Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน ธันวาคม  2559 และปี   2559


 
      ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้

       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2559 ปี 2553 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 102.1 ( เดือนพฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 101.2 )
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.7 จากสินค้าเกษตรสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก จากผลผลิตฤดูกาลใหม่ทำให้ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง หัวมันสำปะหลังสด เป็นช่วงต้นฤดูกาลประกอบกับราคาส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น ยางพารา (น้ำยางข้น ยางแผ่นดิบและเศษยาง) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จากฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพาะปลูกยางและผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการซื้อยางเพื่อส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ (ไก่ โค กระบือ) ความต้องการบริโภคทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นในช่วงแคบๆ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 4.0 สินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กแผ่น สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร น้ำตาลทราย น้ำมันพืชบริสุทธิ์ และทองคำ
       2.2 เดือนธันวาคม 2558 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีราคาสูงขึ้น เป็นผลจากหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.4 ตามการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของราคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ยานพาหนะและอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 6.9 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
       2.3 เทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2559 กับระยะเดียวกันปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.2 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากราคาสินค้ากลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ปลาและสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 7.7 จากการลดลงของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 10.1 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.2 สาเหตุจากการลดลงของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 14.6 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 1.1 ผลิตภัณฑ์อโลหะ ร้อยละ 0.6 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.6 เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.5
      
       *********************************************************************************
      
       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้
      
       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนธันวาคม 2559 ในปี 2553 ดัชนีราคาหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ เท่ากับ 100 สำหรับเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาเท่ากับ 104.1 , 99.8 , 95.6 ตามลำดับ
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 หมวดสินค้าสำเร็จรูป โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 และหมวดสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้นร้อยละ 4.7
       3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 หมวดสินค้าสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.9 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 1.5
       4. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 หมวดสินค้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 2.5 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 3.2
      
      

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
ธันวาคม   2559
2553 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.58
มค.-ธ.ค.59
ธ.ค.59/
พ.ย.59
ธ.ค.59/
ธ.ค.58
ม.ค.- ธ.ค.59/
ม.ค.- ธ.ค.58
 ดัชนีรวม
100.00
102.1
101.2
101.0
101.4
  0.9
  1.1
-1.2
 ผลผลิตเกษตรกรรม
10.91
101.8
  99.1
  97.5
102.2
  2.7
  4.4
  0.3
   ผลผลิตการเกษตร
8.37
  97.9
  94.7
  92.9
  97.9
  3.4
  5.4
  0.0
   สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
1.63
119.1
118.7
118.7
121.1
  0.3
  0.3
  0.1
   ผลิตภัณฑ์จากป่า
 0.04
118.8
118.8
118.8
118.8
  0.0
  0.0
  0.0
   ปลาและสัตว์น้ำ
 0.88
129.9
126.9
124.6
132.0
  2.4
  4.3
  2.5
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
2.94
105.1
101.1
112.9
103.6
  4.0
-6.9
-7.7
   ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2.50
100.8
  96.2
110.3
  99.2
  4.8
-8.6
-10.1
   แร่โลหะและแร่อื่น ๆ
 0.45
120.1
119.6
117.0
118.6
  0.4
  2.6
  5.5
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86.14
102.7
102.1
101.6
101.8
  0.6
  1.1
-1.2
   ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
14.26
109.0
109.8
110.2
110.5
 -0.7
-1.1
  0.5
   สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.73
108.2
108.1
108.1
108.0
  0.1
  0.1
  0.3
   หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
 0.56
104.4
104.4
104.6
104.5
  0.0
 -0.2
  0.3
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.68
106.3
106.6
105.4
105.8
 -0.3
  0.9
  1.2
   เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์
1.58
105.1
105.0
105.4
105.1
  0.1
 -0.3
  1.4
   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
8.41
  92.4
  85.4
  84.2
  82.8
  8.2
  9.7
-14.6
   เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
4.76
102.4
101.7
101.6
101.3
  0.7
  0.8
-1.1
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.31
  86.4
  83.5
  78.8
  81.2
  3.5
  9.6
  0.2
   ผลิตภัณฑ์อโลหะ
2.47
101.4
101.4
103.0
102.2
  0.0
-1.6
 -0.6
   โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
3.36
  97.1
  96.8
  97.1
  96.8
  0.3
  0.0
-1.6
   เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
4.42
105.1
105.1
105.2
105.2
  0.0
 -0.1
  0.1
   เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
23.31
  96.7
  96.7
  97.3
  96.9
  0.0
 -0.6
 -0.5
   ยานพาหนะและอุปกรณ์
7.82
105.3
105.3
105.2
105.3
  0.0
  0.1
  0.1
   สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.46
111.8
114.3
108.7
114.2
-2.2
  2.9
  4.9

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2559
ดัชนีรวม
2553 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ม.ค.

 -0.4
  0.9
  0.4
  1.6
  0.7
  2.0
  1.4
  0.6
  0.2
  0.4
-1.4
-1.1
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3

ก.พ.

  0.9
  0.5
  1.3
  2.4
  0.8
  1.1
  2.5
  0.7
  0.2
  0.1
  0.6
 -0.1
  9.0
  9.0
  2.9
11.2
-4.0
11.8
  7.4
  1.8
  0.1
  1.1
-4.9
-3.0
  8.8
  9.3
  2.5
10.6
-3.3
11.6
  6.8
  2.7
  0.4
  1.1
-5.2
-2.6

มี.ค.

  2.6
  1.1
  1.0
  0.9
  0.8
  1.6
  0.1
  0.1
 -0.3
  0.1
  0.0
  0.6
11.1
  7.5
  2.7
11.1
-4.0
12.6
  5.9
  1.8
 -0.3
  1.4
-5.0
-2.4
  9.6
  8.7
  2.6
10.8
-3.5
12.0
  6.4
  2.4
  0.1
  1.2
-5.1
-2.6

เม.ย.

  1.8
  2.9
  2.0
  3.4
  4.5
  0.7
  1.4
  0.4
  0.0
  0.4
 -0.1
  0.7
11.0
  8.7
  1.8
12.7
-3.0
  8.5
  6.6
  0.8
 -0.6
  1.9
-5.4
-1.7
  9.9
  8.7
  2.4
11.3
-3.4
11.0
  6.4
  2.0
 -0.1
  1.4
-5.2
-2.3

พ.ค.

 -0.7
  2.0
  1.9
  4.5
  0.0
 -0.4
 -0.7
 -0.4
  1.1
  0.4
  1.2
  1.4
  8.4
11.6
  1.8
15.6
-7.2
  8.0
  6.2
  1.2
  0.8
  1.2
-4.8
-1.4
  9.5
  9.3
  2.3
12.2
-4.2
10.4
  6.4
  1.8
  0.1
  1.4
-5.1
-2.2

มิ.ย.

  0.6
 -0.1
 -0.1
  2.4
-1.2
  1.9
  0.3
-1.3
-1.1
-1.1
  0.0
  0.1
  8.9
10.7
  1.8
18.6
-10.5
11.5
  4.5
 -0.4
  0.9
  1.3
-3.7
-1.3
  9.5
  9.6
  2.1
13.3
-5.3
10.6
  6.1
  1.5
  0.2
  1.4
-4.8
-2.0

ก.ค.

  1.0
 -0.4
-1.0
  1.3
-1.4
-1.8
-1.2
  0.0
 -0.6
 -0.8
 -0.9
 -0.3
  9.6
  9.2
  1.2
21.2
-12.9
11.1
  5.2
  0.7
  0.3
  1.2
-3.8
 -0.8
  9.5
  9.5
  2.0
14.5
-6.5
10.7
  5.9
  1.4
  0.2
  1.4
-4.7
-1.8

ส.ค.

  0.8
-1.6
-2.5
-2.2
  0.5
  0.2
  0.9
  0.3
  0.1
 -0.9
 -0.8
 -0.4
  8.9
  6.6
  0.3
21.6
-10.4
10.7
  6.0
  0.1
  0.1
  0.1
-3.8
 -0.4
  9.4
  9.2
  1.8
15.4
-7.0
10.7
  6.0
  1.2
  0.2
  1.2
-4.6
-1.7

ก.ย.

  1.9
-1.8
  1.0
-1.1
  2.3
  0.8
  0.5
  0.5
  1.0
 -0.2
 -0.1
 -0.4
  9.6
  2.8
  3.1
19.0
-7.2
  9.0
  5.6
  0.1
  0.6
-1.1
-3.6
 -0.7
  9.5
  8.4
  1.9
15.8
-7.1
10.5
  5.9
  1.1
  0.3
  0.9
-4.5
-1.6

ต.ค.

  0.8
  1.3
  2.6
-6.5
  3.4
  0.8
 -0.5
  0.5
 -0.3
 -0.5
  0.0
  0.2
  8.8
  3.4
  4.4
  8.5
  2.6
  6.3
  4.2
  1.1
 -0.1
-1.3
-3.1
 -0.5
  9.3
  7.9
  2.2
14.9
-6.1
10.1
  5.8
  1.1
  0.2
  0.7
-4.4
-1.5

พ.ย.

-1.5
 -0.9
  2.4
-3.8
  1.1
  0.7
  0.0
 -0.5
 -0.1
 -0.5
 -0.4
 -0.5
  7.8
  4.0
  7.9
  1.9
  7.8
  5.9
  3.5
  0.6
  0.3
-1.7
-3.0
 -0.6
  9.3
  7.5
  2.7
13.7
-4.9
  9.6
  5.6
  1.0
  0.2
  0.5
-4.2
-1.4

ธ.ค.

  0.2
-1.1
 -0.3
-3.8
-1.9
-1.1
 -0.3
  0.1
  0.8
-1.1
 -0.8
  0.9
  8.0
  2.7
  8.7
-1.7
10.0
  6.7
  4.5
  0.9
  1.0
-3.6
-2.7
  1.1
  9.2
  7.0
  3.3
12.4
-3.8
  9.4
  5.5
  1.0
  0.3
  0.1
-4.1
-1.2

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
ธันวาคม   2559
2553 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.59
พ.ย.59
ธ.ค.58
มค.-ธ.ค.59
ธ.ค.59/
พ.ย.59
ธ.ค.59/
ธ.ค.58
ม.ค.- ธ.ค.59/
ม.ค.- ธ.ค.58
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
104.1
104.1
103.7
104.3
  0.0
  0.4
 -0.3
   สินค้าอุปโภคบริโภค
65.65
105.4
105.3
104.4
105.6
  0.1
  1.0
 -0.1
      สินค้าบริโภค
20.62
107.6
108.1
108.1
109.7
 -0.5
 -0.5
  0.2
      สินค้าอุปโภค
45.03
104.7
104.4
103.0
104.0
  0.3
  1.7
 -0.3
   สินค้าทุน
34.35
100.3
100.3
101.1
100.5
  0.0
 -0.8
 -0.6
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
  99.8
  98.1
  97.0
  97.3
  1.7
  2.9
-2.5
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
78.12
  99.5
  97.4
  95.8
  96.3
  2.2
  3.9
-2.9
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
10.98
113.8
115.7
114.1
115.8
-1.6
 -0.3
  3.6
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
67.14
  97.2
  94.3
  92.8
  93.1
  3.1
  4.7
-4.2
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
21.88
  99.7
  99.6
100.2
  99.8
  0.1
 -0.5
-1.1
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
  95.6
  91.3
  94.2
  94.4
  4.7
  1.5
-3.2
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
49.96
106.7
103.6
109.5
110.8
  3.0
-2.6
-1.9
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
50.04
  81.1
  75.9
  76.1
  75.1
  6.9
  6.6
-4.8

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825