Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน ตุลาคม  2562


 
       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 100.9 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 3.3 และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 8.6 โดยเฉพาะ น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ โลหะขั้นมูลฐาน และยางพารา โดยมีเหตุผลสำคัญ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อความต้องการซื้อ และราคาสินค้าในตลาดโลก ถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นที่ร้อยละ 5.8 แต่มีแนวโน้มลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
หากดูความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคาของทั้งสามขั้นตอนการผลิตลดลง ดังนี้ สินค้าวัตถุดิบลดลงร้อยละ 2.0 สินค้ากึ่งสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 6.5 และ สินค้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 0.7 ซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงของราคาสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยสินค้าที่มีบทบาทสำคัญ อาทิ อ้อย-น้ำตาลทรายดิบ-กากน้ำตาลทราย-น้ำตาลทรายขาว ข้าวสารเหนียว-ข้าวเหนียว น้ำมันดิบ-ก๊าซปิโตรเลียม-น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยางพาราดิบ-ผลิตภัณฑ์ยาง และ หัวมันสำปะหลังสด-ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง การลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิตโดยรวมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของราคาวัตถุดิบ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในสินค้าบางรายการ เช่น โลหะขั้นมูลฐาน เป็นต้น
       1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 2.5 โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.3 จากสินค้าสำคัญในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง ตามความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบสงครามการค้า กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) ตามราคาน้ำมันที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต ประกอบกับความต้องการใช้ชะลอตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กากถั่วเหลือง น้ำตาลทราย ซึ่งราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลกและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลงตามราคาวัตถุดิบ กลุ่มสิ่งทอ ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลกและคำสั่งซื้อที่ชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลกและความต้องการของตลาดที่ลดลง ประกอบกับการแข่งขันกับสินค้าเหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 8.6 จากกลุ่มสินค้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.8 จากสินค้าสำคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ผลปาล์มสด จากมาตรการภาครัฐต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มให้ลดลง ทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้น เช่น นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) และการสนับสนุนให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 บี 10 และบี 20 เป็นมาตรฐานทางเลือก ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผล พืชผัก ผลผลิตลดลงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำในพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลไม้ จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปูม้า หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง จากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ หัวมันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราและกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตที่มีอยู่มาก ประกอบกับความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
       2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.4 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.0 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว จากความต้องการที่ลดลงและค่าเงินผันผวนประกอบกับชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่ความชื้นสูงส่งผลให้คุณภาพลดลง ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการใช้ยางลดลง พืชผัก เนื่องจากมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่เพาะปลูกทำให้มีผลผลิตออกมาก กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ความต้องการบริโภคลดลงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจ ไข่ไก่และไข่เป็ด ปรับลดลงไม่มากนักจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงพอกับความต้องการบริโภค กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นขณะที่การบริโภคลดลงจากเทศกาลกินเจ ประกอบกับเงินบาทยังแข็งค่ากดดันให้การส่งออกลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลปาล์มสด จากมาตรการเร่งรัดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดซื้อไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณสต๊อก มันสำปะหลัง มะพร้าวผล และผลไม้ ผลผลิตออกไม่มากนักขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวนึ่ง รำข้าวขาว ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ตามราคาวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตร น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ในการผลิตที่ปรับลดลงในเดือนก่อน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว นมถั่วเหลือง ปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขาย กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตามราคาตลาดโลกเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน กลุ่มเม็ดพลาสติก จากอุปสงค์ในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานตามราคาตลาดโลกประกอบกับราคาวัตถุดิบลดลง กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า โซดาไฟและทองคำ ตามราคาตลาดโลก หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ปรับตามภาวะตลาดโลก
       3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.4 สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.7 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
      
      

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
ตุลาคม   2562
2553 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ต.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.61
มค.-ต.ค.62
ต.ค.62/
ก.ย.62
ต.ค.62/
ต.ค.61
ม.ค.- ต.ค.62/
ม.ค.- ต.ค.61
 ดัชนีรวม
100.00
100.9
101.3
103.5
101.7
 -0.4
-2.5
-1.0
 ผลผลิตเกษตรกรรม
10.91
104.1
105.2
  98.4
104.3
-1.0
  5.8
  5.4
   ผลผลิตการเกษตร
8.37
101.1
101.9
  94.6
100.4
 -0.8
  6.9
  5.9
   สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
1.63
118.5
120.2
113.9
119.4
-1.4
  4.0
  7.0
   ผลิตภัณฑ์จากป่า
 0.04
118.8
118.8
118.8
118.8
  0.0
  0.0
  0.0
   ปลาและสัตว์น้ำ
 0.88
129.8
132.9
127.1
136.9
-2.3
  2.1
  0.4
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
2.94
113.0
113.3
123.7
115.5
 -0.3
-8.6
 -0.2
   ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2.50
109.1
109.4
121.4
112.0
 -0.3
-10.1
 -0.4
   แร่โลหะและแร่อื่น ๆ
 0.45
124.9
124.8
124.5
124.4
  0.1
  0.3
  1.3
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86.14
100.7
101.0
104.1
101.5
 -0.3
-3.3
-1.7
   ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
14.26
107.6
107.7
107.9
108.0
 -0.1
 -0.3
  0.6
   สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.73
107.2
107.2
107.8
107.5
  0.0
 -0.6
 -0.4
   หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
 0.56
104.7
104.7
104.8
104.7
  0.0
 -0.1
  0.0
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.68
104.1
104.1
103.5
104.3
  0.0
  0.6
 -0.1
   เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์
1.58
105.2
105.2
106.1
105.4
  0.0
 -0.8
-1.7
   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
8.41
  93.9
  95.1
118.0
  96.7
-1.3
-20.4
-11.3
   เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
4.76
  97.0
  97.7
103.1
  99.0
 -0.7
-5.9
-4.7
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.31
  78.6
  79.5
  80.1
  80.8
-1.1
-1.9
  0.4
   ผลิตภัณฑ์อโลหะ
2.47
102.4
102.0
101.9
102.0
  0.4
  0.5
  0.3
   โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
3.36
  97.1
  97.4
  99.8
  98.4
 -0.3
-2.7
-1.3
   เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
4.42
107.3
107.3
107.3
107.3
  0.0
  0.0
  0.7
   เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
23.31
  91.1
  91.2
  94.1
  92.4
 -0.1
-3.2
-1.8
   ยานพาหนะและอุปกรณ์
7.82
105.3
105.0
105.4
105.3
  0.3
 -0.1
 -0.1
   สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.46
115.7
116.5
110.2
113.3
 -0.7
  5.0
  1.4

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2562
ดัชนีรวม
2553 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ม.ค.

 -0.4
  0.9
  0.4
  1.6
  0.7
  2.0
  1.4
  0.6
  0.2
  0.4
-1.4
-1.1
  0.9
  0.4
 -0.2
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1
-1.1
-1.1
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1
-1.1
-1.1

ก.พ.

  0.9
  0.5
  1.3
  2.4
  0.8
  1.1
  2.5
  0.7
  0.2
  0.1
  0.6
 -0.1
  0.7
 -0.2
  0.3
  9.0
  9.0
  2.9
11.2
-4.0
11.8
  7.4
  1.8
  0.1
  1.1
-4.9
-3.0
  3.9
-1.9
 -0.6
  8.8
  9.3
  2.5
10.6
-3.3
11.6
  6.8
  2.7
  0.4
  1.1
-5.2
-2.6
  3.5
-1.5
 -0.8

มี.ค.

  2.6
  1.1
  1.0
  0.9
  0.8
  1.6
  0.1
  0.1
 -0.3
  0.1
  0.0
  0.6
 -0.7
 -0.1
  0.9
11.1
  7.5
  2.7
11.1
-4.0
12.6
  5.9
  1.8
 -0.3
  1.4
-5.0
-2.4
  2.6
-1.4
  0.4
  9.6
  8.7
  2.6
10.8
-3.5
12.0
  6.4
  2.4
  0.1
  1.2
-5.1
-2.6
  3.2
-1.5
 -0.4

เม.ย.

  1.8
  2.9
  2.0
  3.4
  4.5
  0.7
  1.4
  0.4
  0.0
  0.4
 -0.1
  0.7
 -0.2
  0.4
  0.7
11.0
  8.7
  1.8
12.7
-3.0
  8.5
  6.6
  0.8
 -0.6
  1.9
-5.4
-1.7
  1.7
 -0.8
  0.7
  9.9
  8.7
  2.4
11.3
-3.4
11.0
  6.4
  2.0
 -0.1
  1.4
-5.2
-2.3
  2.8
-1.3
 -0.1

พ.ค.

 -0.7
  2.0
  1.9
  4.5
  0.0
 -0.4
 -0.7
 -0.4
  1.1
  0.4
  1.2
  1.4
 -0.5
  1.0
  0.3
  8.4
11.6
  1.8
15.6
-7.2
  8.0
  6.2
  1.2
  0.8
  1.2
-4.8
-1.4
 -0.2
  0.7
  0.0
  9.5
  9.3
  2.3
12.2
-4.2
10.4
  6.4
  1.8
  0.1
  1.4
-5.1
-2.2
  2.3
-1.0
 -0.1

มิ.ย.

  0.6
 -0.1
 -0.1
  2.4
-1.2
  1.9
  0.3
-1.3
-1.1
-1.1
  0.0
  0.1
 -0.9
  0.2
 -0.9
  8.9
10.7
  1.8
18.6
-10.5
11.5
  4.5
 -0.4
  0.9
  1.3
-3.7
-1.3
-1.2
  1.8
-1.1
  9.5
  9.6
  2.1
13.3
-5.3
10.6
  6.1
  1.5
  0.2
  1.4
-4.8
-2.0
  1.6
 -0.5
 -0.2

ก.ค.

  1.0
 -0.4
-1.0
  1.3
-1.4
-1.8
-1.2
  0.0
 -0.6
 -0.8
 -0.9
 -0.3
 -0.4
  0.0
 -0.1
  9.6
  9.2
  1.2
21.2
-12.9
11.1
  5.2
  0.7
  0.3
  1.2
-3.8
 -0.8
-1.3
  2.2
-1.2
  9.5
  9.5
  2.0
14.5
-6.5
10.7
  5.9
  1.4
  0.2
  1.4
-4.7
-1.8
  1.3
 -0.1
 -0.4

ส.ค.

  0.8
-1.6
-2.5
-2.2
  0.5
  0.2
  0.9
  0.3
  0.1
 -0.9
 -0.8
 -0.4
  0.3
 -0.1
 -0.7
  8.9
  6.6
  0.3
21.6
-10.4
10.7
  6.0
  0.1
  0.1
  0.1
-3.8
 -0.4
 -0.6
  1.8
-1.7
  9.4
  9.2
  1.8
15.4
-7.0
10.7
  6.0
  1.2
  0.2
  1.2
-4.6
-1.7
  1.0
  0.2
 -0.6

ก.ย.

  1.9
-1.8
  1.0
-1.1
  2.3
  0.8
  0.5
  0.5
  1.0
 -0.2
 -0.1
 -0.4
  0.7
  0.2
  0.0
  9.6
  2.8
  3.1
19.0
-7.2
  9.0
  5.6
  0.1
  0.6
-1.1
-3.6
 -0.7
  0.5
  1.3
-1.9
  9.5
  8.4
  1.9
15.8
-7.1
10.5
  5.9
  1.1
  0.3
  0.9
-4.5
-1.6
  1.0
  0.3
 -0.8

ต.ค.

  0.8
  1.3
  2.6
-6.5
  3.4
  0.8
 -0.5
  0.5
 -0.3
 -0.5
  0.0
  0.2
 -0.2
  0.2
 -0.4
  8.8
  3.4
  4.4
  8.5
  2.6
  6.3
  4.2
  1.1
 -0.1
-1.3
-3.1
 -0.5
  0.1
  1.7
-2.5
  9.3
  7.9
  2.2
14.9
-6.1
10.1
  5.8
  1.1
  0.2
  0.7
-4.4
-1.5
  0.8
  0.5
-1.0

พ.ย.

-1.5
 -0.9
  2.4
-3.8
  1.1
  0.7
  0.0
 -0.5
 -0.1
 -0.5
 -0.4
 -0.5
 -0.1
 -0.9
 -0.5
  7.8
  4.0
  7.9
  1.9
  7.8
  5.9
  3.5
  0.6
  0.3
-1.7
-3.0
 -0.6
  0.5
  0.9
-2.1
  9.3
  7.5
  2.7
13.7
-4.9
  9.6
  5.6
  1.0
  0.2
  0.5
-4.2
-1.4
  0.8
  0.4
-1.0

ธ.ค.

  0.2
-1.1
 -0.3
-3.8
-1.9
-1.1
 -0.3
  0.1
  0.8
-1.1
 -0.8
  0.9
 -0.2
-1.6
  0.3
  8.0
  2.7
  8.7
-1.7
10.0
  6.7
  4.5
  0.9
  1.0
-3.6
-2.7
  1.1
 -0.6
 -0.5
 -0.3
  9.2
  7.0
  3.3
12.4
-3.8
  9.4
  5.5
  1.0
  0.3
  0.1
-4.1
-1.2
  0.7
  0.4
-1.0

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
ตุลาคม   2562
2553 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ต.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.61
มค.-ต.ค.62
ต.ค.62/
ก.ย.62
ต.ค.62/
ต.ค.61
ม.ค.- ต.ค.62/
ม.ค.- ต.ค.61
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
102.7
103.1
103.4
103.2
 -0.4
 -0.7
 -0.1
   สินค้าอุปโภคบริโภค
65.65
106.0
106.7
105.6
106.3
 -0.7
  0.4
  0.9
      สินค้าบริโภค
20.62
109.0
109.7
105.3
109.5
 -0.6
  3.5
  4.2
      สินค้าอุปโภค
45.03
105.0
105.7
106.2
105.1
 -0.7
-1.1
 -0.8
   สินค้าทุน
34.35
  94.6
  94.6
  97.9
  95.9
  0.0
-3.4
-1.8
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
  97.9
  98.0
104.7
  99.2
 -0.1
-6.5
-3.5
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
78.12
  97.1
  97.2
105.4
  98.6
 -0.1
-7.9
-4.3
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
10.98
109.5
108.6
110.3
108.8
  0.8
 -0.7
-1.0
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
67.14
  95.0
  95.3
104.6
  96.8
 -0.3
-9.2
-5.0
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
21.88
  99.9
  99.9
101.0
100.5
  0.0
-1.1
 -0.5
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
  97.9
  98.7
  99.9
  98.7
 -0.8
-2.0
  0.9
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
49.96
117.0
117.6
113.4
114.4
 -0.5
  3.2
  1.6
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
50.04
  75.9
  76.9
  83.1
  79.9
-1.3
-8.7
  0.1

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825