ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุก่อสร้าง

วันประกาศ
หน่วยงาน
เรื่อง
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว
    กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
    สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์