ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน แบ่งตามกิจกรรมการผลิต ของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2558

กรุณาเลือกปี