อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2553

กรุณาเลือกปี