ราคาวัสดุก่อสร้าง ภาคเหนือ

กรุณาเลือกปีและจังหวัด


ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ขอยกเลิกการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ระหว่างวันที่ 1 - 11 กันยายน 2561