Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน พฤศจิกายน  2562


 
       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2562 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.4 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 2.6 และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 7.0 โดยเฉพาะ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สิ่งทอ เยื่อกระดาษ และโลหะขั้นมูลฐาน โดยมีเหตุผลสำคัญ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ ในขณะที่สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.7 แต่มีแนวโน้มชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได่แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด และผลไม้
ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคาของทั้งสามขั้นตอนการผลิตลดลง (YoY) ดังนี้ สินค้าวัตถุดิบลดลงร้อยละ 2.1 สินค้ากึ่งสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.5 และสินค้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีรายการสินค้าสำคัญที่ปรับลดลงตามห่วงโซ่อุปทานดังนี้ 1) หัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น-แป้งมันสำปะหลัง 2) น้ำยางข้น-ยางแผ่นดิบ-ยางแท่ง-ยางแผ่นดิบรมควัน-ผลิตภัณฑ์ยาง 3) น้ำมันปิโตรเลียมดิบ-เม็ดพลาสติก (เช่น เอทีลีน โพลีเอทีลีน โพลีโพรพิลีน)-น้ำมันสำเร็จรูป (เช่น น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน) 4) อ้อย-น้ำตาลทราย โดยเหตุผลสำคัญมาจากการปรับราคาตามตลาดโลก และปริมาณผลผลิตในประเทศ
       1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 2.1 โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.6 จากสินค้าสำคัญในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง ตามความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้า เม็ดพลาสติก ตามราคาน้ำมันที่เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง ประกอบกับความต้องการใช้ชะลอตัว ปุ๋ย จากปริมาณสินค้าในสต็อกที่ยังมีอยู่มาก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลดลงตามราคาวัตถุดิบ น้ำตาลทราย ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก กลุ่มสิ่งทอ ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลกและคำสั่งซื้อที่ชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลก ประกอบกับอุปสงค์ของตลาดลดลงและมีการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กที่นำเข้า ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปรับราคาลงเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม สายไฟ สายเคเบิลและแบตเตอรี่ จากราคาวัตถุดิบลดลง
       - หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 7.0 จากกลุ่มสินค้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก
       - หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.7 จากสินค้าสำคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว จากผลผลิตลดลงขณะที่ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด จากมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์ม ผลไม้ (สับปะรดโรงงาน ทุเรียน) จากผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ จากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปูม้า ปูทะเล กุ้งแวนนาไม ปลาหมึก หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง จากความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า หัวมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และผักสด (มะนาว คะน้า ผักกาดหอม ผักชี ผักขึ้นฉ่าย ผักกวางตุ้ง แตงร้าน บวบ) จากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
       2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.5 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลงกลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว เป็นช่วงผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ขณะที่ความต้องการชะลอตัว พืชผัก (มะนาว พริกสด มะเขือ กะหล่ำปลี คะน้า ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักกาดหัว ผักกวางตุ้ง แตงร้าน) ผลไม้ (กล้วยน้ำว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอ) จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่และไข่เป็ด จากความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดมาก สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลังสด เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก ปาล์มสด จากมาตรการต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการส่งเสริมการให้รถยนต์ใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20 เพื่อลดปริมาณสต๊อก ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกสำคัญมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ปลาและสัตว์น้ำ (ปลาช่อน ปลาทู ปลาลัง กุ้งแวนนาไม ปลาหมึก) จากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง
       - หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตามราคาตลาดโลกเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มเม็ดพลาสติก จากอุปสงค์ในประเทศและตลาดโลก ที่ซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น และเหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลกประกอบกับราคาวัตถุดิบลดลง กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับลดราคาสินค้ารุ่นเก่าที่จะหมดรอบการผลิต ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์อะคริลิค ผ้าฝ้าย) ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง) ตามราคาตลาดโลกประกอบกับลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย โซดาไฟและทองคำ ตามราคาตลาดโลก
       - หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ปรับตามภาวะตลาดโลก
       3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.3 สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำ
       - หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์
       - หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
      
      
       ****************************************************************************************
      
      

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
พฤศจิกายน   2562
2553 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
พ.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.61
มค.-พ.ย.62
พ.ย.62/
ต.ค.62
พ.ย.62/
พ.ย.61
ม.ค.- พ.ย.62/
ม.ค.- พ.ย.61
 ดัชนีรวม
100.00
100.4
100.9
102.6
101.6
 -0.5
-2.1
-1.0
 ผลผลิตเกษตรกรรม
10.91
102.2
104.1
  98.6
104.1
-1.8
  3.7
  5.3
   ผลผลิตการเกษตร
8.37
  98.3
101.1
  94.7
100.2
-2.8
  3.8
  5.8
   สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
1.63
117.1
118.5
113.2
119.2
-1.2
  3.4
  6.6
   ผลิตภัณฑ์จากป่า
 0.04
118.8
118.8
118.8
118.8
  0.0
  0.0
  0.0
   ปลาและสัตว์น้ำ
 0.88
134.4
129.8
130.1
136.7
  3.5
  3.3
  0.7
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
2.94
112.4
113.0
120.8
115.2
 -0.5
-7.0
 -0.9
   ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2.50
108.5
109.1
117.9
111.7
 -0.5
-8.0
-1.2
   แร่โลหะและแร่อื่น ๆ
 0.45
124.4
124.9
125.5
124.4
 -0.4
 -0.9
  1.1
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86.14
100.4
100.7
103.1
101.4
 -0.3
-2.6
-1.8
   ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
14.26
107.6
107.6
107.7
107.9
  0.0
 -0.1
  0.5
   สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.73
107.1
107.2
107.8
107.5
 -0.1
 -0.6
 -0.4
   หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
 0.56
104.7
104.7
104.8
104.7
  0.0
 -0.1
  0.0
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.68
104.0
104.1
103.6
104.3
 -0.1
  0.4
  0.0
   เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์
1.58
104.9
105.2
106.2
105.4
 -0.3
-1.2
-1.6
   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
8.41
  93.1
  93.9
107.8
  96.4
 -0.9
-13.6
-11.5
   เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
4.76
  96.9
  97.0
102.4
  98.8
 -0.1
-5.4
-4.7
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.31
  79.0
  78.6
  79.6
  80.6
  0.5
 -0.8
  0.2
   ผลิตภัณฑ์อโลหะ
2.47
102.1
102.4
101.9
102.0
 -0.3
  0.2
  0.3
   โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
3.36
  96.7
  97.1
  99.5
  98.3
 -0.4
-2.8
-1.3
   เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
4.42
107.3
107.3
107.3
107.3
  0.0
  0.0
  0.7
   เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
23.31
  90.4
  91.1
  94.2
  92.2
 -0.8
-4.0
-2.0
   ยานพาหนะและอุปกรณ์
7.82
105.3
105.3
105.4
105.3
  0.0
 -0.1
 -0.1
   สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.46
115.2
115.7
110.8
113.4
 -0.4
  4.0
  1.6

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2562
ดัชนีรวม
2553 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ม.ค.

 -0.4
  0.9
  0.4
  1.6
  0.7
  2.0
  1.4
  0.6
  0.2
  0.4
-1.4
-1.1
  0.9
  0.4
 -0.2
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1
-1.1
-1.1
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1
-1.1
-1.1

ก.พ.

  0.9
  0.5
  1.3
  2.4
  0.8
  1.1
  2.5
  0.7
  0.2
  0.1
  0.6
 -0.1
  0.7
 -0.2
  0.3
  9.0
  9.0
  2.9
11.2
-4.0
11.8
  7.4
  1.8
  0.1
  1.1
-4.9
-3.0
  3.9
-1.9
 -0.6
  8.8
  9.3
  2.5
10.6
-3.3
11.6
  6.8
  2.7
  0.4
  1.1
-5.2
-2.6
  3.5
-1.5
 -0.8

มี.ค.

  2.6
  1.1
  1.0
  0.9
  0.8
  1.6
  0.1
  0.1
 -0.3
  0.1
  0.0
  0.6
 -0.7
 -0.1
  0.9
11.1
  7.5
  2.7
11.1
-4.0
12.6
  5.9
  1.8
 -0.3
  1.4
-5.0
-2.4
  2.6
-1.4
  0.4
  9.6
  8.7
  2.6
10.8
-3.5
12.0
  6.4
  2.4
  0.1
  1.2
-5.1
-2.6
  3.2
-1.5
 -0.4

เม.ย.

  1.8
  2.9
  2.0
  3.4
  4.5
  0.7
  1.4
  0.4
  0.0
  0.4
 -0.1
  0.7
 -0.2
  0.4
  0.7
11.0
  8.7
  1.8
12.7
-3.0
  8.5
  6.6
  0.8
 -0.6
  1.9
-5.4
-1.7
  1.7
 -0.8
  0.7
  9.9
  8.7
  2.4
11.3
-3.4
11.0
  6.4
  2.0
 -0.1
  1.4
-5.2
-2.3
  2.8
-1.3
 -0.1

พ.ค.

 -0.7
  2.0
  1.9
  4.5
  0.0
 -0.4
 -0.7
 -0.4
  1.1
  0.4
  1.2
  1.4
 -0.5
  1.0
  0.3
  8.4
11.6
  1.8
15.6
-7.2
  8.0
  6.2
  1.2
  0.8
  1.2
-4.8
-1.4
 -0.2
  0.7
  0.0
  9.5
  9.3
  2.3
12.2
-4.2
10.4
  6.4
  1.8
  0.1
  1.4
-5.1
-2.2
  2.3
-1.0
 -0.1

มิ.ย.

  0.6
 -0.1
 -0.1
  2.4
-1.2
  1.9
  0.3
-1.3
-1.1
-1.1
  0.0
  0.1
 -0.9
  0.2
 -0.9
  8.9
10.7
  1.8
18.6
-10.5
11.5
  4.5
 -0.4
  0.9
  1.3
-3.7
-1.3
-1.2
  1.8
-1.1
  9.5
  9.6
  2.1
13.3
-5.3
10.6
  6.1
  1.5
  0.2
  1.4
-4.8
-2.0
  1.6
 -0.5
 -0.2

ก.ค.

  1.0
 -0.4
-1.0
  1.3
-1.4
-1.8
-1.2
  0.0
 -0.6
 -0.8
 -0.9
 -0.3
 -0.4
  0.0
 -0.1
  9.6
  9.2
  1.2
21.2
-12.9
11.1
  5.2
  0.7
  0.3
  1.2
-3.8
 -0.8
-1.3
  2.2
-1.2
  9.5
  9.5
  2.0
14.5
-6.5
10.7
  5.9
  1.4
  0.2
  1.4
-4.7
-1.8
  1.3
 -0.1
 -0.4

ส.ค.

  0.8
-1.6
-2.5
-2.2
  0.5
  0.2
  0.9
  0.3
  0.1
 -0.9
 -0.8
 -0.4
  0.3
 -0.1
 -0.7
  8.9
  6.6
  0.3
21.6
-10.4
10.7
  6.0
  0.1
  0.1
  0.1
-3.8
 -0.4
 -0.6
  1.8
-1.7
  9.4
  9.2
  1.8
15.4
-7.0
10.7
  6.0
  1.2
  0.2
  1.2
-4.6
-1.7
  1.0
  0.2
 -0.6

ก.ย.

  1.9
-1.8
  1.0
-1.1
  2.3
  0.8
  0.5
  0.5
  1.0
 -0.2
 -0.1
 -0.4
  0.7
  0.2
  0.0
  9.6
  2.8
  3.1
19.0
-7.2
  9.0
  5.6
  0.1
  0.6
-1.1
-3.6
 -0.7
  0.5
  1.3
-1.9
  9.5
  8.4
  1.9
15.8
-7.1
10.5
  5.9
  1.1
  0.3
  0.9
-4.5
-1.6
  1.0
  0.3
 -0.8

ต.ค.

  0.8
  1.3
  2.6
-6.5
  3.4
  0.8
 -0.5
  0.5
 -0.3
 -0.5
  0.0
  0.2
 -0.2
  0.2
 -0.4
  8.8
  3.4
  4.4
  8.5
  2.6
  6.3
  4.2
  1.1
 -0.1
-1.3
-3.1
 -0.5
  0.1
  1.7
-2.5
  9.3
  7.9
  2.2
14.9
-6.1
10.1
  5.8
  1.1
  0.2
  0.7
-4.4
-1.5
  0.8
  0.5
-1.0

พ.ย.

-1.5
 -0.9
  2.4
-3.8
  1.1
  0.7
  0.0
 -0.5
 -0.1
 -0.5
 -0.4
 -0.5
 -0.1
 -0.9
 -0.5
  7.8
  4.0
  7.9
  1.9
  7.8
  5.9
  3.5
  0.6
  0.3
-1.7
-3.0
 -0.6
  0.5
  0.9
-2.1
  9.3
  7.5
  2.7
13.7
-4.9
  9.6
  5.6
  1.0
  0.2
  0.5
-4.2
-1.4
  0.8
  0.4
-1.0

ธ.ค.

  0.2
-1.1
 -0.3
-3.8
-1.9
-1.1
 -0.3
  0.1
  0.8
-1.1
 -0.8
  0.9
 -0.2
-1.6
  0.3
  8.0
  2.7
  8.7
-1.7
10.0
  6.7
  4.5
  0.9
  1.0
-3.6
-2.7
  1.1
 -0.6
 -0.5
 -0.3
  9.2
  7.0
  3.3
12.4
-3.8
  9.4
  5.5
  1.0
  0.3
  0.1
-4.1
-1.2
  0.7
  0.4
-1.0

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
พฤศจิกายน   2562
2553 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
พ.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.61
มค.-พ.ย.62
พ.ย.62/
ต.ค.62
พ.ย.62/
พ.ย.61
ม.ค.- พ.ย.62/
ม.ค.- พ.ย.61
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
102.1
102.7
103.1
103.1
 -0.6
-1.0
 -0.1
   สินค้าอุปโภคบริโภค
65.65
105.7
106.0
105.1
106.2
 -0.3
  0.6
  0.8
      สินค้าบริโภค
20.62
108.4
109.0
105.6
109.4
 -0.6
  2.7
  4.1
      สินค้าอุปโภค
45.03
104.8
105.0
105.3
105.1
 -0.2
 -0.5
 -0.8
   สินค้าทุน
34.35
  93.9
  94.6
  98.0
  95.7
 -0.7
-4.2
-2.0
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
  97.7
  97.9
102.3
  99.1
 -0.2
-4.5
-3.6
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
78.12
  96.9
  97.1
102.4
  98.4
 -0.2
-5.4
-4.4
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
10.98
108.9
109.5
109.7
108.8
 -0.5
 -0.7
-1.0
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
67.14
  94.9
  95.0
101.2
  96.6
 -0.1
-6.2
-5.1
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
21.88
  99.6
  99.9
100.9
100.4
 -0.3
-1.3
 -0.6
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
  96.6
  97.9
  98.7
  98.5
-1.3
-2.1
  0.7
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
49.96
114.5
117.0
113.8
114.4
-2.1
  0.6
  1.5
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
50.04
  75.8
  75.9
  80.5
  79.5
 -0.1
-5.8
 -0.5

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825