3
121.8
122.7
 -0.2
  1.1
  1.2
        2.4 ผักกระป๋องและแปรรูป
.15    
113.7
112.9
110.8
112.6
  0.7
  2.6
  1.8
 3. สินค้าอุตสาหกรรม
75.09    
104.4
104.3
102.5
103.8
  0.1
  1.9
  1.7
        3.1 สิ่งทอ
3.15    
106.3
106.1
105.2
105.7
  0.2
  1.0
 -0.1
        3.2 อัญมณีและเครื่องประดับ
5.75    
100.0
100.9
100.2
100.5
 -0.9
 -0.2
  2.4
        3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า
9.93    
106.6
106.8
105.6
106.6
 -0.2
  0.9
  0.8
        3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์
13.94    
107.2
107.1
105.5
106.4
  0.1
  1.6
  1.8
        3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
3.07    
110.1
109.7
103.3
108.1
  0.4
  6.6
  4.8
        3.10 เม็ดพลาสติก
3.72    
100.4
99.7
92.5
98.3
  0.7
  8.5
  8.4
        3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.45    
107.7
106.8
102.3
106.4
  0.8
  5.3
  2.0
        3.12 เคมีภัณฑ์
3.71    
110.7
110.3
105.1
109.2
  0.4
  5.3
  4.0
        3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง
3.66    
101.5
100.7
97.7
99.5
  0.8
  3.9
  1.7
        3.21 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
12.49    
102.6
101.9
101.5
102.0
  0.7
  1.1
  0.4
 4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
6.68    
84.7
81.2
58.7
76.9
  4.3
44.3
29.5
        4.3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
.00    
65.0
59.9
54.4
62.2
  8.5
19.5
  4.5
        4.11 น้ำมันดิบ
.72    
38.5
37.5
23.3
33.9
  2.7
65.2
33.5
        4.12 น้ำมันสำเร็จรูป
5.62    
87.3
83.4
58.8
78.6
  4.7
48.5
32.8

 

ดัชนีราคานำเข้าของประเทศไทย

เดือน กรกฎาคม   ปี 2564

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ก.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.63
ม.ค.64-ก.ค.64
ก.ค.64/
มิ.ย.64
ก.ค.64/
ก.ค.63
ม.ค.64-ก.ค.64/
ม.ค.63-ก.ค.63
 รวมทุกรายการ
100.00    
101.5
101.0
91.4
98.9
  0.5
11.1
  9.4
 1. สินค้าเชื้อเพลิง
19.36    
88.7
86.5
55.4
79.9
  2.5
60.1
49.9
        1.1 น้ำมันดิบ
14.50    
87.8
85.6
49.5
77.9
  2.6
77.4
63.3
        1.2 น้ำมันสำเร็จรูป
1.39    
135.3
130.5
80.0
119.5
  3.7
69.1
68.5
        1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม
2.32    
65.3
64.4
53.6
62.3
  1.4
21.8
13.5
 2. สินค้าทุน
28.37    
107.0
106.7
104.8
106.5
  0.3
  2.1
  1.8
        2.2 ผลิตภัณฑ์โลหะ
1.81    
115.2
114.3
103.8
112.8
  0.8
11.0
  9.8
        2.4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
10.59    
104.0
103.7
104.2
104.4
  0.3
 -0.2
 -0.3
        2.5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
6.88    
104.5
104.6
103.9
104.4
 -0.1
  0.6
  0.5
        2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.98    
107.8
107.5
104.2
107.1
  0.3
  3.5
  4.2
        2.7 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก
1.90    
120.6
118.6
110.7
115.7
  1.7
  8.9
  5.4
 3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
37.22    
105.8
105.5
99.8
104.0
  0.3
  6.0
  5.6
        3.1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จ
1.13    
135.7
135.4
126.2
133.1
  0.2
  7.5
  6.1
        3.2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.75    
106.2
105.4
99.6
103.9
  0.8
  6.6
  4.8
        3.9 เคมีภัณฑ์
5.98    
97.2
96.7
90.2
95.4
  0.5
  7.8
  6.4
        3.10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
1.47    
102.8
102.6
101.0
102.5
  0.2
  1.8
  1.7
        3.11 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
5.26    
112.0
113.0
112.2
111.5
 -0.9
 -0.2
  6.4
        3.13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
6.14    
96.7
96.9
91.0
95.0
 -0.2
  6.3
  5.9
        3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
3.29    
111.0
109.0
98.4
106.5
  1.8
12.8
  8.5
        3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
1.37    
85.7
83.6
66.1
78.0
  2.5
29.7
14.4
        3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
5.14    
113.0
112.9
109.6
112.5
  0.1
  3.1
  3.2
 4. สินค้าอุปโภคบริโภค
8.64    
108.0
108.2
104.6
107.6
 -0.2
  3.3
  3.1
        4.2 นมและผลิตภัณฑ์นม
.24    
118.7
118.3
105.0
114.3
  0.3
13.0
  8.2
        4.13 เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ
.47    
109.1
109.0
107.8
109.2
  0.1
  1.2
  1.7
        4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
1.17    
99.7
99.7
97.6
99.5
  0.0
  2.2
  1.5
        4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
.58    
106.2
106.0
102.9
105.8
  0.2
  3.2
  3.1
        4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2.79    
109.6
109.0
105.2
108.4
  0.6
  4.2
  3.5
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
6.40    
95.2
96.2
95.6
96.5
-1.0
 -0.4
  0.9
        5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
.38    
107.9
108.0
106.9
108.0
 -0.1
  0.9
  1.0
        5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์
5.10    
91.8
93.1
92.6
93.4
-1.4
 -0.9
  0.9