อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า แบ่งตามกิจกรรมการผลิต ของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2558

กรุณาเลือกปี