อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า แบ่งตามประเภทรถ ของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2558

กรุณาเลือกปี