กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูล
เดือน พฤษภาคม   2567  

      1. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม........
                   ประกอบธุรกิจ/เอกชน                   ราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   ประชาชน                   อื่น ๆ 
      1. ท่านเคยได้รับข้อมูลจากกองสารสนเทศและดัชนีเศรฐกิจการค้าด้วยช่องทางใด ? (ตอบได้หลายช่องทาง)
                    Internet                    E-mail                    Fax                    โทรศัพท์สายตรง
                    Hot line 0 2507 7000                    ไปรษณีย์                    ที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า                    ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
                    อี่น ๆ 
      2. ท่านใช้ข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อมูล)
                   ดัชนีราคาผู้บริโภค                   ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด                   ดัชนีราคาผู้ผลิต                   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
                   ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ                   ดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อ                   ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก                   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
                   ดัชนีราคาส่งออก/นำเข้า                   สถิติราคาระดับภาคและจังหวัด                   ดัชนีใช้คำนวณค่า K                   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
                   ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน                   ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง                   ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค                   อี่น ๆ 
      4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
      1) ความสะดวกในการได้รับบริการข้อมูล
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      2) ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      4) เนื้อหาสาระของรายงาน
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      5) รูปแบบรายงาน
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      6) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      7) การติดต่อประสานงาน/ระบบสี่อสาร
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      3) ความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือของข้อมูล
             มากที่สุด             มาก             ปานกลาง             น้อย
             น้อยที่สุด
      5. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือต้องการให้สำนักดัชนีฯ ปรับปรุงข้อมูล/การให้บริการข้อมูลใดบ้าง
                   
      สนใจข้อมูลโทร 0 2507 7000 หรือแจ้ง E-mail Address เพื่อรับข่าวสารจากทางกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
                   


 

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ :
เจ้าหน้าที่ : Prapan Teeklung กลุ่ม มศ./สด.
Email : prapant@moc.go.th
Telephone : 0 2507 5822