อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แบ่งตามประเภทรถ ของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2558

กรุณาเลือกปี