สมัครสมาชิกรับข้อมูลดัชนีทาง Email

สมัครสมาชิกตอบแบบสอบถาม

ส่งข้อมูลดัชนีให้กับสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

เข้าสู่ระบบ
ออกจากระบบ

 
สมัครสมาชิกรับข้อมูลดัชนีทาง Email 

  ชื่อ
นามสกุล
  User name
  Password
  Verify Password
  ชื่อบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่าน
  ประเภทอาชีพ
  ที่อยู่ในการติดต่อ
  ถนน/ซอย
  จังหวัด
อำเภอ/เขต
  ตำบล/แขวง
รหัสไปรณีย์
  เบอร์โทร แฟกซ ์
  E-Mail Address

  : : ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ต้องการรับ
  ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป
  ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
  ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบท
  ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
  ดัชนีราคาผู้ผลิต
  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  ดัชนีใช้คำนวณค่า K
  ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ
  ดัชนีดาดการณ์ภาวะธุรกิจ
  ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
  ดัชนีส่งออก
  ดัชนีนำเข้า
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
  ดัชนีราคาผู้ผลิตระดับจังหวัด
  ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
     
   



 


© สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
โทร. (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825), (0 2507 5806)