Download

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศ

เดือน พฤษภาคม  2563


 
       ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) ติดลบในอัตราน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงแนวโน้มราคามีเสถียรภาพมากขึ้นหรือกำลังผ่านจุดต่ำสุด ซึ่งสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทยอยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเชื้อเพลิงยังคงลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับปกติ ส่งผลให้หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 44.1 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ที่ร้อยละ 1.2 และ 0.4 ตามลำดับ สินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย ข้าว และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ซึ่งเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารและราคาต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมาก

       ดัชนีราคานำเข้า เดือนพฤษภาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.1 (YoY) หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 7.3 โดยการลดลงของราคานำเข้ายังได้รับแรงกดดันหลักจากการลดลงของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ซึ่งลดลงร้อยละ 37.6 ได้แก่ น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูป เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันดิบโลกยังต่ำกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองคำ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ กลุ่มสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน
      
       แนวโน้มราคาส่งออก-นำเข้าของไทย ปี 2563 คาดว่าจะต่ำกว่าปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยเสี่ยงจาก 1) เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจทำให้ความต้องการสินค้าสำคัญของโลกชะลอตัวต่อไป 2) ราคาน้ำมันดิบโลกทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และส่งผลให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันปรับลดลงตาม 3) เงินบาทอ่อนค่าจากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ราคาส่งออก-นำเข้าสูงขึ้น ได้แก่ 1) ปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 2) ปัจจัยชั่วคราวจากราคาทองคำที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 3) การผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและการเปิดเศรษฐกิจบางส่วนของหลายประเทศ ทำให้การส่งออก-นำเข้าสินค้าขยายตัวดีขึ้น 4) ต้นทุนผู้ประกอบการจากราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น
      
       อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนพฤษภาคม 2563
      
       อัตราการค้าของไทย ในเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 111.5 (เดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 113.8) ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผลไม้ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคานำเข้าสูงกว่าราคาที่ได้รับจากการส่งออก ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ทองคำ เนื่องจากคุณภาพสินค้ามีลักษณะที่แตกต่างกัน รวมทั้งทองคำ ราคาส่งออกเป็นไปตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันต่ำกว่าราคานำเข้า ที่มีการนำเข้าเพื่อรอการเก็งกำไรในช่วงต่อไปตามวัฏจักรราคาทองคำขาขึ้น เป็นต้น
      
       ดัชนีราคาส่งออกประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563
      
       1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 98.9 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 98.9) โดยดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 101.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 108.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 101.8 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เท่ากับ 46.6
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับ
      
       2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายหมวดสินค้า ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น คือ หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ตามความต้องการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากมาตราการผ่อนคลายที่ช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ประกอบกับกลุ่มผู้ผลิตปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงตามข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิต ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ ข้าว เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าได้เร่งนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้า และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการชะลอตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ น้ำตาลทรายตามทิศทางตลาดโลก และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เนื่องจากมีการเร่งการส่งออกไปแล้ว สำหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรมดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในบางกลุ่มสินค้า โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เนื่องจากเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามา หลังจากหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง คือ ผลิตภัณฑ์ยาง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นหลัก
      
       2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 2.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 44.1 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ตามราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามความต้องการสินค้าที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown ของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับสินค้าบางกลุ่มเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตามความต้องการสินค้าประเภทอาหารจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการของตลาดคู่ค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง
      
       2.3 เฉลี่ย ม.ค.-พ.ค. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นผลจากความต้องการสินค้าชะลอตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาปิโตรเลียม และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 24.6 ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ ตามราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.4 ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสินค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตามความต้องการสินค้าในหมวดอาหารที่ขยายตัว เพื่อป้องกันภาวะการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
      
       ดัชนีราคานำเข้าประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563
      
       1. ดัชนีราคานำเข้าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 88.7 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 86.9) โดยดัชนีราคานำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 45.9 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.6 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เท่ากับ 98.5 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 104.0 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 94.7
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานำเข้าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับ
      
       2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 18.9 ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เนื่องจากตลาดคาดว่า ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่ประเทศในยุโรป และประเทศต่างๆ ทั่วโลก เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัวขึ้น หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ หมวดสินค้าทุนสูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ สินค้าทุนอื่น ๆ กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภคสูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ รองเท้า ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์
      
       2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 5.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 37.6 ได้แก่ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงจากปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรุนแรงขณะที่หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองคำ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ กลุ่มสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน
      
       2.3 เฉลี่ย ม.ค.-พ.ค. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
      
       หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 25.7 ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ สัตว์น้ำ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ ผ้าผืน แผงวงจรไฟฟ้า ธัญพืช และสัตว์น้ำอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ รถจักรยาน รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
      

*******************************************************

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศไทย

เดือน พฤษภาคม   ปี 2563

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.62
ม.ค.63-พ.ค.63
พ.ค.63/
เม.ย.63
พ.ค.63/
พ.ค.62
ม.ค.63-พ.ค.63/
ม.ค.62-พ.ค.62
 รวมทุกรายการ
100.00    
98.9
98.9
101.2
99.8
  0.0
-2.3
-1.1
 1. สินค้าเกษตรกรรม
10.32    
101.6
102.5
101.2
102.1
 -0.9
  0.4
  2.4
        1.1 สินค้ากสิกรรม
7.97    
94.5
95.5
95.1
95.0
-1.0
 -0.6
  1.7
        1.2 สินค้าประมง
1.23    
112.1
113.6
119.2
115.0
-1.3
-6.0
-4.3
        1.3 ปศุสัตว์
1.12    
136.4
136.6
126.6
135.8
 -0.1
  7.7
  8.3
 2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
7.91    
108.1
108.3
106.8
108.2
 -0.2
  1.2
  1.1
        2.1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
2.28    
126.2
126.6
123.0
125.3
 -0.3
  2.6
  2.2
        2.2 น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
1.76    
88.7
89.9
86.8
89.6
-1.3
  2.2
  0.7
        2.3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
.67    
121.5
121.5
117.7
121.0
  0.0
  3.2
  3.0
        2.4 ผักกระป๋องและแปรรูป
.15    
110.4
110.1
109.1
110.6
  0.3
  1.2
  1.4
 3. สินค้าอุตสาหกรรม
75.09    
101.8
101.8
102.8
102.1
  0.0
-1.0
 -0.7
        3.1 สิ่งทอ
3.15    
105.5
105.6
106.5
105.9
 -0.1
 -0.9
 -0.4
        3.2 อัญมณีและเครื่องประดับ
5.75    
98.5
98.2
91.9
97.5
  0.3
  7.2
  6.2
        3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า
9.93    
105.6
105.2
106.5
105.8
  0.4
 -0.8
 -0.6
        3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์
13.94    
104.6
104.7
103.8
104.2
 -0.1
  0.8
  0.2
        3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
3.07    
102.7
102.7
104.4
103.1
  0.0
-1.6
-1.1
        3.10 เม็ดพลาสติก
3.72    
88.7
87.5
100.3
90.4
  1.4
-11.6
-10.0
        3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.45    
103.7
103.2
107.0
104.8
  0.5
-3.1
-2.2
        3.12 เคมีภัณฑ์
3.71    
104.4
104.5
105.2
105.1
 -0.1
 -0.8
 -0.2
        3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง
3.66    
97.7
98.3
99.5
97.8
 -0.6
-1.8
-1.8
        3.21 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
12.49    
100.9
101.2
104.2
101.8
 -0.3
-3.2
-2.4
 4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
6.68    
46.6
45.1
83.4
60.4
  3.3
-44.1
-24.6
        4.3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
.00    
54.1
48.1
75.1
61.5
12.5
-28.0
-12.9
        4.11 น้ำมันดิบ
.72    
17.8
14.2
47.8
26.4
25.4
-62.8
-42.5
        4.12 น้ำมันสำเร็จรูป
5.62    
45.1
44.1
84.4
60.3
  2.3
-46.6
-25.6

 

ดัชนีราคานำเข้าของประเทศไทย

เดือน พฤษภาคม   ปี 2563

( 2555 = 100 )

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
ปี 2555

ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.62
ม.ค.63-พ.ค.63
พ.ค.63/
เม.ย.63
พ.ค.63/
พ.ค.62
ม.ค.63-พ.ค.63/
ม.ค.62-พ.ค.62
 รวมทุกรายการ
100.00    
88.7
86.9
93.5
90.1
  2.1
-5.1
-3.1
 1. สินค้าเชื้อเพลิง
19.36    
45.9
38.6
73.6
53.0
18.9
-37.6
-25.7
        1.1 น้ำมันดิบ
14.50    
38.1
28.8
74.2
47.6
32.3
-48.7
-33.1
        1.2 น้ำมันสำเร็จรูป
1.39    
59.1
47.6
93.7
68.3
24.2
-36.9
-23.4
        1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม
2.32    
54.6
53.8
62.0
55.5
  1.5
-11.9
-13.3
 2. สินค้าทุน
28.37    
104.6
104.1
103.3
104.5
  0.5
  1.3
  1.4
        2.2 ผลิตภัณฑ์โลหะ
1.81    
102.7
101.8
101.2
102.3
  0.9
  1.5
  1.6
        2.4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
10.59    
104.7
104.2
104.4
104.8
  0.5
  0.3
  0.4
        2.5 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
6.88    
103.9
103.7
101.8
103.9
  0.2
  2.1
  2.4
        2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.98    
102.6
101.5
102.2
102.3
  1.1
  0.4
  0.2
        2.7 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก
1.90    
110.9
109.8
104.8
109.6
  1.0
  5.8
  4.9
 3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
37.22    
98.5
98.2
96.8
98.2
  0.3
  1.8
  1.4
        3.1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จ
1.13    
125.6
126.0
125.8
125.3
 -0.3
 -0.2
 -0.8
        3.2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.75    
99.0
98.8
101.5
98.9
  0.2
-2.5
-2.4
        3.9 เคมีภัณฑ์
5.98    
89.6
89.4
90.1
89.6
  0.2
 -0.6
 -0.6
        3.10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
1.47    
100.8
100.8
100.1
100.7
  0.0
  0.7
  0.8
        3.11 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
5.26    
106.2
104.5
88.4
102.7
  1.6
20.1
15.0
        3.13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
6.14    
89.7
89.2
89.0
89.3
  0.6
  0.8
  0.3
        3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
3.29    
97.9
98.1
100.5
98.3
 -0.2
-2.6
-1.9
        3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
1.37    
65.0
68.5
78.1
69.3
-5.1
-16.8
-11.0
        3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
5.14    
108.7
108.4
108.1
108.8
  0.3
  0.6
  0.5
 4. สินค้าอุปโภคบริโภค
8.64    
104.0
103.6
102.5
104.2
  0.4
  1.5
  1.8
        4.2 นมและผลิตภัณฑ์นม
.24    
105.3
105.8
104.6
105.5
 -0.5
  0.7
  1.2
        4.13 เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ
.47    
107.0
106.7
107.7
107.4
  0.3
 -0.6
 -0.2
        4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
1.17    
97.7
97.8
97.3
98.2
 -0.1
  0.4
  0.6
        4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
.58    
102.4
102.2
102.4
102.6
  0.2
  0.0
  0.5
        4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2.79    
104.2
103.9
102.0
104.4
  0.3
  2.2
  2.2
 5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
6.40    
94.7
94.1
94.7
95.6
  0.6
  0.0
  0.8
        5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
.38    
106.9
106.9
105.6
106.9
  0.0
  1.2
  1.2
        5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์
5.10    
91.5
90.8
92.1
92.5
  0.8
 -0.7
  0.3