ราคาวัสดุก่อสร้าง ภาคกลาง

กรุณาเลือกปีและจังหวัด


ประกาศ
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ขอยกเลิกการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม 2561