Download ..

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือน กุมภาพันธ์  2560


 
       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้

       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปี 2553 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 103.7 (เดือนมกราคม 2560 เท่ากับ 103.0)
      
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนมกราคม 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดย
       - หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.8 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล อ้อยโรงงาน จากผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันสำปะหลังสด ราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ค่อนข้างทรงตัว ยางพารา (น้ำยางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) ราคาปรับขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนักเพราะจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดหน้ายาง ดอกกุหลาบ จากช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ กาแฟดิบ สุกรมีชีวิต ปลาและสัตว์น้ำ (ปลาลัง ปลากะพง ปลาอินทรี กุ้งแวนนาไม ปลาหมึก) ความต้องการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปี เนื่องจากตลาดส่งออกและผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ พืชผัก ผลไม้ ขิง พริกไทยเม็ด ไข่ไก่ จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
       - หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และแร่โลหะ ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก
       - หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่นที่ปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) ความต้องการในประเทศเพื่อป้อนโรงงานและความต้องการใช้จากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจีน เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กฉาก) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลก และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองคำ) ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลก สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จากราคาเนื้อสุกร เนื้อปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง กากถั่วเหลือง ข้าวสาร มันเส้น และมันอัดเม็ด หมวดหนังฟอก ได้แก่ กระเป๋าหนัง และรองเท้า หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้แปรรูป และหมวดเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า
      
       2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 3.9 โดยราคาสินค้าสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีสูงขึ้นได้แก่ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.5 ตามการสูงขึ้นของราคากลุ่มผลผลิตการเกษตรร้อยละ 9.4 และกลุ่มสินค้าปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 8.1 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 5.0 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 5.1 แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 4.1 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากการสูงขึ้นของราคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.3 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.6 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 39.9 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 3.2 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 17.0 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.8 ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.2 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 0.5
      
       2.3 เทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2560 กับระยะเดียวกันปี 2559 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 โดยสินค้าสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.7 ตามการสูงขึ้นของราคากลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 9.6 และกลุ่มปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 8.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 2.8 แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 4.1 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ้นของราคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.2 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.8 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 33.8 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 2.7 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 15.5 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.1 ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.2 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.7
      
       *****************************************************************************
      
       ดัชนีราคาผู้ผลิต ชุด แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนกุมภาพันธ์ 2560
       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้
       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในปี 2553 ดัชนีราคาหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ เท่ากับ 100 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดัชนีราคาเท่ากับ 104.2 , 103.1 , 101.7 ตามลำดับ
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 หมวดสินค้าสำเร็จรูป โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 และหมวดสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้นร้อยละ 2.4
       3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หมวดสินค้าสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 9.6 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 11.1
       4. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เฉลี่ยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 หมวดสินค้าสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 8.4 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 9.6
      
      
      
      
      

*******************************************************

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA)
กุมภาพันธ์   2560
2553 = 100

หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ก.พ.60
ม.ค.60
ก.พ.59
มค.-ก.พ.60
ก.พ.60/
ม.ค.60
ก.พ.60/
ก.พ.59
ม.ค.- ก.พ.60/
ม.ค.- ก.พ.59
 ดัชนีรวม
100.00
103.7
103.0
  99.8
103.4
  0.7
  3.9
  3.5
 ผลผลิตเกษตรกรรม
10.91
106.7
104.8
  99.3
105.8
  1.8
  7.5
  7.7
   ผลผลิตการเกษตร
8.37
102.9
100.8
  94.1
101.9
  2.1
  9.4
  9.6
   สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
1.63
119.1
119.2
120.1
119.2
 -0.1
 -0.8
 -0.4
   ผลิตภัณฑ์จากป่า
 0.04
118.8
118.8
118.8
118.8
  0.0
  0.0
  0.0
   ปลาและสัตว์น้ำ
 0.88
142.9
138.9
132.2
140.9
  2.9
  8.1
  8.6
 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
2.94
107.5
106.7
102.4
107.1
  0.7
  5.0
  3.0
   ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2.50
103.2
102.4
  98.2
102.8
  0.8
  5.1
  2.8
   แร่โลหะและแร่อื่น ๆ
 0.45
122.0
121.7
117.2
121.9
  0.2
  4.1
  4.1
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86.14
103.8
103.2
100.3
103.5
  0.6
  3.5
  3.0
   ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
14.26
108.4
108.6
109.8
108.5
 -0.2
-1.3
-1.3
   สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.73
108.2
108.2
107.9
108.2
  0.0
  0.3
  0.2
   หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
 0.56
104.3
104.4
104.5
104.4
 -0.1
 -0.2
 -0.2
   ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 0.68
106.0
106.3
105.4
106.2
 -0.3
  0.6
  0.8
   เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์
1.58
105.2
105.2
105.2
105.2
  0.0
  0.0
 -0.1
   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
8.41
100.9
  96.3
  72.1
  98.6
  4.8
39.9
33.8
   เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
4.76
103.4
102.8
100.2
103.1
  0.6
  3.2
  2.7
   ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4.31
  90.9
  89.1
  77.7
  90.0
  2.0
17.0
15.5
   ผลิตภัณฑ์อโลหะ
2.47
101.5
101.5
102.8
101.5
  0.0
-1.3
-1.3
   โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
3.36
  97.8
  97.6
  96.1
  97.7
  0.2
  1.8
  1.1
   เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
4.42
105.1
105.1
105.2
105.1
  0.0
 -0.1
 -0.2
   เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
23.31
  96.5
  96.7
  97.0
  96.6
 -0.2
 -0.5
 -0.6
   ยานพาหนะและอุปกรณ์
7.82
105.5
105.5
105.3
105.5
  0.0
  0.2
  0.2
   สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.46
113.3
112.8
112.7
113.1
  0.4
  0.5
  1.7

 

ตารางอัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2548 - 2560
ดัชนีรวม
2553 = 100

เดือน/ป

อัตราเปลี่ยนแปลงปรียบเทียบ

จากเดือนก่อนหน้า

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

จากระยะเดียวกันปีก่อน

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ม.ค.

 -0.4
  0.9
  0.4
  1.6
  0.7
  2.0
  1.4
  0.6
  0.2
  0.4
-1.4
-1.1
  0.9
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1
  8.5
  9.5
  2.1
10.0
-2.5
11.5
  6.0
  3.6
  0.6
  1.2
-5.4
-2.3
  3.1

ก.พ.

  0.9
  0.5
  1.3
  2.4
  0.8
  1.1
  2.5
  0.7
  0.2
  0.1
  0.6
 -0.1
  0.7
  9.0
  9.0
  2.9
11.2
-4.0
11.8
  7.4
  1.8
  0.1
  1.1
-4.9
-3.0
  3.9
  8.8
  9.3
  2.5
10.6
-3.3
11.6
  6.8
  2.7
  0.4
  1.1
-5.2
-2.6
  3.5

มี.ค.

  2.6
  1.1
  1.0
  0.9
  0.8
  1.6
  0.1
  0.1
 -0.3
  0.1
  0.0
  0.6
 -0.7
11.1
  7.5
  2.7
11.1
-4.0
12.6
  5.9
  1.8
 -0.3
  1.4
-5.0
-2.4
  2.6
  9.6
  8.7
  2.6
10.8
-3.5
12.0
  6.4
  2.4
  0.1
  1.2
-5.1
-2.6
  3.2

เม.ย.

  1.8
  2.9
  2.0
  3.4
  4.5
  0.7
  1.4
  0.4
  0.0
  0.4
 -0.1
  0.7
 -0.2
11.0
  8.7
  1.8
12.7
-3.0
  8.5
  6.6
  0.8
 -0.6
  1.9
-5.4
-1.7
  1.7
  9.9
  8.7
  2.4
11.3
-3.4
11.0
  6.4
  2.0
 -0.1
  1.4
-5.2
-2.3
  2.8

พ.ค.

 -0.7
  2.0
  1.9
  4.5
  0.0
 -0.4
 -0.7
 -0.4
  1.1
  0.4
  1.2
  1.4
 -0.5
  8.4
11.6
  1.8
15.6
-7.2
  8.0
  6.2
  1.2
  0.8
  1.2
-4.8
-1.4
 -0.2
  9.5
  9.3
  2.3
12.2
-4.2
10.4
  6.4
  1.8
  0.1
  1.4
-5.1
-2.2
  2.3

มิ.ย.

  0.6
 -0.1
 -0.1
  2.4
-1.2
  1.9
  0.3
-1.3
-1.1
-1.1
  0.0
  0.1
 -0.9
  8.9
10.7
  1.8
18.6
-10.5
11.5
  4.5
 -0.4
  0.9
  1.3
-3.7
-1.3
-1.2
  9.5
  9.6
  2.1
13.3
-5.3
10.6
  6.1
  1.5
  0.2
  1.4
-4.8
-2.0
  1.6

ก.ค.

  1.0
 -0.4
-1.0
  1.3
-1.4
-1.8
-1.2
  0.0
 -0.6
 -0.8
 -0.9
 -0.3
 -0.4
  9.6
  9.2
  1.2
21.2
-12.9
11.1
  5.2
  0.7
  0.3
  1.2
-3.8
 -0.8
-1.3
  9.5
  9.5
  2.0
14.5
-6.5
10.7
  5.9
  1.4
  0.2
  1.4
-4.7
-1.8
  1.3

ส.ค.

  0.8
-1.6
-2.5
-2.2
  0.5
  0.2
  0.9
  0.3
  0.1
 -0.9
 -0.8
 -0.4
  0.3
  8.9
  6.6
  0.3
21.6
-10.4
10.7
  6.0
  0.1
  0.1
  0.1
-3.8
 -0.4
 -0.6
  9.4
  9.2
  1.8
15.4
-7.0
10.7
  6.0
  1.2
  0.2
  1.2
-4.6
-1.7
  1.0

ก.ย.

  1.9
-1.8
  1.0
-1.1
  2.3
  0.8
  0.5
  0.5
  1.0
 -0.2
 -0.1
 -0.4
  0.7
  9.6
  2.8
  3.1
19.0
-7.2
  9.0
  5.6
  0.1
  0.6
-1.1
-3.6
 -0.7
  0.5
  9.5
  8.4
  1.9
15.8
-7.1
10.5
  5.9
  1.1
  0.3
  0.9
-4.5
-1.6
  1.0

ต.ค.

  0.8
  1.3
  2.6
-6.5
  3.4
  0.8
 -0.5
  0.5
 -0.3
 -0.5
  0.0
  0.2
 -0.2
  8.8
  3.4
  4.4
  8.5
  2.6
  6.3
  4.2
  1.1
 -0.1
-1.3
-3.1
 -0.5
  0.1
  9.3
  7.9
  2.2
14.9
-6.1
10.1
  5.8
  1.1
  0.2
  0.7
-4.4
-1.5
  0.8

พ.ย.

-1.5
 -0.9
  2.4
-3.8
  1.1
  0.7
  0.0
 -0.5
 -0.1
 -0.5
 -0.4
 -0.5
 -0.1
  7.8
  4.0
  7.9
  1.9
  7.8
  5.9
  3.5
  0.6
  0.3
-1.7
-3.0
 -0.6
  0.5
  9.3
  7.5
  2.7
13.7
-4.9
  9.6
  5.6
  1.0
  0.2
  0.5
-4.2
-1.4
  0.8

ธ.ค.

  0.2
-1.1
 -0.3
-3.8
-1.9
-1.1
 -0.3
  0.1
  0.8
-1.1
 -0.8
  0.9
 -0.2
  8.0
  2.7
  8.7
-1.7
10.0
  6.7
  4.5
  0.9
  1.0
-3.6
-2.7
  1.1
 -0.6
  9.2
  7.0
  3.3
12.4
-3.8
  9.4
  5.5
  1.0
  0.3
  0.1
-4.1
-1.2
  0.7

 

ตารางดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศและอัตราเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
กุมภาพันธ์   2560
2553 = 100

 
หมวด
สัดส่วนน้ำหนักปีฐาน
ดัชนี
อัตราเปลี่ยนแปลง
ก.พ.60
ม.ค.60
ก.พ.59
มค.-ก.พ.60
ก.พ.60/
ม.ค.60
ก.พ.60/
ก.พ.59
ม.ค.- ก.พ.60/
ม.ค.- ก.พ.59
สินค้าสำเร็จรูป
100.00
104.2
104.2
103.5
104.2
  0.0
  0.7
  0.7
   สินค้าอุปโภคบริโภค
65.65
105.7
105.6
104.3
105.7
  0.1
  1.3
  1.5
      สินค้าบริโภค
20.62
106.9
107.3
108.9
107.1
 -0.4
-1.8
-1.1
      สินค้าอุปโภค
45.03
105.5
105.3
102.5
105.4
  0.2
  2.9
  2.8
   สินค้าทุน
34.35
100.0
100.2
100.7
100.1
 -0.2
 -0.7
 -0.8
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
100.00
103.1
101.4
  94.1
102.3
  1.7
  9.6
  8.4
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม
78.12
103.7
101.4
  92.3
102.6
  2.3
12.4
10.8
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
10.98
113.8
113.9
113.3
113.9
 -0.1
  0.4
  0.2
      สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
67.14
102.0
  99.4
  88.8
100.7
  2.6
14.9
13.0
   สินค้ากึ่งสำเร็จรูปก่อสร้าง
21.88
100.2
100.1
  99.5
100.2
  0.1
  0.7
  0.4
สินค้าวัตถุดิบ
100.00
101.7
  99.3
  91.5
100.5
  2.4
11.1
  9.6
   วัตถุดิบสำหรับอาหาร
49.96
109.6
108.3
110.6
109.0
  1.2
 -0.9
-1.4
   วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร
50.04
  89.9
  86.6
  69.9
  88.3
  3.8
28.6
25.4

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5808 โทรสาร. 0 2507 5825