Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน พฤศจิกายน  2566


 

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
พฤศจิกายน   2566
2558 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
พ.ย.66
ต.ค.66
พ.ย.65
มค.-พ.ย.66
พ.ย.66/
ต.ค.66
พ.ย.66/
พ.ย.65
ม.ค.- พ.ย.66/
ม.ค.- พ.ย.65
 รวมทุกรายการ
100.00
111.3
112.5
113.7
110.3
-1.1
-2.1
-2.5
 ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง
10.62
112.7
113.1
111.4
112.5
 -0.4
  1.2
  0.1
   ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
9.48
112.0
112.6
109.9
111.4
 -0.5
  1.9
  0.4
   ผลิตภัณฑ์จากการประมง
1.15
119.1
117.1
123.8
121.8
  1.7
-3.8
-1.9
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
3.41
129.9
129.0
179.4
132.4
  0.7
-27.6
-16.7
   ถ่านหินและลิกไนต์
 0.08
100.0
100.0
100.0
100.0
  0.0
  0.0
  0.0
   ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
2.73
135.1
133.9
196.9
138.2
  0.9
-31.4
-19.3
   สินแร่โลหะ
 0.03
126.4
126.4
143.2
128.8
  0.0
-11.7
-18.2
   ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการทำเหมือง
 0.57
109.6
109.5
109.1
109.1
  0.1
  0.5
  0.5
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85.97
110.4
111.8
111.4
109.1
-1.3
 -0.9
-2.1
   ผลิตภัณฑ์อาหาร
12.40
113.6
113.6
111.2
111.8
  0.0
  2.2
  1.6
   เครื่องดื่ม
3.38
107.2
106.7
102.1
106.5
  0.5
  5.0
  5.3
   ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 0.54
107.4
107.4
107.4
107.4
  0.0
  0.0
  0.0
   สิ่งทอ
2.08
102.7
102.8
103.9
102.8
 -0.1
-1.2
  0.0
   เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
1.86
103.2
103.3
102.5
102.8
 -0.1
  0.7
  0.7
   เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์
 0.51
102.5
102.0
101.5
101.9
  0.5
  1.0
  0.5
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.80
103.1
103.4
102.5
102.6
 -0.3
  0.6
  0.4
   กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
 0.99
110.4
110.4
113.1
111.2
  0.0
-2.4
  1.5
   สิ่งพิมพ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
 0.57
105.5
105.5
101.3
104.1
  0.0
  4.1
  3.4
   ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
7.31
149.6
161.7
168.5
143.3
-7.5
-11.2
-16.5
   เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
5.56
106.3
106.4
111.1
105.2
 -0.1
-4.3
-7.2
   ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
 0.69
  96.9
  96.9
  96.9
  96.9
  0.0
  0.0
 -0.2
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.50
103.4
103.5
102.1
101.8
 -0.1
  1.3
-4.5
   ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
2.77
106.7
106.6
105.5
106.1
  0.1
  1.1
  3.0
   โลหะขั้นมูลฐาน
1.77
108.7
109.1
112.1
110.5
 -0.4
-3.0
-3.1
   ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
1.94
105.0
105.0
104.1
104.5
  0.0
  0.9
  0.7
   ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
13.22
  96.3
  99.4
  98.4
  96.3
-3.1
-2.1
 -0.3
   อุปกรณ์ไฟฟ้า
3.56
  99.0
  99.0
  99.0
  99.0
  0.0
  0.0
  0.0
   เครื่องจักรและเครื่องมือ
4.15
106.1
106.5
106.5
106.5
 -0.4
 -0.4
  0.0
   ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
10.16
103.9
103.6
103.2
103.4
  0.3
  0.7
  0.7
   จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
1.08
100.2
100.2
100.2
100.2
  0.0
  0.0
  0.0
   เฟอร์นิเจอร์
 0.70
104.8
104.1
104.1
104.2
  0.7
  0.7
  1.0
   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ
5.40
136.0
134.9
127.7
132.5
  0.8
  6.5
  3.5

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2558 - 2566
ดัชนีรวม
2558 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.

 
-1.2
  1.1
  0.5
 -0.2
  0.8
  0.7
  1.6
 -0.8
 
-2.7
  3.7
-1.4
 -0.7
  0.9
 -0.6
  8.7
  2.4
 
-2.7
  3.7
-1.4
 -0.7
  0.9
 -0.6
  8.7
  2.4

ก.พ.

  0.4
  0.0
  0.8
 -0.1
  0.3
 -0.2
  0.5
  1.1
  0.3
 
-3.1
  4.5
-2.3
 -0.3
  0.4
  0.1
  9.4
  1.6
 
-2.9
  4.1
-1.8
 -0.5
  0.6
 -0.2
  9.0
  2.0

มี.ค.

  0.5
  0.8
 -0.7
  0.1
  0.9
-1.2
  1.2
  3.1
 -0.2
 
-2.8
  3.0
-1.5
  0.5
-1.7
  2.6
11.4
-1.7
 
-2.8
  3.7
-1.7
 -0.2
 -0.1
  0.6
  9.8
  0.7

เม.ย.

  0.1
  1.0
 -0.3
  0.6
  0.9
-1.7
  0.6
  1.8
  0.0
 
-1.9
  1.6
 -0.6
  0.8
-4.3
  5.0
12.8
-3.4
 
-2.6
  3.2
-1.5
  0.1
-1.2
  1.7
10.6
 -0.4

พ.ค.

  1.3
  1.5
 -0.5
  0.9
  0.3
 -0.3
  0.5
  1.0
 -0.7
 
-1.7
 -0.4
  0.8
  0.2
-4.9
  5.8
13.3
-5.0
 
-2.4
  2.4
-1.0
  0.1
-1.9
  2.6
11.1
-1.3

มิ.ย.

 -0.4
 -0.3
-1.1
  0.0
 -0.9
  0.8
  0.5
  1.0
 -0.7
 
-1.6
-1.2
  1.9
 -0.7
-3.2
  5.5
13.8
-6.6
 
-2.3
  1.8
 -0.5
  0.0
-2.2
  3.1
11.5
-2.2

ก.ค.

-1.3
 -0.4
 -0.5
 -0.1
 -0.3
  0.5
  0.1
-1.3
  0.3
 
 -0.7
-1.3
  2.3
 -0.9
-2.4
  5.0
12.2
-5.1
 
-2.1
  1.4
 -0.1
 -0.2
-2.1
  3.3
11.7
-2.7

ส.ค.

 -0.9
 -0.5
  0.2
 -0.2
 -0.8
  0.6
  0.5
 -0.9
  1.3
 
 -0.3
 -0.6
  1.9
-1.5
-1.0
  4.9
10.7
-3.1
 
-1.9
  1.1
  0.2
 -0.4
-2.0
  3.5
11.6
-2.7

ก.ย.

 -0.2
 -0.2
  0.7
  0.4
  0.2
 -0.1
  0.3
  0.1
  1.5
 
 -0.3
  0.3
  1.6
-1.7
-1.3
  5.3
10.5
-1.8
 
-1.7
  1.1
  0.3
 -0.5
-2.0
  3.8
11.4
-2.6

ต.ค.

  0.1
  0.2
 -0.3
  0.2
 -0.5
  0.2
  1.7
  1.2
  0.6
 
 -0.2
 -0.2
  2.1
-2.4
 -0.6
  6.9
  9.9
-2.3
 
-1.5
  0.9
  0.5
 -0.7
-1.8
  4.0
11.3
-2.6

พ.ย.

 -0.4
 -0.4
  0.0
 -0.9
 -0.3
 -0.2
  1.2
-1.3
-1.1
 
 -0.2
  0.2
  1.2
-1.8
 -0.5
  8.5
  7.2
-2.1
 
-1.4
  0.8
  0.5
 -0.7
-1.7
  4.4
10.9
-2.5

ธ.ค.

 -0.7
  0.8
 -0.2
-1.4
  0.3
  0.3
 -0.4
-2.5
-1.2
 
  1.3
 -0.8
  0.0
 -0.1
 -0.5
  7.7
  4.9
 -0.8
 
-1.2
  0.7
  0.5
 -0.7
-1.6
  4.7
10.4
-2.4

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
พฤศจิกายน   2566
2558 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
พ.ย.66
ต.ค.66
พ.ย.65
มค.-พ.ย.66
พ.ย.66/
ต.ค.66
พ.ย.66/
พ.ย.65
ม.ค.- พ.ย.66/
ม.ค.- พ.ย.65
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
105.4
106.1
104.7
104.9
 -0.7
  0.7
  0.6
   สินค้าอุปโภคบริโภค
75.29
109.9
109.9
108.5
109.1
  0.0
  1.3
  0.6
      สินค้าบริโภค
24.46
108.0
107.7
107.3
107.6
  0.3
  0.7
  1.9
      สินค้าอุปโภค
50.83
110.8
111.0
109.1
109.9
 -0.2
  1.6
  0.1
   สินค้าทุน
24.71
  95.6
  98.1
  96.7
  95.7
-2.5
-1.1
  0.2
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
115.7
118.0
120.1
113.1
-1.9
-3.7
-6.5
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
77.36
118.3
121.4
124.0
114.9
-2.6
-4.6
-8.2
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
7.59
122.7
120.7
114.6
117.8
  1.7
  7.1
  0.9
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
69.77
117.0
120.6
124.1
113.8
-3.0
-5.7
-9.1
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
22.64
106.3
106.4
106.5
106.5
 -0.1
 -0.2
  0.2
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
125.8
126.9
142.5
126.4
 -0.9
-11.7
-7.1
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
56.43
125.3
128.6
125.8
126.2
-2.6
 -0.4
  2.4
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
43.57
126.4
124.7
164.2
126.5
  1.4
-23.0
-17.0

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 7337 โทรสาร. 0 2507 5825