ปีที่ต้องการ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ประจำปี 2564
2553=100  
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม