กระดานถาม-ตอบ

กรุณาใส่... หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน :
 กลุ่มพัฒนาและสนับสนุนงานดัชนี..... สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  โทร.0-2507-5822  โทรสาร 0-2507-5825

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรุณาใช้ MS Internet Explorer version 4.0 หรือ สูงกว่า และ ใช้ความละเอียดที่ 800x600 pixel เพื่อดูเว็บไซต์นี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด